Tạo Ribbon tra cứu imageMso

Thứ tư - 10/08/2022 02:06
Hình ảnh được chọn từ danh sách Sao chép ImageMso với clipboard dưới dạng văn bản.
VBA 250x250
VBA 250x250
Sẽ mất một chút thời gian để mở tệp. Có hơn 1000 mục, vì vậy nó được chia thành hai. Vì một nhóm có thể chứa tới 4000 phần tử con, tôi đã tạo nó thành nhiều nhóm. ImageMso's JotInkStyle1, JotSendPdf, MeetingRequest, ProjectTaskDrivers trong Office 2007 đã bị loại bỏ.
1. Tạo file Ribbon xml
<? xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<customUI xmlns = "http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch = "false">
  <tabs>
   <tab id = "tab1" label = "imageMso2010" keytip = "s">
    <group id = "group1" label = "imageMso">
     <comboBox id = "comboBox1" label = "imageMso (0-B):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn hoặc nhập imageMso để sao chép và nhấn Enter." keytip = "1" onChange = " comboBox_OnChange ">
      <item id = "_ 0Item" label = "_ 0" imageMso = "_ 0" />
      <item id = "_ 0PercentCompleteItem" label = "_ 0PercentComplete" imageMso = "_ 0PercentComplete" />
      <item id = "_ 1Item" label = "_ 1" imageMso = "_ 1" />
      <item id = "_ 100PercentCompleteItem" label = "_ 100PercentComplete" imageMso = "_ 100PercentComplete" />
      <item id = "_ 2Item" label = "_ 2" imageMso = "_ 2" />
      <item id = "_ 25PercentCompleteItem" label = "_ 25PercentComplete" imageMso = "_ 25PercentComplete" />
      <item id = "_ 3Item" label = "_ 3" imageMso = "_ 3" />
      <item id = "_ 3DBevelOptionsDialogItem" label = "_ 3DBevelOptionsDialog" imageMso = "_ 3DBevelOptionsDialog" />
      <item id = "_ 3DDirectionGalleryClassicItem" label = "_ 3DDirectionGalleryClassic" imageMso = "_ 3DDirectionGalleryClassic" />
      <item id = "_ 3DEffectColorPickerClassicItem" label = "_ 3DEffectColorPickerClassic" imageMso = "_ 3DEffectColorPickerClassic" />
      <item id = "_ 3DEffectsGalleryClassicItem" label = "_ 3DEffectsGalleryClassic" imageMso = "_ 3DEffectsGalleryClassic" />
      <item id = "_ 3DEffectsOnOffClassicItem" label = "_ 3DEffectsOnOffClassic" imageMso = "_ 3DEffectsOnOffClassic" />
      >
      <item id = "_ 3DExtoratedDepth288ClassicItem" label = "_ 3DExtoratedDepth288Classic" imageMso = "_ 3DExtoratedDepth288Classic" />
      <item id = "_ 3DExtoratedDepth36ClassicItem" label = "_ 3DExtoratedDepth36Classic" imageMso = "_ 3DExtoratedDepth36Classic" />
      <item id = "_ 3DExtoratedDepth72ClassicItem" label = "_ 3DExtoratedDepth72Classic" imageMso = "_ 3DExtoratedDepth72Classic" />
      >
      >
      >
      <item id = "_ 3DExtoratedDirectionClassicItem" label = "_ 3DExtoratedDirectionClassic" imageMso = "_ 3DExtoratedDirectionClassic" />
      <item id = "_ 3DExtoratedParallelClassicItem" label = "_ 3DExtoratedParallelClassic" imageMso = "_ 3DExtoratedParallelClassic" />
      <item id = "_ 3DExtoratedPerspectiveClassicItem" label = "_ 3DExtoratedPerspectiveClassic" imageMso = "_ 3DExtoratedPerspectiveClassic" />
      <item id = "_ 3DLightingClassicItem" label = "_ 3DLightingClassic" imageMso = "_ 3DLightingClassic" />
      <item id = "_ 3DLightingDimClassicItem" label = "_ 3DLightingDimClassic" imageMso = "_ 3DLightingDimClassic" />
      <item id = "_ 3DLightingFlatClassicItem" label = "_ 3DLightingFlatClassic" imageMso = "_ 3DLightingFlatClassic" />
      <item id = "_ 3DLightingGalleryClassicItem" label = "_ 3DLightingGalleryClassic" imageMso = "_ 3DLightingGalleryClassic" />
      <item id = "_ 3DLightingNormalClassicItem" label = "_ 3DLightingNormalClassic" imageMso = "_ 3DLightingNormalClassic" />
      <item id = "_ 3DPerspectiveDecreaseItem" label = "_ 3DPerspectiveDecrease" imageMso = "_ 3DPerspectiveDecrease" />
      <item id = "_ 3DPerspectiveIncreaseItem" label = "_ 3DPerspectiveIncrease" imageMso = "_ 3DPerspectiveIncrease" />
      <item id = "_ 3DRotationGalleryItem" label = "_ 3DRotationGallery" imageMso = "_ 3DRotationGallery" />
      <item id = "_ 3DRotationOptionsDialogItem" label = "_ 3DRotationOptionsDialog" imageMso = "_ 3DRotationOptionsDialog" />
      <item id = "_ 3DStyleItem" label = "_ 3DStyle" imageMso = "_ 3DStyle" />
      <item id = "_ 3DSurfaceMaterialClassicItem" label = "_ 3DSurfaceMaterialClassic" imageMso = "_ 3DSurfaceMaterialClassic" />
      <item id = "_ 3DSurfaceMaterialGalleryClassicItem" label = "_ 3DSurfaceMaterialGalleryClassic" imageMso = "_ 3DSurfaceMaterialGalleryClassic" />
      <item id = "_ 3DSurfaceMatteClassicItem" label = "_ 3DSurfaceMatteClassic" imageMso = "_ 3DSurfaceMatteClassic" />
      <item id = "_ 3DSurfaceMetalClassicItem" label = "_ 3DSurfaceMetalClassic" imageMso = "_ 3DSurfaceMetalClassic" />
      <item id = "_ 3DSurfacePlasticClassicItem" label = "_ 3DSurfacePlasticClassic" imageMso = "_ 3DSurfacePlasticClassic" />
      <item id = "_ 3DSurfaceWireFrameClassicItem" label = "_ 3DSurfaceWireFrameClassic" imageMso = "_ 3DSurfaceWireFrameClassic" />
      <item id = "_ 3DTiltDownClassicItem" label = "_ 3DTiltDownClassic" imageMso = "_ 3DTiltDownClassic" />
      <item id = "_ 3DTiltLeftClassicItem" label = "_ 3DTiltLeftClassic" imageMso = "_ 3DTiltLeftClassic" />
      <item id = "_ 3DTiltRightClassicItem" label = "_ 3DTiltRightClassic" imageMso = "_ 3DTiltRightClassic" />
      <item id = "_ 3DTiltUpClassicItem" label = "_ 3DTiltUpClassic" imageMso = "_ 3DTiltUpClassic" />
      <item id = "_ 4Item" label = "_ 4" imageMso = "_ 4" />
      <item id = "_ 5Item" label = "_ 5" imageMso = "_ 5" />
      <item id = "_ 50PercentCompleteItem" label = "_ 50PercentComplete" imageMso = "_ 50PercentComplete" />
      <item id = "_ 6Item" label = "_ 6" imageMso = "_ 6" />
      <item id = "_ 7Item" label = "_ 7" imageMso = "_ 7" />
      <item id = "_ 75PercentCompleteItem" label = "_ 75PercentComplete" imageMso = "_ 75PercentComplete" />
      <item id = "_ 8Item" label = "_ 8" imageMso = "_ 8" />
      <item id = "_ 9Item" label = "_ 9" imageMso = "_ 9" />
      <item id = "AItem" label = "A" imageMso = "A" />
      <item id = "AboveTextItem" label = "AboveText" imageMso = "AboveText" />
      <item id = "AcceptAndAdvanceItem" label = "AcceptAndAdvance" imageMso = "AcceptAndAdvance" />
      <item id = "AcceptInvitationItem" label = "AcceptInvitation" imageMso = "AcceptInvitation" />
      <item id = "AcceptProposalItem" label = "AcceptProposal" imageMso = "AcceptProposal" />
      <item id = "AcceptTaskItem" label = "AcceptTask" imageMso = "AcceptTask" />
      <item id = "AccessFormDatasheetItem" label = "AccessFormDatasheet" imageMso = "AccessFormDatasheet" />
      <item id = "AccessFormModalDialogItem" label = "AccessFormModalDialog" imageMso = "AccessFormModalDialog" />
      <item id = "AccessFormModalDialogWebItem" label = "AccessFormModalDialogWeb" imageMso = "AccessFormModalDialogWeb" />
      <item id = "AccessFormPivotTableItem" label = "AccessFormPivotTable" imageMso = "AccessFormPivotTable" />
      <item id = "AccessFormWizardItem" label = "AccessFormWizard" imageMso = "AccessFormWizard" />
      <item id = "AccessibilityCheckerItem" label = "AccessibilityChecker" imageMso = "AccessibilityChecker" />
      <item id = "AccessibilityReportsItem" label = "AccessibilityReports" imageMso = "AccessibilityReports" />
      <item id = "AccessListAssetsItem" label = "AccessListAssets" imageMso = "AccessListAssets" />
      <item id = "AccessListContactsItem" label = "AccessListContacts" imageMso = "AccessListContacts" />
      <item id = "AccessListCustomItem" label = "AccessListCustom" imageMso = "AccessListCustom" />
      <item id = "AccessListCustomDatasheetItem" label = "AccessListCustomDatasheet" imageMso = "AccessListCustomDatasheet" />
      <item id = "AccessListEventsItem" label = "AccessListEvents" imageMso = "AccessListEvents" />
      <item id = "AccessListIssuesItem" label = "AccessListIssues" imageMso = "AccessListIssues" />
      <item id = "AccessListTasksItem" label = "AccessListTasks" imageMso = "AccessListTasks" />
      <item id = "AccessMergeCellsItem" label = "AccessMergeCells" imageMso = "AccessMergeCells" />
      <item id = "AccessNavigationOptionsItem" label = "AccessNavigationOptions" imageMso = "AccessNavigationOptions" />
      <item id = "AccessOfflineListsItem" label = "AccessOfflineLists" imageMso = "AccessOfflineLists" />
      <item id = "AccessOnlineListsItem" label = "AccessOnlineLists" imageMso = "AccessOnlineLists" />
      <item id = "AccessRecycleBinItem" label = "AccessRecycleBin" imageMso = "AccessRecycleBin" />
      <item id = "AccessRefreshAllListsItem" label = "AccessRefreshAllLists" imageMso = "AccessRefreshAllLists" />
      <item id = "AccessRelinkListsItem" label = "AccessRelinkLists" imageMso = "AccessRelinkLists" />
      <item id = "AccessReportMoreItem" label = "AccessReportMore" imageMso = "AccessReportMore" />
      <item id = "AccessRequestsItem" label = "AccessRequests" imageMso = "AccessRequests" />
      <item id = "AccessTableAssetsItem" label = "AccessTableAssets" imageMso = "AccessTableAssets" />
      <item id = "AccessTableContactsItem" label = "AccessTableContacts" imageMso = "AccessTableContacts" />
      <item id = "AccessTableEventsItem" label = "AccessTableEvents" imageMso = "AccessTableEvents" />
      <item id = "AccessTableIssuesItem" label = "AccessTableIssues" imageMso = "AccessTableIssues" />
      <item id = "AccessTableTasksItem" label = "AccessTableTasks" imageMso = "AccessTableTasks" />
      <item id = "AccessThemesGalleryItem" label = "AccessThemesGallery" imageMso = "AccessThemesGallery" />
      <item id = "AccountingFormatItem" label = "AccountingFormat" imageMso = "AccountingFormat" />
      <item id = "AccountingFormatMenuItem" label = "AccountingFormatMenu" imageMso = "AccountingFormatMenu" />
      <item id = "AccountMenuItem" label = "AccountMenu" imageMso = "AccountMenu" />
      <item id = "AccountSettingsItem" label = "AccountSettings" imageMso = "AccountSettings" />
      <item id = "ActionInsertItem" label = "ActionInsert" imageMso = "ActionInsert" />
      <item id = "ActiveXButtonItem" label = "ActiveXButton" imageMso = "ActiveXButton" />
      <item id = "ActiveXCheckBoxItem" label = "ActiveXCheckBox" imageMso = "ActiveXCheckBox" />
      <item id = "ActiveXComboBoxItem" label = "ActiveXComboBox" imageMso = "ActiveXComboBox" />
      <item id = "ActiveXFrameItem" label = "ActiveXFrame" imageMso = "ActiveXFrame" />
      <item id = "ActiveXImageItem" label = "ActiveXImage" imageMso = "ActiveXImage" />
      <item id = "ActiveXLabelItem" label = "ActiveXLabel" imageMso = "ActiveXLabel" />
      <item id = "ActiveXListBoxItem" label = "ActiveXListBox" imageMso = "ActiveXListBox" />
      <item id = "ActiveXRadioButtonItem" label = "ActiveXRadioButton" imageMso = "ActiveXRadioButton" />
      <item id = "ActiveXScrollBarItem" label = "ActiveXScrollBar" imageMso = "ActiveXScrollBar" />
      <item id = "ActiveXSpinButtonItem" label = "ActiveXSpinButton" imageMso = "ActiveXSpinButton" />
      <item id = "ActiveXTextBoxItem" label = "ActiveXTextBox" imageMso = "ActiveXTextBox" />
      <item id = "ActiveXToggleButtonItem" label = "ActiveXToggleButton" imageMso = "ActiveXToggleButton" />
      <item id = "ActualSizeItem" label = "ActualSize" imageMso = "ActualSize" />
      <item id = "AddAssignmentStageItem" label = "AddAssignmentStage" imageMso = "AddAssignmentStage" />
      <item id = "AddBreakpointItem" label = "AddBreakpoint" imageMso = "AddBreakpoint" />
      <item id = "AddCalendarFromInternetItem" label = "AddCalendarFromInternet" imageMso = "AddCalendarFromInternet" />
      <item id = "AddCalendarMenuItem" label = "AddCalendarMenu" imageMso = "AddCalendarMenu" />
      <item id = "AddCellLeftItem" label = "AddCellLeft" imageMso = "AddCellLeft" />
      <item id = "AddCellRightItem" label = "AddCellRight" imageMso = "AddCellRight" />
      <item id = "AddContentTypeItem" label = "AddContentType" imageMso = "AddContentType" />
      <item id = "AddDepartmentItem" label = "AddDepartment" imageMso = "AddDepartment" />
      <item id = "AddEventAutomationItem" label = "AddEventAutomation" imageMso = "AddEventAutomation" />
      <item id = "AddFolderToFavoritesItem" label = "AddFolderToFavorites" imageMso = "AddFolderToFavorites" />
      <item id = "AddGroupItem" label = "AddGroup" imageMso = "AddGroup" />
      <item id = "AddInCommandsMenuItem" label = "AddInCommandsMenu" imageMso = "AddInCommandsMenu" />
      <item id = "AddInManagerSpdItem" label = "AddInManagerSpd" imageMso = "AddInManagerSpd" />
      <item id = "AddInsMenuItem" label = "AddInsMenu" imageMso = "AddInsMenu" />
      <item id = "AddNewColumnMenuItem" label = "AddNewColumnMenu" imageMso = "AddNewColumnMenu" />
      <item id = "AddNewRssFeedItem" label = "AddNewRssFeed" imageMso = "AddNewRssFeed" />
      <item id = "AddNewRuleItem" label = "AddNewRule" imageMso = "AddNewRule" />
      <item id = "AddOrRemoveAttendeesItem" label = "AddOrRemoveAttendees" imageMso = "AddOrRemoveAttendees" />
      <item id = "AddPeosystemCalendarItem" label = "AddPeosystemCalendar" imageMso = "AddPeosystemCalendar" />
      <item id = "AddReminderItem" label = "AddReminder" imageMso = "AddReminder" />
      <item id = "AddressBookItem" label = "AddressBook" imageMso = "AddressBook" />
      <item id = "AddRoomItem" label = "AddRoom" imageMso = "AddRoom" />
      <item id = "AddSelectionToAccentsLibraryItem" label = "AddSelectionToAccentsLibrary" imageMso = "AddSelectionToAccentsLibrary" />
      <item id = "AddSelectionToAdvertisementLibraryItem" label = "AddSelectionToAdvertisementLibrary" imageMso = "AddSelectionToAdvertisementLibrary" />
      <item id = "AddSelectionToCalendarsLibraryItem" label = "AddSelectionToCalendarsLibrary" imageMso = "AddSelectionToCalendarsLibrary" />
      <item id = "AddSelectionToContentLibraryItem" label = "AddSelectionToContentLibrary" imageMso = "AddSelectionToContentLibrary" />
      <item id = "AddSelectionToTextLibraryItem" label = "AddSelectionToTextLibrary" imageMso = "AddSelectionToTextLibrary" />
      <item id = "AddSelectionToVertTextLibraryItem" label = "AddSelectionToVertTextLibrary" imageMso = "AddSelectionToVertTextLibrary" />
      <item id = "AddTextToTextEffectItem" label = "AddTextToTextEffect" imageMso = "AddTextToTextEffect" />
      <item id = "AddToContentStoreItem" label = "AddToContentStore" imageMso = "AddToContentStore" />
      <item id = "AddToFavoritesItem" label = "AddToFavorites" imageMso = "AddToFavorites" />
      <item id = "AddToMyShapesExistingItem" label = "AddToMyShapesExisting" imageMso = "AddToMyShapesExisting" />
      <item id = "AddToMyShapesNewItem" label = "AddToMyShapesNew" imageMso = "AddToMyShapesNew" />
      <item id = "AddToMyShapesTreeItem" label = "AddToMyShapesTree" imageMso = "AddToMyShapesTree" />
      <item id = "AddToolGalleryItem" label = "AddToolGallery" imageMso = "AddToolGallery" />
      <item id = "AddToPublicFolderFavoritesItem" label = "AddToPublicFolderFavorites" imageMso = "AddToPublicFolderFavorites" />
      <item id = "AddTrialItem" label = "AddTrial" imageMso = "AddTrial" />
      <item id = "AddVideoTitleItem" label = "AddVideoTitle" imageMso = "AddVideoTitle" />
      <item id = "AddWebPartConnectionItem" label = "AddWebPartConnection" imageMso = "AddWebPartConnection" />
      <item id = "AdministrationHomeItem" label = "AdministrationHome" imageMso = "AdministrationHome" />
      <item id = "AdpConstraintsItem" label = "AdpConstraints" imageMso = "AdpConstraints" />
      <item id = "AdpDiagramAddRelatedTablesItem" label = "AdpDiagramAddRelatedTables" imageMso = "AdpDiagramAddRelatedTables" />
      <item id = "AdpDiagramAddTableItem" label = "AdpDiagramAddTable" imageMso = "AdpDiagramAddTable" />
      <item id = "AdpDiagramArrangeSelectionItem" label = "AdpDiagramArrangeSelection" imageMso = "AdpDiagramArrangeSelection" />
      <item id = "AdpDiagramArrangeTablesItem" label = "AdpDiagramArrangeTables" imageMso = "AdpDiagramArrangeTables" />
      <item id = "AdpDiagramAutosizeSelectedTablesItem" label = "AdpDiagramAutosizeSelectedTables" imageMso = "AdpDiagramAutosizeSelectedTables" />
      <item id = "AdpDiagramColumnNamesItem" label = "AdpDiagramColumnNames" imageMso = "AdpDiagramColumnNames" />
      <item id = "AdpDiagramColumnPropertiesItem" label = "AdpDiagramColumnProperties" imageMso = "AdpDiagramColumnProperties" />
      <item id = "AdpDiagramCustomViewItem" label = "AdpDiagramCustomView" imageMso = "AdpDiagramCustomView" />
      <item id = "AdpDiagramDeleteTableItem" label = "AdpDiagramDeleteTable" imageMso = "AdpDiagramDeleteTable" />
      <item id = "AdpDiagramHideTableItem" label = "AdpDiagramHideTable" imageMso = "AdpDiagramHideTable" />
      <item id = "AdpDiagramIndexesKeysItem" label = "AdpDiagramIndexesKeys" imageMso = "AdpDiagramIndexesKeys" />
      <item id = "AdpDiagramKeysItem" label = "AdpDiagramKeys" imageMso = "AdpDiagramKeys" />
      <item id = "AdpDiagramNameOnlyItem" label = "AdpDiagramNameOnly" imageMso = "AdpDiagramNameOnly" />
      <item id = "AdpDiagramNewLabelItem" label = "AdpDiagramNewLabel" imageMso = "AdpDiagramNewLabel" />
      <item id = "AdpDiagramNewTableItem" label = "AdpDiagramNewTable" imageMso = "AdpDiagramNewTable" />
      <item id = "AdpDiagramRecalculatePageBreaksItem" label = "AdpDiagramRecalculatePageBreaks" imageMso = "AdpDiagramRecalculatePageBreaks" />
      <item id = "AdpDiagramRelationshipsItem" label = "AdpDiagramRelationships" imageMso = "AdpDiagramRelationships" />
      <item id = "AdpDiagramShowRelationshipLabelsItem" label = "AdpDiagramShowRelationshipLabels" imageMso = "AdpDiagramShowRelationshipLabels" />
      <item id = "AdpDiagramTableModesMenuItem" label = "AdpDiagramTableModesMenu" imageMso = "AdpDiagramTableModesMenu" />
      <item id = "AdpDiagramViewPageBreaksItem" label = "AdpDiagramViewPageBreaks" imageMso = "AdpDiagramViewPageBreaks" />
      <item id = "AdpManageIndexesItem" label = "AdpManageIndexes" imageMso = "AdpManageIndexes" />
      <item id = "AdpNewTableItem" label = "AdpNewTable" imageMso = "AdpNewTable" />
      <item id = "AdpOutputOperationsAddToOutputItem" label = "AdpOutputOperationsAddToOutput" imageMso = "AdpOutputOperationsAddToOutput" />
      <item id = "AdpOutputOperationsGroupByItem" label = "AdpOutputOperationsGroupBy" imageMso = "AdpOutputOperationsGroupBy" />
      <item id = "AdpOutputOperationsSortAscendingItem" label = "AdpOutputOperationsSortAscending" imageMso = "AdpOutputOperationsSortAscending" />
      <item id = "AdpOutputOperationsSortDescendingItem" label = "AdpOutputOperationsSortDescending" imageMso = "AdpOutputOperationsSortDescending" />
      <item id = "AdpOutputOperationsTableRemoveItem" label = "AdpOutputOperationsTableRemove" imageMso = "AdpOutputOperationsTableRemove" />
      <item id = "AdpPrimaryKeyItem" label = "AdpPrimaryKey" imageMso = "AdpPrimaryKey" />
      <item id = "AdpStoredProcedureEditSqlItem" label = "AdpStoredProcedureEditSql" imageMso = "AdpStoredProcedureEditSql" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQueryAppendItem" label = "AdpStoredProcedureQueryAppend" imageMso = "AdpStoredProcedureQueryAppend" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQueryAppendValuesItem" label = "AdpStoredProcedureQueryAppendValues" imageMso = "AdpStoredProcedureQueryAppendValues" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQueryDeleteItem" label = "AdpStoredProcedureQueryDelete" imageMso = "AdpStoredProcedureQueryDelete" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQueryMakeTableItem" label = "AdpStoredProcedureQueryMakeTable" imageMso = "AdpStoredProcedureQueryMakeTable" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQuerySelectItem" label = "AdpStoredProcedureQuerySelect" imageMso = "AdpStoredProcedureQuerySelect" />
      <item id = "AdpStoredProcedureQueryUpdateItem" label = "AdpStoredProcedureQueryUpdate" imageMso = "AdpStoredProcedureQueryUpdate" />
      <item id = "AdpVerifySqlSyntaxItem" label = "AdpVerifySqlSyntax" imageMso = "AdpVerifySqlSyntax" />
      <item id = "AdpViewDiagramPaneItem" label = "AdpViewDiagramPane" imageMso = "AdpViewDiagramPane" />
      <item id = "AdpViewGridPaneItem" label = "AdpViewGridPane" imageMso = "AdpViewGridPane" />
      <item id = "AdpViewSqlPaneItem" label = "AdpViewSqlPane" imageMso = "AdpViewSqlPane" />
      <item id = "AdvancedFilePropertiesItem" label = "AdvancedFileProperties" imageMso = "AdvancedFileProperties" />
      <item id = "AdvancedFilterDialogItem" label = "AdvancedFilterDialog" imageMso = "AdvancedFilterDialog" />
      <item id = "AdvancedFindItem" label = "AdvancedFind" imageMso = "AdvancedFind" />
      <item id = "AdvertisePublishAsItem" label = "AdvertisePublishAs" imageMso = "AdvertisePublishAs" />
      <item id = "AfterDeleteItem" label = "AfterDelete" imageMso = "AfterDelete" />
      <item id = "AfterInsertItem" label = "AfterInsert" imageMso = "AfterInsert" />
      <item id = "AfterUpdateItem" label = "AfterUpdate" imageMso = "AfterUpdate" />
      <item id = "AlertsItem" label = "Alerts" imageMso = "Alerts" />
      <item id = "AlignBottomExcelItem" label = "AlignBottomExcel" imageMso = "AlignBottomExcel" />
      <item id = "AlignCenterItem" label = "AlignCenter" imageMso = "AlignCenter" />
      <item id = "AlignDialogItem" label = "AlignDialog" imageMso = "AlignDialog" />
      >
      >
      <item id = "AlignDistributeVerentlyItem" label = "AlignDistributeVerently" imageMso = "AlignDistributeVerently" />
      <item id = "AlignDistributeVerentlyClassicItem" label = "AlignDistributeVerentlyClassic" imageMso = "AlignDistributeVerentlyClassic" />
      <item id = "AlignJustifyItem" label = "AlignJustify" imageMso = "AlignJustify" />
      <item id = "AlignJustifyHighItem" label = "AlignJustifyHigh" imageMso = "AlignJustifyHigh" />
      <item id = "AlignJustifyLowItem" label = "AlignJustifyLow" imageMso = "AlignJustifyLow" />
      <item id = "AlignJustifyMediumItem" label = "AlignJustifyMedium" imageMso = "AlignJustifyMedium" />
      <item id = "AlignJustifyMenuItem" label = "AlignJustifyMenu" imageMso = "AlignJustifyMenu" />
      <item id = "AlignJustifyThaiItem" label = "AlignJustifyThai" imageMso = "AlignJustifyThai" />
      <item id = "AlignJustifyWithMixedLanguagesItem" label = "AlignJustifyWithMixedLanguages" imageMso = "AlignJustifyWithMixedLanguages" />
      <item id = "AlignLeftItem" label = "AlignLeft" imageMso = "AlignLeft" />
      <item id = "AlignLeftToRightMenuItem" label = "AlignLeftToRightMenu" imageMso = "AlignLeftToRightMenu" />
      <item id = "AlignMenuAlternateItem" label = "AlignMenuAlternate" imageMso = "AlignMenuAlternate" />
      <item id = "AlignMiddleExcelItem" label = "AlignMiddleExcel" imageMso = "AlignMiddleExcel" />
      <item id = "AlignRelativeToPageItem" label = "AlignRelativeToPage" imageMso = "AlignRelativeToPage" />
      <item id = "AlignRightItem" label = "AlignRight" imageMso = "AlignRight" />
      <item id = "AlignTopExcelItem" label = "AlignTopExcel" imageMso = "AlignTopExcel" />
      <item id = "AllCategoriesItem" label = "AllCategories" imageMso = "AllCategories" />
      <item id = "AllModuleNameItemsItem" label = "AllModuleNameItems" imageMso = "AllModuleNameItems" />
      <item id = "AllowCloseItem" label = "AllowClose" imageMso = "AllowClose" />
      <item id = "AllowConnectionsItem" label = "AllowConnections" imageMso = "AllowConnections" />
      <item id = "AllowEditInPersonalViewItem" label = "AllowEditInPersonalView" imageMso = "AllowEditInPersonalView" />
      <item id = "AllowHideItem" label = "AllowHide" imageMso = "AllowHide" />
      <item id = "AllowMinimizeItem" label = "AllowMinimize" imageMso = "AllowMinimize" />
      <item id = "AllowThemesItem" label = "AllowThemes" imageMso = "AllowThemes" />
      <item id = "AllowZoneChangeItem" label = "AllowZoneChange" imageMso = "AllowZoneChange" />
      <item id = "AllTablesDisconnectedItem" label = "AllTablesDisconnected" imageMso = "AllTablesDisconnected" />
      <item id = "AlternativeTextItem" label = "AlternativeText" imageMso = "AlternativeText" />
      <item id = "AlwaysMoveConversationItem" label = "AlwaysMoveConversation" imageMso = "AlwaysMoveConversation" />
      <item id = "AlwaysMoveToFolderItem" label = "AlwaysMoveToFolder" imageMso = "AlwaysMoveToFolder" />
      <item id = "AnimationAudioItem" label = "AnimationAudio" imageMso = "AnimationAudio" />
      <item id = "AnimationCustomItem" label = "AnimationCustom" imageMso = "AnimationCustom" />
      <item id = "AnimationDelayItem" label = "AnimationDelay" imageMso = "AnimationDelay" />
      <item id = "AnimationDurationItem" label = "AnimationDuration" imageMso = "AnimationDuration" />
      <item id = "AnimationGalleryItem" label = "AnimationGallery" imageMso = "AnimationGallery" />
      <item id = "AnimationMoveEarlierItem" label = "AnimationMoveEarlier" imageMso = "AnimationMoveEarlier" />
      <item id = "AnimationMoveLaterItem" label = "AnimationMoveLater" imageMso = "AnimationMoveLater" />
      <item id = "AnimationOnClickItem" label = "AnimationOnClick" imageMso = "AnimationOnClick" />
      <item id = "AnimationPainterItem" label = "AnimationPainter" imageMso = "AnimationPainter" />
      <item id = "AnimationPreviewItem" label = "AnimationPreview" imageMso = "AnimationPreview" />
      <item id = "AnimationStartDropdownItem" label = "AnimationStartDropdown" imageMso = "AnimationStartDropdown" />
      <item id = "AnimationTransitionGalleryItem" label = "AnimationTransitionGallery" imageMso = "AnimationTransitionGallery" />
      <item id = "AnimationTransitionSoundGalleryItem" label = "AnimationTransitionSoundGallery" imageMso = "AnimationTransitionSoundGallery" />
      <item id = "AnimationTransitionSpeedGalleryItem" label = "AnimationTransitionSpeedGallery" imageMso = "AnimationTransitionSpeedGallery" />
      <item id = "AnimationTransitionVariantGalleryItem" label = "AnimationTransitionVariantGallery" imageMso = "AnimationTransitionVariantGallery" />
      <item id = "AnonymousAccessItem" label = "AnonymousAccess" imageMso = "AnonymousAccess" />
      <item id = "AppendOnlyItem" label = "AppendOnly" imageMso = "AppendOnly" />
      <item id = "AppendOnlyControlItem" label = "AppendOnlyControl" imageMso = "AppendOnlyControl" />
      <item id = "AppletPropertiesItem" label = "AppletProperties" imageMso = "AppletProperties" />
      <item id = "ApplicationMaximizeItem" label = "ApplicationMaximize" imageMso = "ApplicationMaximize" />
      <item id = "ApplicationMinimizeItem" label = "ApplicationMinimize" imageMso = "ApplicationMinimize" />
      <item id = "ApplicationMoveItem" label = "ApplicationMove" imageMso = "ApplicationMove" />
      <item id = "ApplicationOptionsItem" label = "ApplicationOptions" imageMso = "ApplicationOptions" />
      <item id = "ApplicationOptionsDialogItem" label = "ApplicationOptionsDialog" imageMso = "ApplicationOptionsDialog" />
      <item id = "ApplicationRestoreItem" label = "ApplicationRestore" imageMso = "ApplicationRestore" />
      <item id = "ApplicationSettingsMenuItem" label = "ApplicationSettingsMenu" imageMso = "ApplicationSettingsMenu" />
      <item id = "ApplicationSizeItem" label = "ApplicationSize" imageMso = "ApplicationSize" />
      <item id = "ApplyCoAuthoringLockItem" label = "ApplyCoAuthoringLock" imageMso = "ApplyCoAuthoringLock" />
      <item id = "ApplyCommaFormatItem" label = "ApplyCommaFormat" imageMso = "ApplyCommaFormat" />
      <item id = "ApplyCssStylesItem" label = "ApplyCssStyles" imageMso = "ApplyCssStyles" />
      <item id = "ApplyCurrencyFormatItem" label = "ApplyCurrencyFormat" imageMso = "ApplyCurrencyFormat" />
      <item id = "ApplyFilterItem" label = "ApplyFilter" imageMso = "ApplyFilter" />
      <item id = "ApplyMasterPage1Item" label = "ApplyMasterPage1" imageMso = "ApplyMasterPage1" />
      <item id = "ApplyNavigationChangesItem" label = "ApplyNavigationChanges" imageMso = "ApplyNavigationChanges" />
      <item id = "ApplyPercentageFormatItem" label = "ApplyPercentageFormat" imageMso = "ApplyPercentageFormat" />
      <item id = "ApplyStylesPaneItem" label = "ApplyStylesPane" imageMso = "ApplyStylesPane" />
      <item id = "ApplyViewToAllFoldersItem" label = "ApplyViewToAllFolders" imageMso = "ApplyViewToAllFolders" />
      <item id = "AppointmentAttachmentItem" label = "AppointmentAttachment" imageMso = "AppointmentAttachment" />
      <item id = "AppointmentAutomaticFormattingItem" label = "AppointmentAutomaticFormatting" imageMso = "AppointmentAutomaticFormatting" />
      <item id = "AppointmentBusyItem" label = "AppointmentBusy" imageMso = "AppointmentBusy" />
      <item id = "AppointmentColor0Item" label = "AppointmentColor0" imageMso = "AppointmentColor0" />
      <item id = "AppointmentColor1Item" label = "AppointmentColor1" imageMso = "AppointmentColor1" />
      <item id = "AppointmentColor10Item" label = "AppointmentColor10" imageMso = "AppointmentColor10" />
      <item id = "AppointmentColor2Item" label = "AppointmentColor2" imageMso = "AppointmentColor2" />
      <item id = "AppointmentColor3Item" label = "AppointmentColor3" imageMso = "AppointmentColor3" />
      <item id = "AppointmentColor4Item" label = "AppointmentColor4" imageMso = "AppointmentColor4" />
      <item id = "AppointmentColor5Item" label = "AppointmentColor5" imageMso = "AppointmentColor5" />
      <item id = "AppointmentColor6Item" label = "AppointmentColor6" imageMso = "AppointmentColor6" />
      <item id = "AppointmentColor7Item" label = "AppointmentColor7" imageMso = "AppointmentColor7" />
      <item id = "AppointmentColor8Item" label = "AppointmentColor8" imageMso = "AppointmentColor8" />
      <item id = "AppointmentColor9Item" label = "AppointmentColor9" imageMso = "AppointmentColor9" />
      <item id = "AppointmentColorDialogItem" label = "AppointmentColorDialog" imageMso = "AppointmentColorDialog" />
      <item id = "AppointmentOutOfOfficeItem" label = "AppointmentOutOfOffice" imageMso = "AppointmentOutOfOffice" />
      <item id = "ApproveApprovalRequestItem" label = "ApproveApprovalRequest" imageMso = "ApproveApprovalRequest" />
      <item id = "ArchiveItem" label = "Lưu trữ" imageMso = "Lưu trữ" />
      <item id = "ArchivePolicyTagsGalleryItem" label = "ArchivePolicyTagsGallery" imageMso = "ArchivePolicyTagsGallery" />
      <item id = "ArcToolItem" label = "ArcTool" imageMso = "ArcTool" />
      <item id = "Sắp xếpByAppointmentStartItem" label = "Sắp xếpByAppointmentStart" imageMso = "Sắp xếpByAppointmentStart" />
      <item id = "Sắp xếpByAssignmentItem" label = "Sắp xếpByAssignment" imageMso = "Sắp xếpByAssignment" />
      <item id = "Sắp xếpByCompanyItem" label = "Sắp xếpByCompany" imageMso = "Sắp xếpByCompany" />
      <item id = "Sắp xếpByCreateDateItem" label = "Sắp xếpByCreateDate" imageMso = "Sắp xếpByCreateDate" />
      <item id = "Sắp xếpByLocationItem" label = "Sắp xếpByLocation" imageMso = "Sắp xếpByLocation" />
      <item id = "Sắp xếpByLogContactItem" label = "Sắp xếpByLogContact" imageMso = "Sắp xếpByLogContact" />
      <item id = "Sắp xếpByModifiedDateItem" label = "Sắp xếpByModifiedDate" imageMso = "Sắp xếpByModifiedDate" />
      <item id = "Sắp xếpByOrganizerItem" label = "Sắp xếpByOrganizer" imageMso = "Sắp xếpByOrganizer" />
      >
      <item id = "Sắp xếpContentItem" label = "Sắp xếp Nội dung" imageMso = "Sắp xếp Nội dung" />
      <item id = "Sắp xếpFolderGroupsByNameItem" label = "Sắp xếpFolderGroupsByName" imageMso = "Sắp xếpFolderGroupsByName" />
      <item id = "Sắp xếpMembersItem" label = "Sắp xếpMembers" imageMso = "Sắp xếpMembers" />
      <item id = "Sắp xếpGalleryItem" label = "Sắp xếpGallery" imageMso = "Sắp xếpGallery" />
      <item id = "Sắp xếpToolsItem" label = "Công cụ Sắp xếp" imageMso = "Công cụ Sắp xếp" />
      <item id = "Sắp xếpToolsSiteClientItem" label = "Sắp xếpToolsSiteClient" imageMso = "Sắp xếpToolsSiteClient" />
      <item id = "Sắp xếpWindowsDialogItem" label = "Sắp xếpWindowsDialog" imageMso = "Sắp xếpWindowsDialog" />
      <item id = "ArrayShapesItem" label = "ArrayShapes" imageMso = "ArrayShapes" />
      <item id = "ArrowItem" label = "Arrow" imageMso = "Arrow" />
      <item id = "ArrowsMoreItem" label = "ArrowsMore" imageMso = "ArrowsMore" />
      <item id = "ArrowStyleGalleryItem" label = "ArrowStyleGallery" imageMso = "ArrowStyleGallery" />
      <item id = "ArtisticEffectsDialogItem" label = "ArtisticEffectsDialog" imageMso = "ArtisticEffectsDialog" />
      <item id = "AsianLayoutCharacterScalingItem" label = "AsianLayoutCharacterScaling" imageMso = "AsianLayoutCharacterScaling" />
      <item id = "AsianLayoutCharactersEncloseItem" label = "AsianLayoutCharactersEnclose" imageMso = "AsianLayoutCharactersEnclose" />
      <item id = "AsianLayoutCombineCharactersItem" label = "AsianLayoutCombineCharacters" imageMso = "AsianLayoutCombineCharacters" />
      <item id = "AsianLayoutFitTextItem" label = "AsianLayoutFitText" imageMso = "AsianLayoutFitText" />
      <item id = "AsianLayoutHorizontalInVerticalItem" label = "AsianLayoutHorizontalInVertical" imageMso = "AsianLayoutHorizontalInVertical" />
      <item id = "AsianLayoutMenuItem" label = "AsianLayoutMenu" imageMso = "AsianLayoutMenu" />
      <item id = "AsianLayoutPhoneticGuideItem" label = "AsianLayoutPhoneticGuide" imageMso = "AsianLayoutPhoneticGuide" />
      <item id = "AsianNewspaperJustifyItem" label = "AsianNewspaperJustify" imageMso = "AsianNewspaperJustify" />
      <item id = "AsianTypographyItem" label = "AsianTypography" imageMso = "AsianTypography" />
      <item id = "ASPNetSettingsItem" label = "ASPNetSettings" imageMso = "ASPNetSettings" />
      <item id = "AssignmentInformationItem" label = "AssignmentInformation" imageMso = "AssignmentInformation" />
      <item id = "AssignmentNotesItem" label = "AssignmentNotes" imageMso = "AssignmentNotes" />
      <item id = "AssignmentsShowItem" label = "AssignmentsShow" imageMso = "AssignmentsShow" />
      <item id = "AssignTaskItem" label = "AssignTask" imageMso = "AssignTask" />
      <item id = "AssociateExistingWorkflowItem" label = "AssociateExistingWorkflow" imageMso = "AssociateExistingWorkflow" />
      <item id = "AssociateWFPublishItem" label = "AssociateWFPublish" imageMso = "AssociateWFPublish" />
      <item id = "AttachFileItem" label = "AttachFile" imageMso = "AttachFile" />
      <item id = "AttachItemItem" label = "AttachItem" imageMso = "AttachItem" />
      <item id = "AttachItemComboItem" label = "AttachItemCombo" imageMso = "AttachItemCombo" />
      <item id = "AttachMenuItem" label = "AttachMenu" imageMso = "AttachMenu" />
      <item id = "AudioAndVideoGiveFeedbackItem" label = "AudioAndVideoGiveFeedback" imageMso = "AudioAndVideoGiveFeedback" />
      <item id = "AudioInsertItem" label = "AudioInsert" imageMso = "AudioInsert" />
      <item id = "AudioNoteDeleteItem" label = "AudioNoteDelete" imageMso = "AudioNoteDelete" />
      <item id = "AudioToolsTrimItem" label = "AudioToolsTrim" imageMso = "AudioToolsTrim" />
      <item id = "AudioVolumeGalleryItem" label = "AudioVolumeGallery" imageMso = "AudioVolumeGallery" />
      <item id = "AutoArchiveSettingsItem" label = "AutoArchiveSettings" imageMso = "AutoArchiveSettings" />
      <item id = "AutoConnectItem" label = "AutoConnect" imageMso = "AutoConnect" />
      <item id = "AutoCorrectItem" label = "AutoCorrect" imageMso = "AutoCorrect" />
      <item id = "AutoDetectConnectionTypeItem" label = "AutoDetectConnectionType" imageMso = "AutoDetectConnectionType" />
      <item id = "AutoDialItem" label = "AutoDial" imageMso = "AutoDial" />
      <item id = "AutoFilterClassicItem" label = "AutoFilterClassic" imageMso = "AutoFilterClassic" />
      <item id = "AutoFilterProjectItem" label = "AutoFilterProject" imageMso = "AutoFilterProject" />
      <item id = "AutoFormatItem" label = "AutoFormat" imageMso = "AutoFormat" />
      <item id = "AutoFormatChangeItem" label = "AutoFormatChange" imageMso = "AutoFormatChange" />
      <item id = "AutoFormatDialogItem" label = "AutoFormatDialog" imageMso = "AutoFormatDialog" />
      <item id = "AutoFormatGalleryItem" label = "AutoFormatGallery" imageMso = "AutoFormatGallery" />
      <item id = "AutoFormatNowItem" label = "AutoFormatNow" imageMso = "AutoFormatNow" />
      <item id = "AutoFormatWizardItem" label = "AutoFormatWizard" imageMso = "AutoFormatWizard" />
      <item id = "AutomaticFormattingItem" label = "AutomaticFormatting" imageMso = "AutomaticFormatting" />
      <item id = "AutoPreviewItem" label = "AutoPreview" imageMso = "AutoPreview" />
      <item id = "AutoScheduleSelectedTaskItem" label = "AutoScheduleSelectedTask" imageMso = "AutoScheduleSelectedTask" />
      <item id = "AutoScheduleTaskToNearestWorkingDayItem" label = "AutoScheduleTaskToNearestWorkingDay" imageMso = "AutoScheduleTaskToNearestWorkingDay" />
      <item id = "AutoScheduleTaskToSuggestedStartDateItem" label = "AutoScheduleTaskToSuggestedStartDate" imageMso = "AutoScheduleTaskToSuggestedStartDate" />
      <item id = "AutoSigInsertPictureFromFileItem" label = "AutoSigInsertPictureFromFile" imageMso = "AutoSigInsertPictureFromFile" />
      <item id = "AutoSigWebInsertHyperlinkItem" label = "AutoSigWebInsertHyperlink" imageMso = "AutoSigWebInsertHyperlink" />
      <item id = "AutoSumItem" label = "AutoSum" imageMso = "AutoSum" />
      <item id = "AutoSummarizeItem" label = "AutoSummarize" imageMso = "AutoSummarize" />
      <item id = "AutoSummaryResummarizeItem" label = "AutoSummaryResummarize" imageMso = "AutoSummaryResummarize" />
      <item id = "AutoSummaryToolsMenuItem" label = "AutoSummaryToolsMenu" imageMso = "AutoSummaryToolsMenu" />
      <item id = "AutoSummaryViewByHighlightItem" label = "AutoSummaryViewByHighlight" imageMso = "AutoSummaryViewByHighlight" />
      <item id = "AutoSumMenuItem" label = "AutoSumMenu" imageMso = "AutoSumMenu" />
      <item id = "AutoTextGalleryItem" label = "AutoTextGallery" imageMso = "AutoTextGallery" />
      <item id = "AutoThumbnailItem" label = "AutoThumbnail" imageMso = "AutoThumbnail" />
      <item id = "BItem" label = "B" imageMso = "B" />
      <item id = "BackAttachItem" label = "BackAttach" imageMso = "BackAttach" />
      <item id = "BackgroundImageGalleryItem" label = "BackgroundImageGallery" imageMso = "BackgroundImageGallery" />
      <item id = "BackgroundSoundItem" label = "BackgroundSound" imageMso = "BackgroundSound" />
      <item id = "BackupSiteItem" label = "BackupSite" imageMso = "BackupSite" />
      <item id = "BackupWebSiteItem" label = "BackupWebSite" imageMso = "BackupWebSite" />
      <item id = "BarcodeInsertItem" label = "BarcodeInsert" imageMso = "BarcodeInsert" />
      <item id = "BarFormatItem" label = "BarFormat" imageMso = "BarFormat" />
      <item id = "BaselineItem" label = "Baseline" imageMso = "Baseline" />
      <item id = "BaselineClearItem" label = "BaselineClear" imageMso = "BaselineClear" />
      <item id = "BaselineSaveItem" label = "BaselineSave" imageMso = "BaselineSave" />
      <item id = "BehaviorsTaskPaneItem" label = "BehaviorsTaskPane" imageMso = "BehaviorsTaskPane" />
      <item id = "BehindTextItem" label = "BehindText" imageMso = "BehindText" />
      <item id = "BestFitItem" label = "BestFit" imageMso = "BestFit" />
      <item id = "BevelItem" label = "Bevel" imageMso = "Bevel" />
      <item id = "BevelShapeGalleryItem" label = "BevelShapeGallery" imageMso = "BevelShapeGallery" />
      <item id = "BevelTextGalleryItem" label = "BevelTextGallery" imageMso = "BevelTextGallery" />
      <item id = "BibliographyAddNewPlaceholderItem" label = "BibliographyAddNewPlaceholder" imageMso = "BibliographyAddNewPlaceholder" />
      <item id = "BibliographyAddNewSourceItem" label = "BibliographyAddNewSource" imageMso = "BibliographyAddNewSource" />
      <item id = "BibliographyGalleryItem" label = "BibliographyGallery" imageMso = "BibliographyGallery" />
      <item id = "BibliographyInsertItem" label = "BibliographyInsert" imageMso = "BibliographyInsert" />
      <item id = "BibliographyManageSourcesItem" label = "BibliographyManageSources" imageMso = "BibliographyManageSources" />
      <item id = "BibliographyStyleItem" label = "BibliographyStyle" imageMso = "BibliographyStyle" />
      <item id = "BizBarPublishToSharePointItem" label = "BizBarPublishToSharePoint" imageMso = "BizBarPublishToSharePoint" />
      <item id = "BlackAndWhiteItem" label = "BlackAndWhite" imageMso = "BlackAndWhite" />
      <item id = "BlackAndWhiteAutomaticItem" label = "BlackAndWhiteAutomatic" imageMso = "BlackAndWhiteAutomatic" />
      <item id = "BlackAndWhiteBlackItem" label = "BlackAndWhiteBlack" imageMso = "BlackAndWhiteBlack" />
      <item id = "BlackAndWhiteBlackWithGrayscaleFillItem" label = "BlackAndWhiteBlackWithGrayscaleFill" imageMso = "BlackAndWhiteBlackWithGrayscaleFill" />
      <item id = "BlackAndWhiteBlackWithWhiteFillItem" label = "BlackAndWhiteBlackWithWhiteFill" imageMso = "BlackAndWhiteBlackWithWhiteFill" />
      <item id = "BlackAndWhiteDontShowItem" label = "BlackAndWhiteDontShow" imageMso = "BlackAndWhiteDontShow" />
      <item id = "BlackAndWhiteGrayscaleItem" label = "BlackAndWhiteGrayscale" imageMso = "BlackAndWhiteGrayscale" />
      <item id = "BlackAndWhiteGrayWithWhiteFillItem" label = "BlackAndWhiteGrayWithWhiteFill" imageMso = "BlackAndWhiteGrayWithWhiteFill" />
      <item id = "BlackAndWhiteInverseGrayscaleItem" label = "BlackAndWhiteInverseGrayscale" imageMso = "BlackAndWhiteInverseGrayscale" />
      <item id = "BlackAndWhiteLightGrayscaleItem" label = "BlackAndWhiteLightGrayscale" imageMso = "BlackAndWhiteLightGrayscale" />
      <item id = "BlackAndWhiteWhiteItem" label = "BlackAndWhiteWhite" imageMso = "BlackAndWhiteWhite" />
      <item id = "BlankPageInsertItem" label = "BlankPageInsert" imageMso = "BlankPageInsert" />
      <item id = "BlankRowInsertItem" label = "BlankRowInsert" imageMso = "BlankRowInsert" />
      <item id = "BlogCategoriesItem" label = "BlogCategories" imageMso = "BlogCategories" />
      <item id = "BlogCategoriesRefreshItem" label = "BlogCategoriesRefresh" imageMso = "BlogCategoriesRefresh" />
      <item id = "BlogCategoryInsertItem" label = "BlogCategoryInsert" imageMso = "BlogCategoryInsert" />
      <item id = "BlogHomePageItem" label = "BlogHomePage" imageMso = "BlogHomePage" />
      <item id = "BlogInsertCategoriesItem" label = "BlogInsertCategories" imageMso = "BlogInsertCategories" />
      <item id = "BlogManageAccountsItem" label = "BlogManageAccounts" imageMso = "BlogManageAccounts" />
      <item id = "BlogOpenExistingItem" label = "BlogOpenExisting" imageMso = "BlogOpenExisting" />
      <item id = "BlogPublishItem" label = "BlogPublish" imageMso = "BlogPublish" />
      <item id = "BlogPublishDraftItem" label = "BlogPublishDraft" imageMso = "BlogPublishDraft" />
      <item id = "BlogPublishMenuItem" label = "BlogPublishMenu" imageMso = "BlogPublishMenu" />
      <item id = "BodyTextHideItem" label = "BodyTextHide" imageMso = "BodyTextHide" />
      <item id = "BoldItem" label = "Bold" imageMso = "Bold" />
      <item id = "BookmarkInsertItem" label = "BookmarkInsert" imageMso = "BookmarkInsert" />
      <item id = "BookmarkPropertiesItem" label = "BookmarkProperties" imageMso = "BookmarkProperties" />
      <item id = "BorderBottomItem" label = "BorderBottom" imageMso = "BorderBottom" />
      <item id = "BorderBottomNoToggleItem" label = "BorderBottomNoToggle" imageMso = "BorderBottomNoToggle" />
      <item id = "BorderBottomWordItem" label = "BorderBottomWord" imageMso = "BorderBottomWord" />
      <item id = "BorderColorItem" label = "BorderColor" imageMso = "BorderColor" />
      <item id = "BorderColorPickerItem" label = "BorderColorPicker" imageMso = "BorderColorPicker" />
      <item id = "BorderColorPickerExcelItem" label = "BorderColorPickerExcel" imageMso = "BorderColorPickerExcel" />
      <item id = "BorderDiricalDownItem" label = "BorderDiricalDown" imageMso = "BorderDiricalDown" />
      <item id = "BorderDiricalUpItem" label = "BorderDiricalUp" imageMso = "BorderDiricalUp" />
      <item id = "BorderDoubleBottomItem" label = "BorderDoubleBottom" imageMso = "BorderDoubleBottom" />
      <item id = "BorderDrawGridItem" label = "BorderDrawGrid" imageMso = "BorderDrawGrid" />
      <item id = "BorderDrawLineItem" label = "BorderDrawLine" imageMso = "BorderDrawLine" />
      <item id = "BorderDrawMenuItem" label = "BorderDrawMenu" imageMso = "BorderDrawMenu" />
      <item id = "BorderEraseItem" label = "BorderErase" imageMso = "BorderErase" />
      <item id = "BorderInsideItem" label = "BorderInside" imageMso = "BorderInside" />
      <item id = "BorderInsideHorizontalItem" label = "BorderInsideHorizontal" imageMso = "BorderInsideHorizontal" />
      <item id = "BorderInsideVerticalItem" label = "BorderInsideVertical" imageMso = "BorderInsideVertical" />
      <item id = "BorderLeftItem" label = "BorderLeft" imageMso = "BorderLeft" />
      <item id = "BorderLeftNoToggleItem" label = "BorderLeftNoToggle" imageMso = "BorderLeftNoToggle" />
      <item id = "BorderLeftWordItem" label = "BorderLeftWord" imageMso = "BorderLeftWord" />
      <item id = "BorderMoreColorsDialogItem" label = "BorderMoreColorsDialog" imageMso = "BorderMoreColorsDialog" />
      <item id = "BorderNoneItem" label = "BorderNone" imageMso = "BorderNone" />
      <item id = "BorderOutsideItem" label = "BorderOutside" imageMso = "BorderOutside" />
      <item id = "BorderRightItem" label = "BorderRight" imageMso = "BorderRight" />
      <item id = "BorderRightNoToggleItem" label = "BorderRightNoToggle" imageMso = "BorderRightNoToggle" />
      <item id = "BorderRightWordItem" label = "BorderRightWord" imageMso = "BorderRightWord" />
      <item id = "BordersAllItem" label = "BordersAll" imageMso = "BordersAll" />
      <item id = "BordersGalleryItem" label = "BordersGallery" imageMso = "BordersGallery" />
      <item id = "BordersMoreDialogItem" label = "BordersMoreDialog" imageMso = "BordersMoreDialog" />
      <item id = "BordersShadingDialogItem" label = "BordersShadingDialog" imageMso = "BordersShadingDialog" />
      <item id = "BordersShadingDialogSpdItem" label = "BordersShadingDialogSpd" imageMso = "BordersShadingDialogSpd" />
      <item id = "BordersShadingDialogWordItem" label = "BordersShadingDialogWord" imageMso = "BordersShadingDialogWord" />
      <item id = "BordersShortGalleryItem" label = "BordersShortGallery" imageMso = "BordersShortGallery" />
      <item id = "BorderStyleItem" label = "BorderStyle" imageMso = "BorderStyle" />
      <item id = "BorderThickBottomItem" label = "BorderThickBottom" imageMso = "BorderThickBottom" />
      <item id = "BorderThickOutsideItem" label = "BorderThickOutside" imageMso = "BorderThickOutside" />
      <item id = "BorderTopItem" label = "BorderTop" imageMso = "BorderTop" />
      <item id = "BorderTopAndBottomItem" label = "BorderTopAndBottom" imageMso = "BorderTopAndBottom" />
      <item id = "BorderTopAndDoubleBottomItem" label = "BorderTopAndDoubleBottom" imageMso = "BorderTopAndDoubleBottom" />
      <item id = "BorderTopAndThickBottomItem" label = "BorderTopAndThickBottom" imageMso = "BorderTopAndThickBottom" />
      <item id = "BorderTopNoToggleItem" label = "BorderTopNoToggle" imageMso = "BorderTopNoToggle" />
      <item id = "BorderTopWordItem" label = "BorderTopWord" imageMso = "BorderTopWord" />
      <item id = "BotPropertiesItem" label = "BotProperties" imageMso = "BotProperties" />
      <item id = "BreakItem" label = "Break" imageMso = "Break" />
      <item id = "BreakInsertDialogItem" label = "BreakInsertDialog" imageMso = "BreakInsertDialog" />
      <item id = "BreakpointItem" label = "Breakpoint" imageMso = "Breakpoint" />
      <item id = "BreakPropertiesItem" label = "BreakProperties" imageMso = "BreakProperties" />
      <item id = "BreaksGalleryItem" label = "BreaksGallery" imageMso = "BreaksGallery" />
      <item id = "BrightnessLessItem" label = "BrightnessLess" imageMso = "BrightnessLess" />
      <item id = "BrightnessMoreItem" label = "BrightnessMore" imageMso = "BrightnessMore" />
      <item id = "BroadcastFromBeginningItem" label = "BroadcastFromBeginning" imageMso = "BroadcastFromBeginning" />
      <item id = "BroadcastFromCurrentItem" label = "BroadcastFromCurrent" imageMso = "BroadcastFromCurrent" />
      <item id = "BroadcastSendInvitationItem" label = "BroadcastSendInvitation" imageMso = "BroadcastSendInvitation" />
      <item id = "BroadcastSlideShowItem" label = "BroadcastSlideShow" imageMso = "BroadcastSlideShow" />
      <item id = "BrowseBackgroundImageItem" label = "BrowseBackgroundImage" imageMso = "BrowseBackgroundImage" />
      <item id = "BrowseNextItem" label = "BrowseNext" imageMso = "BrowseNext" />
      <item id = "BrowsePreviousItem" label = "BrowsePrevious" imageMso = "BrowsePrevious" />
      <item id = "BrowseSelectorItem" label = "BrowseSelector" imageMso = "BrowseSelector" />
      <item id = "BuildingBlockLibraryItem" label = "BuildingBlockLibrary" imageMso = "BuildingBlockLibrary" />
      <item id = "BuildingBlockPropertiesItem" label = "BuildingBlockProperties" imageMso = "BuildingBlockProperties" />
      <item id = "BuildingBlocksCreateIndexItem" label = "BuildingBlocksCreateIndex" imageMso = "BuildingBlocksCreateIndex" />
      <item id = "BuildingBlocksCreateLayoutItem" label = "BuildingBlocksCreateLayout" imageMso = "BuildingBlocksCreateLayout" />
      <item id = "BuildingBlocksCreateNewFromSelItem" label = "BuildingBlocksCreateNewFromSel" imageMso = "BuildingBlocksCreateNewFromSel" />
      >
      <item id = "BuildingBlocksCreateTableOfFiguresItem" label = "BuildingBlocksCreateTableOfFigures" imageMso = "BuildingBlocksCreateTableOfFigures" />
      <item id = "BuildingBlocksOrganizerItem" label = "BuildingBlocksOrganizer" imageMso = "BuildingBlocksOrganizer" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveCoverPageItem" label = "BuildingBlocksSaveCoverPage" imageMso = "BuildingBlocksSaveCoverPage" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveEquationItem" label = "BuildingBlocksSaveEquation" imageMso = "BuildingBlocksSaveEquation" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveFooterItem" label = "BuildingBlocksSaveFooter" imageMso = "BuildingBlocksSaveFooter" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveHeaderItem" label = "BuildingBlocksSaveHeader" imageMso = "BuildingBlocksSaveHeader" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveIndexItem" label = "BuildingBlocksSaveIndex" imageMso = "BuildingBlocksSaveIndex" />
      <item id = "BuildingBlocksSavePageNumItem" label = "BuildingBlocksSavePageNum" imageMso = "BuildingBlocksSavePageNum" />
      <item id = "BuildingBlocksSavePageNumBottomItem" label = "BuildingBlocksSavePageNumBottom" imageMso = "BuildingBlocksSavePageNumBottom" />
      <item id = "BuildingBlocksSavePageNumTopItem" label = "BuildingBlocksSavePageNumTop" imageMso = "BuildingBlocksSavePageNumTop" />
      >
      <item id = "BuildingBlocksSaveTableOfContentsItem" label = "BuildingBlocksSaveTableOfContents" imageMso = "BuildingBlocksSaveTableOfContents" />
      <item id = "BuildingBlocksSaveTableOfFiguresItem" label = "BuildingBlocksSaveTableOfFigures" imageMso = "BuildingBlocksSaveTableOfFigures" />
      <item id = "BulletListDefaultItem" label = "BulletListDefault" imageMso = "BulletListDefault" />
      <item id = "BulletsItem" label = "Bullets" imageMso = "Bullets" />
      <item id = "BulletsAndNumberingBulletsDialogItem" label = "BulletsAndNumberingBulletsDialog" imageMso = "BulletsAndNumberingBulletsDialog" />
      <item id = "BulletsAndNumberingDialogItem" label = "BulletsAndNumberingDialog" imageMso = "BulletsAndNumberingDialog" />
      <item id = "BulletsAndNumberingNumberingDialogItem" label = "BulletsAndNumberingNumberingDialog" imageMso = "BulletsAndNumberingNumberingDialog" />
      <item id = "BulletsAndNumberingNum ...
      <item id = "BulletsGalleryItem" label = "BulletsGallery" imageMso = "BulletsGallery" />
      <item id = "BulletsGalleryWordItem" label = "BulletsGalleryWord" imageMso = "BulletsGalleryWord" />
      <item id = "BulletedListControlItem" label = "BulletedListControl" imageMso = "BulletedListControl" />
      <item id = "BusinessCardInsertMenuItem" label = "BusinessCardInsertMenu" imageMso = "BusinessCardInsertMenu" />
      <item id = "BusinessDataCatalogEntityListItem" label = "BusinessDataCatalogEntityList" imageMso = "BusinessDataCatalogEntityList" />
      <item id = "BusinessDataEntitiesItem" label = "BusinessDataEntities" imageMso = "BusinessDataEntities" />
      <item id = "BusinessDataPrimaryFieldItem" label = "BusinessDataPrimaryField" imageMso = "BusinessDataPrimaryField" />
      <item id = "BusinessFormWizardItem" label = "BusinessFormWizard" imageMso = "BusinessFormWizard" />
      <item id = "BusinessInfoGalleryItem" label = "BusinessInfoGallery" imageMso = "BusinessInfoGallery" />
      <item id = "ButtonTaskOfficeDiagnosticItem" label = "ButtonTaskOfficeDiagnostic" imageMso = "ButtonTaskOfficeDiagnostic" />
      <item id = "ButtonTaskOfficeUpgradeItem" label = "ButtonTaskOfficeUpgrade" imageMso = "ButtonTaskOfficeUpgrade" />
      <item id = "ButtonTaskSelfSupportItem" label = "ButtonTaskSelfSupport" imageMso = "ButtonTaskSelfSupport" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox2" label = "imageMso (CD):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "2" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "CItem" label = "C" imageMso = "C" />
      <item id = "CacheListDataItem" label = "CacheListData" imageMso = "CacheListData" />
      <item id = "CacheSettingsItem" label = "CacheSettings" imageMso = "CacheSettings" />
      <item id = "CacheStatusItem" label = "CacheStatus" imageMso = "CacheStatus" />
      <item id = "CalculatedFullItem" label = "CalculatedFull" imageMso = "Calculator" />
      >
      >
      <item id = "CalculationOptionsMenuItem" label = "CalculationOptionsMenu" imageMso = "CalculationOptionsMenu" />
      <item id = "CalculatorItem" label = "Máy tính" imageMso = "Máy tính" />
      <item id = "CalendarBarSplitsShowItem" label = "CalendarBarSplitsShow" imageMso = "CalendarBarSplitsShow" />
      <item id = "CalendarConfigureItem" label = "CalendarConfigure" imageMso = "CalendarConfigure" />
      <item id = "CalendarDetailsHighItem" label = "CalendarDetailsHigh" imageMso = "CalendarDetailsHigh" />
      <item id = "CalendarDetailsLowItem" label = "CalendarDetailsLow" imageMso = "CalendarDetailsLow" />
      <item id = "CalendarDetailsMediumItem" label = "CalendarDetailsMedium" imageMso = "CalendarDetailsMedium" />
      <item id = "CalendarHorizontalItem" label = "CalendarHorizontal" imageMso = "CalendarHorizontal" />
      <item id = "CalendarImportItem" label = "CalendarImport" imageMso = "CalendarImport" />
      <item id = "CalendarInsertItem" label = "CalendarInsert" imageMso = "CalendarInsert" />
      <item id = "CalendarMonthDetailsSplitButtonItem" label = "CalendarMonthDetailsSplitButton" imageMso = "CalendarMonthDetailsSplitButton" />
      <item id = "CalendarNewItemMenuItem" label = "CalendarNewItemMenu" imageMso = "CalendarNewItemMenu" />
      <item id = "CalendarsGalleryItem" label = "CalendarsGallery" imageMso = "CalendarsGallery" />
      <item id = "CalendarShareMenuItem" label = "CalendarShareMenu" imageMso = "CalendarShareMenu" />
      <item id = "CalendarToolExportAllAppointmentsItem" label = "CalendarToolExportAllAppointments" imageMso = "CalendarToolExportAllAppointments" />
      <item id = "CalendarToolExportSelectedAppointmentItem" label = "CalendarToolExportSelectedAppointment" imageMso = "CalendarToolExportSelectedAppointment" />
      <item id = "CalendarToolImportItem" label = "CalendarToolImport" imageMso = "CalendarToolImport" />
      <item id = "CalendarToolNewAppointmentItem" label = "CalendarToolNewAppointment" imageMso = "CalendarToolNewAppointment" />
      <item id = "CalendarToolSelectDateItem" label = "CalendarToolSelectDate" imageMso = "CalendarToolSelectDate" />
      <item id = "CalendarToolTodayItem" label = "CalendarToolToday" imageMso = "CalendarToolToday" />
      <item id = "CalendarViewDateBoxesItem" label = "CalendarViewDateBoxes" imageMso = "CalendarViewDateBoxes" />
      <item id = "CalendarViewFormatBarStylesItem" label = "CalendarViewFormatBarStyles" imageMso = "CalendarViewFormatBarStyles" />
      <item id = "CalendarViewGalleryItem" label = "CalendarViewGallery" imageMso = "CalendarViewGallery" />
      <item id = "CalendarViewLayoutItem" label = "CalendarViewLayout" imageMso = "CalendarViewLayout" />
      <item id = "CalendarViewTaskListItem" label = "CalendarViewTaskList" imageMso = "CalendarViewTaskList" />
      <item id = "CalendarViewTimescaleItem" label = "CalendarViewTimescale" imageMso = "CalendarViewTimescale" />
      <item id = "CalendarViewWeekHeadingsItem" label = "CalendarViewWeekHeadings" imageMso = "CalendarViewWeekHeadings" />
      <item id = "CalendarViewZoomItem" label = "CalendarViewZoom" imageMso = "CalendarViewZoom" />
      <item id = "CallItem" label = "Gọi" imageMso = "Gọi" />
      <item id = "CalloutItem" label = "Callout" imageMso = "Callout" />
      <item id = "CalloutOptionsItem" label = "CalloutOptions" imageMso = "CalloutOptions" />
      <item id = "CameraItem" label = "Máy ảnh" imageMso = "Máy ảnh" />
      <item id = "CancelAcceptTaskItem" label = "CancelAcceptTask" imageMso = "CancelAcceptTask" />
      <item id = "CancelAllItem" label = "CancelAll" imageMso = "CancelAll" />
      <item id = "CancelAllInvitationItem" label = "CancelAllInvitation" imageMso = "CancelAllInvitation" />
      <item id = "CancelDeclineTaskItem" label = "CancelDeclineTask" imageMso = "CancelDeclineTask" />
      <item id = "CancelE Chỉnh sửaItem" label = "CancelE Chỉnh sửa" imageMso = "CancelE Chỉnh sửa" />
      <item id = "CancelInvitationItem" label = "CancelInvitation" imageMso = "CancelInvitation" />
      <item id = "CancelMeetingItem" label = "CancelMeeting" imageMso = "CancelMeeting" />
      <item id = "CancelRequestItem" label = "CancelRequest" imageMso = "CancelRequest" />
      <item id = "CancelTaskAssignmentItem" label = "CancelTaskAssignment" imageMso = "CancelTaskAssignment" />
      <item id = "CaptionInsertItem" label = "CaptionInsert" imageMso = "CaptionInsert" />
      <item id = "CaptionPropertiesItem" label = "CaptionProperties" imageMso = "CaptionProperties" />
      <item id = "CaptionProperties2Item" label = "CaptionProperties2" imageMso = "CaptionProperties2" />
      <item id = "CatalogMergeCreateListItem" label = "CatalogMergeCreateList" imageMso = "CatalogMergeCreateList" />
      <item id = "CatalogMergeEditListItem" label = "CatalogMergeEditList" imageMso = "CatalogMergeEditList" />
      <item id = "CatalogMergeExcludeSelectedRecordItem" label = "CatalogMergeExcludeSelectedRecord" imageMso = "CatalogMergeExcludeSelectedRecord" />
      <item id = "CatalogMergeFindRecipientItem" label = "CatalogMergeFindRecipient" imageMso = "CatalogMergeFindRecipient" />
      <item id = "CatalogMergeGoToFirstRecordItem" label = "CatalogMergeGoToFirstRecord" imageMso = "CatalogMergeGoToFirstRecord" />
      <item id = "CatalogMergeGoToNextRecordItem" label = "CatalogMergeGoToNextRecord" imageMso = "CatalogMergeGoToNextRecord" />
      <item id = "CatalogMergeGoToPreviousRecordItem" label = "CatalogMergeGoToPreviousRecord" imageMso = "CatalogMergeGoToPreviousRecord" />
      <item id = "CatalogMergeInsertPictureFieldsGalleryItem" label = "CatalogMergeInsertPictureFieldsGallery" imageMso = "CatalogMergeInsertPictureFieldsGallery" />
      <item id = "CatalogMergeInsertTextFieldsGalleryItem" label = "CatalogMergeInsertTextFieldsGallery" imageMso = "CatalogMergeInsertTextFieldsGallery" />
      <item id = "CatalogMergeMergeToExistingPublicationItem" label = "CatalogMergeMergeToExistingPublication" imageMso = "CatalogMergeMergeToExistingPublication" />
      <item id = "CatalogMergeMergeToNewPublicationItem" label = "CatalogMergeMergeToNewPublication" imageMso = "CatalogMergeMergeToNewPublication" />
      <item id = "CatalogMergeMergeToPrinterItem" label = "CatalogMergeMergeToPrinter" imageMso = "CatalogMergeMergeToPrinter" />
      <item id = "CatalogMergeMorePictureOptionsItem" label = "CatalogMergeMorePictureOptions" imageMso = "CatalogMergeMorePictureOptions" />
      <item id = "CatalogMergeOpenDataSourceItem" label = "CatalogMergeOpenDataSource" imageMso = "CatalogMergeOpenDataSource" />
      <item id = "CatalogMergePickCatalogPageLayoutItem" label = "CatalogMergePickCatalogPageLayout" imageMso = "CatalogMergePickCatalogPageLayout" />
      <item id = "CatalogMergePickLayoutCanvasesItem" label = "CatalogMergePickLayoutCanvases" imageMso = "CatalogMergePickLayoutCanvases" />
      <item id = "CatalogMergeResultsPreviewItem" label = "CatalogMergeResultsPreview" imageMso = "CatalogMergeResultsPreview" />
      <item id = "CatalogMergeSelectRecipientItem" label = "CatalogMergeSelectRecipient" imageMso = "CatalogMergeSelectRecipient" />
      <item id = "CatalogMergeUseOutlookContactsItem" label = "CatalogMergeUseOutlookContacts" imageMso = "CatalogMergeUseOutlookContacts" />
      <item id = "CategorizeMenuItem" label = "CategorizeMenu" imageMso = "CategorizeMenu" />
      <item id = "CategoryCollapseItem" label = "CategoryCollapse" imageMso = "CategoryCollapse" />
      <item id = "CDAudioPlayTrackAutomaticallyItem" label = "CDAudioPlayTrackAutomatically" imageMso = "CDAudioPlayTrackAutomatically" />
      <item id = "CDAudioStartTimeItem" label = "CDAudioStartTime" imageMso = "CDAudioStartTime" />
      <item id = "CDAudioStartTrackItem" label = "CDAudioStartTrack" imageMso = "CDAudioStartTrack" />
      <item id = "CDAudioStopTimeItem" label = "CDAudioStopTime" imageMso = "CDAudioStopTime" />
      <item id = "CDAudioStopTrackItem" label = "CDAudioStopTrack" imageMso = "CDAudioStopTrack" />
      <item id = "CellAlignmentOptionsItem" label = "CellAlignmentOptions" imageMso = "CellAlignmentOptions" />
      <item id = "CellDiricalsGalleryItem" label = "CellDiricalsGallery" imageMso = "CellDiricalsGallery" />
      <item id = "CellFillColorPickerItem" label = "CellFillColorPicker" imageMso = "CellFillColorPicker" />
      <item id = "CellHeightItem" label = "CellHeight" imageMso = "CellHeight" />
      <item id = "CellPaddingItem" label = "CellPadding" imageMso = "CellPadding" />
      <item id = "CellPropertiesItem" label = "CellProperties" imageMso = "CellProperties" />
      <item id = "CellProperties2Item" label = "CellProperties2" imageMso = "CellProperties2" />
      <item id = "CellsDeleteItem" label = "CellsDelete" imageMso = "CellsDelete" />
      <item id = "CellsDeleteSmartItem" label = "CellsDeleteSmart" imageMso = "CellsDeleteSmart" />
      <item id = "CellsInsertDialogItem" label = "CellsInsertDialog" imageMso = "CellsInsertDialog" />
      <item id = "CellsInsertSmartItem" label = "CellsInsertSmart" imageMso = "CellsInsertSmart" />
      <item id = "CellStyleNewItem" label = "CellStyleNew" imageMso = "CellStyleNew" />
      <item id = "CellStylesGalleryItem" label = "CellStylesGallery" imageMso = "CellStylesGallery" />
      <item id = "CellStylesMergeItem" label = "CellStylesMerge" imageMso = "CellStylesMerge" />
      <item id = "CellWidthItem" label = "CellWidth" imageMso = "CellWidth" />
      <item id = "CenterDrawingItem" label = "CenterDrawing" imageMso = "CenterDrawing" />
      <item id = "ChangeBindingItem" label = "ChangeBinding" imageMso = "ChangeBinding" />
      <item id = "ChangeCaseItem" label = "ChangeCase" imageMso = "ChangeCase" />
      <item id = "ChangeCaseDialogClassicItem" label = "ChangeCaseDialogClassic" imageMso = "ChangeCaseDialogClassic" />
      <item id = "ChangeCaseGalleryItem" label = "ChangeCaseGallery" imageMso = "ChangeCaseGallery" />
      <item id = "ChangeCaseGalleryPublisherItem" label = "ChangeCaseGalleryPublisher" imageMso = "ChangeCaseGalleryPublisher" />
      <item id = "ChangeConnectedSystemItem" label = "ChangeConnectedSystem" imageMso = "ChangeConnectedSystem" />
      <item id = "ChangeControlTypeMenuItem" label = "ChangeControlTypeMenu" imageMso = "ChangeControlTypeMenu" />
      <item id = "ChangePasswordItem" label = "ChangePassword" imageMso = "ChangePassword" />
      <item id = "ChangePictureFileTypeItem" label = "ChangePictureFileType" imageMso = "ChangePictureFileType" />
      <item id = "ChangePictureFromScannerItem" label = "ChangePictureFromScanner" imageMso = "ChangePictureFromScanner" />
      <item id = "ChangePrinterItem" label = "ChangePrinter" imageMso = "ChangePrinter" />
      <item id = "ChangeResponseButtonMenuItem" label = "ChangeResponseButtonMenu" imageMso = "ChangeResponseButtonMenu" />
      <item id = "ChangesDiscardAndRefreshItem" label = "ChangesDiscardAndRefresh" imageMso = "ChangesDiscardAndRefresh" />
      <item id = "ChangeStylesMenuItem" label = "ChangeStylesMenu" imageMso = "ChangeStylesMenu" />
      <item id = "ChangeToAcceptInvitationItem" label = "ChangeToAcceptInvitation" imageMso = "ChangeToAcceptInvitation" />
      <item id = "ChangeToDeclineInvitationItem" label = "ChangeToDeclineInvitation" imageMso = "ChangeToDeclineInvitation" />
      <item id = "ChangeToProposeNewTimeItem" label = "ChangeToProposeNewTime" imageMso = "ChangeToProposeNewTime" />
      <item id = "ChangeToTentativeAcceptInvitationItem" label = "ChangeToTentativeAcceptInvitation" imageMso = "ChangeToTentativeAcceptInvitation" />
      <item id = "ChangeWorkingTimeItem" label = "ChangeWorkingTime" imageMso = "ChangeWorkingTime" />
      <item id = "CharacterBorderItem" label = "CharacterBorder" imageMso = "CharacterBorder" />
      <item id = "CharacterCodeToggleItem" label = "CharacterCodeToggle" imageMso = "CharacterCodeToggle" />
      <item id = "CharacterShadingItem" label = "CharacterShading" imageMso = "CharacterShading" />
      <item id = "CharacterSpacingGalleryItem" label = "CharacterSpacingGallery" imageMso = "CharacterSpacingGallery" />
      <item id = "Chart3DBarChartItem" label = "Chart3DBarChart" imageMso = "Chart3DBarChart" />
      <item id = "Chart3DColumnChartItem" label = "Chart3DColumnChart" imageMso = "Chart3DColumnChart" />
      <item id = "Chart3DConeChartItem" label = "Chart3DConeChart" imageMso = "Chart3DConeChart" />
      <item id = "Chart3DPieChartItem" label = "Chart3DPieChart" imageMso = "Chart3DPieChart" />
      <item id = "Chart3DViewItem" label = "Chart3DView" imageMso = "Chart3DView" />
      <item id = "ChartAreaChartItem" label = "ChartAreaChart" imageMso = "ChartAreaChart" />
      <item id = "ChartAxesItem" label = "ChartAxes" imageMso = "ChartAxes" />
      <item id = "ChartAxisTitlesItem" label = "ChartAxisTitles" imageMso = "ChartAxisTitles" />
      <item id = "ChartChangeTypeItem" label = "ChartChangeType" imageMso = "ChartChangeType" />
      <item id = "ChartDataLabelItem" label = "ChartDataLabel" imageMso = "ChartDataLabel" />
      <item id = "ChartDataTableItem" label = "ChartDataTable" imageMso = "ChartDataTable" />
      <item id = "ChartDepthAxisItem" label = "ChartDepthAxis" imageMso = "ChartDepthAxis" />
      <item id = "ChartDepthAxisTitleItem" label = "ChartDepthAxisTitle" imageMso = "ChartDepthAxisTitle" />
      <item id = "ChartDepthGridlinesItem" label = "ChartDepthGridlines" imageMso = "ChartDepthGridlines" />
      <item id = "ChartEditDataSourceItem" label = "ChartEditDataSource" imageMso = "ChartEditDataSource" />
      <item id = "ChartElementSelectorItem" label = "ChartElementSelector" imageMso = "ChartElementSelector" />
      <item id = "ChartErrorBarsItem" label = "ChartErrorBars" imageMso = "ChartErrorBars" />
      <item id = "ChartFloorItem" label = "ChartFloor" imageMso = "ChartFloor" />
      <item id = "ChartFormatAxisItem" label = "ChartFormatAxis" imageMso = "ChartFormatAxis" />
      <item id = "ChartFormatAxisTitleItem" label = "ChartFormatAxisTitle" imageMso = "ChartFormatAxisTitle" />
      <item id = "ChartFormatBackWallItem" label = "ChartFormatBackWall" imageMso = "ChartFormatBackWall" />
      <item id = "ChartFormatChartAreaItem" label = "ChartFormatChartArea" imageMso = "ChartFormatChartArea" />
      <item id = "ChartFormatChartTitleItem" label = "ChartFormatChartTitle" imageMso = "ChartFormatChartTitle" />
      <item id = "ChartFormatDataLabelItem" label = "ChartFormatDataLabel" imageMso = "ChartFormatDataLabel" />
      <item id = "ChartFormatDataLabelsItem" label = "ChartFormatDataLabels" imageMso = "ChartFormatDataLabels" />
      <item id = "ChartFormatDataPointItem" label = "ChartFormatDataPoint" imageMso = "ChartFormatDataPoint" />
      <item id = "ChartFormatDataSeriesItem" label = "ChartFormatDataSeries" imageMso = "ChartFormatDataSeries" />
      <item id = "ChartFormatDataTableItem" label = "ChartFormatDataTable" imageMso = "ChartFormatDataTable" />
      <item id = "ChartFormatDisplayUnitItem" label = "ChartFormatDisplayUnit" imageMso = "ChartFormatDisplayUnit" />
      <item id = "ChartFormatDownBarsItem" label = "ChartFormatDownBars" imageMso = "ChartFormatDownBars" />
      <item id = "ChartFormatDropLinesItem" label = "ChartFormatDropLines" imageMso = "ChartFormatDropLines" />
      <item id = "ChartFormatErrorBarsItem" label = "ChartFormatErrorBars" imageMso = "ChartFormatErrorBars" />
      <item id = "ChartFormatFloorItem" label = "ChartFormatFloor" imageMso = "ChartFormatFloor" />
      <item id = "ChartFormatGridlinesItem" label = "ChartFormatGridlines" imageMso = "ChartFormatGridlines" />
      <item id = "ChartFormatHighLowLineItem" label = "ChartFormatHighLowLine" imageMso = "ChartFormatHighLowLine" />
      <item id = "ChartFormatLeaderLinesItem" label = "ChartFormatLeaderLines" imageMso = "ChartFormatLeaderLines" />
      <item id = "ChartFormatLegendItem" label = "ChartFormatLegend" imageMso = "ChartFormatLegend" />
      <item id = "ChartFormatLegendEntryItem" label = "ChartFormatLegendEntry" imageMso = "ChartFormatLegendEntry" />
      <item id = "ChartFormatPlotAreaItem" label = "ChartFormatPlotArea" imageMso = "ChartFormatPlotArea" />
      <item id = "ChartFormatSelectionItem" label = "ChartFormatSelection" imageMso = "ChartFormatSelection" />
      <item id = "ChartFormatSeriesLineItem" label = "ChartFormatSeriesLine" imageMso = "ChartFormatSeriesLine" />
      <item id = "ChartFormatSideWallItem" label = "ChartFormatSideWall" imageMso = "ChartFormatSideWall" />
      <item id = "ChartFormatTrendlineItem" label = "ChartFormatTrendline" imageMso = "ChartFormatTrendline" />
      <item id = "ChartFormatTrendlineLabelItem" label = "ChartFormatTrendlineLabel" imageMso = "ChartFormatTrendlineLabel" />
      <item id = "ChartFormatUpBarsItem" label = "ChartFormatUpBars" imageMso = "ChartFormatUpBars" />
      <item id = "ChartFormatWallsItem" label = "ChartFormatWalls" imageMso = "ChartFormatWalls" />
      <item id = "ChartGridlinesItem" label = "ChartGridlines" imageMso = "ChartGridlines" />
      <item id = "ChartInsertItem" label = "ChartInsert" imageMso = "ChartInsert" />
      <item id = "ChartLayoutGalleryItem" label = "ChartLayoutGallery" imageMso = "ChartLayoutGallery" />
      <item id = "ChartLegendItem" label = "ChartLegend" imageMso = "ChartLegend" />
      <item id = "ChartLinesItem" label = "ChartLines" imageMso = "ChartLines" />
      <item id = "ChartMoreElementItem" label = "ChartMoreElement" imageMso = "ChartMoreElement" />
      <item id = "ChartPlacementItem" label = "ChartPlacement" imageMso = "ChartPlacement" />
      <item id = "ChartPlotAreaItem" label = "ChartPlotArea" imageMso = "ChartPlotArea" />
      <item id = "ChartPrimaryHorizontalAxisItem" label = "ChartPrimaryHorizontalAxis" imageMso = "ChartPrimaryHorizontalAxis" />
      <item id = "ChartPrimaryHorizontalAxisTitleItem" label = "ChartPrimaryHorizontalAxisTitle" imageMso = "ChartPrimaryHorizontalAxisTitle" />
      <item id = "ChartPrimaryHorizontalGridlinesItem" label = "ChartPrimaryHorizontalGridlines" imageMso = "ChartPrimaryHorizontalGridlines" />
      <item id = "ChartPrimaryVerticalAxisItem" label = "ChartPrimaryVerticalAxis" imageMso = "ChartPrimaryVerticalAxis" />
      <item id = "ChartPrimaryVerticalAxisTitleItem" label = "ChartPrimaryVerticalAxisTitle" imageMso = "ChartPrimaryVerticalAxisTitle" />
      <item id = "ChartPrimaryVerticalGridlinesItem" label = "ChartPrimaryVerticalGridlines" imageMso = "ChartPrimaryVerticalGridlines" />
      <item id = "ChartQuickLayout59Item" label = "ChartQuickLayout59" imageMso = "ChartQuickLayout59" />
      <item id = "ChartRadarChartItem" label = "ChartRadarChart" imageMso = "ChartRadarChart" />
      <item id = "ChartRefreshItem" label = "ChartRefresh" imageMso = "ChartRefresh" />
      <item id = "ChartResetToMatchStyleItem" label = "ChartResetToMatchStyle" imageMso = "ChartResetToMatchStyle" />
      <item id = "ChartSaveTemplatesItem" label = "ChartSaveTemplates" imageMso = "ChartSaveTemplates" />
      <item id = "ChartSecondaryHorizontalAxisItem" label = "ChartSecondaryHorizontalAxis" imageMso = "ChartSecondaryHorizontalAxis" />
      <item id = "ChartSecondaryHorizontalAxisTitleItem" label = "ChartSecondaryHorizontalAxisTitle" imageMso = "ChartSecondaryHorizontalAxisTitle" />
      <item id = "ChartSecondaryHorizontalGridlinesItem" label = "ChartSecondaryHorizontalGridlines" imageMso = "ChartSecondaryHorizontalGridlines" />
      <item id = "ChartSecondaryVerticalAxisItem" label = "ChartSecondaryVerticalAxis" imageMso = "ChartSecondaryVerticalAxis" />
      <item id = "ChartSecondaryVerticalAxisTitleItem" label = "ChartSecondaryVerticalAxisTitle" imageMso = "ChartSecondaryVerticalAxisTitle" />
      <item id = "ChartSecondaryVerticalGridlinesItem" label = "ChartSecondaryVerticalGridlines" imageMso = "ChartSecondaryVerticalGridlines" />
      <item id = "ChartSeriesTypeChangeItem" label = "ChartSeriesTypeChange" imageMso = "ChartSeriesTypeChange" />
      <item id = "ChartShowBigPictureItem" label = "ChartShowBigPicture" imageMso = "ChartShowBigPicture" />
      <item id = "ChartShowDataItem" label = "ChartShowData" imageMso = "ChartShowData" />
      <item id = "ChartShowDataContextualMenuItem" label = "ChartShowDataContextualMenu" imageMso = "ChartShowDataContextualMenu" />
      <item id = "ChartSourceDataContextualMenuItem" label = "ChartSourceDataContextualMenu" imageMso = "ChartSourceDataContextualMenu" />
      <item id = "ChartStylesGalleryItem" label = "ChartStylesGallery" imageMso = "ChartStylesGallery" />
      <item id = "ChartSwitchRowColumnItem" label = "ChartSwitchRowColumn" imageMso = "ChartSwitchRowColumn" />
      <item id = "ChartTitleItem" label = "ChartTitle" imageMso = "ChartTitle" />
      <item id = "ChartTrendlineItem" label = "ChartTrendline" imageMso = "ChartTrendline" />
      <item id = "ChartTypeAllInsertDialogItem" label = "ChartTypeAllInsertDialog" imageMso = "ChartTypeAllInsertDialog" />
      <item id = "ChartTypeAreaInsertGalleryItem" label = "ChartTypeAreaInsertGallery" imageMso = "ChartTypeAreaInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypeBarInsertGalleryItem" label = "ChartTypeBarInsertGallery" imageMso = "ChartTypeBarInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypeColumnInsertGalleryItem" label = "ChartTypeColumnInsertGallery" imageMso = "ChartTypeColumnInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypeLineInsertGalleryItem" label = "ChartTypeLineInsertGallery" imageMso = "ChartTypeLineInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypeOtherInsertGalleryItem" label = "ChartTypeOtherInsertGallery" imageMso = "ChartTypeOtherInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypePieInsertGalleryItem" label = "ChartTypePieInsertGallery" imageMso = "ChartTypePieInsertGallery" />
      <item id = "ChartTypeXYScatterInsertGalleryItem" label = "ChartTypeXYScatterInsertGallery" imageMso = "ChartTypeXYScatterInsertGallery" />
      <item id = "ChartUpDownBarsItem" label = "ChartUpDownBars" imageMso = "ChartUpDownBars" />
      <item id = "ChartWallItem" label = "ChartWall" imageMso = "ChartWall" />
      <item id = "CheckEntitiesItem" label = "CheckEntities" imageMso = "CheckEntities" />
      <item id = "CheckInAllItem" label = "CheckInAll" imageMso = "CheckInAll" />
      <item id = "CheckInEntryItem" label = "CheckInEntry" imageMso = "CheckInEntry" />
      <item id = "CheckInFileItem" label = "CheckInFile" imageMso = "CheckInFile" />
      <item id = "CheckInMenuItem" label = "CheckInMenu" imageMso = "CheckInMenu" />
      <item id = "CheckMailTipsItem" label = "CheckMailTips" imageMso = "CheckMailTips" />
      <item id = "CheckNamesItem" label = "CheckNames" imageMso = "CheckNames" />
      <item id = "CheckOutEntryItem" label = "CheckOutEntry" imageMso = "CheckOutEntry" />
      <item id = "CheckOutFileItem" label = "CheckOutFile" imageMso = "CheckOutFile" />
      <item id = "CheckWorkflowItem" label = "CheckWorkflow" imageMso = "CheckWorkflow" />
      <item id = "ChessToolNewGameItem" label = "ChessToolNewGame" imageMso = "ChessToolNewGame" />
      <item id = "ChessToolRotateLeftItem" label = "ChessToolRotateLeft" imageMso = "ChessToolRotateLeft" />
      <item id = "ChessToolRotateRightItem" label = "ChessToolRotateRight" imageMso = "ChessToolRotateRight" />
      <item id = "ChineseTranslationDialogItem" label = "ChineseTranslationDialog" imageMso = "ChineseTranslationDialog" />
      <item id = "ChineseTranslationMenuItem" label = "ChineseTranslationMenu" imageMso = "ChineseTranslationMenu" />
      <item id = "ChoiceGroupItem" label = "ChoiceGroup" imageMso = "ChoiceGroup" />
      <item id = "ChoiceSectionItem" label = "ChoiceSection" imageMso = "ChoiceSection" />
      <item id = "ChooseFormItem" label = "ChooseForm" imageMso = "ChooseForm" />
      <item id = "ChooseInfoPathFormItem" label = "ChooseInfoPathForm" imageMso = "ChooseInfoPathForm" />
      <item id = "ChromeStateMenuItem" label = "ChromeStateMenu" imageMso = "ChromeStateMenu" />
      <item id = "ChromeStateMinimizedItem" label = "ChromeStateMinimized" imageMso = "ChromeStateMinimized" />
      <item id = "ChromeStateNormalItem" label = "ChromeStateNormal" imageMso = "ChromeStateNormal" />
      <item id = "ChromeTypeBorderOnlyItem" label = "ChromeTypeBorderOnly" imageMso = "ChromeTypeBorderOnly" />
      <item id = "ChromeTypeDefaultItem" label = "ChromeTypeDefault" imageMso = "ChromeTypeDefault" />
      <item id = "ChromeTypeMenuItem" label = "ChromeTypeMenu" imageMso = "ChromeTypeMenu" />
      <item id = "ChromeTypeNoneItem" label = "ChromeTypeNone" imageMso = "ChromeTypeNone" />
      <item id = "ChromeTypeTitleAndBorderItem" label = "ChromeTypeTitleAndBorder" imageMso = "ChromeTypeTitleAndBorder" />
      <item id = "ChromeTypeTitleOnlyItem" label = "ChromeTypeTitleOnly" imageMso = "ChromeTypeTitleOnly" />
      <item id = "ChunkReportsProjectItem" label = "ChunkReportsProject" imageMso = "ChunkReportsProject" />
      <item id = "CircleHotspotItem" label = "CircleHotspot" imageMso = "CircleHotspot" />
      <item id = "CircularLayoutItem" label = "CircularLayout" imageMso = "CircularLayout" />
      <item id = "CircularRefferencesItem" label = "Thông tư hướng dẫn" imageMso = "Thông tư hướng dẫn" />
      <item id = "CitationInsertItem" label = "CitationInsert" imageMso = "CitationInsert" />
      <item id = "CitationMarkItem" label = "CitationMark" imageMso = "CitationMark" />
      <item id = "ClearItem" label = "Clear" imageMso = "Clear" />
      <item id = "ClearAllItem" label = "ClearAll" imageMso = "ClearAll" />
      <item id = "ClearAllFormattingItem" label = "ClearAllFormatting" imageMso = "ClearAllFormatting" />
      <item id = "ClearFormatsItem" label = "ClearFormats" imageMso = "ClearFormats" />
      <item id = "ClearFormattingItem" label = "ClearFormatting" imageMso = "ClearFormatting" />
      <item id = "ClearGridItem" label = "ClearGrid" imageMso = "ClearGrid" />
      <item id = "ClearIconColorsItem" label = "ClearIconColors" imageMso = "ClearIconColors" />
      <item id = "ClearMenuItem" label = "ClearMenu" imageMso = "ClearMenu" />
      <item id = "ClearNotesProjectItem" label = "ClearNotesProject" imageMso = "ClearNotesProject" />
      <item id = "ClearRowItem" label = "ClearRow" imageMso = "ClearRow" />
      <item id = "ClickToRunMobileOfficeCreationButtonItem" label = "ClickToRunMobileOfficeCreationButton" imageMso = "ClickToRunMobileOfficeCreationButton" />
      <item id = "ClientAdvancedObjectsMenuItem" label = "ClientAdvancedObjectsMenu" imageMso = "ClientAdvancedObjectsMenu" />
      <item id = "ClientFormsMenuItem" label = "ClientFormsMenu" imageMso = "ClientFormsMenu" />
      <item id = "ClientQueryItem" label = "ClientQuery" imageMso = "ClientQuery" />
      <item id = "ClientReportsMenuItem" label = "ClientReportsMenu" imageMso = "ClientReportsMenu" />
      <item id = "ClipArtForSharedImageItem" label = "ClipArtForSharedImage" imageMso = "ClipArtForSharedImage" />
      <item id = "ClipArtInsertItem" label = "ClipArtInsert" imageMso = "ClipArtInsert" />
      <item id = "ClipArtInsertDialogItem" label = "ClipArtInsertDialog" imageMso = "ClipArtInsertDialog" />
      <item id = "CloseAllItemsItem" label = "CloseAllItems" imageMso = "CloseAllItems" />
      <item id = "CloseAllPagesItem" label = "CloseAllPages" imageMso = "CloseAllPages" />
      <item id = "CloseComparisonItem" label = "CloseComparison" imageMso = "CloseComparison" />
      <item id = "CloseDocumentItem" label = "CloseDocument" imageMso = "CloseDocument" />
      <item id = "CloseHollowItem" label = "CloseHollow" imageMso = "CloseHollow" />
      <item id = "CloseInkEntryModeItem" label = "CloseInkEntryMode" imageMso = "CloseInkEntryMode" />
      <item id = "CloseMasterViewItem" label = "CloseMasterView" imageMso = "CloseMasterView" />
      <item id = "CloseOutlookDataFileItem" label = "CloseOutlookDataFile" imageMso = "CloseOutlookDataFile" />
      <item id = "ClubItem" label = "Club" imageMso = "Club" />
      <item id = "CLViewDialogHelpIDItem" label = "CLViewDialogHelpID" imageMso = "CLViewDialogHelpID" />
      <item id = "CoauthorCountItem" label = "CoauthorCount" imageMso = "CoauthorCount" />
      <item id = "CodeEditItem" label = "CodeEdit" imageMso = "CodeEdit" />
      <item id = "CodeEditorOptionsMenuItem" label = "CodeEditorOptionsMenu" imageMso = "CodeEditorOptionsMenu" />
      <item id = "CodeFindMenuItem" label = "CodeFindMenu" imageMso = "CodeFindMenu" />
      <item id = "CodeHyperlinkBackItem" label = "CodeHyperlinkBack" imageMso = "CodeHyperlinkBack" />
      <item id = "CodeHyperlinkForwardItem" label = "CodeHyperlinkForward" imageMso = "CodeHyperlinkForward" />
      <item id = "CodeSelectMenuItem" label = "CodeSelectMenu" imageMso = "CodeSelectMenu" />
      <item id = "CoffeeItem" label = "Coffee" imageMso = "Coffee" />
      <item id = "CollapseAllItem" label = "CollapseAll" imageMso = "CollapseAll" />
      <item id = "CollapseAllActionBlocksItem" label = "CollapseAllActionBlocks" imageMso = "CollapseAllActionBlocks" />
      <item id = "CollapseAllBlocksItem" label = "CollapseAllBlocks" imageMso = "CollapseAllBlocks" />
      <item id = "CollapseSearchPaneItem" label = "CollapseSearchPane" imageMso = "CollapseSearchPane" />
      <item id = "CollateLandscapeCollatedItem" label = "CollateLandscapeCollated" imageMso = "CollateLandscapeCollated" />
      <item id = "CollateLandscapeSeparatedItem" label = "CollateLandscapeSeparated" imageMso = "CollateLandscapeSeparated" />
      <item id = "CollatePortraitCollatedItem" label = "CollatePortraitCollated" imageMso = "CollatePortraitCollated" />
      <item id = "CollatePortraitSeparatedItem" label = "CollatePortraitSeparated" imageMso = "CollatePortraitSeparated" />
      <item id = "ColonSignItem" label = "ColonSign" imageMso = "ColonSign" />
      <item id = "ColorAquaItem" label = "ColorAqua" imageMso = "ColorAqua" />
      <item id = "ColorBlackItem" label = "ColorBlack" imageMso = "ColorBlack" />
      <item id = "ColorBlueItem" label = "ColorBlue" imageMso = "ColorBlue" />
      <item id = "ColorFuchsiaItem" label = "ColorFuchsia" imageMso = "ColorFuchsia" />
      <item id = "ColorGrayItem" label = "ColorGray" imageMso = "ColorGray" />
      <item id = "ColorGrayscaleMenuItem" label = "ColorGrayscaleMenu" imageMso = "ColorGrayscaleMenu" />
      <item id = "ColorGreenItem" label = "ColorGreen" imageMso = "ColorGreen" />
      <item id = "ColorLimeItem" label = "ColorLime" imageMso = "ColorLime" />
      <item id = "ColorMaroonItem" label = "ColorMaroon" imageMso = "ColorMaroon" />
      <item id = "ColorMenuItem" label = "ColorMenu" imageMso = "ColorMenu" />
      <item id = "ColorNavyItem" label = "ColorNavy" imageMso = "ColorNavy" />
      <item id = "ColorOliveItem" label = "ColorOlive" imageMso = "ColorOlive" />
      <item id = "ColorPaletteItem" label = "ColorPalette" imageMso = "ColorPalette" />
      <item id = "ColorPickerCalendarItem" label = "ColorPickerCalendar" imageMso = "ColorPickerCalendar" />
      <item id = "ColorPickerCommentFillItem" label = "ColorPickerCommentFill" imageMso = "ColorPickerCommentFill" />
      <item id = "ColorPickerTableItem" label = "ColorPickerTable" imageMso = "ColorPickerTable" />
      <item id = "ColorPurpleItem" label = "ColorPurple" imageMso = "ColorPurple" />
      <item id = "ColorRedItem" label = "ColorRed" imageMso = "ColorRed" />
      <item id = "ColorSilverItem" label = "ColorSilver" imageMso = "ColorSilver" />
      <item id = "ColorTealItem" label = "ColorTeal" imageMso = "ColorTeal" />
      <item id = "ColorWhiteItem" label = "ColorWhite" imageMso = "ColorWhite" />
      <item id = "ColorYellowItem" label = "ColorYellow" imageMso = "ColorYellow" />
      <item id = "ColumnActionsChangeTypeItem" label = "ColumnActionsChangeType" imageMso = "ColumnActionsChangeType" />
      <item id = "ColumnActionsColumnSettingsItem" label = "ColumnActionsColumnSettings" imageMso = "ColumnActionsColumnSettings" />
      <item id = "ColumnActionsReadOnlyItem" label = "ColumnActionsReadOnly" imageMso = "ColumnActionsReadOnly" />
      <item id = "ColumnActionsRemoveItem" label = "ColumnActionsRemove" imageMso = "ColumnActionsRemove" />
      <item id = "ColumnActionsValidationSettingsItem" label = "ColumnActionsValidationSettings" imageMso = "ColumnActionsValidationSettings" />
      <item id = "ColumnContentTypeSettingItem" label = "ColumnContentTypeSetting" imageMso = "ColumnContentTypeSetting" />
      <item id = "ColumnHideProjectItem" label = "ColumnHideProject" imageMso = "ColumnHideProject" />
      <item id = "ColumnInsertItem" label = "ColumnInsert" imageMso = "ColumnInsert" />
      <item id = "ColumnListSettingItem" label = "ColumnListSetting" imageMso = "ColumnListSetting" />
      <item id = "ColumnsDialogItem" label = "ColumnsDialog" imageMso = "ColumnsDialog" />
      <item id = "ColumnSettingsMenuItem" label = "ColumnSettingsMenu" imageMso = "ColumnSettingsMenu" />
      <item id = "ColumnsGroupItem" label = "ColumnsGroup" imageMso = "ColumnsGroup" />
      <item id = "ColumnWidthItem" label = "ColumnWidth" imageMso = "ColumnWidth" />
      <item id = "ComAddInsDialogItem" label = "ComAddInsDialog" imageMso = "ComAddInsDialog" />
      <item id = "CombineCharactersItem" label = "CombineCharacters" imageMso = "CombineCharacters" />
      <item id = "ComboBoxItem" label = "ComboBox" imageMso = "ComboBox" />
      <item id = "ComboBoxSiteScopeItem" label = "ComboBoxSiteScope" imageMso = "ComboBoxSiteScope" />
      <item id = "CommaSignItem" label = "CommaSign" imageMso = "CommaSign" />
      <item id = "CommaStyleItem" label = "CommaStyle" imageMso = "CommaStyle" />
      <item id = "CommentDesignBlockItem" label = "CommentDesignBlock" imageMso = "CommentDesignBlock" />
      <item id = "CommunicationsManagerItem" label = "CommunicationsManager" imageMso = "CommunicationsManager" />
      <item id = "CompareAndCombineItem" label = "CompareAndCombine" imageMso = "CompareAndCombine" />
      <item id = "CompareProjectsItem" label = "CompareProjects" imageMso = "CompareProjects" />
      <item id = "CompareProjectsShowLegendItem" label = "CompareProjectsShowLegend" imageMso = "CompareProjectsShowLegend" />
      <item id = "CompareWithLatestItem" label = "CompareWithLatest" imageMso = "CompareWithLatest" />
      <item id = "CompareWithMajorItem" label = "CompareWithMajor" imageMso = "CompareWithMajor" />
      <item id = "CompatibilityReportsItem" label = "CompatibilityReports" imageMso = "CompatibilityReports" />
      <item id = "CompleteWordItem" label = "CompleteWord" imageMso = "CompleteWord" />
      <item id = "CompressMediaSmallItem" label = "CompressMediaSmall" imageMso = "CompressMediaSmall" />
      <item id = "CompressMediaSmallerItem" label = "CompressMediaSmaller" imageMso = "CompressMediaSmaller" />
      <item id = "CompressMediaSmallestItem" label = "CompressMediaSmallest" imageMso = "CompressMediaSmallest" />
      <item id = "ConditionalFormattingAboveAverageItem" label = "ConditionalFormattingAboveAverage" imageMso = "ConditionalFormattingAboveAverage" />
      <item id = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToColumnItem" label = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToColumn" imageMso = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToColumn" />
      <item id = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToRowItem" label = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToRow" imageMso = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToRow" />
      <item id = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToSelectionItem" label = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToSelection" imageMso = "ConditionalFormattingApplyFormattingApplyToSelection" />
      <item id = "ConditionalFormattingBelowAverageItem" label = "ConditionalFormattingBelowAverage" imageMso = "ConditionalFormattingBelowAverage" />
      <item id = "ConditionalFormattingBottomNItemsItem" label = "ConditionalFormattingBottomNItems" imageMso = "ConditionalFormattingBottomNItems" />
      <item id = "ConditionalFormattingBottomNPercentItem" label = "ConditionalFormattingBottomNPercent" imageMso = "ConditionalFormattingBottomNPercent" />
      <item id = "ConditionalFormattingClearMenuItem" label = "ConditionalFormattingClearMenu" imageMso = "ConditionalFormattingClearMenu" />
      <item id = "ConditionalFormattingColorScalesGalleryItem" label = "ConditionalFormattingColorScalesGallery" imageMso = "ConditionalFormattingColorScalesGallery" />
      <item id = "ConditionalFormattingDataBarsGalleryItem" label = "ConditionalFormattingDataBarsGallery" imageMso = "ConditionalFormattingDataBarsGallery" />
      <item id = "ConditionalFormattingHideContentApplyToSelectionItem" label = "ConditionalFormattingHideContentApplyToSelection" imageMso = "ConditionalFormattingHideContentApplyToSelection" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightBetweenItem" label = "ConditionalFormattingHighlightBetween" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightBetween" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightCellsMenuItem" label = "ConditionalFormattingHighlightCellsMenu" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightCellsMenu" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightCompareColumnsItem" label = "ConditionalFormattingHighlightCompareColumns" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightCompareColumns" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightDateOccuringItem" label = "ConditionalFormattingHighlightDateOccuring" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightDateOccuring" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightDuplicateValuesItem" label = "ConditionalFormattingHighlightDuplicateValues" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightDuplicateValues" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightEqualToItem" label = "ConditionalFormattingHighlightEqualTo" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightEqualTo" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightGreaterThanItem" label = "ConditionalFormattingHighlightGreaterThan" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightGreaterThan" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightLessThanItem" label = "ConditionalFormattingHighlightLessThan" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightLessThan" />
      <item id = "ConditionalFormattingHighlightTextContainingItem" label = "ConditionalFormattingHighlightTextContcting" imageMso = "ConditionalFormattingHighlightTextContaining" />
      <item id = "ConditionalFormattingIconSetsGalleryItem" label = "ConditionalFormattingIconSetsGallery" imageMso = "ConditionalFormattingIconSetsGallery" />
      <item id = "ConditionalFormattingMenuItem" label = "ConditionalFormattingMenu" imageMso = "ConditionalFormattingMenu" />
      <item id = "ConditionalFormattingNewRuleItem" label = "ConditionalFormattingNewRule" imageMso = "ConditionalFormattingNewRule" />
      <item id = "ConditionalFormattingShowContentApplyToSelectionItem" label = "ConditionalFormattingShowContentApplyToSelection" imageMso = "ConditionalFormattingShowContentApplyToSelection" />
      <item id = "ConditionalFormattingsManageItem" label = "ConditionalFormattingsManage" imageMso = "ConditionalFormattingsManage" />
      <item id = "ConditionalFormattingTopBottomMenuItem" label = "ConditionalFormattingTopBottomMenu" imageMso = "ConditionalFormattingTopBottomMenu" />
      <item id = "ConditionalFormattingTopNItemsItem" label = "ConditionalFormattingTopNItems" imageMso = "ConditionalFormattingTopNItems" />
      <item id = "ConditionalFormattingTopNPercentItem" label = "ConditionalFormattingTopNPercent" imageMso = "ConditionalFormattingTopNPercent" />
      <item id = "CondolatoryEventItem" label = "CondolatoryEvent" imageMso = "CondolatoryEvent" />
      <item id = "ConferenceMeetNowItem" label = "ConferenceMeetNow" imageMso = "ConferenceMeetNow" />
      <item id = "ConflictsAcceptItem" label = "ConflictsAccept" imageMso = "ConflictsAccept" />
      <item id = "ConflictsAcceptAndMoveToNextItem" label = "ConflictsAcceptAndMoveToNext" imageMso = "ConflictsAcceptAndMoveToNext" />
      <item id = "ConflictsAcceptMenuItem" label = "ConflictsAcceptMenu" imageMso = "ConflictsAcceptMenu" />
      <item id = "ConflictsNextItem" label = "ConflictsNext" imageMso = "ConflictsNext" />
      <item id = "ConflictsPreviousItem" label = "ConflictsPrevious" imageMso = "ConflictsPrevious" />
      <item id = "ConflictsRejectItem" label = "ConflictsReject" imageMso = "ConflictsReject" />
      <item id = "ConflictsRejectAndMoveToNextItem" label = "ConflictsRejectAndMoveToNext" imageMso = "ConflictsRejectAndMoveToNext" />
      <item id = "ConflictsRejectMenuItem" label = "ConflictsRejectMenu" imageMso = "ConflictsRejectMenu" />
      <item id = "ConflictViewCloseItem" label = "ConflictViewClose" imageMso = "ConflictViewClose" />
      >
      <item id = "ConnectedToolSyncMenuItem" label = "ConnectedToolSyncMenu" imageMso = "ConnectedToolSyncMenu" />
      <item id = "ConnectionPointToolItem" label = "ConnectionPointTool" imageMso = "ConnectionPointTool" />
      <item id = "ConnectionsItem" label = "Connections" imageMso = "Connections" />
      <item id = "ConnectorCurvedItem" label = "ConnectorCurved" imageMso = "ConnectorCurved" />
      <item id = "ConnectorCurvedLinesItem" label = "ConnectorCurvedLines" imageMso = "ConnectorCurvedLines" />
      <item id = "ConnectorRightAngleItem" label = "ConnectorRightAngle" imageMso = "ConnectorRightAngle" />
      <item id = "ConnectorStraightItem" label = "ConnectorStraight" imageMso = "ConnectorStraight" />
      <item id = "ConnectorStraightLinesItem" label = "ConnectorStraightLines" imageMso = "ConnectorStraightLines" />
      <item id = "ConnectorToolItem" label = "ConnectorTool" imageMso = "ConnectorTool" />
      <item id = "ConnectorToolMenuItem" label = "ConnectorToolMenu" imageMso = "ConnectorToolMenu" />
      <item id = "ConnectToServerItem" label = "ConnectToServer" imageMso = "ConnectToServer" />
      <item id = "Củng cố" label = "Hợp nhất" imageMso = "Hợp nhất" />
      <item id = "ConstrainNumericItem" label = "ConstrainNumeric" imageMso = "ConstrainNumeric" />
      <item id = "ContactAddMyContactsItem" label = "ContactAddMyContacts" imageMso = "ContactAddMyContacts" />
      <item id = "ContactCardAddToIMContactsItem" label = "ContactCardAddToIMContacts" imageMso = "ContactCardAddToIMContacts" />
      <item id = "ContactCardCallComputerItem" label = "ContactCardCallComputer" imageMso = "ContactCardCallComputer" />
      <item id = "ContactCardCallHomeItem" label = "ContactCardCallHome" imageMso = "ContactCardCallHome" />
      <item id = "ContactCardCallMobileItem" label = "ContactCardCallMobile" imageMso = "ContactCardCallMobile" />
      <item id = "ContactCardCallWorkItem" label = "ContactCardCallWork" imageMso = "ContactCardCallWork" />
      <item id = "ContactCardClearItem" label = "ContactCardClear" imageMso = "ContactCardClear" />
      <item id = "ContactCardCopyItem" label = "ContactCardCopy" imageMso = "ContactCardCopy" />
      <item id = "ContactCardCutItem" label = "ContactCardCut" imageMso = "ContactCardCut" />
      <item id = "ContactCardDefaultOverflowItem" label = "ContactCardDefaultOverflow" imageMso = "ContactCardDefaultOverflow" />
      <item id = "ContactCardDefaultPhoneCallItem" label = "ContactCardDefaultPhoneCall" imageMso = "ContactCardDefaultPhoneCall" />
      <item id = "ContactCardDefaultSendEmailItem" label = "ContactCardDefaultSendEmail" imageMso = "ContactCardDefaultSendEmail" />
      <item id = "ContactCardDefaultSendInstantMessageItem" label = "ContactCardDefaultSendInstantMessage" imageMso = "ContactCardDefaultSendInstantMessage" />
      <item id = "ContactCardPasteItem" label = "ContactCardPaste" imageMso = "ContactCardPaste" />
      <item id = "ContactCardReplyAllEmailItem" label = "ContactCardReplyAllEmail" imageMso = "ContactCardReplyAllEmail" />
      <item id = "ContactCardReplyEmailItem" label = "ContactCardReplyEmail" imageMso = "ContactCardReplyEmail" />
      <item id = "ContactCardScheduleMeetingItem" label = "ContactCardScheduleMeeting" imageMso = "ContactCardScheduleMeeting" />
      <item id = "ContactCardSelectAllItem" label = "ContactCardSelectAll" imageMso = "ContactCardSelectAll" />
      <item id = "ContactCardSendEmailItem" label = "ContactCardSendEmail" imageMso = "ContactCardSendEmail" />
      <item id = "ContactCardShareNowItem" label = "ContactCardShareNow" imageMso = "ContactCardShareNow" />
      <item id = "ContactCardUntagForAlertsItem" label = "ContactCardUntagForAlerts" imageMso = "ContactCardUntagForAlerts" />
      <item id = "ContactCardVideoCallItem" label = "ContactCardVideoCall" imageMso = "ContactCardVideoCall" />
      <item id = "ContactCardViewMySiteItem" label = "ContactCardViewMySite" imageMso = "ContactCardViewMySite" />
      <item id = "ContactDeleteItem" label = "ContactDelete" imageMso = "ContactDelete" />
      <item id = "ContactGroovePropertiesItem" label = "ContactGrooveProperties" imageMso = "ContactGrooveProperties" />
      <item id = "ContactInviteToWorkspaceItem" label = "ContactInviteToWorkspace" imageMso = "ContactInviteToWorkspace" />
      <item id = "ContactLinkMenuItem" label = "ContactLinkMenu" imageMso = "ContactLinkMenu" />
      <item id = "ContactPictureMenuItem" label = "ContactPictureMenu" imageMso = "ContactPictureMenu" />
      <item id = "ContactPropertiesItem" label = "ContactProperties" imageMso = "ContactProperties" />
      <item id = "ContactRolesItem" label = "ContactRoles" imageMso = "ContactRoles" />
      <item id = "ContactSendGrooveMessageItem" label = "ContactSendGrooveMessage" imageMso = "ContactSendGrooveMessage" />
      <item id = "ContactSendGroupMenuItem" label = "ContactSendGroupMenu" imageMso = "ContactSendGroupMenu" />
      <item id = "ContactSendMenuItem" label = "ContactSendMenu" imageMso = "ContactSendMenu" />
      <item id = "Danh bạNewItemMenuItem" label = "Danh bạNewItemMenu" imageMso = "Danh bạNewItemMenu" />
      <item id = "ContactUninviteItem" label = "ContactUninvite" imageMso = "ContactUninvite" />
      <item id = "ContactUninviteMemberItem" label = "ContactUninviteMember" imageMso = "ContactUninviteMember" />
      <item id = "ContactWebPageItem" label = "ContactWebPage" imageMso = "ContactWebPage" />
      <item id = "ContactWorkspaceUninviteItem" label = "ContactWorkspaceUninvite" imageMso = "ContactWorkspaceUninvite" />
      <item id = "ContainerHeadingStylesItem" label = "ContainerHeadingStyles" imageMso = "ContainerHeadingStyles" />
      <item id = "ContainerMarginsItem" label = "ContainerMargins" imageMso = "ContainerMargins" />
      <item id = "ContainerStylesItem" label = "ContainerStyles" imageMso = "ContainerStyles" />
      <item id = "ContentControlBuildingBlockGalleryItem" label = "ContentControlBuildingBlockGallery" imageMso = "ContentControlBuildingBlockGallery" />
      <item id = "ContentControlCheckBoxItem" label = "ContentControlCheckBox" imageMso = "ContentControlCheckBox" />
      <item id = "ContentControlComboBoxItem" label = "ContentControlComboBox" imageMso = "ContentControlComboBox" />
      <item id = "ContentControlDateItem" label = "ContentControlDate" imageMso = "ContentControlDate" />
      <item id = "ContentControlDropDownListItem" label = "ContentControlDropDownList" imageMso = "ContentControlDropDownList" />
      <item id = "ContentControlPictureItem" label = "ContentControlPicture" imageMso = "ContentControlPicture" />
      <item id = "ContentControlRichTextItem" label = "ContentControlRichText" imageMso = "ContentControlRichText" />
      <item id = "ContentControlsGroupItem" label = "ContentControlsGroup" imageMso = "ContentControlsGroup" />
      <item id = "ContentControlsGroupMenuItem" label = "ContentControlsGroupMenu" imageMso = "ContentControlsGroupMenu" />
      <item id = "ContentControlsUngroupItem" label = "ContentControlsUngroup" imageMso = "ContentControlsUngroup" />
      <item id = "ContentControlTextItem" label = "ContentControlText" imageMso = "ContentControlText" />
      <item id = "ContentFolderMenuItem" label = "ContentFolderMenu" imageMso = "ContentFolderMenu" />
      <item id = "ContentsAndIndexItem" label = "ContentsAndIndex" imageMso = "ContentsAndIndex" />
      <item id = "ContentTypeAddSiteColumnItem" label = "ContentTypeAddSiteColumn" imageMso = "ContentTypeAddSiteColumn" />
      <item id = "ContentTypeColumnActionsReadOnlyItem" label = "ContentTypeColumnActionsReadOnly" imageMso = "ContentTypeColumnActionsReadOnly" />
      <item id = "ContentTypeColumnActionsRemoveItem" label = "ContentTypeColumnActionsRemove" imageMso = "ContentTypeColumnActionsRemove" />
      <item id = "ContentTypeEditColumnItem" label = "ContentTypeEditColumn" imageMso = "ContentTypeEditColumn" />
      <item id = "ContentTypeSettingsItem" label = "ContentTypeSettings" imageMso = "ContentTypeSettings" />
      <item id = "ContextHelpItem" label = "ContextHelp" imageMso = "ContextHelp" />
      <item id = "ContextMenuArrangementGalleryItem" label = "ContextMenuArrangementGallery" imageMso = "ContextMenuArrangementGallery" />
      <item id = "ContextMenuContactCardOverflowDropdownItem" label = "ContextMenuContactCardOverflowDropdown" imageMso = "ContextMenuContactCardOverflowDropdown" />
      <item id = "ContextMenusAndPasteGiveFeedbackItem" label = "ContextMenusAndPasteGiveFeedback" imageMso = "ContextMenusAndPasteGiveFeedback" />
      <item id = "ContextualInBrowserGalleryItem" label = "ContextualInBrowserGallery" imageMso = "ContextualInBrowserGallery" />
      <item id = "ContrastLessItem" label = "ContrastLess" imageMso = "ContrastLess" />
      <item id = "ContrastMoreItem" label = "ContrastMore" imageMso = "ContrastMore" />
      <item id = "ControlActiveXItem" label = "ControlActiveX" imageMso = "ControlActiveX" />
      <item id = "ControlAdvancedPropertiesItem" label = "ControlAdvancedProperties" imageMso = "ControlAdvancedProperties" />
      <item id = "ControlAlignMenuItem" label = "ControlAlignMenu" imageMso = "ControlAlignMenu" />
      <item id = "ControlAlignToGridItem" label = "ControlAlignToGrid" imageMso = "ControlAlignToGrid" />
      <item id = "ControlAttachmentItem" label = "ControlAttachment" imageMso = "ControlAttachment" />
      <item id = "ControlBoundObjectFrameItem" label = "ControlBoundObjectFrame" imageMso = "ControlBoundObjectFrame" />
      <item id = "ControlChartItem" label = "ControlChart" imageMso = "ControlChart" />
      <item id = "ControlImageItem" label = "ControlImage" imageMso = "ControlImage" />
      <item id = "ControlLayoutRemoveItem" label = "ControlLayoutRemove" imageMso = "ControlLayoutRemove" />
      <item id = "ControlLayoutStackedItem" label = "ControlLayoutStacked" imageMso = "ControlLayoutStacked" />
      <item id = "ControlLayoutTabularItem" label = "ControlLayoutTabular" imageMso = "ControlLayoutTabular" />
      <item id = "ControlLineItem" label = "ControlLine" imageMso = "ControlLine" />
      <item id = "ControlLineColorPickerItem" label = "ControlLineColorPicker" imageMso = "ControlLineColorPicker" />
      <item id = "ControlLineThicknessGalleryItem" label = "ControlLineThicknessGallery" imageMso = "ControlLineThicknessGallery" />
      <item id = "ControlLineTypeGalleryItem" label = "ControlLineTypeGallery" imageMso = "ControlLineTypeGallery" />
      <item id = "ControlLogoItem" label = "ControlLogo" imageMso = "ControlLogo" />
      <item id = "ControlMarginsGalleryItem" label = "ControlMarginsGallery" imageMso = "ControlMarginsGallery" />
      <item id = "ControlMarginsMediumItem" label = "ControlMarginsMedium" imageMso = "ControlMarginsMedium" />
      <item id = "ControlMarginsMenuItem" label = "ControlMarginsMenu" imageMso = "ControlMarginsMenu" />
      <item id = "ControlMarginsNarrowItem" label = "ControlMarginsNarrow" imageMso = "ControlMarginsNarrow" />
      <item id = "ControlMarginsNoneItem" label = "ControlMarginsNone" imageMso = "ControlMarginsNone" />
      <item id = "ControlMarginsWideItem" label = "ControlMarginsWide" imageMso = "ControlMarginsWide" />
      <item id = "ControlPaddingGalleryItem" label = "ControlPaddingGallery" imageMso = "ControlPaddingGallery" />
      <item id = "ControlPaddingMediumItem" label = "ControlPaddingMedium" imageMso = "ControlPaddingMedium" />
      <item id = "ControlPaddingMenuItem" label = "ControlPaddingMenu" imageMso = "ControlPaddingMenu" />
      <item id = "ControlPaddingNarrowItem" label = "ControlPaddingNarrow" imageMso = "ControlPaddingNarrow" />
      <item id = "ControlPaddingNoneItem" label = "ControlPaddingNone" imageMso = "ControlPaddingNone" />
      <item id = "ControlPaddingWideItem" label = "ControlPaddingWide" imageMso = "ControlPaddingWide" />
      <item id = "ControlPageItem" label = "ControlPage" imageMso = "ControlPage" />
      <item id = "ControlPropertiesItem" label = "ControlProperties" imageMso = "ControlProperties" />
      <item id = "ControlPropertyAlignItem" label = "ControlPropertyAlign" imageMso = "ControlPropertyAlign" />
      <item id = "ControlPropertyButtonActionItem" label = "ControlPropertyButtonAction" imageMso = "ControlPropertyButtonAction" />
      <item id = "ControlPropertyButtonFormulaItem" label = "ControlPropertyButtonFormula" imageMso = "ControlPropertyButtonFormula" />
      <item id = "ControlPropertyButtonLabelItem" label = "ControlPropertyButtonLabel" imageMso = "ControlPropertyButtonLabel" />
      <item id = "ControlPropertyCustomCodeActionItem" label = "ControlPropertyCustomCodeAction" imageMso = "ControlPropertyCustomCodeAction" />
      <item id = "ControlPropertyDataFormatItem" label = "ControlPropertyDataFormat" imageMso = "ControlPropertyDataFormat" />
      <item id = "ControlPropertyDataTypeItem" label = "ControlPropertyDataType" imageMso = "ControlPropertyDataType" />
      <item id = "ControlPropertyDefaultValueItem" label = "ControlPropertyDefaultValue" imageMso = "ControlPropertyDefaultValue" />
      <item id = "ControlPropertyDigitalSignaturesItem" label = "ControlPropertyDigitalSignatures" imageMso = "ControlPropertyDigitalSignatures" />
      <item id = "ControlPropertyFieldNameItem" label = "ControlPropertyFieldName" imageMso = "ControlPropertyFieldName" />
      <item id = "ControlPropertyHeightUnitItem" label = "ControlPropertyHeightUnit" imageMso = "ControlPropertyHeightUnit" />
      <item id = "ControlPropertyHeightValueItem" label = "ControlPropertyHeightValue" imageMso = "ControlPropertyHeightValue" />
      <item id = "ControlPropertyMasterDetailItem" label = "ControlPropertyMasterDetail" imageMso = "ControlPropertyMasterDetail" />
      <item id = "ControlPropertyPaddingAndMarginsItem" label = "ControlPropertyPaddingAndMargins" imageMso = "ControlPropertyPaddingAndMargins" />
      <item id = "ControlPropertyPromotionItem" label = "ControlPropertyPromotion" imageMso = "ControlPropertyPromotion" />
      <item id = "ControlPropertyReadOnlyItem" label = "ControlPropertyReadOnly" imageMso = "ControlPropertyReadOnly" />
      <item id = "ControlPropertyRulesActionItem" label = "ControlPropertyRulesAction" imageMso = "ControlPropertyRulesAction" />
      <item id = "ControlPropertySubmitActionItem" label = "ControlPropertySubmitAction" imageMso = "ControlPropertySubmitAction" />
      <item id = "ControlPropertyWidthUnitItem" label = "ControlPropertyWidthUnit" imageMso = "ControlPropertyWidthUnit" />
      <item id = "ControlPropertyWidthValueItem" label = "ControlPropertyWidthValue" imageMso = "ControlPropertyWidthValue" />
      <item id = "ControlRectangleItem" label = "ControlRectangle" imageMso = "ControlRectangle" />
      <item id = "ControlSecondaryPropertyCanBeBlankItem" label = "ControlSecondaryPropertyCanBeBlank" imageMso = "ControlSecondaryPropertyCanBeBlank" />
      <item id = "ControlSecondaryPropertyDataTypeItem" label = "ControlSecondaryPropertyDataType" imageMso = "ControlSecondaryPropertyDataType" />
      <item id = "ControlSecondaryPropertyDefaultValueItem" label = "ControlSecondaryPropertyDefaultValue" imageMso = "ControlSecondaryPropertyDefaultValue" />
      <item id = "ControlSetControlDefaultsItem" label = "ControlSetControlDefaults" imageMso = "ControlSetControlDefaults" />
      <item id = "ControlsGalleryItem" label = "ControlsGallery" imageMso = "ControlsGallery" />
      <item id = "ControlsGalleryClassicItem" label = "ControlsGalleryClassic" imageMso = "ControlsGalleryClassic" />
      <item id = "ControlSnapToGridItem" label = "ControlSnapToGrid" imageMso = "ControlSnapToGrid" />
      <item id = "ControlsNoLayoutItem" label = "ControlsNoLayout" imageMso = "ControlsNoLayout" />
      <item id = "ControlSpecialEffectChiseledItem" label = "ControlSpecialEffectChiseled" imageMso = "ControlSpecialEffectChiseled" />
      <item id = "ControlSpecialEffectEtchedItem" label = "ControlSpecialEffectEtched" imageMso = "ControlSpecialEffectEtched" />
      <item id = "ControlSpecialEffectFlatItem" label = "ControlSpecialEffectFlat" imageMso = "ControlSpecialEffectFlat" />
      <item id = "ControlSpecialEffectRaisedItem" label = "ControlSpecialEffectRaised" imageMso = "ControlSpecialEffectRaised" />
      <item id = "ControlSpecialEffectShadowedItem" label = "ControlSpecialEffectShadowed" imageMso = "ControlSpecialEffectShadowed" />
      <item id = "ControlSpecialEffectSunkenItem" label = "ControlSpecialEffectSunken" imageMso = "ControlSpecialEffectSunken" />
      <item id = "ControlSubFormReportItem" label = "ControlSubFormReport" imageMso = "ControlSubFormReport" />
      <item id = "ControlTabControlItem" label = "ControlTabControl" imageMso = "ControlTabControl" />
      <item id = "ControlTitleItem" label = "ControlTitle" imageMso = "ControlTitle" />
      <item id = "ControlToggleButtonItem" label = "ControlToggleButton" imageMso = "ControlToggleButton" />
      <item id = "ControlToolboxOutlookItem" label = "ControlToolboxOutlook" imageMso = "ControlToolboxOutlook" />
      <item id = "ControlUnboundObjectFrameItem" label = "ControlUnboundObjectFrame" imageMso = "ControlUnboundObjectFrame" />
      <item id = "ControlWizardsItem" label = "ControlWizards" imageMso = "ControlWizards" />
      <item id = "ContTypeApplyToListItem" label = "ContTypeApplyToList" imageMso = "ContTypeApplyToList" />
      <item id = "ContTypeCreateContentTypeItem" label = "ContTypeCreateContentType" imageMso = "ContTypeCreateContentType" />
      <item id = "ContTypeSettingItem" label = "ContTypeSetting" imageMso = "ContTypeSetting" />
      <item id = "ConvertDatabaseFormatItem" label = "ConvertDatabaseFormat" imageMso = "ConvertDatabaseFormat" />
      <item id = "ConvertExistingFormItem" label = "ConvertExistingForm" imageMso = "ConvertExistingForm" />
      <item id = "ConvertInkMenuItem" label = "ConvertInkMenu" imageMso = "ConvertInkMenu" />
      <item id = "ConvertInkToTextItem" label = "ConvertInkToText" imageMso = "ConvertInkToText" />
      <item id = "ConvertSmartArtMenuItem" label = "ConvertSmartArtMenu" imageMso = "ConvertSmartArtMenu" />
      <item id = "ConvertTableToTextItem" label = "ConvertTableToText" imageMso = "ConvertTableToText" />
      <item id = "ConvertTextEncodingItem" label = "ConvertTextEncoding" imageMso = "ConvertTextEncoding" />
      <item id = "ConvertTextToTableItem" label = "ConvertTextToTable" imageMso = "ConvertTextToTable" />
      <item id = "ConvertToFolderItem" label = "ConvertToFolder" imageMso = "ConvertToFolder" />
      <item id = "ConvertToSmartArtItem" label = "ConvertToSmartArt" imageMso = "ConvertToSmartArt" />
      <item id = "ConvertToSmartArtMoreSmartArtGraphicsDialogItem" label = "ConvertToSmartArtMoreSmartArtGraphicsDialog" imageMso = "ConvertToSmartArtMoreSmartArtGraphicsDialog" />
      <item id = "ConvertToWebItem" label = "ConvertToWeb" imageMso = "ConvertToWeb" />
      <item id = "CopyItem" label = "Copy" imageMso = "Copy" />
      <item id = "CopyAllNodeRulesItem" label = "CopyAllNodeRules" imageMso = "CopyAllNodeRules" />
      <item id = "CopyAllRulesItem" label = "CopyAllRules" imageMso = "CopyAllRules" />
      <item id = "CopyAsLinkItem" label = "CopyAsLink" imageMso = "CopyAsLink" />
      <item id = "CopyAsLinkMenuItem" label = "CopyAsLinkMenu" imageMso = "CopyAsLinkMenu" />
      <item id = "CopyAttachItem" label = "CopyAttach" imageMso = "CopyAttach" />
      <item id = "CopyEntryAsLinkItem" label = "CopyEntryAsLink" imageMso = "CopyEntryAsLink" />
      <item id = "CopyFolderItem" label = "CopyFolder" imageMso = "CopyFolder" />
      <item id = "CopyFormatItem" label = "CopyFormat" imageMso = "CopyFormat" />
      <item id = "CopyInvitationToClipboardItem" label = "CopyInvitationToClipboard" imageMso = "CopyInvitationToClipboard" />
      <item id = "CopyLinkToItem" label = "CopyLinkToItem" imageMso = "CopyLinkToItem" />
      <item id = "CopyLinkToListItem" label = "CopyLinkToList" imageMso = "CopyLinkToList" />
      <item id = "CopyLogicItem" label = "CopyLogic" imageMso = "CopyLogic" />
      <item id = "CopyMenuItem" label = "CopyMenu" imageMso = "CopyMenu" />
      <item id = "CopyPictureItem" label = "CopyPicture" imageMso = "CopyPicture" />
      <item id = "CopySelectedEntryAsLinkItem" label = "CopySelectedEntryAsLink" imageMso = "CopySelectedEntryAsLink" />
      <item id = "CopyShotcutItem" label = "CopyShotcut" imageMso = "CopyShotcut" />
      <item id = "CopyThisFolderItem" label = "CopyThisFolder" imageMso = "CopyThisFolder" />
      <item id = "CopyToFolderItem" label = "CopyToFolder" imageMso = "CopyToFolder" />
      <item id = "CopyToPersonalCalendarItem" label = "CopyToPersonalCalendar" imageMso = "CopyToPersonalCalendar" />
      <item id = "CopyToPersonalContactsItem" label = "CopyToPersonalContacts" imageMso = "CopyToPersonalContacts" />
      <item id = "CopyToPersonalTaskListItem" label = "CopyToPersonalTaskList" imageMso = "CopyToPersonalTaskList" />
      <item id = "CornerRoundsItem" label = "CornerRounds" imageMso = "CornerRounds" />
      <item id = "CostTrackingFormItem" label = "CostTrackingForm" imageMso = "CostTrackingForm" />
      <item id = "CoverPageInsertGalleryItem" label = "CoverPageInsertGallery" imageMso = "CoverPageInsertGallery" />
      <item id = "CoverPageRemoveItem" label = "CoverPageRemove" imageMso = "CoverPageRemove" />
      <item id = "CreateAdvancedObjectsMenuItem" label = "CreateAdvancedObjectsMenu" imageMso = "CreateAdvancedObjectsMenu" />
      <item id = "CreateBlankPageItem" label = "CreateBlankPage" imageMso = "CreateBlankPage" />
      <item id = "CreateClassModuleItem" label = "CreateClassModule" imageMso = "CreateClassModule" />
      <item id = "CreateCodeSnippetItem" label = "CreateCodeSnippet" imageMso = "CreateCodeSnippet" />
      <item id = "CreateDataMacroItem" label = "CreateDataMacro" imageMso = "CreateDataMacro" />
      <item id = "CreateDiagramItem" label = "CreateDiagram" imageMso = "CreateDiagram" />
      <item id = "CreateDocumentLibraryItem" label = "CreateDocumentLibrary" imageMso = "CreateDocumentLibrary" />
      <item id = "CreateEmailItem" label = "CreateEmail" imageMso = "CreateEmail" />
      <item id = "CreateFormItem" label = "CreateForm" imageMso = "CreateForm" />
      <item id = "CreateFormBlankFormItem" label = "CreateFormBlankForm" imageMso = "CreateFormBlankForm" />
      <item id = "CreateFormBlankFormWebItem" label = "CreateFormBlankFormWeb" imageMso = "CreateFormBlankFormWeb" />
      <item id = "CreateFormInDesignViewItem" label = "CreateFormInDesignView" imageMso = "CreateFormInDesignView" />
      <item id = "CreateFormMoreFormsGalleryItem" label = "CreateFormMoreFormsGallery" imageMso = "CreateFormMoreFormsGallery" />
      <item id = "CreateFormMoreFormsMenuItem" label = "CreateFormMoreFormsMenu" imageMso = "CreateFormMoreFormsMenu" />
      <item id = "CreateFormMoreFormsWebMenuItem" label = "CreateFormMoreFormsWebMenu" imageMso = "CreateFormMoreFormsWebMenu" />
      <item id = "CreateFormNavigationLeftItem" label = "CreateFormNavigationLeft" imageMso = "CreateFormNavigationLeft" />
      <item id = "CreateFormNavigationRightItem" label = "CreateFormNavigationRight" imageMso = "CreateFormNavigationRight" />
      <item id = "CreateFormNavigationTopItem" label = "CreateFormNavigationTop" imageMso = "CreateFormNavigationTop" />
      <item id = "CreateFormNavigationTopLeftItem" label = "CreateFormNavigationTopLeft" imageMso = "CreateFormNavigationTopLeft" />
      <item id = "CreateFormNavigationTopRightItem" label = "CreateFormNavigationTopRight" imageMso = "CreateFormNavigationTopRight" />
      <item id = "CreateFormNavigationTopTopItem" label = "CreateFormNavigationTopTop" imageMso = "CreateFormNavigationTopTop" />
      <item id = "CreateFormPivotChartItem" label = "CreateFormPivotChart" imageMso = "CreateFormPivotChart" />
      <item id = "CreateFormSplitFormItem" label = "CreateFormSplitForm" imageMso = "CreateFormSplitForm" />
      <item id = "CreateFormWebItem" label = "CreateFormWeb" imageMso = "CreateFormWeb" />
      <item id = "CreateFormWithMultipleItemsItem" label = "CreateFormWithMultipleItems" imageMso = "CreateFormWithMultipleItems" />
      <item id = "CreateFormWithMultipleItemsWebItem" label = "CreateFormWithMultipleItemsWeb" imageMso = "CreateFormWithMultipleItemsWeb" />
      <item id = "CreateHandoutsInWordItem" label = "CreateHandoutsInWord" imageMso = "CreateHandoutsInWord" />
      <item id = "CreateLabelsItem" label = "CreateLabels" imageMso = "CreateLabels" />
      <item id = "CreateLayoutItem" label = "CreateLayout" imageMso = "CreateLayout" />
      <item id = "CreateListWorkflowGalleryItem" label = "CreateListWorkflowGallery" imageMso = "CreateListWorkflowGallery" />
      <item id = "CreateMacroItem" label = "CreateMacro" imageMso = "CreateMacro" />
      <item id = "CreateMailRuleItem" label = "CreateMailRule" imageMso = "CreateMailRule" />
      <item id = "CreateMapItem" label = "CreateMap" imageMso = "CreateMap" />
      <item id = "CreateMasterPageItem" label = "CreateMasterPage" imageMso = "CreateMasterPage" />
      <item id = "CreateModuleItem" label = "CreateModule" imageMso = "CreateModule" />
      <item id = "CreateNewDrawingItem" label = "CreateNewDrawing" imageMso = "CreateNewDrawing" />
      <item id = "CreateNewGroupCalendarItem" label = "CreateNewGroupCalendar" imageMso = "CreateNewGroupCalendar" />
      <item id = "CreateOtherObjectsMenuItem" label = "CreateOtherObjectsMenu" imageMso = "CreateOtherObjectsMenu" />
      <item id = "CreatePartTemplateItem" label = "CreatePartTemplate" imageMso = "CreatePartTemplate" />
      <item id = "CreateProfilePageItem" label = "CreateProfilePage" imageMso = "CreateProfilePage" />
      <item id = "CreateQueryFromWizardItem" label = "CreateQueryFromWizard" imageMso = "CreateQueryFromWizard" />
      <item id = "CreateQueryInDesignViewItem" label = "CreateQueryInDesignView" imageMso = "CreateQueryInDesignView" />
      <item id = "CreateQuickStepItem" label = "CreateQuickStep" imageMso = "CreateQuickStep" />
      <item id = "CreateRelatedItemsItem" label = "CreateRelatedItems" imageMso = "CreateRelatedItems" />
      <item id = "CreateReportItem" label = "CreateReport" imageMso = "CreateReport" />
      <item id = "CreateReportBlankReportItem" label = "CreateReportBlankReport" imageMso = "CreateReportBlankReport" />
      <item id = "CreateReportBlankReportWebItem" label = "CreateReportBlankReportWeb" imageMso = "CreateReportBlankReportWeb" />
      <item id = "CreateReportFromWizardItem" label = "CreateReportFromWizard" imageMso = "CreateReportFromWizard" />
      <item id = "CreateReportInDesignViewItem" label = "CreateReportInDesignView" imageMso = "CreateReportInDesignView" />
      <item id = "CreateReportWebItem" label = "CreateReportWeb" imageMso = "CreateReportWeb" />
      <item id = "CreateSharePointListItem" label = "CreateSharePointList" imageMso = "CreateSharePointList" />
      <item id = "CreateSharePointPageItem" label = "CreateSharePointPage" imageMso = "CreateSharePointPage" />
      <item id = "CreateSharePointPageInGalleryItem" label = "CreateSharePointPageInGallery" imageMso = "CreateSharePointPageInGallery" />
      <item id = "CreateShortcutMenuFromMacroItem" label = "CreateShortcutMenuFromMacro" imageMso = "CreateShortcutMenuFromMacro" />
      <item id = "CreateSiteWorkflowItem" label = "CreateSiteWorkflow" imageMso = "CreateSiteWorkflow" />
      <item id = "CreateStoredProcedureItem" label = "CreateStoredProcedure" imageMso = "CreateStoredProcedure" />
      <item id = "CreateSubsiteItem" label = "CreateSubsite" imageMso = "CreateSubsite" />
      <item id = "CreateTableItem" label = "CreateTable" imageMso = "CreateTable" />
      <item id = "CreateTableInDesignViewItem" label = "CreateTableInDesignView" imageMso = "CreateTableInDesignView" />
      <item id = "CreateTableTemplatesGalleryItem" label = "CreateTableTemplatesGallery" imageMso = "CreateTableTemplatesGallery" />
      <item id = "CreateTableUsingSharePointListsGalleryItem" label = "CreateTableUsingSharePointListsGallery" imageMso = "CreateTableUsingSharePointListsGallery" />
      <item id = "CreateTableUsingSharePointListsMenuItem" label = "CreateTableUsingSharePointListsMenu" imageMso = "CreateTableUsingSharePointListsMenu" />
      <item id = "CreateWebLookupControlItem" label = "CreateWebLookupControl" imageMso = "CreateWebLookupControl" />
      <item id = "CreateWebServiceConnectionItem" label = "CreateWebServiceConnection" imageMso = "CreateWebServiceConnection" />
      <item id = "CreateWorkflowItem" label = "CreateWorkflow" imageMso = "CreateWorkflow" />
      <item id = "CreateWorkflowTemplateItem" label = "CreateWorkflowTemplate" imageMso = "CreateWorkflowTemplate" />
      <item id = "CriticalTasksItem" label = "CriticalTasks" imageMso = "CriticalTasks" />
      <item id = "CropToolItem" label = "CropTool" imageMso = "CropTool" />
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      <item id = "CrossFilitiesFlowchartInsertVerticalPhaseItem" label = "CrossF Chức năngFlowchartInsertVerticalPhase" imageMso = "CrossF Chức năng
      >
      <item id = "CrossFilitiesFlowchartMarginsItem" label = "CrossF FunctionFlowchartMargins" imageMso = "CrossF Chức năng
      >
      >
      <item id = "CrossFilitiesFlowchartStyleItem" label = "CrossF Chức năngFlowchartStyle" imageMso = "CrossF Chức năng
      >
      <item id = "CrossFilitiesFlowchartStyle11thItem" label = "CrossF FunctionFlowchartStyle11th" imageMso = "CrossF Chức năng
      >
      <item id = "CrossFilitiesFlowchartStyle1stItem" label = "CrossF Chức năng
      >
      > _
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      <item id = "CrossReferenceInsertItem" label = "CrossReferenceInsert" imageMso = "CrossReferenceInsert" />
      <item id = "CssAttachStyleSheetItem" label = "CssAttachStyleSheet" imageMso = "CssAttachStyleSheet" />
      <item id = "CssPropertyGridItem" label = "CssPropertyGrid" imageMso = "CssPropertyGrid" />
      <item id = "CssReportsItem" label = "CssReports" imageMso = "CssReports" />
      <item id = "CurrentViewGalleryItem" label = "CurrentViewGallery" imageMso = "CurrentViewGallery" />
      <item id = "CurrentViewSettingsItem" label = "CurrentViewSettings" imageMso = "CurrentViewSettings" />
      <item id = "CurvedConnectorItem" label = "CurvedConnector" imageMso = "CurvedConnector" />
      <item id = "CustomActionsMenuItem" label = "CustomActionsMenu" imageMso = "CustomActionsMenu" />
      <item id = "CustomAutoTextGalleryItem" label = "CustomAutoTextGallery" imageMso = "CustomAutoTextGallery" />
      <item id = "CustomBibliographyGalleryItem" label = "CustomBibliographyGallery" imageMso = "CustomBibliographyGallery" />
      <item id = "CustomCoverPageGalleryItem" label = "CustomCoverPageGallery" imageMso = "CustomCoverPageGallery" />
      <item id = "CustomEquationsGalleryItem" label = "CustomEquationsGallery" imageMso = "CustomEquationsGallery" />
      <item id = "CustomFieldDialogItem" label = "CustomFieldDialog" imageMso = "CustomFieldDialog" />
      <item id = "CustomFooterGalleryItem" label = "CustomFooterGallery" imageMso = "CustomFooterGallery" />
      <item id = "CustomGallery1Item" label = "CustomGallery1" imageMso = "CustomGallery1" />
      <item id = "CustomGallery2Item" label = "CustomGallery2" imageMso = "CustomGallery2" />
      <item id = "CustomGallery3Item" label = "CustomGallery3" imageMso = "CustomGallery3" />
      <item id = "CustomGallery4Item" label = "CustomGallery4" imageMso = "CustomGallery4" />
      <item id = "CustomGallery5Item" label = "CustomGallery5" imageMso = "CustomGallery5" />
      <item id = "CustomHeaderGalleryItem" label = "CustomHeaderGallery" imageMso = "CustomHeaderGallery" />
      <item id = "CustomizeImeModeItem" label = "CustomizeImeMode" imageMso = "CustomizeImeMode" />
      <item id = "CustomizeLayoutItem" label = "CustomizeLayout" imageMso = "CustomizeLayout" />
      <item id = "CustomizeListFormItem" label = "CustomizeListForm" imageMso = "CustomizeListForm" />
      <item id = "CustomizePensItem" label = "CustomizePens" imageMso = "CustomizePens" />
      <item id = "CustomizeSearchFolderItem" label = "CustomizeSearchFolder" imageMso = "CustomizeSearchFolder" />
      <item id = "CustomizeXSLTMenuItem" label = "CustomizeXSLTMenu" imageMso = "CustomizeXSLTMenu" />
      <item id = "CustomPageMarginsItem" label = "CustomPageMargins" imageMso = "CustomPageMargins" />
      <item id = "CustomPageNumberBottomGalleryItem" label = "CustomPageNumberBottomGallery" imageMso = "CustomPageNumberBottomGallery" />
      <item id = "CustomPageNumberGalleryItem" label = "CustomPageNumberGallery" imageMso = "CustomPageNumberGallery" />
      <item id = "CustomPageNumberTopGalleryItem" label = "CustomPageNumberTopGallery" imageMso = "CustomPageNumberTopGallery" />
      <item id = "CustomQuickPartsGalleryItem" label = "CustomQuickPartsGallery" imageMso = "CustomQuickPartsGallery" />
      <item id = "CustomResponsesGalleryItem" label = "CustomResponsesGallery" imageMso = "CustomResponsesGallery" />
      <item id = "CustomTableOfContentsGalleryItem" label = "CustomTableOfContentsGallery" imageMso = "CustomTableOfContentsGallery" />
      <item id = "CustomTablesGalleryItem" label = "CustomTablesGallery" imageMso = "CustomTablesGallery" />
      <item id = "CustomTextBoxGalleryItem" label = "CustomTextBoxGallery" imageMso = "CustomTextBoxGallery" />
      <item id = "CustomWatermarkGalleryItem" label = "CustomWatermarkGallery" imageMso = "CustomWatermarkGallery" />
      <item id = "CutItem" label = "Cut" imageMso = "Cut" />
      <item id = "DItem" label = "D" imageMso = "D" />
      <item id = "DailyViewItem" label = "DailyView" imageMso = "DailyView" />
      <item id = "DarkShadingItem" label = "DarkShading" imageMso = "DarkShading" />
      <item id = "DatabaseAccessBackEndItem" label = "DatabaseAccessBackEnd" imageMso = "DatabaseAccessBackEnd" />
      <item id = "DatabaseAnalyzePerformanceItem" label = "DatabaseAnalyzePerformance" imageMso = "DatabaseAnalyzePerformance" />
      <item id = "DatabaseAnalyzeTableItem" label = "DatabaseAnalyzeTable" imageMso = "DatabaseAnalyzeTable" />
      <item id = "DatabaseCopyDatabaseFileItem" label = "DatabaseCopyDatabaseFile" imageMso = "DatabaseCopyDatabaseFile" />
      <item id = "DatabaseDocumenterItem" label = "DatabaseDocumenter" imageMso = "DatabaseDocumenter" />
      <item id = "DatabaseEncodeDecodeItem" label = "DatabaseEncodeDecode" imageMso = "DatabaseEncodeDecode" />
      <item id = "DatabaseInsertItem" label = "DatabaseInsert" imageMso = "DatabaseInsert" />
      <item id = "DatabaseLinedTableManagerItem" label = "DatabaseLinedTableManager" imageMso = "DatabaseLinedTableManager" />
      <item id = "DatabaseMakeMdeFileItem" label = "DatabaseMakeMdeFile" imageMso = "DatabaseMakeMdeFile" />
      <item id = "DatabaseModelingCodeWindowShowItem" label = "DatabaseModelingCodeWindowShow" imageMso = "DatabaseModelingCodeWindowShow" />
      <item id = "DatabaseModelingDatabaseDriversItem" label = "DatabaseModelingDatabaseDrivers" imageMso = "DatabaseModelingDatabaseDrivers" />
      <item id = "DatabaseModelingDisplayOptionsItem" label = "DatabaseModelingDisplayOptions" imageMso = "DatabaseModelingDisplayOptions" />
      <item id = "DatabaseModelingImportItem" label = "DatabaseModelingImport" imageMso = "DatabaseModelingImport" />
      <item id = "DatabaseModelingOutputWindowShowItem" label = "DatabaseModelingOutputWindowShow" imageMso = "DatabaseModelingOutputWindowShow" />
      <item id = "DatabaseModelingPreferencesItem" label = "DatabaseModelingPreferences" imageMso = "DatabaseModelingPreferences" />
      <item id = "DatabaseModelingPropertyWindowShowItem" label = "DatabaseModelingPropertyWindowShow" imageMso = "DatabaseModelingPropertyWindowShow" />
      <item id = "DatabaseModelingRefreshItem" label = "DatabaseModelingRefresh" imageMso = "DatabaseModelingRefresh" />
      <item id = "DatabaseModelingReverseItem" label = "DatabaseModelingReverse" imageMso = "DatabaseModelingReverse" />
      <item id = "DatabaseModelingShowRelatedTablesItem" label = "DatabaseModelingShowRelatedTables" imageMso = "DatabaseModelingShowRelatedTables" />
      <item id = "DatabaseModelingTablesViewsWindowShowItem" label = "DatabaseModelingTablesViewsWindowShow" imageMso = "DatabaseModelingTablesViewsWindowShow" />
      <item id = "DatabaseModelingTypesWindowShowItem" label = "DatabaseModelingTypesWindowShow" imageMso = "DatabaseModelingTypesWindowShow" />
      <item id = "DatabaseModelingUserDefinedTypesItem" label = "DatabaseModelingUserDefinedTypes" imageMso = "DatabaseModelingUserDefinedTypes" />
      <item id = "DatabaseMoveToSharePointItem" label = "DatabaseMoveToSharePoint" imageMso = "DatabaseMoveToSharePoint" />
      <item id = "DatabaseObjectDependenciesItem" label = "DatabaseObjectDependencies" imageMso = "DatabaseObjectDependencies" />
      <item id = "DatabaseOpenFromProjectItem" label = "DatabaseOpenFromProject" imageMso = "DatabaseOpenFromProject" />
      <item id = "DatabasePartialReplicaItem" label = "DatabasePartialReplica" imageMso = "DatabasePartialReplica" />
      <item id = "DatabasePermissionsItem" label = "DatabasePermissions" imageMso = "DatabasePermissions" />
      <item id = "DatabasePermissionsMenuItem" label = "DatabasePermissionsMenu" imageMso = "DatabasePermissionsMenu" />
      <item id = "DatabaseQueryNewItem" label = "DatabaseQueryNew" imageMso = "DatabaseQueryNew" />
      <item id = "DatabaseRelationshipsItem" label = "DatabaseRelationships" imageMso = "DatabaseRelationships" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckClientObjectsItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckClientObjects" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckClientObjects" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckDatabaseItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckDatabase" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckDatabase" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckObjectItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckObject" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckObject" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckOpenTableItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckOpenTable" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckOpenTable" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckRunItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckRun" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckRun" />
      <item id = "DatabaseServerCompatibilityCheckWebObjectsItem" label = "DatabaseServerCompatibilityCheckWebObjects" imageMso = "DatabaseServerCompatibilityCheckWebObjects" />
      <item id = "DatabaseSetLogonSecurityItem" label = "DatabaseSetLogonSecurity" imageMso = "DatabaseSetLogonSecurity" />
      <item id = "DatabaseSqlServerItem" label = "DatabaseSqlServer" imageMso = "DatabaseSqlServer" />
      <item id = "DatabaseSwitchboardManagerItem" label = "DatabaseSwitchboardManager" imageMso = "DatabaseSwitchboardManager" />
      <item id = "DatabaseUserAndGroupAccountsItem" label = "DatabaseUserAndGroupAccounts" imageMso = "DatabaseUserAndGroupAccounts" />
      <item id = "DatabaseUserLevelSecurityWizardItem" label = "DatabaseUserLevelSecurityWizard" imageMso = "DatabaseUserLevelSecurityWizard" />
      <item id = "DataDesignWorkflowItem" label = "DataDesignWorkflow" imageMso = "DataDesignWorkflow" />
      <item id = "DataFilePropertiesItem" label = "DataFileProperties" imageMso = "DataFileProperties" />
      <item id = "DataFilterItem" label = "DataFilter" imageMso = "DataFilter" />
      <item id = "DataFinderItem" label = "DataFinder" imageMso = "DataFinder" />
      <item id = "DataFormActionsItem" label = "DataFormActions" imageMso = "DataFormActions" />
      <item id = "DataFormAddRecordItem" label = "DataFormAddRecord" imageMso = "DataFormAddRecord" />
      <item id = "DataFormDeleteRecordItem" label = "DataFormDeleteRecord" imageMso = "DataFormDeleteRecord" />
      <item id = "DataFormExcelItem" label = "DataFormExcel" imageMso = "DataFormExcel" />
      <item id = "DataFormPropertiesItem" label = "DataFormProperties" imageMso = "DataFormProperties" />
      <item id = "DataFormSourceItem" label = "DataFormSource" imageMso = "DataFormSource" />
      <item id = "DataFormWordItem" label = "DataFormWord" imageMso = "DataFormWord" />
      <item id = "DataFromDatabaseItem" label = "DataFromDatabase" imageMso = "DataFromDatabase" />
      <item id = "DataFromOfficeServerItem" label = "DataFromOfficeServer" imageMso = "DataFromOfficeServer" />
      <item id = "DataFromSharePointListItem" label = "DataFromSharePointList" imageMso = "DataFromSharePointList" />
      <item id = "DataFromWebServiceItem" label = "DataFromWebService" imageMso = "DataFromWebService" />
      <item id = "DataFromWorkspaceItem" label = "DataFromWorkspace" imageMso = "DataFromWorkspace" />
      <item id = "DataGraphicColorByValueItem" label = "DataGraphicColorByValue" imageMso = "DataGraphicColorByValue" />
      <item id = "DataGraphicContainerItem" label = "DataGraphicContainer" imageMso = "DataGraphicContainer" />
      <item id = "DataGraphicDataBarItem" label = "DataGraphicDataBar" imageMso = "DataGraphicDataBar" />
      <item id = "DataGraphicEditItem" label = "DataGraphicEditItem" imageMso = "DataGraphicEditItem" />
      <item id = "DataGraphicIconSetItem" label = "DataGraphicIconSet" imageMso = "DataGraphicIconSet" />
      <item id = "DataGraphicLegendHoriz1Item" label = "DataGraphicLegendHoriz1" imageMso = "DataGraphicLegendHoriz1" />
      <item id = "DataGraphicLegendStyleItem" label = "DataGraphicLegendStyle" imageMso = "DataGraphicLegendStyle" />
      <item id = "DataGraphicLegendStyleGalleryItem" label = "DataGraphicLegendStyleGallery" imageMso = "DataGraphicLegendStyleGallery" />
      <item id = "DataGraphicLegendVert1Item" label = "DataGraphicLegendVert1" imageMso = "DataGraphicLegendVert1" />
      <item id = "DataGraphicNewItemItem" label = "DataGraphicNewItem" imageMso = "DataGraphicNewItem" />
      <item id = "DataGraphicsGalleryItem" label = "DataGraphicsGallery" imageMso = "DataGraphicsGallery" />
      <item id = "DataGraphicTextCalloutItem" label = "DataGraphicTextCallout" imageMso = "DataGraphicTextCallout" />
      <item id = "DataInsertDataViewItem" label = "DataInsertDataView" imageMso = "DataInsertDataView" />
      <item id = "DataInsertJoinedSubViewItem" label = "DataInsertJoinedSubView" imageMso = "DataInsertJoinedSubView" />
      <item id = "DataInterconnectItem" label = "DataInterconnect" imageMso = "DataInterconnect" />
      <item id = "DataOptionsMenuItem" label = "DataOptionsMenu" imageMso = "DataOptionsMenu" />
      <item id = "DataParametersItem" label = "DataParameters" imageMso = "DataParameters" />
      <item id = "DataRangePropertiesItem" label = "DataRangeProperties" imageMso = "DataRangeProperties" />
      <item id = "DataRefreshAllItem" label = "DataRefreshAll" imageMso = "DataRefreshAll" />
      <item id = "DataRefreshAllDialogItem" label = "DataRefreshAllDialog" imageMso = "DataRefreshAllDialog" />
      <item id = "DataRefreshDialogItem" label = "DataRefreshDialog" imageMso = "DataRefreshDialog" />
      <item id = "DatasheetColumnDeleteItem" label = "DatasheetColumnDelete" imageMso = "DatasheetColumnDelete" />
      <item id = "DatasheetColumnLookupItem" label = "DatasheetColumnLookup" imageMso = "DatasheetColumnLookup" />
      <item id = "DatasheetColumnRenameItem" label = "DatasheetColumnRename" imageMso = "DatasheetColumnRename" />
      <item id = "DatasheetGridlinesMenuItem" label = "DatasheetGridlinesMenu" imageMso = "DatasheetGridlinesMenu" />
      <item id = "DatasheetNewFieldItem" label = "DatasheetNewField" imageMso = "DatasheetNewField" />
      <item id = "DatasheetViewItem" label = "DatasheetView" imageMso = "DatasheetView" />
      <item id = "DataSourceCatalogAddToSiteItem" label = "DataSourceCatalogAddToSite" imageMso = "DataSourceCatalogAddToSite" />
      <item id = "DataSourceCatalogCopyModifyItem" label = "DataSourceCatalogCopyModify" imageMso = "DataSourceCatalogCopyModify" />
      <item id = "DataSourceCatalogDataBaseItem" label = "DataSourceCatalogDataBase" imageMso = "DataSourceCatalogDataBase" />
      <item id = "DataSourceCatalogManageItem" label = "DataSourceCatalogManage" imageMso = "DataSourceCatalogManage" />
      <item id = "DataSourceCatalogPropertiesItem" label = "DataSourceCatalogProperties" imageMso = "DataSourceCatalogProperties" />
      <item id = "DataSourceCatalogRemoveItem" label = "DataSourceCatalogRemove" imageMso = "DataSourceCatalogRemove" />
      <item id = "DataSourceCatalogServerScriptItem" label = "DataSourceCatalogServerScript" imageMso = "DataSourceCatalogServerScript" />
      <item id = "DataSourceCatalogSOAPItem" label = "DataSourceCatalogSOAP" imageMso = "DataSourceCatalogSOAP" />
      <item id = "DataSourceCatalogXMLFileItem" label = "DataSourceCatalogXMLFile" imageMso = "DataSourceCatalogXMLFile" />
      <item id = "DataStyleItem" label = "DataStyle" imageMso = "DataStyle" />
      <item id = "DataSubmitToEmailItem" label = "DataSubmitToEmail" imageMso = "DataSubmitToEmail" />
      <item id = "DataSubmitToOfficeServerItem" label = "DataSubmitToOfficeServer" imageMso = "DataSubmitToOfficeServer" />
      <item id = "DataSubmitToSharePointLibraryItem" label = "DataSubmitToSharePointLibrary" imageMso = "DataSubmitToSharePointLibrary" />
      <item id = "DataSubmitToWebServiceItem" label = "DataSubmitToWebService" imageMso = "DataSubmitToWebService" />
      <item id = "DataTypeItem" label = "DataType" imageMso = "DataType" />
      <item id = "DataTypeTemplateGalleryItem" label = "DataTypeTemplateGallery" imageMso = "DataTypeTemplateGallery" />
      <item id = "DataValidationItem" label = "DataValidation" imageMso = "DataValidation" />
      <item id = "DataValidationCircleInvalidItem" label = "DataValidationCircleInvalid" imageMso = "DataValidationCircleInvalid" />
      <item id = "DataValidationClearValidationCirclesItem" label = "DataValidationClearValidationCircles" imageMso = "DataValidationClearValidationCircles" />
      <item id = "DataValidationMenuItem" label = "DataValidationMenu" imageMso = "DataValidationMenu" />
      <item id = "DataViewConditionalFormattingItem" label = "DataViewConditionalFormatting" imageMso = "DataViewConditionalFormatting" />
      <item id = "DataViewDetailsViewItem" label = "DataViewDetailsView" imageMso = "DataViewDetailsView" />
      <item id = "DataViewFieldListItem" label = "DataViewFieldList" imageMso = "DataViewFieldList" />
      <item id = "DataViewGalleryItem" label = "DataViewGallery" imageMso = "DataViewGallery" />
      <item id = "DataViewOptionsItem" label = "DataViewOptions" imageMso = "DataViewOptions" />
      <item id = "DataViewPreviewComboItem" label = "DataViewPreviewCombo" imageMso = "DataViewPreviewCombo" />
      <item id = "DataViewPropertiesItem" label = "DataViewProperties" imageMso = "DataViewProperties" />
      <item id = "DataViewStyleGalleryItem" label = "DataViewStyleGallery" imageMso = "DataViewStyleGallery" />
      <item id = "DateAndTimeInsertItem" label = "DateAndTimeInsert" imageMso = "DateAndTimeInsert" />
      <item id = "DateFormatItem" label = "DateFormat" imageMso = "DateFormat" />
      <item id = "DecimalsDecreaseItem" label = "DecimalsDecrease" imageMso = "DecimalsDecrease" />
      <item id = "DecimalsIncreaseItem" label = "DecimalsIncrease" imageMso = "DecimalsIncrease" />
      <item id = "DeclineInvitationItem" label = "DeclineInvitation" imageMso = "DeclineInvitation" />
      <item id = "DeclineTaskItem" label = "DeclineTask" imageMso = "DeclineTask" />
      <item id = "DefaultValueItem" label = "DefaultValue" imageMso = "DefaultValue" />
      <item id = "DefaultViewItem" label = "DefaultView" imageMso = "DefaultView" />
      <item id = "DefinedPrintStyleItem" label = "DefinedPrintStyle" imageMso = "DefinedPrintStyle" />
      <item id = "DefinePrintStylesItem" label = "DefinePrintStyles" imageMso = "DefinePrintStyles" />
      <item id = "DefineSendReceiveGroupsItem" label = "DefineSendReceiveGroups" imageMso = "DefineSendReceiveGroups" />
      <item id = "DefineViewsItem" label = "DefineViews" imageMso = "DefineViews" />
      <item id = "DelayDeliveryOutlookItem" label = "DelayDeliveryOutlook" imageMso = "DelayDeliveryOutlook" />
      <item id = "DeleteItem" label = "Delete" imageMso = "Delete" />
      <item id = "DeleteAllItem" label = "DeleteAll" imageMso = "DeleteAll" />
      <item id = "DeleteAllMarkupOverlaysOnPageItem" label = "DeleteAllMarkupOverlaysOnPage" imageMso = "DeleteAllMarkupOverlaysOnPage" />
      <item id = "DeleteAllUnsavedVersionsItem" label = "DeleteAllUnsavedVersions" imageMso = "DeleteAllUnsavedVersions" />
      <item id = "DeleteBusinessDataEntityItem" label = "DeleteBusinessDataEntity" imageMso = "DeleteBusinessDataEntity" />
      <item id = "DeleteCellsItem" label = "DeleteCells" imageMso = "DeleteCells" />
      <item id = "DeleteCells2Item" label = "DeleteCells2" imageMso = "DeleteCells2" />
      <item id = "DeleteColumnsItem" label = "DeleteColumns" imageMso = "DeleteColumns" />
      <item id = "DeleteContentTypeItem" label = "DeleteContentType" imageMso = "DeleteContentType" />
      <item id = "DeleteDistributionGroupItem" label = "DeleteDistributionGroup" imageMso = "DeleteDistributionGroup" />
      <item id = "DeleteEventsItem" label = "DeleteEvents" imageMso = "DeleteEvents" />
      <item id = "DeleteFrameItem" label = "DeleteFrame" imageMso = "DeleteFrame" />
      <item id = "DeleteGroupItem" label = "DeleteGroup" imageMso = "DeleteGroup" />
      <item id = "DeleteItemItem" label = "DeleteItem" imageMso = "DeleteItem" />
      <item id = "DeleteMenuItem" label = "DeleteMenu" imageMso = "DeleteMenu" />
      <item id = "DeleteNavigationLinkItem" label = "DeleteNavigationLink" imageMso = "DeleteNavigationLink" />
      <item id = "DeletePagePreviousVersionItem" label = "DeletePagePreviousVersion" imageMso = "DeletePagePreviousVersion" />
      <item id = "DeleteRowsItem" label = "DeleteRows" imageMso = "DeleteRows" />
      <item id = "DeleteSiteItem" label = "DeleteSite" imageMso = "DeleteSite" />
      <item id = "DeleteSlideContextualItem" label = "DeleteSlideContextual" imageMso = "DeleteSlideContextual" />
      <item id = "DeleteSpdPageItem" label = "DeleteSpdPage" imageMso = "DeleteSpdPage" />
      <item id = "DeleteSPDSiteItem" label = "DeleteSPDSite" imageMso = "DeleteSPDSite" />
      <item id = "DeleteTableItem" label = "DeleteTable" imageMso = "DeleteTable" />
      <item id = "DeleteThisFolderItem" label = "DeleteThisFolder" imageMso = "DeleteThisFolder" />
      <item id = "DeleteVersionItem" label = "DeleteVersion" imageMso = "DeleteVersion" />
      <item id = "DeleteWebItem" label = "DeleteWeb" imageMso = "DeleteWeb" />
      <item id = "DeleteWorkspaceFromThisComputerItem" label = "DeleteWorkspaceFromThisComputer" imageMso = "DeleteWorkspaceFromThisComputer" />
      <item id = "DeleteWorkspaceMenuItem" label = "DeleteWorkspaceMenu" imageMso = "DeleteWorkspaceMenu" />
      <item id = "DeliverablesMenuItem" label = "DeliverablesMenu" imageMso = "DeliverablesMenu" />
      <item id = "DepartmentCalendarItem" label = "DepartmentCalendar" imageMso = "DepartmentCalendar" />
      <item id = "DeployTemplateGloballyItem" label = "DeployTemplateGlobally" imageMso = "DeployTemplateGlobally" />
      <item id = "DesignAccentsGalleryItem" label = "DesignAccentsGallery" imageMso = "DesignAccentsGallery" />
      <item id = "DesignAFormItem" label = "DesignAForm" imageMso = "DesignAForm" />
      <item id = "DesignAFormFeedbackItem" label = "DesignAFormFeedback" imageMso = "DesignAFormFeedback" />
      <item id = "DesignAFormOutlookItem" label = "DesignAFormOutlook" imageMso = "DesignAFormOutlook" />
      <item id = "DesignAFormTBItem" label = "DesignAFormTB" imageMso = "DesignAFormTB" />
      <item id = "DesignCheckerItem" label = "DesignChecker" imageMso = "DesignChecker" />
      <item id = "DesignerOpenItem" label = "DesignerOpen" imageMso = "DesignerOpen" />
      <item id = "DesignerPerformanceFeedbackItem" label = "DesignerPerformanceFeedback" imageMso = "DesignerPerformanceFeedback" />
      <item id = "DesignerRibbonGiveFeedbackItem" label = "DesignerRibbonGiveFeedback" imageMso = "DesignerRibbonGiveFeedback" />
      <item id = "DesignModeItem" label = "DesignMode" imageMso = "DesignMode" />
      <item id = "DesignTasksItem" label = "DesignTasks" imageMso = "DesignTasks" />
      <item id = "DesignTemplateItem" label = "DesignTemplate" imageMso = "DesignTemplate" />
      <item id = "DesignThisFormItem" label = "DesignThisForm" imageMso = "DesignThisForm" />
      <item id = "DesignXmlItem" label = "DesignXml" imageMso = "DesignXml" />
      <item id = "DetachFromPageLayoutItem" label = "DetachFromPageLayout" imageMso = "DetachFromPageLayout" />
      <item id = "DetachMasterPageItem" label = "DetachMasterPage" imageMso = "DetachMasterPage" />
      <item id = "DetailsStylesAddItem" label = "DetailsStylesAdd" imageMso = "DetailsStylesAdd" />
      <item id = "DetailStylesPropertiesItem" label = "DetailStylesProperties" imageMso = "DetailStylesProperties" />
      <item id = "DetailStylesRemoveItem" label = "DetailStylesRemove" imageMso = "DetailStylesRemove" />
      <item id = "DetailStylesRemoveAllItem" label = "DetailStylesRemoveAll" imageMso = "DetailStylesRemoveAll" />
      <item id = "DetectURLsItem" label = "DetectURLs" imageMso = "DetectURLs" />
      <item id = "DeveloperReferenceItem" label = "DeveloperReference" imageMso = "DeveloperReference" />
      <item id = "DHTMLScriptingItem" label = "DHTMLScripting" imageMso = "DHTMLScripting" />
      <item id = "DiagramAutoLayoutClassicItem" label = "DiagramAutoLayoutClassic" imageMso = "DiagramAutoLayoutClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToCycleClassicItem" label = "DiagramChangeToCycleClassic" imageMso = "DiagramChangeToCycleClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToMenuClassicItem" label = "DiagramChangeToMenuClassic" imageMso = "DiagramChangeToMenuClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToPyramidClassicItem" label = "DiagramChangeToPyramidClassic" imageMso = "DiagramChangeToPyramidClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToRadialClassicItem" label = "DiagramChangeToRadialClassic" imageMso = "DiagramChangeToRadialClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToTargetClassicItem" label = "DiagramChangeToTargetClassic" imageMso = "DiagramChangeToTargetClassic" />
      <item id = "DiagramChangeToVennDiagramClassicItem" label = "DiagramChangeToVennDiagramClassic" imageMso = "DiagramChangeToVennDiagramClassic" />
      <item id = "DiagramCycleInsertClassicItem" label = "DiagramCycleInsertClassic" imageMso = "DiagramCycleInsertClassic" />
      <item id = "DiagramDeleteRelationshipItem" label = "DiagramDeleteRelationship" imageMso = "DiagramDeleteRelationship" />
      <item id = "DiagramExpandClassicItem" label = "DiagramExpandClassic" imageMso = "DiagramExpandClassic" />
      <item id = "DiagramFitToContentsClassicItem" label = "DiagramFitToContentsClassic" imageMso = "DiagramFitToContentsClassic" />
      <item id = "DiagramFlipHorizontalItem" label = "DiagramFlipHorizontal" imageMso = "DiagramFlipHorizontal" />
      <item id = "DiagramFlipVerticalItem" label = "DiagramFlipVertical" imageMso = "DiagramFlipVertical" />
      <item id = "DiagramPyramidInsertClassicItem" label = "DiagramPyramidInsertClassic" imageMso = "DiagramPyramidInsertClassic" />
      <item id = "DiagramRadialInsertClassicItem" label = "DiagramRadialInsertClassic" imageMso = "DiagramRadialInsertClassic" />
      <item id = "DiagramResizeClassicItem" label = "DiagramResizeClassic" imageMso = "DiagramResizeClassic" />
      <item id = "DiagramReverseClassicItem" label = "DiagramReverseClassic" imageMso = "DiagramReverseClassic" />
      <item id = "DiagramRotateLeftItem" label = "DiagramRotateLeft" imageMso = "DiagramRotateLeft" />
      <item id = "DiagramRotateRightItem" label = "DiagramRotateRight" imageMso = "DiagramRotateRight" />
      <item id = "DiagramScaleItem" label = "DiagramScale" imageMso = "DiagramScale" />
      <item id = "DiagramShapeInsertClassicItem" label = "DiagramShapeInsertClassic" imageMso = "DiagramShapeInsertClassic" />
      <item id = "DiagramShapeMoveBackwardClassicItem" label = "DiagramShapeMoveBackwardClassic" imageMso = "DiagramShapeMoveBackwardClassic" />
      <item id = "DiagramShapeMoveForwardClassicItem" label = "DiagramShapeMoveForwardClassic" imageMso = "DiagramShapeMoveForwardClassic" />
      <item id = "DiagramStylesClassicItem" label = "DiagramStylesClassic" imageMso = "DiagramStylesClassic" />
      <item id = "DiagramTargetInsertClassicItem" label = "DiagramTargetInsertClassic" imageMso = "DiagramTargetInsertClassic" />
      <item id = "DiagramVennDiagramInsertClassicItem" label = "DiagramVennDiagramInsertClassic" imageMso = "DiagramVennDiagramInsertClassic" />
      <item id = "DialMenuItem" label = "DialMenu" imageMso = "DialMenu" />
      <item id = "DialupConnectionMenuItem" label = "DialupConnectionMenu" imageMso = "DialupConnectionMenu" />
      <item id = "DiamondItem" label = "Diamond" imageMso = "Diamond" />
      <item id = "DigitallySignMessageItem" label = "DigitallySignMessage" imageMso = "DigitallySignMessage" />
      <item id = "DIPPublishItem" label = "DIPPublish" imageMso = "DIPPublish" />
      <item id = "DirectRepliesToItem" label = "DirectRepliesTo" imageMso = "DirectRepliesTo" />
      <item id = "DisabledAddinsItem" label = "DisabledAddins" imageMso = "DisabledAddins" />
      <item id = "DiscardAllCheckOutsItem" label = "DiscardAllCheckOuts" imageMso = "DiscardAllCheckOuts" />
      <item id = "DiscardCheckOutItem" label = "DiscardCheckOut" imageMso = "DiscardCheckOut" />
      <item id = "DiscardCheckOutMenuItem" label = "DiscardCheckOutMenu" imageMso = "DiscardCheckOutMenu" />
      <item id = "DiscardPageCheckOutItem" label = "DiscardPageCheckOut" imageMso = "DiscardPageCheckOut" />
      <item id = "DiscardTableChangesItem" label = "DiscardTableChanges" imageMso = "DiscardTableChanges" />
      <item id = "DisconnectFromServerItem" label = "DisconnectFromServer" imageMso = "DisconnectFromServer" />
      <item id = "DispFormGalleryItem" label = "DispFormGallery" imageMso = "DispFormGallery" />
      <item id = "DisplayFormItem" label = "DisplayForm" imageMso = "DisplayForm" />
      <item id = "DisplayRulerItem" label = "DisplayRuler" imageMso = "DisplayRuler" />
      <item id = "DistributeAllLinesParagraphItem" label = "DistributeAllLinesParagraph" imageMso = "DistributeAllLinesParagraph" />
      <item id = "DistributeCenterItem" label = "DistributeCenter" imageMso = "DistributeCenter" />
      <item id = "DistributeMiddleItem" label = "DistributeMiddle" imageMso = "DistributeMiddle" />
      <item id = "DistributionListAddNewMemberItem" label = "DistributionListAddNewMember" imageMso = "DistributionListAddNewMember" />
      <item id = "DistributionListNewMemberMenuItem" label = "DistributionListNewMemberMenu" imageMso = "DistributionListNewMemberMenu" />
      <item id = "DistributionListRemoveMemberItem" label = "DistributionListRemoveMember" imageMso = "DistributionListRemoveMember" />
      <item id = "DistributionListSelectMembersItem" label = "DistributionListSelectMembers" imageMso = "DistributionListSelectMembers" />
      <item id = "DistributionListSelectMembersFromContactsItem" label = "DistributionListSelectMembersFromContacts" imageMso = "DistributionListSelectMembersFromContacts" />
      <item id = "DistributionListUpdateMembersItem" label = "DistributionListUpdateMembers" imageMso = "DistributionListUpdateMembers" />
      <item id = "DivisionSignItem" label = "DivisionSign" imageMso = "DivisionSign" />
      <item id = "DocumentLibraryPropertiesItem" label = "DocumentLibraryProperties" imageMso = "DocumentLibraryProperties" />
      <item id = "DocumentLibraryVersionsDialogItem" label = "DocumentLibraryVersionsDialog" imageMso = "DocumentLibraryVersionsDialog" />
      <item id = "DocumentMapReadingViewItem" label = "DocumentMapReadingView" imageMso = "DocumentMapReadingView" />
      <item id = "DocumentPanelTemplateItem" label = "DocumentPanelTemplate" imageMso = "DocumentPanelTemplate" />
      <item id = "DocumentPropertiesMenuItem" label = "DocumentPropertiesMenu" imageMso = "DocumentPropertiesMenu" />
      <item id = "DocumentStencilItem" label = "DocumentStencil" imageMso = "DocumentStencil" />
      <item id = "DocumentTemplateItem" label = "DocumentTemplate" imageMso = "DocumentTemplate" />
      <item id = "DocViewHtmlItem" label = "DocViewHtml" imageMso = "DocViewHtml" />
      <item id = "DocViewNoFramesItem" label = "DocViewNoFrames" imageMso = "DocViewNoFrames" />
      <item id = "DocViewNormalItem" label = "DocViewNormal" imageMso = "DocViewNormal" />
      <item id = "DocViewSplitItem" label = "DocViewSplit" imageMso = "DocViewSplit" />
      <item id = "DollarSignItem" label = "DollarSign" imageMso = "DollarSign" />
      <item id = "DoubleArrowItem" label = "DoubleArrow" imageMso = "DoubleArrow" />
      <item id = "DoubleBottomBorderItem" label = "DoubleBottomBorder" imageMso = "DoubleBottomBorder" />
      <item id = "DoubleStrikethroughItem" label = "DoubleStrikethrough" imageMso = "DoubleStrikethrough" />
      <item id = "DownArrow2Item" label = "DownArrow2" imageMso = "DownArrow2" />
      <item id = "DownloadAddressBookItem" label = "DownloadAddressBook" imageMso = "DownloadAddressBook" />
      <item id = "DownloadFullItemsItem" label = "DownloadFullItems" imageMso = "DownloadFullItems" />
      <item id = "DownloadHeadersItem" label = "DownloadHeaders" imageMso = "DownloadHeaders" />
      <item id = "DownloadHeadersAndThenFullItemsItem" label = "DownloadHeadersAndThenFullItems" imageMso = "DownloadHeadersAndThenFullItems" />
      <item id = "DownloadHeadersInThisFolderItem" label = "DownloadHeadersInThisFolder" imageMso = "DownloadHeadersInThisFolder" />
      <item id = "DownloadHeadersOnlyItem" label = "DownloadHeadersOnly" imageMso = "DownloadHeadersOnly" />
      <item id = "DownloadPreferencesMenuItem" label = "DownloadPreferencesMenu" imageMso = "DownloadPreferencesMenu" />
      <item id = "DrawArrowItem" label = "DrawArrow" imageMso = "DrawArrow" />
      <item id = "DrawFilledArcItem" label = "DrawFilledArc" imageMso = "DrawFilledArc" />
      <item id = "DrawFilledEllipseItem" label = "DrawFilledEllipse" imageMso = "DrawFilledEllipse" />
      <item id = "DrawFilledPolygonItem" label = "DrawFilledPolygon" imageMso = "DrawFilledPolygon" />
      <item id = "DrawFilledRectangleItem" label = "DrawFilledRectangle" imageMso = "DrawFilledRectangle" />
      <item id = "Drawing1ColorPickerFillItem" label = "Drawing1ColorPickerFill" imageMso = "Drawing1ColorPickerFill" />
      <item id = "Drawing1ColorPickerFillWordArtItem" label = "Drawing1ColorPickerFillWordArt" imageMso = "Drawing1ColorPickerFillWordArt" />
      <item id = "Drawing1ColorPickerLineStylesItem" label = "Drawing1ColorPickerLineStyles" imageMso = "Drawing1ColorPickerLineStyles" />
      <item id = "Drawing1ColorPickerLineStyles2Item" label = "Drawing1ColorPickerLineStyles2" imageMso = "Drawing1ColorPickerLineStyles2" />
      <item id = "Drawing1ColorPickerLineStylesWordArtItem" label = "Drawing1ColorPickerLineStylesWordArt" imageMso = "Drawing1ColorPickerLineStylesWordArt" />
      <item id = "Drawing1GalleryBrightnessItem" label = "Drawing1GalleryBrightness" imageMso = "Drawing1GalleryBrightness" />
      <item id = "Drawing1GalleryContrastItem" label = "Drawing1GalleryContrast" imageMso = "Drawing1GalleryContrast" />
      <item id = "Drawing1GalleryRotateObjectItem" label = "Drawing1GalleryRotateObject" imageMso = "Drawing1GalleryRotateObject" />
      <item id = "Drawing1GalleryTexturesItem" label = "Drawing1GalleryTextures" imageMso = "Drawing1GalleryTextures" />
      <item id = "DrawingCanvasExpandItem" label = "DrawingCanvasExpand" imageMso = "DrawingCanvasExpand" />
      <item id = "DrawingCanvasFitItem" label = "DrawingCanvasFit" imageMso = "DrawingCanvasFit" />
      <item id = "DrawingCanvasInsertItem" label = "DrawingCanvasInsert" imageMso = "DrawingCanvasInsert" />
      <item id = "DrawingCanvasResizeItem" label = "DrawingCanvasResize" imageMso = "DrawingCanvasResize" />
      <item id = "DrawingCanvasScaleItem" label = "DrawingCanvasScale" imageMso = "DrawingCanvasScale" />
      <item id = "DrawingExplorerItem" label = "DrawingExplorer" imageMso = "DrawingExplorer" />
      <item id = "DrawingInsertItem" label = "DrawingInsert" imageMso = "DrawingInsert" />
      <item id = "DrawingMenuItem" label = "DrawingMenu" imageMso = "DrawingMenu" />
      <item id = "DrawingMoveItem" label = "DrawingMove" imageMso = "DrawingMove" />
      <item id = "DrawingNewClassicItem" label = "DrawingNewClassic" imageMso = "DrawingNewClassic" />
      <item id = "DrawingObjectFormatDialogItem" label = "DrawingObjectFormatDialog" imageMso = "DrawingObjectFormatDialog" />
      <item id = "DrawingPropertiesItem" label = "DrawingProperties" imageMso = "DrawingProperties" />
      <item id = "DrawLayoutTableItem" label = "DrawLayoutTable" imageMso = "DrawLayoutTable" />
      <item id = "DrawLineItem" label = "DrawLine" imageMso = "DrawLine" />
      <item id = "DrawTextBoxItem" label = "DrawTextBox" imageMso = "DrawTextBox" />
      <item id = "DrillIntoItem" label = "DrillInto" imageMso = "DrillInto" />
      <item id = "DrillOutItem" label = "DrillOut" imageMso = "DrillOut" />
      <item id = "DropCapInsertGalleryItem" label = "DropCapInsertGallery" imageMso = "DropCapInsertGallery" />
      <item id = "DropCapOptionsDialogItem" label = "DropCapOptionsDialog" imageMso = "DropCapOptionsDialog" />
      <item id = "DsaReusePropsItem" label = "DsaReuseProps" imageMso = "DsaReuseProps" />
      <item id = "DsaShowStyleApplicationOverlayItem" label = "DsaShowStyleApplicationOverlay" imageMso = "DsaShowStyleApplicationOverlay" />
      <item id = "DsaStyleModeItem" label = "DsaStyleMode" imageMso = "DsaStyleMode" />
      <item id = "DsaTargetRuleItem" label = "DsaTargetRule" imageMso = "DsaTargetRule" />
      <item id = "DuplicateSelectedSlidesItem" label = "DuplicateSelectedSlides" imageMso = "DuplicateSelectedSlides" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox3" label = "imageMso (EG):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "3" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "EItem" label = "E" imageMso = "E" />
      <item id = "EastAsianE Chỉnh sửaMarksItem" label = "EastAsianE Chỉnh sửaMarks" imageMso = "EastAsianE Chỉnh sửaMarks" />
      <item id = "EditableStencilItem" label = "EditableStencil" imageMso = "EditableStencil" />
      <item id = "EditBackgroundItem" label = "EditBackground" imageMso = "EditBackground" />
      <item id = "EditBusinessCardItem" label = "EditBusinessCard" imageMso = "EditBusinessCard" />
      <item id = "EditBusinessDataEntityItem" label = "EditBusinessDataEntity" imageMso = "EditBusinessDataEntity" />
      <item id = "EditCitationItem" label = "EditCitation" imageMso = "EditCitation" />
      <item id = "EditCitationButtonItem" label = "EditCitationButton" imageMso = "EditCitationButton" />
      <item id = "EditColumnItem" label = "EditColumn" imageMso = "EditColumn" />
      <item id = "EditComposePageItem" label = "EditComposePage" imageMso = "EditComposePage" />
      <item id = "EditConnectedSystemItem" label = "EditConnectedSystem" imageMso = "EditConnectedSystem" />
      <item id = "EditDataMacroItem" label = "EditDataMacro" imageMso = "EditDataMacro" />
      <item id = "EditDocumentItem" label = "EditDocument" imageMso = "EditDocument" />
      <item id = "EditDocumentTemplateItem" label = "EditDocumentTemplate" imageMso = "EditDocumentTemplate" />
      <item id = "EditDrawingItem" label = "EditDrawing" imageMso = "EditDrawing" />
      <item id = "EditExpressionItem" label = "EditExpression" imageMso = "EditExpression" />
      <item id = "EditFillMenuItem" label = "EditFillMenu" imageMso = "EditFillMenu" />
      <item id = "EditFormItem" label = "EditForm" imageMso = "EditForm" />
      <item id = "EditFormGalleryItem" label = "EditFormGallery" imageMso = "EditFormGallery" />
      <item id = "EditFormInInfoPathItem" label = "EditFormInInfoPath" imageMso = "EditFormInInfoPath" />
      <item id = "EditFormulaItem" label = "EditFormula" imageMso = "EditFormula" />
      <item id = "EditGroupCalendarItem" label = "EditGroupCalendar" imageMso = "EditGroupCalendar" />
      <item id = "EditHyperlinkItem" label = "EditHyperlink" imageMso = "EditHyperlink" />
      <item id = "EditIconItem" label = "EditIcon" imageMso = "EditIcon" />
      <item id = "EditionStopAllItem" label = "EditionStopAll" imageMso = "EditionStopAll" />
      <item id = "EditItemItem" label = "EditItem" imageMso = "EditItem" />
      <item id = "EditLabelItem" label = "EditLabel" imageMso = "EditLabel" />
      <item id = "EditLinksItem" label = "EditLinks" imageMso = "EditLinks" />
      <item id = "EditListItemsItem" label = "EditListItems" imageMso = "EditListItems" />
      <item id = "EditMasterItem" label = "EditMaster" imageMso = "EditMaster" />
      <item id = "EditMemberItem" label = "EditMember" imageMso = "EditMember" />
      <item id = "EditorRibbonGiveFeedbackItem" label = "EditorRibbonGiveFeedback" imageMso = "EditorRibbonGiveFeedback" />
      <item id = "EditPageItem" label = "EditPage" imageMso = "EditPage" />
      <item id = "EditQueryItem" label = "EditQuery" imageMso = "EditQuery" />
      <item id = "EditReadPageItem" label = "EditReadPage" imageMso = "EditReadPage" />
      <item id = "EditSpdPageItem" label = "EditSpdPage" imageMso = "EditSpdPage" />
      <item id = "EditSpdPageAdvancedItem" label = "EditSpdPageAdvanced" imageMso = "EditSpdPageAdvanced" />
      <item id = "EditTableMacroItem" label = "EditTableMacro" imageMso = "EditTableMacro" />
      <item id = "EditTextItem" label = "EditText" imageMso = "EditText" />
      <item id = "EditWithOISItem" label = "EditWithOIS" imageMso = "EditWithOIS" />
      <item id = "EditWorkflowItem" label = "EditWorkflow" imageMso = "EditWorkflow" />
      <item id = "EditWorkflowTaskItem" label = "EditWorkflowTask" imageMso = "EditWorkflowTask" />
      <item id = "EditXPathItem" label = "EditXPath" imageMso = "EditXPath" />
      <item id = "EffectOptionsMenuItem" label = "EffectOptionsMenu" imageMso = "EffectOptionsMenu" />
      <item id = "EllipseToolItem" label = "EllipseTool" imageMso = "EllipseTool" />
      <item id = "ElseDesignBlockItem" label = "ElseDesignBlock" imageMso = "ElseDesignBlock" />
      <item id = "ElseIfDesignBlockItem" label = "ElseIfDesignBlock" imageMso = "ElseIfDesignBlock" />
      <item id = "EmailCloseEnvelopeItem" label = "EmailCloseEnvelope" imageMso = "EmailCloseEnvelope" />
      <item id = "EmailMergeStartItem" label = "EmailMergeStart" imageMso = "EmailMergeStart" />
      <item id = "EmailMergeWizardItem" label = "EmailMergeWizard" imageMso = "EmailMergeWizard" />
      <item id = "EmailPreviewItem" label = "EmailPreview" imageMso = "EmailPreview" />
      <item id = "EmailPublishItem" label = "EmailPublish" imageMso = "EmailPublish" />
      <item id = "EmptyFolderItem" label = "EmptyFolder" imageMso = "EmptyFolder" />
      <item id = "EmptyRecycleBinItem" label = "EmptyRecycleBin" imageMso = "EmptyRecycleBin" />
      <item id = "EmptyTrashItem" label = "EmptyTrash" imageMso = "EmptyTrash" />
      <item id = "EnableAttachmentsItem" label = "EnableAttachments" imageMso = "EnableAttachments" />
      <item id = "EnableContentItem" label = "EnableContent" imageMso = "EnableContent" />
      <item id = "EnableInlineEditItem" label = "EnableInlineEdit" imageMso = "EnableInlineEdit" />
      <item id = "EncodingMenuItem" label = "EncodingMenu" imageMso = "EncodingMenu" />
      <item id = "EncryptMessageItem" label = "EncryptMessage" imageMso = "EncryptMessage" />
      <item id = "EndnoteInsertWordItem" label = "EndnoteInsertWord" imageMso = "EndnoteInsertWord" />
      <item id = "EndOfDocumentItem" label = "EndOfDocument" imageMso = "EndOfDocument" />
      <item id = "EndOfLineItem" label = "EndOfLine" imageMso = "EndOfLine" />
      <item id = "EnglishWritingAssistantItem" label = "EnglishWritingAssistant" imageMso = "EnglishWritingAssistant" />
      <item id = "EnterPersonItem" label = "EnterPerson" imageMso = "EnterPerson" />
      <item id = "EnterpriseCalendarCreateItem" label = "EnterpriseCalendarCreate" imageMso = "EnterpriseCalendarCreate" />
      <item id = "EnterpriseGlobalOpenItem" label = "EnterpriseGlobalOpen" imageMso = "EnterpriseGlobalOpen" />
      <item id = "EnterpriseProjectImportItem" label = "EnterpriseProjectImport" imageMso = "EnterpriseProjectImport" />
      <item id = "EnterpriseProjectProfilesItem" label = "EnterpriseProjectProfiles" imageMso = "EnterpriseProjectProfiles" />
      <item id = "EnterpriseResourcesImportItem" label = "EnterpriseResourcesImport" imageMso = "EnterpriseResourcesImport" />
      <item id = "EnterpriseResourcesOpenItem" label = "EnterpriseResourcesOpen" imageMso = "EnterpriseResourcesOpen" />
      <item id = "EnterProductKeyItem" label = "EnterProductKey" imageMso = "EnterProductKey" />
      <item id = "EntityEditOperationItem" label = "EntityEditOperation" imageMso = "EntityEditOperation" />
      <item id = "EntityPublishItem" label = "EntityPublish" imageMso = "EntityPublish" />
      <item id = "EntityRemoveOperationItem" label = "EntityRemoveOperation" imageMso = "EntityRemoveOperation" />
      <item id = "EntityViewOperationsItem" label = "EntityViewOperations" imageMso = "EntityViewOperations" />
      <item id = "EntityViewSummaryItem" label = "EntityViewSummary" imageMso = "EntityViewSummary" />
      <item id = "EnvelopeChineseDialogItem" label = "EnvelopeChineseDialog" imageMso = "EnvelopeChineseDialog" />
      <item id = "EnvelopesAndLabelsItem" label = "EnvelopesAndLabels" imageMso = "EnvelopesAndLabels" />
      <item id = "EnvelopesAndLabelsDialogItem" label = "EnvelopesAndLabelsDialog" imageMso = "EnvelopesAndLabelsDialog" />
      <item id = "EnvelopeSendAllPagesItem" label = "EnvelopeSendAllPages" imageMso = "EnvelopeSendAllPages" />
      <item id = "EqualSignItem" label = "EqualSign" imageMso = "EqualSign" />
      <item id = "EquationAccentGalleryItem" label = "EquationAccentGallery" imageMso = "EquationAccentGallery" />
      <item id = "EquationDelimiterGalleryItem" label = "EquationDelimiterGallery" imageMso = "EquationDelimiterGallery" />
      <item id = "EquationEditItem" label = "EquationEdit" imageMso = "EquationEdit" />
      <item id = "EquationFractionGalleryItem" label = "EquationFractionGallery" imageMso = "EquationFractionGallery" />
      <item id = "EquationFunctionGalleryItem" label = "EquationFunctionGallery" imageMso = "EquationFunctionGallery" />
      <item id = "EquationInsertGalleryItem" label = "EquationInsertGallery" imageMso = "EquationInsertGallery" />
      <item id = "EquationInsertNewItem" label = "EquationInsertNew" imageMso = "EquationInsertNew" />
      <item id = "EquationIntegralGalleryItem" label = "EquationIntegralGallery" imageMso = "EquationIntegralGallery" />
      <item id = "EquationLargeOperatorGalleryItem" label = "EquationLargeOperatorGallery" imageMso = "EquationLargeOperatorGallery" />
      <item id = "EquationLimitGalleryItem" label = "EquationLimitGallery" imageMso = "EquationLimitGallery" />
      <item id = "EquationLinearFormatItem" label = "EquationLinearFormat" imageMso = "EquationLinearFormat" />
      <item id = "EquationLinearFractionItem" label = "EquationLinearFraction" imageMso = "EquationLinearFraction" />
      <item id = "EquationMatrixDeleteColumnItem" label = "EquationMatrixDeleteColumn" imageMso = "EquationMatrixDeleteColumn" />
      <item id = "EquationMatrixDeleteRowItem" label = "EquationMatrixDeleteRow" imageMso = "EquationMatrixDeleteRow" />
      <item id = "EquationMatrixGalleryItem" label = "EquationMatrixGallery" imageMso = "EquationMatrixGallery" />
      <item id = "EquationMatrixInsertColumnAfterItem" label = "EquationMatrixInsertColumnAfter" imageMso = "EquationMatrixInsertColumnAfter" />
      <item id = "EquationMatrixInsertColumnBeforeItem" label = "EquationMatrixInsertColumnBefore" imageMso = "EquationMatrixInsertColumnBefore" />
      <item id = "EquationMatrixInsertRowAfterItem" label = "EquationMatrixInsertRowAfter" imageMso = "EquationMatrixInsertRowAfter" />
      <item id = "EquationMatrixInsertRowBeforeItem" label = "EquationMatrixInsertRowBefore" imageMso = "EquationMatrixInsertRowBefore" />
      <item id = "EquationNoBarFractionItem" label = "EquationNoBarFraction" imageMso = "EquationNoBarFraction" />
      <item id = "EquationNormalTextItem" label = "EquationNormalText" imageMso = "EquationNormalText" />
      <item id = "EquationOperatorGalleryItem" label = "EquationOperatorGallery" imageMso = "EquationOperatorGallery" />
      <item id = "EquationOptionsItem" label = "EquationOptions" imageMso = "EquationOptions" />
      <item id = "EquationOptionsMenuItem" label = "EquationOptionsMenu" imageMso = "EquationOptionsMenu" />
      <item id = "EquationProfessionalItem" label = "EquationProfessional" imageMso = "EquationProfessional" />
      <item id = "EquationRadicalGalleryItem" label = "EquationRadicalGallery" imageMso = "EquationRadicalGallery" />
      <item id = "EquationScriptGalleryItem" label = "EquationScriptGallery" imageMso = "EquationScriptGallery" />
      <item id = "EquationSkewedFractionItem" label = "EquationSkewedFraction" imageMso = "EquationSkewedFraction" />
      <item id = "EquationStackedFractionItem" label = "EquationStackedFraction" imageMso = "EquationStackedFraction" />
      <item id = "EquationSymbolsInsertGalleryItem" label = "EquationSymbolsInsertGallery" imageMso = "EquationSymbolsInsertGallery" />
      <item id = "EquationToggleItem" label = "EquationToggle" imageMso = "EquationToggle" />
      <item id = "EquationVerticalAlignmentBottomItem" label = "EquationVerticalAlignmentBottom" imageMso = "EquationVerticalAlignmentBottom" />
      <item id = "EquationVerticalAlignmentCenterItem" label = "EquationVerticalAlignmentCenter" imageMso = "EquationVerticalAlignmentCenter" />
      <item id = "EquationVerticalAlignmentTopItem" label = "EquationVerticalAlignmentTop" imageMso = "EquationVerticalAlignmentTop" />
      <item id = "EraserMenuItem" label = "EraserMenu" imageMso = "EraserMenu" />
      <item id = "EraserModeItem" label = "EraserMode" imageMso = "EraserMode" />
      <item id = "ErrorCheckingItem" label = "ErrorChecking" imageMso = "ErrorChecking" />
      <item id = "ErrorCheckingMenuItem" label = "ErrorCheckingMenu" imageMso = "ErrorCheckingMenu" />
      <item id = "ErrorsItem" label = "Errors" imageMso = "Errors" />
      <item id = "EventMonitorItem" label = "EventMonitor" imageMso = "EventMonitor" />
      <item id = "EverythingElseGiveFeedbackItem" label = "EverythingElseGiveFeedback" imageMso = "EverythingElseGiveFeedback" />
      >
      <item id = "ExchangeFolderItem" label = "ExchangeFolder" imageMso = "ExchangeFolder" />
      <item id = "ExcludeSelectedRecordItem" label = "ExcludeSelectedRecord" imageMso = "ExcludeSelectedRecord" />
      <item id = "ExitHollowItem" label = "ExitHollow" imageMso = "ExitHollow" />
      <item id = "ExpandAllActionBlocksItem" label = "ExpandAllActionBlocks" imageMso = "ExpandAllActionBlocks" />
      <item id = "ExpandAllBlocksItem" label = "ExpandAllBlocks" imageMso = "ExpandAllBlocks" />
      <item id = "ExpandSearchPaneItem" label = "ExpandSearchPane" imageMso = "ExpandSearchPane" />
      <item id = "ExponentiationSignItem" label = "ExponentiationSign" imageMso = "ExponentiationSign" />
      <item id = "ExportItem" label = "Export" imageMso = "Export" />
      <item id = "ExportAccessItem" label = "ExportAccess" imageMso = "ExportAccess" />
      <item id = "ExportBusinessDataCatalogModelItem" label = "ExportBusinessDataCatalogModel" imageMso = "ExportBusinessDataCatalogModel" />
      <item id = "ExportDBaseItem" label = "ExportDBase" imageMso = "ExportDBase" />
      <item id = "ExportExcelItem" label = "ExportExcel" imageMso = "ExportExcel" />
      <item id = "ExportFileItem" label = "ExportFile" imageMso = "ExportFile" />
      <item id = "ExportHtmlDocumentItem" label = "ExportHtmlDocument" imageMso = "ExportHtmlDocument" />
      <item id = "ExportLotusItem" label = "ExportLotus" imageMso = "ExportLotus" />
      <item id = "ExportMoreMenuItem" label = "ExportMoreMenu" imageMso = "ExportMoreMenu" />
      <item id = "ExportOdbcDatabaseItem" label = "ExportOdbcDatabase" imageMso = "ExportOdbcDatabase" />
      <item id = "ExportParadoxItem" label = "ExportParadox" imageMso = "ExportParadox" />
      <item id = "ExportSavedExportsItem" label = "ExportSavedExports" imageMso = "ExportSavedExports" />
      <item id = "ExportSharePointListItem" label = "ExportSharePointList" imageMso = "ExportSharePointList" />
      <item id = "ExportSnapshotItem" label = "ExportSnapshot" imageMso = "ExportSnapshot" />
      <item id = "ExportTextFileItem" label = "ExportTextFile" imageMso = "ExportTextFile" />
      <item id = "ExportToItem" label = "ExportTo" imageMso = "ExportTo" />
      <item id = "ExportToAccessItem" label = "ExportToAccess" imageMso = "ExportToAccess" />
      <item id = "ExportToVCardFileItem" label = "ExportToVCardFile" imageMso = "ExportToVCardFile" />
      <item id = "ExportToVideoItem" label = "ExportToVideo" imageMso = "ExportToVideo" />
      <item id = "ExportWordItem" label = "ExportWord" imageMso = "ExportWord" />
      <item id = "ExportXmlFileItem" label = "ExportXmlFile" imageMso = "ExportXmlFile" />
      <item id = "ExtendedTextFormattingMenuItem" label = "ExtendedTextFormattingMenu" imageMso = "ExtendedTextFormattingMenu" />
      <item id = "Eyedropper3DColorItem" label = "Eyedropper3DColor" imageMso = "Eyedropper3DColor" />
      <item id = "EyedropperFillColorItem" label = "EyedropperFillColor" imageMso = "EyedropperFillColor" />
      <item id = "EyedropperFontColorItem" label = "EyedropperFontColor" imageMso = "EyedropperFontColor" />
      <item id = "EyedropperLineColorItem" label = "EyedropperLineColor" imageMso = "EyedropperLineColor" />
      <item id = "EyedropperShadowColorItem" label = "EyedropperShadowColor" imageMso = "EyedropperShadowColor" />
      <item id = "FItem" label = "F" imageMso = "F" />
      <item id = "FacilitiesAssignCategoryItem" label = "FacilitiesAssignCategory" imageMso = "FacilitiesAssignCategory" />
      <item id = "FacilitiesImportDataItem" label = "FacilitiesImportData" imageMso = "FacilitiesImportData" />
      <item id = "FacilitiesLabelShapesItem" label = "FacilitiesLabelShapes" imageMso = "FacilitiesLabelShapes" />
      <item id = "FacilitiesRefreshItem" label = "FacilitiesRefresh" imageMso = "FacilitiesRefresh" />
      <item id = "FastForwardLongItem" label = "FastForwardLong" imageMso = "FastForwardLong" />
      <item id = "FastForwardShortItem" label = "FastForwardShort" imageMso = "FastForwardShort" />
      <item id = "FavoritesItem" label = "Favorites" imageMso = "Favorites" />
      <item id = "FaxExtensionAttributesItem" label = "FaxExtensionAttributes" imageMso = "FaxExtensionAttributes" />
      <item id = "FieldAfterUpdateItem" label = "FieldAfterUpdate" imageMso = "FieldAfterUpdate" />
      <item id = "FieldCaptionItem" label = "FieldCaption" imageMso = "FieldCaption" />
      <item id = "FieldChooserItem" label = "FieldChooser" imageMso = "FieldChooser" />
      <item id = "FieldCodesItem" label = "FieldCodes" imageMso = "FieldCodes" />
      <item id = "FieldInsertItem" label = "FieldInsert" imageMso = "FieldInsert" />
      <item id = "FieldListItem" label = "FieldList" imageMso = "FieldList" />
      <item id = "FieldSetPropertiesItem" label = "FieldSetProperties" imageMso = "FieldSetProperties" />
      <item id = "FieldSettingsItem" label = "FieldSettings" imageMso = "FieldSettings" />
      <item id = "FieldShadingItem" label = "FieldShading" imageMso = "FieldShading" />
      <item id = "FieldSizeItem" label = "FieldSize" imageMso = "FieldSize" />
      <item id = "FieldsManageItem" label = "FieldsManage" imageMso = "FieldsManage" />
      <item id = "FieldsMenuItem" label = "FieldsMenu" imageMso = "FieldsMenu" />
      <item id = "FieldsUpdateItem" label = "FieldsUpdate" imageMso = "FieldsUpdate" />
      <item id = "FieldValidationMenuItem" label = "FieldValidationMenu" imageMso = "FieldValidationMenu" />
      <item id = "FileAddDigitalSignatureItem" label = "FileAddDigitalSignature" imageMso = "FileAddDigitalSignature" />
      <item id = "FileBackupDatabaseItem" label = "FileBackupDatabase" imageMso = "FileBackupDatabase" />
      <item id = "FileBackUpSqlDatabaseItem" label = "FileBackUpSqlDatabase" imageMso = "FileBackUpSqlDatabase" />
      <item id = "FileCheckInItem" label = "FileCheckIn" imageMso = "FileCheckIn" />
      <item id = "FileCheckOutItem" label = "FileCheckOut" imageMso = "FileCheckOut" />
      <item id = "FileCheckOutDiscardItem" label = "FileCheckOutDiscard" imageMso = "FileCheckOutDiscard" />
      <item id = "FileCloseItem" label = "FileClose" imageMso = "FileClose" />
      <item id = "FileCloseAllItem" label = "FileCloseAll" imageMso = "FileCloseAll" />
      <item id = "FileCloseDatabaseItem" label = "FileCloseDatabase" imageMso = "FileCloseDatabase" />
      <item id = "FileCloseOrCloseAllItem" label = "FileCloseOrCloseAll" imageMso = "FileCloseOrCloseAll" />
      <item id = "FileCompactAndRepairDatabaseItem" label = "FileCompactAndRepairDatabase" imageMso = "FileCompactAndRepairDatabase" />
      <item id = "FileCompatibilityCheckerItem" label = "FileCompatibilityChecker" imageMso = "FileCompatibilityChecker" />
      <item id = "FileCompatibilityCheckerPowerPointItem" label = "FileCompatibilityCheckerPowerPoint" imageMso = "FileCompatibilityCheckerPowerPoint" />
      <item id = "FileCompatibilityCheckerWordItem" label = "FileCompatibilityCheckerWord" imageMso = "FileCompatibilityCheckerWord" />
      <item id = "FileCreateDocumentWorkspaceItem" label = "FileCreateDocumentWorkspace" imageMso = "FileCreateDocumentWorkspace" />
      <item id = "FileDatabasePropertiesItem" label = "FileDatabaseProperties" imageMso = "FileDatabaseProperties" />
      <item id = "FileDocumentEncryptItem" label = "FileDocumentEncrypt" imageMso = "FileDocumentEncrypt" />
      <item id = "FileDocumentInspectItem" label = "FileDocumentInspect" imageMso = "FileDocumentInspect" />
      <item id = "FileDocumentManagementInformationItem" label = "FileDocumentManagementInformation" imageMso = "FileDocumentManagementInformation" />
      <item id = "FileDropSqlDatabaseItem" label = "FileDropSqlDatabase" imageMso = "FileDropSqlDatabase" />
      <item id = "FileEmailAsPdfEmailAttachmentItem" label = "FileEmailAsPdfEmailAttachment" imageMso = "FileEmailAsPdfEmailAttachment" />
      <item id = "FileEmailAsXpsEmailAttachmentItem" label = "FileEmailAsXpsEmailAttachment" imageMso = "FileEmailAsXpsEmailAttachment" />
      <item id = "FileExcelServicesOptionsItem" label = "FileExcelServicesOptions" imageMso = "FileExcelServicesOptions" />
      <item id = "FileExitItem" label = "FileExit" imageMso = "FileExit" />
      <item id = "FileFindItem" label = "FileFind" imageMso = "FileFind" />
      <item id = "FileImportItem" label = "FileImport" imageMso = "FileImport" />
      <item id = "FileInternetFaxItem" label = "FileInternetFax" imageMso = "FileInternetFax" />
      <item id = "FileLinksToFilesItem" label = "FileLinksToFiles" imageMso = "FileLinksToFiles" />
      <item id = "FileManageMenuItem" label = "FileManageMenu" imageMso = "FileManageMenu" />
      <item id = "FileMarkAsFinalItem" label = "FileMarkAsFinal" imageMso = "FileMarkAsFinal" />
      <item id = "FileMenuPrintHeaderAccessItem" label = "FileMenuPrintHeaderAccess" imageMso = "FileMenuPrintHeaderAccess" />
      <item id = "FileMenuPrintHeaderOutlookItem" label = "FileMenuPrintHeaderOutlook" imageMso = "FileMenuPrintHeaderOutlook" />
      <item id = "FileMenuPublishHeaderItem" label = "FileMenuPublishHeader" imageMso = "FileMenuPublishHeader" />
      <item id = "FileMenuSaveAsHeaderOutlookItem" label = "FileMenuSaveAsHeaderOutlook" imageMso = "FileMenuSaveAsHeaderOutlook" />
      <item id = "FileMenuSendHeaderItem" label = "FileMenuSendHeader" imageMso = "FileMenuSendHeader" />
      <item id = "FileMenuServerTasksHeaderItem" label = "FileMenuServerTasksHeader" imageMso = "FileMenuServerTasksHeader" />
      <item id = "FileNewItem" label = "FileNew" imageMso = "FileNew" />
      <item id = "FileNewBlankDocumentItem" label = "FileNewBlankDocument" imageMso = "FileNewBlankDocument" />
      <item id = "FileNewBlogPostItem" label = "FileNewBlogPost" imageMso = "FileNewBlogPost" />
      <item id = "FileNewContextItem" label = "FileNewContext" imageMso = "FileNewContext" />
      <item id = "FileNewDatabaseItem" label = "FileNewDatabase" imageMso = "FileNewDatabase" />
      <item id = "FileNewDefaultItem" label = "FileNewDefault" imageMso = "FileNewDefault" />
      <item id = "FileNewDialogClassicItem" label = "FileNewDialogClassic" imageMso = "FileNewDialogClassic" />
      <item id = "FileNewEmailItem" label = "FileNewEmail" imageMso = "FileNewEmail" />
      <item id = "FileNewWebPageItem" label = "FileNewWebPage" imageMso = "FileNewWebPage" />
      <item id = "FileOpenItem" label = "FileOpen" imageMso = "FileOpen" />
      <item id = "FileOpenDatabaseItem" label = "FileOpenDatabase" imageMso = "FileOpenDatabase" />
      <item id = "FileOpenRecentFileItem" label = "FileOpenRecentFile" imageMso = "FileOpenRecentFile" />
      <item id = "FilePackageAndSignItem" label = "FilePackageAndSign" imageMso = "FilePackageAndSign" />
      <item id = "FilePackageForCDItem" label = "FilePackageForCD" imageMso = "FilePackageForCD" />
      <item id = "FilePageSetupCalendarItem" label = "FilePageSetupCalendar" imageMso = "FilePageSetupCalendar" />
      <item id = "FilePageSetupFooterItem" label = "FilePageSetupFooter" imageMso = "FilePageSetupFooter" />
      <item id = "FilePageSetupHeaderItem" label = "FilePageSetupHeader" imageMso = "FilePageSetupHeader" />
      <item id = "FilePageSetupLegendItem" label = "FilePageSetupLegend" imageMso = "FilePageSetupLegend" />
      <item id = "FilePageSetupMarginsItem" label = "FilePageSetupMargins" imageMso = "FilePageSetupMargins" />
      <item id = "FilePageSetupPageItem" label = "FilePageSetupPage" imageMso = "FilePageSetupPage" />
      <item id = "FilePageSetupViewItem" label = "FilePageSetupView" imageMso = "FilePageSetupView" />
      <item id = "FilePermissionItem" label = "FilePermission" imageMso = "FilePermission" />
      <item id = "FilePermissionRestrictMenuItem" label = "FilePermissionRestrictMenu" imageMso = "FilePermissionRestrictMenu" />
      <item id = "FilePermissionViewItem" label = "FilePermissionView" imageMso = "FilePermissionView" />
      <item id = "FilePrepareMenuItem" label = "FilePrepareMenu" imageMso = "FilePrepareMenu" />
      <item id = "FilePrintItem" label = "FilePrint" imageMso = "FilePrint" />
      <item id = "FilePrintPreviewItem" label = "FilePrintPreview" imageMso = "FilePrintPreview" />
      <item id = "FilePrintQuickItem" label = "FilePrintQuick" imageMso = "FilePrintQuick" />
      <item id = "FilePrintSetupItem" label = "FilePrintSetup" imageMso = "FilePrintSetup" />
      <item id = "FilePropertiesItem" label = "FileProperties" imageMso = "FileProperties" />
      <item id = "FilePublishAsWebPageItem" label = "FilePublishAsWebPage" imageMso = "FilePublishAsWebPage" />
      <item id = "FilePublishExcelServicesItem" label = "FilePublishExcelServices" imageMso = "FilePublishExcelServices" />
      <item id = "FilePublishSlidesItem" label = "FilePublishSlides" imageMso = "FilePublishSlides" />
      <item id = "FilePublishToSharePointItem" label = "FilePublishToSharePoint" imageMso = "FilePublishToSharePoint" />
      <item id = "FileSaveItem" label = "FileSave" imageMso = "FileSave" />
      <item id = "FileSaveAsItem" label = "FileSaveAs" imageMso = "FileSaveAs" />
      <item id = "FileSaveAsAccess2000Item" label = "FileSaveAsAccess2000" imageMso = "FileSaveAsAccess2000" />
      <item id = "FileSaveAsAccess2002_2003Item" label = "FileSaveAsAccess2002_2003" imageMso = "FileSaveAsAccess2002_2003" />
      <item id = "FileSaveAsAccess2007Item" label = "FileSaveAsAccess2007" imageMso = "FileSaveAsAccess2007" />
      <item id = "FileSaveAsCurrentFileFormatItem" label = "FileSaveAsCurrentFileFormat" imageMso = "FileSaveAsCurrentFileFormat" />
      <item id = "FileSaveAsExcel97_2003Item" label = "FileSaveAsExcel97_2003" imageMso = "FileSaveAsExcel97_2003" />
      >
      <item id = "FileSaveAsExcelXlsbItem" label = "FileSaveAsExcelXlsb" imageMso = "FileSaveAsExcelXlsb" />
      <item id = "FileSaveAsExcelXlsxItem" label = "FileSaveAsExcelXlsx" imageMso = "FileSaveAsExcelXlsx" />
      <item id = "FileSaveAsExcelXlsxMacroItem" label = "FileSaveAsExcelXlsxMacro" imageMso = "FileSaveAsExcelXlsxMacro" />
      <item id = "FileSaveAsMenuAccessItem" label = "FileSaveAsMenuAccess" imageMso = "FileSaveAsMenuAccess" />
      <item id = "FileSaveAsOtherFormatsItem" label = "FileSaveAsOtherFormats" imageMso = "FileSaveAsOtherFormats" />
      <item id = "FileSaveAsPdfItem" label = "FileSaveAsPdf" imageMso = "FileSaveAsPdf" />
      <item id = "FileSaveAsPdfOrXpsItem" label = "FileSaveAsPdfOrXps" imageMso = "FileSaveAsPdfOrXps" />
      <item id = "FileSaveAsPowerPoint97_2003Item" label = "FileSaveAsPowerPoint97_2003" imageMso = "FileSaveAsPowerPoint97_2003" />
      <item id = "FileSaveAsPowerPointOpenDocumentPresentationItem" label = "FileSaveAsPowerPointOpenDocumentPresentation" imageMso = "FileSaveAsPowerPointOpenDocumentPresentation" />
      <item id = "FileSaveAsPowerPointPpsxItem" label = "FileSaveAsPowerPointPpsx" imageMso = "FileSaveAsPowerPointPpsx" />
      <item id = "FileSaveAsPowerPointPptxItem" label = "FileSaveAsPowerPointPptx" imageMso = "FileSaveAsPowerPointPptx" />
      <item id = "FileSaveAsWebPageItem" label = "FileSaveAsWebPage" imageMso = "FileSaveAsWebPage" />
      <item id = "FileSaveAsWord97_2003Item" label = "FileSaveAsWord97_2003" imageMso = "FileSaveAsWord97_2003" />
      <item id = "FileSaveAsWordDocxItem" label = "FileSaveAsWordDocx" imageMso = "FileSaveAsWordDocx" />
      <item id = "FileSaveAsWordDotxItem" label = "FileSaveAsWordDotx" imageMso = "FileSaveAsWordDotx" />
      <item id = "FileSaveAsWordOpenDocumentTextItem" label = "FileSaveAsWordOpenDocumentText" imageMso = "FileSaveAsWordOpenDocumentText" />
      <item id = "FileSaveAsXpsItem" label = "FileSaveAsXps" imageMso = "FileSaveAsXps" />
      <item id = "FileSaveToDocumentManagementServerItem" label = "FileSaveToDocumentManagementServer" imageMso = "FileSaveToDocumentManagementServer" />
      <item id = "FileSendAsAttachmentItem" label = "FileSendAsAttachment" imageMso = "FileSendAsAttachment" />
      <item id = "FileSendMenuItem" label = "FileSendMenu" imageMso = "FileSendMenu" />
      <item id = "FileSendToPowerPointItem" label = "FileSendToPowerPoint" imageMso = "FileSendToPowerPoint" />
      <item id = "FileServerLinkTablesItem" label = "FileServerLinkTables" imageMso = "FileServerLinkTables" />
      <item id = "FileServerMenuItem" label = "FileServerMenu" imageMso = "FileServerMenu" />
      <item id = "FileServerTasksMenuItem" label = "FileServerTasksMenu" imageMso = "FileServerTasksMenu" />
      <item id = "FileServerTransferDatabaseItem" label = "FileServerTransferDatabase" imageMso = "FileServerTransferDatabase" />
      <item id = "FileStartWorkflowItem" label = "FileStartWorkflow" imageMso = "FileStartWorkflow" />
      <item id = "FilesToolAddFilesItem" label = "FilesToolAddFiles" imageMso = "FilesToolAddFiles" />
      <item id = "FilesToolArrangeItem" label = "FilesToolArrange" imageMso = "FilesToolArrange" />
      <item id = "FilesToolArrangeGalleryItem" label = "FilesToolArrangeGallery" imageMso = "FilesToolArrangeGallery" />
      <item id = "FilesToolDownloadFileItem" label = "FilesToolDownloadFile" imageMso = "FilesToolDownloadFile" />
      <item id = "FilesToolDownloadMenuItem" label = "FilesToolDownloadMenu" imageMso = "FilesToolDownloadMenu" />
      <item id = "FilesToolFilePropertiesItem" label = "FilesToolFileProperties" imageMso = "FilesToolFileProperties" />
      <item id = "FilesToolFilePropertiesMenuItem" label = "FilesToolFilePropertiesMenu" imageMso = "FilesToolFilePropertiesMenu" />
      <item id = "FilesToolNavigateToParentFolderItem" label = "FilesToolNavigateToParentFolder" imageMso = "FilesToolNavigateToParentFolder" />
      <item id = "FilesToolNewFileGalleryItem" label = "FilesToolNewFileGallery" imageMso = "FilesToolNewFileGallery" />
      <item id = "FilesToolNewFolderGalleryItem" label = "FilesToolNewFolderGallery" imageMso = "FilesToolNewFolderGallery" />
      <item id = "FilesToolSaveAsItem" label = "FilesToolSaveAs" imageMso = "FilesToolSaveAs" />
      <item id = "FilesToolShowDownloadProgressItem" label = "FilesToolShowDownloadProgress" imageMso = "FilesToolShowDownloadProgress" />
      <item id = "FilesToolShowHideFoldersItem" label = "FilesToolShowHideFolders" imageMso = "FilesToolShowHideFolders" />
      <item id = "FileUpdateItem" label = "FileUpdate" imageMso = "FileUpdate" />
      <item id = "FileVersionHistoryItem" label = "FileVersionHistory" imageMso = "FileVersionHistory" />
      <item id = "FileVersionHistoryWordItem" label = "FileVersionHistoryWord" imageMso = "FileVersionHistoryWord" />
      <item id = "FileViewDigitalSignaturesItem" label = "FileViewDigitalSignatures" imageMso = "FileViewDigitalSignatures" />
      <item id = "FileWorkflowTasksItem" label = "FileWorkflowTasks" imageMso = "FileWorkflowTasks" />
      <item id = "FillBackColorSplitDropdownItem" label = "FillBackColorSplitDropdown" imageMso = "FillBackColorSplitDropdown" />
      <item id = "FillDownItem" label = "FillDown" imageMso = "FillDown" />
      <item id = "FillEffectsItem" label = "FillEffects" imageMso = "FillEffects" />
      <item id = "FillLeftItem" label = "FillLeft" imageMso = "FillLeft" />
      <item id = "FillMenuItem" label = "FillMenu" imageMso = "FillMenu" />
      <item id = "FillOutAFormItem" label = "FillOutAForm" imageMso = "FillOutAForm" />
      <item id = "FillPatternItem" label = "FillPattern" imageMso = "FillPattern" />
      <item id = "FillRightItem" label = "FillRight" imageMso = "FillRight" />
      <item id = "FillUpItem" label = "FillUp" imageMso = "FillUp" />
      <item id = "FilterItem" label = "Filter" imageMso = "Filter" />
      <item id = "FilterAdvancedByFormItem" label = "FilterAdvancedByForm" imageMso = "FilterAdvancedByForm" />
      <item id = "FilterAdvancedMenuItem" label = "FilterAdvancedMenu" imageMso = "FilterAdvancedMenu" />
      <item id = "FilterByResourceItem" label = "FilterByResource" imageMso = "FilterByResource" />
      <item id = "FilterBySelectionItem" label = "FilterBySelection" imageMso = "FilterBySelection" />
      <item id = "FilterClearItem" label = "FilterClear" imageMso = "FilterClear" />
      <item id = "FilterClearAllFiltersItem" label = "FilterClearAllFilters" imageMso = "FilterClearAllFilters" />
      <item id = "FilterNewItem" label = "FilterNew" imageMso = "FilterNew" />
      <item id = "FilterReapplyItem" label = "FilterReapply" imageMso = "FilterReapply" />
      <item id = "FiltersItem" label = "Bộ lọc" imageMso = "Bộ lọc" />
      <item id = "FiltersGalleryItem" label = "FiltersGallery" imageMso = "FiltersGallery" />
      <item id = "FiltersMenuItem" label = "FiltersMenu" imageMso = "FiltersMenu" />
      <item id = "FilterToggleFilterItem" label = "FilterToggleFilter" imageMso = "FilterToggleFilter" />
      <item id = "FilterViewItem" label = "FilterView" imageMso = "FilterView" />
      <item id = "FindAFormItem" label = "FindAForm" imageMso = "FindAForm" />
      <item id = "FindAllRelatedMenuItem" label = "FindAllRelatedMenu" imageMso = "FindAllRelatedMenu" />
      <item id = "FindByDateMenuItem" label = "FindByDateMenu" imageMso = "FindByDateMenu" />
      <item id = "FindContactComboItem" label = "FindContactCombo" imageMso = "FindContactCombo" />
      <item id = "FindDialogItem" label = "FindDialog" imageMso = "FindDialog" />
      <item id = "FindDialogExcelItem" label = "FindDialogExcel" imageMso = "FindDialogExcel" />
      <item id = "FindInNavigationItem" label = "FindInNavigation" imageMso = "FindInNavigation" />
      <item id = "FindMenuItem" label = "FindMenu" imageMso = "FindMenu" />
      <item id = "FindMessagesFromSenderItem" label = "FindMessagesFromSender" imageMso = "FindMessagesFromSender" />
      <item id = "FindNextItem" label = "FindNext" imageMso = "FindNext" />
      <item id = "FindPreviousItem" label = "FindPrevious" imageMso = "FindPrevious" />
      <item id = "FindPublicFolderItem" label = "FindPublicFolder" imageMso = "FindPublicFolder" />
      <item id = "FindRelatedMenuItem" label = "FindRelatedMenu" imageMso = "FindRelatedMenu" />
      <item id = "FindRelatedMessagesItem" label = "FindRelatedMessages" imageMso = "FindRelatedMessages" />
      <item id = "FindTagItem" label = "FindTag" imageMso = "FindTag" />
      <item id = "FindTaggedNotesItem" label = "FindTaggedNotes" imageMso = "FindTaggedNotes" />
      <item id = "FindTextItem" label = "FindText" imageMso = "FindText" />
      <item id = "FindUnreadItem" label = "FindUnread" imageMso = "FindUnread" />
      <item id = "First10RecordsPreviewItem" label = "First10RecordsPreview" imageMso = "First10RecordsPreview" />
      <item id = "FirstTileItem" label = "FirstTile" imageMso = "FirstTile" />
      <item id = "FishItem" label = "Fish" imageMso = "Fish" />
      <item id = "FitCurveItem" label = "FitCurve" imageMso = "FitCurve" />
      <item id = "FitToContentsItem" label = "FitToContents" imageMso = "FitToContents" />
      <item id = "FlagCustomItem" label = "FlagCustom" imageMso = "FlagCustom" />
      <item id = "FlagMessageItem" label = "FlagMessage" imageMso = "FlagMessage" />
      <item id = "FlagNextWeekItem" label = "FlagNextWeek" imageMso = "FlagNextWeek" />
      <item id = "FlagNoDateItem" label = "FlagNoDate" imageMso = "FlagNoDate" />
      <item id = "FlagThisWeekItem" label = "FlagThisWeek" imageMso = "FlagThisWeek" />
      <item id = "FlagTodayItem" label = "FlagToday" imageMso = "FlagToday" />
      <item id = "FlagTomorrowItem" label = "FlagTomorrow" imageMso = "FlagTomorrow" />
      <item id = "FlashPropertiesItem" label = "FlashProperties" imageMso = "FlashProperties" />
      <item id = "FloorPlanConvertToWallsItem" label = "FloorPlanConvertToWalls" imageMso = "FloorPlanConvertToWalls" />
      <item id = "FloorPlanDisplayOptionsItem" label = "FloorPlanDisplayOptions" imageMso = "FloorPlanDisplayOptions" />
      <item id = "FlowchartBottomToTopItem" label = "FlowchartBottomToTop" imageMso = "FlowchartBottomToTop" />
      <item id = "FlowchartLeftToRightItem" label = "FlowchartLeftToRight" imageMso = "FlowchartLeftToRight" />
      <item id = "FlowchartRightToLeftItem" label = "FlowchartRightToLeft" imageMso = "FlowchartRightToLeft" />
      <item id = "FlowchartTopToBottomItem" label = "FlowchartTopToBottom" imageMso = "FlowchartTopToBottom" />
      <item id = "FlyoutAnchorAlignToItem" label = "FlyoutAnchorAlignTo" imageMso = "FlyoutAnchorAlignTo" />
      <item id = "FlyoutAnchorEditMenuItem" label = "FlyoutAnchorEditMenu" imageMso = "FlyoutAnchorEditMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorFileMenuItem" label = "FlyoutAnchorFileMenu" imageMso = "FlyoutAnchorFileMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorFormatMenuItem" label = "FlyoutAnchorFormatMenu" imageMso = "FlyoutAnchorFormatMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorHelpMenuItem" label = "FlyoutAnchorHelpMenu" imageMso = "FlyoutAnchorHelpMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorInsertMenuItem" label = "FlyoutAnchorInsertMenu" imageMso = "FlyoutAnchorInsertMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorJotRecordItem" label = "FlyoutAnchorJotRecord" imageMso = "FlyoutAnchorJotRecord" />
      <item id = "FlyoutAnchorOpenMenuItem" label = "FlyoutAnchorOpenMenu" imageMso = "FlyoutAnchorOpenMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorPictureMenuItem" label = "FlyoutAnchorPictureMenu" imageMso = "FlyoutAnchorPictureMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorPropertiesMenuItem" label = "FlyoutAnchorPropertiesMenu" imageMso = "FlyoutAnchorPropertiesMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorTableInsertMenuItem" label = "FlyoutAnchorTableInsertMenu" imageMso = "FlyoutAnchorTableInsertMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorTableMenuItem" label = "FlyoutAnchorTableMenu" imageMso = "FlyoutAnchorTableMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorToolsMenuItem" label = "FlyoutAnchorToolsMenu" imageMso = "FlyoutAnchorToolsMenu" />
      <item id = "FlyoutAnchorViewMenuItem" label = "FlyoutAnchorViewMenu" imageMso = "FlyoutAnchorViewMenu" />
      <item id = "FolderItem" label = "Folder" imageMso = "Folder" />
      <item id = "FolderPanePreviewFolderItem" label = "FolderPanePreviewFolder" imageMso = "FolderPanePreviewFolder" />
      <item id = "FolderPropertiesItem" label = "FolderProperties" imageMso = "FolderProperties" />
      <item id = "FolderPropertiesContextItem" label = "FolderPropertiesContext" imageMso = "FolderPropertiesContext" />
      <item id = "FolderRetentionPolicyTagItem" label = "FolderRetentionPolicyTag" imageMso = "FolderRetentionPolicyTag" />
      <item id = "FolderScopeGalleryItem" label = "FolderScopeGallery" imageMso = "FolderScopeGallery" />
      <item id = "FolderViewItem" label = "FolderView" imageMso = "FolderView" />
      <item id = "FollowCodeHyperlinkItem" label = "FollowCodeHyperlink" imageMso = "FollowCodeHyperlink" />
      <item id = "FollowHyperlinkItem" label = "FollowHyperlink" imageMso = "FollowHyperlink" />
      <item id = "FollowUpComposeMenuItem" label = "FollowUpComposeMenu" imageMso = "FollowUpComposeMenu" />
      <item id = "FollowUpMenuItem" label = "FollowUpMenu" imageMso = "FollowUpMenu" />
      <item id = "FollowUpReadMenuItem" label = "FollowUpReadMenu" imageMso = "FollowUpReadMenu" />
      <item id = "FontItem" label = "Font" imageMso = "Font" />
      <item id = "FontAlternateFillBackColorPickerItem" label = "FontAlternateFillBackColorPicker" imageMso = "FontAlternateFillBackColorPicker" />
      <item id = "FontColorCycleItem" label = "FontColorCycle" imageMso = "FontColorCycle" />
      <item id = "FontColorMoreColorsDialogItem" label = "FontColorMoreColorsDialog" imageMso = "FontColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "FontColorMoreColorsDialogExcelItem" label = "FontColorMoreColorsDialogExcel" imageMso = "FontColorMoreColorsDialogExcel" />
      <item id = "FontColorMoreColorsDialogPowerPointItem" label = "FontColorMoreColorsDialogPowerPoint" imageMso = "FontColorMoreColorsDialogPowerPoint" />
      <item id = "FontColorPickerItem" label = "FontColorPicker" imageMso = "FontColorPicker" />
      <item id = "FontConditionalFormattingItem" label = "FontConditionalFormatting" imageMso = "FontConditionalFormatting" />
      <item id = "FontDialogItem" label = "FontDialog" imageMso = "FontDialog" />
      <item id = "FontDialogPowerPointItem" label = "FontDialogPowerPoint" imageMso = "FontDialogPowerPoint" />
      <item id = "FontDialogVisioItem" label = "FontDialogVisio" imageMso = "FontDialogVisio" />
      <item id = "FontFillBackColorPickerItem" label = "FontFillBackColorPicker" imageMso = "FontFillBackColorPicker" />
      <item id = "FontForeColorSplitDropdownItem" label = "FontForeColorSplitDropdown" imageMso = "FontForeColorSplitDropdown" />
      <item id = "FontPropertiesItem" label = "FontProperties" imageMso = "FontProperties" />
      <item id = "FontSchemesItem" label = "FontSchemes" imageMso = "FontSchemes" />
      <item id = "FontShadingColorMoreColorsDialogItem" label = "FontShadingColorMoreColorsDialog" imageMso = "FontShadingColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "FontSizeItem" label = "FontSize" imageMso = "FontSize" />
      <item id = "FontSizeDecreaseItem" label = "FontSizeDecrease" imageMso = "FontSizeDecrease" />
      <item id = "FontSizeDecrease1PointItem" label = "FontSizeDecrease1Point" imageMso = "FontSizeDecrease1Point" />
      <item id = "FontSizeDecreaseWordItem" label = "FontSizeDecreaseWord" imageMso = "FontSizeDecreaseWord" />
      <item id = "FontSizeIncreaseItem" label = "FontSizeIncrease" imageMso = "FontSizeIncrease" />
      <item id = "FontSizeIncrease1PointItem" label = "FontSizeIncrease1Point" imageMso = "FontSizeIncrease1Point" />
      <item id = "FontSizeIncreaseWordItem" label = "FontSizeIncreaseWord" imageMso = "FontSizeIncreaseWord" />
      <item id = "FontSpdItem" label = "FontSpd" imageMso = "FontSpd" />
      <item id = "FontsReplaceFontsItem" label = "FontsReplaceFonts" imageMso = "FontsReplaceFonts" />
      <item id = "FontStylesItem" label = "FontStyles" imageMso = "FontStyles" />
      <item id = "FooterInsertGalleryItem" label = "FooterInsertGallery" imageMso = "FooterInsertGallery" />
      <item id = "FootnoteEndnoteDialogItem" label = "FootnoteEndnoteDialog" imageMso = "FootnoteEndnoteDialog" />
      <item id = "FootnoteInsertItem" label = "FootnoteInsert" imageMso = "FootnoteInsert" />
      <item id = "FootnoteNextItem" label = "FootnoteNext" imageMso = "FootnoteNext" />
      <item id = "FootnoteNextWordItem" label = "FootnoteNextWord" imageMso = "FootnoteNextWord" />
      <item id = "FootnotesEndnotesShowItem" label = "FootnotesEndnotesShow" imageMso = "FootnotesEndnotesShow" />
      <item id = "ForceRefreshItem" label = "ForceRefresh" imageMso = "ForceRefresh" />
      <item id = "FormatAsLinkToDisplayFormItem" label = "FormatAsLinkToDisplayForm" imageMso = "FormatAsLinkToDisplayForm" />
      <item id = "FormatAsLinkToEditFormItem" label = "FormatAsLinkToEditForm" imageMso = "FormatAsLinkToEditForm" />
      <item id = "FormatAsTableGalleryItem" label = "FormatAsTableGallery" imageMso = "FormatAsTableGallery" />
      <item id = "FormatBackgroundItem" label = "FormatBackground" imageMso = "FormatBackground" />
      <item id = "FormatBarItem" label = "FormatBar" imageMso = "FormatBar" />
      <item id = "FormatBarStylesMenuItem" label = "FormatBarStylesMenu" imageMso = "FormatBarStylesMenu" />
      <item id = "FormatCellsDialogItem" label = "FormatCellsDialog" imageMso = "FormatCellsDialog" />
      <item id = "FormatCellsFontDialogItem" label = "FormatCellsFontDialog" imageMso = "FormatCellsFontDialog" />
      <item id = "FormatCellsMenuItem" label = "FormatCellsMenu" imageMso = "FormatCellsMenu" />
      <item id = "FormatCellsNumberDialogItem" label = "FormatCellsNumberDialog" imageMso = "FormatCellsNumberDialog" />
      <item id = "FormatColumnsItem" label = "FormatColumns" imageMso = "FormatColumns" />
      <item id = "FormatCommentItem" label = "FormatComment" imageMso = "FormatComment" />
      <item id = "FormatDiagramItem" label = "FormatDiagram" imageMso = "FormatDiagram" />
      <item id = "FormatHorizRuleItem" label = "FormatHorizRule" imageMso = "FormatHorizRule" />
      <item id = "FormatNumberDefaultItem" label = "FormatNumberDefault" imageMso = "FormatNumberDefault" />
      <item id = "FormatObject2Item" label = "FormatObject2" imageMso = "FormatObject2" />
      <item id = "FormatOrgChartItem" label = "FormatOrgChart" imageMso = "FormatOrgChart" />
      <item id = "FormatPainterItem" label = "FormatPainter" imageMso = "FormatPainter" />
      <item id = "FormatPictureOrShapeDialogClassicItem" label = "FormatPictureOrShapeDialogClassic" imageMso = "FormatPictureOrShapeDialogClassic" />
      <item id = "FormatPlaceholderItem" label = "FormatPlaceholder" imageMso = "FormatPlaceholder" />
      <item id = "FormatTextMoreItem" label = "FormatTextMore" imageMso = "FormatTextMore" />
      <item id = "FormattingDataTypeItem" label = "FormattingDataType" imageMso = "FormattingDataType" />
      <item id = "FormattingDecreaseDecimalsItem" label = "FormattingDecreaseDecimals" imageMso = "FormattingDecreaseDecimals" />
      <item id = "FormattingFormatItem" label = "FormattingFormat" imageMso = "FormattingFormat" />
      <item id = "FormattingIncreaseDecimalsItem" label = "FormattingIncreaseDecimals" imageMso = "FormattingIncreaseDecimals" />
      <item id = "FormattingMarkDropDownItem" label = "FormattingMarkDropDown" imageMso = "FormattingMarkDropDown" />
      <item id = "FormattingMarksMenuItem" label = "FormattingMarksMenu" imageMso = "FormattingMarksMenu" />
      <item id = "FormattingRequiredFieldItem" label = "FormattingRequiredField" imageMso = "FormattingRequiredField" />
      <item id = "FormattingRequiredFieldToggleItem" label = "FormattingRequiredFieldToggle" imageMso = "FormattingRequiredFieldToggle" />
      <item id = "FormattingUniqueItem" label = "FormattingUnique" imageMso = "FormattingUnique" />
      <item id = "FormattingUniqueToggleItem" label = "FormattingUniqueToggle" imageMso = "FormattingUniqueToggle" />
      <item id = "FormControlButtonItem" label = "FormControlButton" imageMso = "FormControlButton" />
      <item id = "FormControlCheckBoxItem" label = "FormControlCheckBox" imageMso = "FormControlCheckBox" />
      <item id = "FormControlCombinationDropDownEditItem" label = "FormControlCombinationDropDownEdit" imageMso = "FormControlCombinationDropDownEdit" />
      <item id = "FormControlCombinationListEditItem" label = "FormControlCombinationListEdit" imageMso = "FormControlCombinationListEdit" />
      <item id = "FormControlComboBoxItem" label = "FormControlComboBox" imageMso = "FormControlComboBox" />
      <item id = "FormControlEditBoxItem" label = "FormControlEditBox" imageMso = "FormControlEditBox" />
      <item id = "FormControlGroupBoxItem" label = "FormControlGroupBox" imageMso = "FormControlGroupBox" />
      <item id = "FormControlLabelItem" label = "FormControlLabel" imageMso = "FormControlLabel" />
      <item id = "FormControlListBoxItem" label = "FormControlListBox" imageMso = "FormControlListBox" />
      <item id = "FormControlRadioButtonItem" label = "FormControlRadioButton" imageMso = "FormControlRadioButton" />
      <item id = "FormControlScrollBarItem" label = "FormControlScrollBar" imageMso = "FormControlScrollBar" />
      <item id = "FormControlSpinnerItem" label = "FormControlSpinner" imageMso = "FormControlSpinner" />
      <item id = "FormFieldClearItem" label = "FormFieldClear" imageMso = "FormFieldClear" />
      <item id = "FormFieldPropertiesItem" label = "FormFieldProperties" imageMso = "FormFieldProperties" />
      <item id = "FormFieldPropertiesSpdItem" label = "FormFieldPropertiesSpd" imageMso = "FormFieldPropertiesSpd" />
      <item id = "FormFieldResetItem" label = "FormFieldReset" imageMso = "FormFieldReset" />
      <item id = "FormFillingFeedbackItem" label = "FormFillingFeedback" imageMso = "FormFillingFeedback" />
      <item id = "FormHeaderOrFooterShowHideItem" label = "FormHeaderOrFooterShowHide" imageMso = "FormHeaderOrFooterShowHide" />
      <item id = "FormPropertiesItem" label = "FormProperties" imageMso = "FormProperties" />
      <item id = "FormProperties2Item" label = "FormProperties2" imageMso = "FormProperties2" />
      <item id = "FormPublishItem" label = "FormPublish" imageMso = "FormPublish" />
      <item id = "FormPublishMenuItem" label = "FormPublishMenu" imageMso = "FormPublishMenu" />
      <item id = "FormRegionCloseItem" label = "FormRegionClose" imageMso = "FormRegionClose" />
      <item id = "FormRegionMenuItem" label = "FormRegionMenu" imageMso = "FormRegionMenu" />
      <item id = "FormRegionNewItem" label = "FormRegionNew" imageMso = "FormRegionNew" />
      <item id = "FormRegionOpenItem" label = "FormRegionOpen" imageMso = "FormRegionOpen" />
      <item id = "FormRegionSaveItem" label = "FormRegionSave" imageMso = "FormRegionSave" />
      <item id = "FormRegionSaveMenuItem" label = "FormRegionSaveMenu" imageMso = "FormRegionSaveMenu" />
      <item id = "FormsMenuItem" label = "FormsMenu" imageMso = "FormsMenu" />
      <item id = "FormsToolAdvancedFindItem" label = "FormsToolAdvancedFind" imageMso = "FormsToolAdvancedFind" />
      <item id = "FormsToolArrangeViewGalleryItem" label = "FormsToolArrangeViewGallery" imageMso = "FormsToolArrangeViewGallery" />
      <item id = "FormsToolClearFindResultsItem" label = "FormsToolClearFindResults" imageMso = "FormsToolClearFindResults" />
      <item id = "FormsToolDeleteItem" label = "FormsToolDelete" imageMso = "FormsToolDelete" />
      <item id = "FormsToolExportMenuItem" label = "FormsToolExportMenu" imageMso = "FormsToolExportMenu" />
      <item id = "FormsToolFindItem" label = "FormsToolFind" imageMso = "FormsToolFind" />
      <item id = "FormsToolFindMenuItem" label = "FormsToolFindMenu" imageMso = "FormsToolFindMenu" />
      <item id = "FormsToolImportMenuItem" label = "FormsToolImportMenu" imageMso = "FormsToolImportMenu" />
      <item id = "FormsToolNewRecordGalleryItem" label = "FormsToolNewRecordGallery" imageMso = "FormsToolNewRecordGallery" />
      <item id = "FormsToolRunMacroGalleryItem" label = "FormsToolRunMacroGallery" imageMso = "FormsToolRunMacroGallery" />
      <item id = "FormsToolSaveAndCloseItem" label = "FormsToolSaveAndClose" imageMso = "FormsToolSaveAndClose" />
      <item id = "FormulaItem" label = "Công thức" imageMso = "Công thức" />
      <item id = "FormulaEvaluateItem" label = "FormulaEvaluate" imageMso = "FormulaEvaluate" />
      <item id = "FormulaMoreFunctionsMenuItem" label = "FormulaMoreFunctionsMenu" imageMso = "FormulaMoreFunctionsMenu" />
      <item id = "FormViewShowItem" label = "FormViewShow" imageMso = "FormViewShow" />
      <item id = "ForwardItem" label = "Forward" imageMso = "Forward" />
      <item id = "ForwardAsAttachmentItem" label = "ForwardAsAttachment" imageMso = "ForwardAsAttachment" />
      <item id = "ForwardAsBusinessCardItem" label = "ForwardAsBusinessCard" imageMso = "ForwardAsBusinessCard" />
      <item id = "ForwardAsICalendarItem" label = "ForwardAsICalendar" imageMso = "ForwardAsICalendar" />
      <item id = "ForwardAttachItem" label = "ForwardAttach" imageMso = "ForwardAttach" />
      <item id = "ForwardContactItem" label = "ForwardContact" imageMso = "ForwardContact" />
      <item id = "ForwardInForwardMenuItem" label = "ForwardInForwardMenu" imageMso = "ForwardInForwardMenu" />
      <item id = "ForwardMenuItem" label = "ForwardMenu" imageMso = "ForwardMenu" />
      <item id = "ForwardTaskItem" label = "ForwardTask" imageMso = "ForwardTask" />
      <item id = "ForwardToMobileItem" label = "ForwardToMobile" imageMso = "ForwardToMobile" />
      <item id = "FPAggregateDataSourceItem" label = "FPAggregateDataSource" imageMso = "FPAggregateDataSource" />
      <item id = "FPTableItem" label = "FPTable" imageMso = "FPTable" />
      <item id = "FPTableAutoFormatItem" label = "FPTableAutoFormat" imageMso = "FPTableAutoFormat" />
      <item id = "FrameCreateAboveItem" label = "FrameCreateAbove" imageMso = "FrameCreateAbove" />
      <item id = "FrameCreateBelowItem" label = "FrameCreateBelow" imageMso = "FrameCreateBelow" />
      <item id = "FrameCreateLeftItem" label = "FrameCreateLeft" imageMso = "FrameCreateLeft" />
      <item id = "FrameCreateRightItem" label = "FrameCreateRight" imageMso = "FrameCreateRight" />
      <item id = "FrameDeleteItem" label = "FrameDelete" imageMso = "FrameDelete" />
      <item id = "FrameInsertHorizontalItem" label = "FrameInsertHorizontal" imageMso = "FrameInsertHorizontal" />
      <item id = "FramePropertiesItem" label = "FrameProperties" imageMso = "FrameProperties" />
      <item id = "FramePropertiesDialogItem" label = "FramePropertiesDialog" imageMso = "FramePropertiesDialog" />
      <item id = "FrameSaveCurrentAsItem" label = "FrameSaveCurrentAs" imageMso = "FrameSaveCurrentAs" />
      <item id = "FreeformToolItem" label = "FreeformTool" imageMso = "FreeformTool" />
      <item id = "FreezePanesItem" label = "FreezePanes" imageMso = "FreezePanes" />
      <item id = "FrontPageToggleBookmarkItem" label = "FrontPageToggleBookmark" imageMso = "FrontPageToggleBookmark" />
      <item id = "FullPageViewItem" label = "FullPageView" imageMso = "FullPageView" />
      <item id = "FullScreenViewClassicItem" label = "FullScreenViewClassic" imageMso = "FullScreenViewClassic" />
      <item id = "FunctionLookupItem" label = "FunctionLookup" imageMso = "FunctionLookup" />
      <item id = "FunctionsCubeInsertGalleryItem" label = "FunctionsCubeInsertGallery" imageMso = "FunctionsCubeInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsDateTimeInsertGalleryItem" label = "FunctionsDateTimeInsertGallery" imageMso = "FunctionsDateTimeInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsEngineeringInsertGalleryItem" label = "FunctionsEngineeringInsertGallery" imageMso = "FunctionsEngineeringInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsFinancialInsertGalleryItem" label = "FunctionsFinancialInsertGallery" imageMso = "FunctionsFinancialInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsInformationInsertGalleryItem" label = "FunctionsInformationInsertGallery" imageMso = "FunctionsInformationInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsLogicalInsertGalleryItem" label = "FunctionsLogicalInsertGallery" imageMso = "FunctionsLogicalInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsLookupReferenceInsertGalleryItem" label = "FunctionsLookupReferenceInsertGallery" imageMso = "FunctionsLookupReferenceInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsMathTrigInsertGalleryItem" label = "FunctionsMathTrigInsertGallery" imageMso = "FunctionsMathTrigInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsRecentlyUsedtInsertGalleryItem" label = "FunctionsRecentlyUsedtInsertGallery" imageMso = "FunctionsRecentlyUsedtInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsStatisticalInsertGalleryItem" label = "FunctionsStatisticalInsertGallery" imageMso = "FunctionsStatisticalInsertGallery" />
      <item id = "FunctionsTextInsertGalleryItem" label = "FunctionsTextInsertGallery" imageMso = "FunctionsTextInsertGallery" />
      <item id = "FunctionWizardItem" label = "FunctionWizard" imageMso = "FunctionWizard" />
      <item id = "GItem" label = "G" imageMso = "G" />
      <item id = "GalAttachMasterPageItem" label = "GalAttachMasterPage" imageMso = "GalAttachMasterPage" />
      <item id = "GalInsertAspNetItem" label = "GalInsertAspNet" imageMso = "GalInsertAspNet" />
      <item id = "GalInsertHtmlItem" label = "GalInsertHtml" imageMso = "GalInsertHtml" />
      <item id = "GalInsertSharePointItem" label = "GalInsertSharePoint" imageMso = "GalInsertSharePoint" />
      <item id = "GalInsertWebPartItem" label = "GalInsertWebPart" imageMso = "GalInsertWebPart" />
      <item id = "GalleryAllShapesAndCanvasItem" label = "GalleryAllShapesAndCanvas" imageMso = "GalleryAllShapesAndCanvas" />
      <item id = "GalleryAllShapesAndTextboxesItem" label = "GalleryAllShapesAndTextboxes" imageMso = "GalleryAllShapesAndTextboxes" />
      <item id = "GalleryBarStyleItem" label = "GalleryBarStyle" imageMso = "GalleryBarStyle" />
      <item id = "GalleryTimelineViewItem" label = "GalleryTimelineView" imageMso = "GalleryTimelineView" />
      <item id = "GalPositionItem" label = "GalPosition" imageMso = "GalPosition" />
      <item id = "GalPrintPagesTallItem" label = "GalPrintPagesTall" imageMso = "GalPrintPagesTall" />
      <item id = "GalPrintPagesWideItem" label = "GalPrintPagesWide" imageMso = "GalPrintPagesWide" />
      <item id = "GalPrintScaleItem" label = "GalPrintScale" imageMso = "GalPrintScale" />
      <item id = "GalRotateShapeItem" label = "GalRotateShape" imageMso = "GalRotateShape" />
      <item id = "GanttBarColorPickerItem" label = "GanttBarColorPicker" imageMso = "GanttBarColorPicker" />
      <item id = "GanttBarFormatItem" label = "GanttBarFormat" imageMso = "GanttBarFormat" />
      <item id = "GanttChartGalleryItem" label = "GanttChartGallery" imageMso = "GanttChartGallery" />
      <item id = "GanttChartViewGalleryItem" label = "GanttChartViewGallery" imageMso = "GanttChartViewGallery" />
      <item id = "GanttChartWizardItem" label = "GanttChartWizard" imageMso = "GanttChartWizard" />
      <item id = "GanttColumnHideItem" label = "GanttColumnHide" imageMso = "GanttColumnHide" />
      <item id = "GanttColumnInsertItem" label = "GanttColumnInsert" imageMso = "GanttColumnInsert" />
      <item id = "GanttDataExportItem" label = "GanttDataExport" imageMso = "GanttDataExport" />
      <item id = "GanttDataImportItem" label = "GanttDataImport" imageMso = "GanttDataImport" />
      <item id = "GanttDrawingsShowItem" label = "GanttDrawingsShow" imageMso = "GanttDrawingsShow" />
      <item id = "GanttGoToFinishItem" label = "GanttGoToFinish" imageMso = "GanttGoToFinish" />
      <item id = "GanttGoToStartItem" label = "GanttGoToStart" imageMso = "GanttGoToStart" />
      <item id = "GanttNextItem" label = "GanttNext" imageMso = "GanttNext" />
      <item id = "GanttOptionsItem" label = "GanttOptions" imageMso = "GanttOptions" />
      <item id = "GanttPreviousItem" label = "GanttPrevious" imageMso = "GanttPrevious" />
      <item id = "GanttScrollToTaskItem" label = "GanttScrollToTask" imageMso = "GanttScrollToTask" />
      <item id = "GanttTaskDeleteItem" label = "GanttTaskDelete" imageMso = "GanttTaskDelete" />
      <item id = "GanttTaskIndentItem" label = "GanttTaskIndent" imageMso = "GanttTaskIndent" />
      <item id = "GanttTaskLinkItem" label = "GanttTaskLink" imageMso = "GanttTaskLink" />
      <item id = "GanttTaskNewItem" label = "GanttTaskNew" imageMso = "GanttTaskNew" />
      <item id = "GanttTaskOutdentItem" label = "GanttTaskOutdent" imageMso = "GanttTaskOutdent" />
      <item id = "GanttTaskUnlinkItem" label = "GanttTaskUnlink" imageMso = "GanttTaskUnlink" />
      <item id = "GanttWorkingTimeConfigureItem" label = "GanttWorkingTimeConfigure" imageMso = "GanttWorkingTimeConfigure" />
      <item id = "GenerateLocalResourcesItem" label = "GenerateLocalResources" imageMso = "GenerateLocalResources" />
      <item id = "GetExternalDataExistingConnectionsItem" label = "GetExternalDataExistingConnections" imageMso = "GetExternalDataExistingConnections" />
      <item id = "GetExternalDataFromAccessItem" label = "GetExternalDataFromAccess" imageMso = "GetExternalDataFromAccess" />
      <item id = "GetExternalDataFromOtherSourcesItem" label = "GetExternalDataFromOtherSources" imageMso = "GetExternalDataFromOtherSources" />
      <item id = "GetExternalDataFromTextItem" label = "GetExternalDataFromText" imageMso = "GetExternalDataFromText" />
      <item id = "GetExternalDataFromWebItem" label = "GetExternalDataFromWeb" imageMso = "GetExternalDataFromWeb" />
      <item id = "GetExternalDataImportClassicItem" label = "GetExternalDataImportClassic" imageMso = "GetExternalDataImportClassic" />
      <item id = "GlowColorMoreColorsDialogItem" label = "GlowColorMoreColorsDialog" imageMso = "GlowColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "GlowColorPickerItem" label = "GlowColorPicker" imageMso = "GlowColorPicker" />
      <item id = "GlueToConnectionPointsItem" label = "GlueToConnectionPoints" imageMso = "GlueToConnectionPoints" />
      <item id = "GlueToGuidesItem" label = "GlueToGuides" imageMso = "GlueToGuides" />
      <item id = "GoDraftsItem" label = "GoDrafts" imageMso = "GoDrafts" />
      <item id = "GoLeftToRightItem" label = "GoLeftToRight" imageMso = "GoLeftToRight" />
      <item id = "GoLtrDownItem" label = "GoLtrDown" imageMso = "GoLtrDown" />
      <item id = "GoLtrFocusItem" label = "GoLtrFocus" imageMso = "GoLtrFocus" />
      <item id = "GoLtrHoverItem" label = "GoLtrHover" imageMso = "GoLtrHover" />
      <item id = "GoRtlItem" label = "GoRtl" imageMso = "GoRtl" />
      <item id = "GoRtlDownItem" label = "GoRtlDown" imageMso = "GoRtlDown" />
      <item id = "GoRtlFocusItem" label = "GoRtlFocus" imageMso = "GoRtlFocus" />
      <item id = "GoRtlHoverItem" label = "GoRtlHover" imageMso = "GoRtlHover" />
      <item id = "GoToItem" label = "GoTo" imageMso = "GoTo" />
      <item id = "GoToBookmarkItem" label = "GoToBookmark" imageMso = "GoToBookmark" />
      <item id = "GotoCalendarItem" label = "GotoCalendar" imageMso = "GotoCalendar" />
      <item id = "GotoContactsItem" label = "GotoContacts" imageMso = "GotoContacts" />
      <item id = "GoToDateItem" label = "GoToDate" imageMso = "GoToDate" />
      <item id = "GoToDrawingPageItem" label = "GoToDrawingPage" imageMso = "GoToDrawingPage" />
      <item id = "GotoFolderListItem" label = "GotoFolderList" imageMso = "GotoFolderList" />
      <item id = "GoToFooterItem" label = "GoToFooter" imageMso = "GoToFooter" />
      <item id = "GoToFunctionItem" label = "GoToFunction" imageMso = "GoToFunction" />
      <item id = "GoToHeaderItem" label = "GoToHeader" imageMso = "GoToHeader" />
      <item id = "GoToItemInVersionsItem" label = "GoToItemInVersions" imageMso = "GoToItemInVersions" />
      <item id = "GotoJournalItem" label = "GotoJournal" imageMso = "GotoJournal" />
      <item id = "GoToListItem" label = "GoToList" imageMso = "GoToList" />
      <item id = "GoToMailItem" label = "GoToMail" imageMso = "GoToMail" />
      <item id = "GoToMenuAccessItem" label = "GoToMenuAccess" imageMso = "GoToMenuAccess" />
      <item id = "GoToNewRecordItem" label = "GoToNewRecord" imageMso = "GoToNewRecord" />
      <item id = "GoToNextAppointmentItem" label = "GoToNextAppointment" imageMso = "GoToNextAppointment" />
      <item id = "GotoNotesItem" label = "GotoNotes" imageMso = "GotoNotes" />
      <item id = "GotoOutlookTodayItem" label = "GotoOutlookToday" imageMso = "GotoOutlookToday" />
      <item id = "GoToPreviousAppointmentItem" label = "GoToPreviousAppointment" imageMso = "GoToPreviousAppointment" />
      <item id = "GotoShortcutsItem" label = "GotoShortcuts" imageMso = "GotoShortcuts" />
      <item id = "GotoSolutionItem" label = "GotoSolution" imageMso = "GotoSolution" />
      <item id = "GoToTableOfContentsItem" label = "GoToTableOfContents" imageMso = "GoToTableOfContents" />
      <item id = "GotoTasksItem" label = "GotoTasks" imageMso = "GotoTasks" />
      <item id = "GradientColorItem" label = "GradientColor" imageMso = "GradientColor" />
      <item id = "GradientGalleryItem" label = "GradientGallery" imageMso = "GradientGallery" />
      <item id = "GrammarItem" label = "Grammar" imageMso = "Grammar" />
      <item id = "GrantUserPermissionsItem" label = "GrantUserPermissions" imageMso = "GrantUserPermissions" />
      <item id = "GraphViewGalleryItem" label = "GraphViewGallery" imageMso = "GraphViewGallery" />
      <item id = "GreenBallItem" label = "GreenBall" imageMso = "GreenBall" />
      <item id = "GridlinesColorPickerItem" label = "GridlinesColorPicker" imageMso = "GridlinesColorPicker" />
      <item id = "GridlinesExcelItem" label = "GridlinesExcel" imageMso = "GridlinesExcel" />
      <item id = "GridlinesGalleryItem" label = "GridlinesGallery" imageMso = "GridlinesGallery" />
      <item id = "GridlinesMenuItem" label = "GridlinesMenu" imageMso = "GridlinesMenu" />
      <item id = "GridlinesProjectItem" label = "GridlinesProject" imageMso = "GridlinesProject" />
      <item id = "GridlinesStyleGalleryItem" label = "GridlinesStyleGallery" imageMso = "GridlinesStyleGallery" />
      <item id = "GridlinesWidthGalleryItem" label = "GridlinesWidthGallery" imageMso = "GridlinesWidthGallery" />
      <item id = "GridSettingsItem" label = "GridSettings" imageMso = "GridSettings" />
      <item id = "GridShowHideItem" label = "GridShowHide" imageMso = "GridShowHide" />
      <item id = "Group3DEffectsItem" label = "Group3DEffects" imageMso = "Group3DEffects" />
      <item id = "GroupAccessReportLayoutItem" label = "GroupAccessReportLayout" imageMso = "GroupAccessReportLayout" />
      <item id = "GroupAccessTemplatesItem" label = "GroupAccessTemplates" imageMso = "GroupAccessTemplates" />
      <item id = "GroupAccessTextFormattingItem" label = "GroupAccessTextFormatting" imageMso = "GroupAccessTextFormatting" />
      <item id = "GroupActionsItem" label = "GroupActions" imageMso = "GroupActions" />
      <item id = "GroupActionsLaunchbarItem" label = "GroupActionsLaunchbar" imageMso = "GroupActionsLaunchbar" />
      <item id = "GroupAddinsItem" label = "GroupAddins" imageMso = "GroupAddins" />
      <item id = "GroupAddInsCustomToolbarsItem" label = "GroupAddInsCustomToolbars" imageMso = "GroupAddInsCustomToolbars" />
      <item id = "GroupAddInsMenuCommandsItem" label = "GroupAddInsMenuCommands" imageMso = "GroupAddInsMenuCommands" />
      <item id = "GroupAddInsToolbarCommandsItem" label = "GroupAddInsToolbarCommands" imageMso = "GroupAddInsToolbarCommands" />
      <item id = "GroupAddOptionsItem" label = "GroupAddOptions" imageMso = "GroupAddOptions" />
      <item id = "GroupAdministerItem" label = "GroupAdminister" imageMso = "GroupAdminister" />
      <item id = "GroupAdpDiagramLayoutItem" label = "GroupAdpDiagramLayout" imageMso = "GroupAdpDiagramLayout" />
      <item id = "GroupAdpDiagramShowHideItem" label = "GroupAdpDiagramShowHide" imageMso = "GroupAdpDiagramShowHide" />
      <item id = "GroupAdpOutputOperationsItem" label = "GroupAdpOutputOperations" imageMso = "GroupAdpOutputOperations" />
      <item id = "GroupAdpQueryToolsItem" label = "GroupAdpQueryTools" imageMso = "GroupAdpQueryTools" />
      <item id = "GroupAdpQueryTypeItem" label = "GroupAdpQueryType" imageMso = "GroupAdpQueryType" />
      <item id = "GroupAdpSqlStatementDesignToolsItem" label = "GroupAdpSqlStatementDesignTools" imageMso = "GroupAdpSqlStatementDesignTools" />
      <item id = "GroupAdvancedFieldPropertiesItem" label = "GroupAdvancedFieldProperties" imageMso = "GroupAdvancedFieldProperties" />
      <item id = "GroupAlignmentItem" label = "GroupAlignment" imageMso = "GroupAlignment" />
      <item id = "GroupAlignmentExcelItem" label = "GroupAlignmentExcel" imageMso = "GroupAlignmentExcel" />
      <item id = "GroupAllFilesActionsItem" label = "GroupAllFilesActions" imageMso = "GroupAllFilesActions" />
      <item id = "GroupAllFilesEditItem" label = "GroupAllFilesEdit" imageMso = "GroupAllFilesEdit" />
      <item id = "GroupAllFilesManageItem" label = "GroupAllFilesManage" imageMso = "GroupAllFilesManage" />
      <item id = "GroupAllFilesReportsItem" label = "GroupAllFilesReports" imageMso = "GroupAllFilesReports" />
      <item id = "GroupAllowItem" label = "GroupAllow" imageMso = "GroupAllow" />
      <item id = "GroupAnalyzeItem" label = "GroupAnalyze" imageMso = "GroupAnalyze" />
      <item id = "GroupAnimationCustomItem" label = "GroupAnimationCustom" imageMso = "GroupAnimationCustom" />
      <item id = "GroupAnimationsItem" label = "GroupAnimations" imageMso = "GroupAnimations" />
      <item id = "GroupAnimationTimingItem" label = "GroupAnimationTiming" imageMso = "GroupAnimationTiming" />
      <item id = "GroupAppearanceItem" label = "GroupAppearance" imageMso = "GroupAppearance" />
      <item id = "GroupApplyItem" label = "GroupApply" imageMso = "GroupApply" />
      <item id = "GroupAppointmentActionsItem" label = "GroupAppointmentActions" imageMso = "GroupAppointmentActions" />
      <item id = "GroupAppointmentMoreOptionsItem" label = "GroupAppointmentMoreOptions" imageMso = "GroupAppointmentMoreOptions" />
      <item id = "GroupAppointmentOptionsItem" label = "GroupAppointmentOptions" imageMso = "GroupAppointmentOptions" />
      <item id = "GroupArrangeItem" label = "GroupArrange" imageMso = "GroupArrange" />
      <item id = "GroupArrangeFilesToolItem" label = "GroupArrangeFilesTool" imageMso = "GroupArrangeFilesTool" />
      <item id = "GroupArrangeFormsToolItem" label = "GroupArrangeFormsTool" imageMso = "GroupArrangeFormsTool" />
      <item id = "GroupArrangeMeetingsToolItem" label = "GroupArrangeMeetingsTool" imageMso = "GroupArrangeMeetingsTool" />
      <item id = "GroupArrangementItem" label = "GroupArrangement" imageMso = "GroupArrangement" />
      <item id = "GroupArrangeOutlookItem" label = "GroupArrangeOutlook" imageMso = "GroupArrangeOutlook" />
      <item id = "GroupArrangeSiteClientItem" label = "GroupArrangeSiteClient" imageMso = "GroupArrangeSiteClient" />
      <item id = "GroupArrangeSpdItem" label = "GroupArrangeSpd" imageMso = "GroupArrangeSpd" />
      <item id = "GroupArrangeViewMeetingsToolItem" label = "GroupArrangeViewMeetingsTool" imageMso = "GroupArrangeViewMeetingsTool" />
      <item id = "GroupAsianTypographyItem" label = "GroupAsianTypography" imageMso = "GroupAsianTypography" />
      <item id = "GroupAssignmentPropertiesItem" label = "GroupAssignmentProperties" imageMso = "GroupAssignmentProperties" />
      <item id = "GroupAssignmentsItem" label = "GroupAssignments" imageMso = "GroupAssignments" />
      <item id = "GroupAssignmentsStandardItem" label = "GroupAssignmentsStandard" imageMso = "GroupAssignmentsStandard" />
      <item id = "GroupAssignResourcesItem" label = "GroupAssignResources" imageMso = "GroupAssignResources" />
      <item id = "GroupAttachItem" label = "GroupAttach" imageMso = "GroupAttach" />
      <item id = "GroupAttachmentActionsItem" label = "GroupAttachmentActions" imageMso = "GroupAttachmentActions" />
      <item id = "GroupAttachmentFileItem" label = "GroupAttachmentFile" imageMso = "GroupAttachmentFile" />
      <item id = "GroupAttachmentMessageItem" label = "GroupAttachmentMessage" imageMso = "GroupAttachmentMessage" />
      <item id = "GroupAttachmentSelectionItem" label = "GroupAttachmentSelection" imageMso = "GroupAttachmentSelection" />
      <item id = "GroupAttendeesItem" label = "GroupAttendees" imageMso = "GroupAttendees" />
      <item id = "GroupAttendeesMeetingNotSentItem" label = "GroupAttendeesMeetingNotSent" imageMso = "GroupAttendeesMeetingNotSent" />
      <item id = "GroupAttendeesMeetingSentItem" label = "GroupAttendeesMeetingSent" imageMso = "GroupAttendeesMeetingSent" />
      <item id = "GroupAudioBookmarkItem" label = "GroupAudioBookmark" imageMso = "GroupAudioBookmark" />
      <item id = "GroupAudioE Chỉnh sửaItem" label = "GroupAudioE Chỉnh sửa" imageMso = "GroupAudioE Chỉnh sửa" />
      <item id = "GroupAudioOptionsItem" label = "GroupAudioOptions" imageMso = "GroupAudioOptions" />
      <item id = "GroupAudioToolsAdjustItem" label = "GroupAudioToolsAdjust" imageMso = "GroupAudioToolsAdjust" />
      <item id = "GroupAudioVideoRecordingOptionsItem" label = "GroupAudioVideoRecordingOptions" imageMso = "GroupAudioVideoRecordingOptions" />
      <item id = "GroupAuthorsItem" label = "GroupAuthors" imageMso = "GroupAuthors" />
      <item id = "GroupAutoColorItem" label = "GroupAutoColor" imageMso = "GroupAutoColor" />
      <item id = "GroupAutoFormatAccessItem" label = "GroupAutoFormatAccess" imageMso = "GroupAutoFormatAccess" />
      <item id = "GroupBackgroundItem" label = "GroupBackground" imageMso = "GroupBackground" />
      <item id = "GroupBackgroundRemovalModeItem" label = "GroupBackgroundRemovalMode" imageMso = "GroupBackgroundRemovalMode" />
      <item id = "GroupBasicTextItem" label = "GroupBasicText" imageMso = "GroupBasicText" />
      <item id = "GroupBasicTextSmallItem" label = "GroupBasicTextSmall" imageMso = "GroupBasicTextSmall" />
      <item id = "GroupBdcEntitiesManageItem" label = "GroupBdcEntitiesManage" imageMso = "GroupBdcEntitiesManage" />
      <item id = "GroupBdcEntitiesNewItem" label = "GroupBdcEntitiesNew" imageMso = "GroupBdcEntitiesNew" />
      <item id = "GroupBlogBasicTextItem" label = "GroupBlogBasicText" imageMso = "GroupBlogBasicText" />
      <item id = "GroupBlogInsertLinksItem" label = "GroupBlogInsertLinks" imageMso = "GroupBlogInsertLinks" />
      <item id = "GroupBlogInsertTextItem" label = "GroupBlogInsertText" imageMso = "GroupBlogInsertText" />
      <item id = "GroupBlogProofingItem" label = "GroupBlogProofing" imageMso = "GroupBlogProofing" />
      <item id = "GroupBlogPropertiesItem" label = "GroupBlogProperties" imageMso = "GroupBlogProperties" />
      <item id = "GroupBlogPublishItem" label = "GroupBlogPublish" imageMso = "GroupBlogPublish" />
      <item id = "GroupBlogStylesItem" label = "GroupBlogStyles" imageMso = "GroupBlogStyles" />
      <item id = "GroupBlogSymbolsItem" label = "GroupBlogSymbols" imageMso = "GroupBlogSymbols" />
      <item id = "GroupBookmarkItem" label = "GroupBookmark" imageMso = "GroupBookmark" />
      <item id = "GroupBorderItem" label = "GroupBorder" imageMso = "GroupBorder" />
      <item id = "GroupBordersAndShadingItem" label = "GroupBordersAndShading" imageMso = "GroupBordersAndShading" />
      <item id = "GroupBroadcastBroadcastItem" label = "GroupBroadcastBroadcast" imageMso = "GroupBroadcastBroadcast" />
      <item id = "GroupBroadcastResumeItem" label = "GroupBroadcastResume" imageMso = "GroupBroadcastResume" />
      <item id = "GroupBuildingBlocksItem" label = "GroupBuildingBlocks" imageMso = "GroupBuildingBlocks" />
      <item id = "GroupBusinessDataSourceItem" label = "GroupBusinessDataSource" imageMso = "GroupBusinessDataSource" />
      <item id = "GroupBusinessDataSourceViewsItem" label = "GroupBusinessDataSourceViews" imageMso = "GroupBusinessDataSourceViews" />
      <item id = "GroupButtonItem" label = "GroupButton" imageMso = "GroupButton" />
      <item id = "GroupByItem" label = "GroupBy" imageMso = "GroupBy" />
      <item id = "GroupByNewItem" label = "GroupByNew" imageMso = "GroupByNew" />
      <item id = "GroupByThisFieldItem" label = "GroupByThisField" imageMso = "GroupByThisField" />
      <item id = "GroupCalculatedColumnsItem" label = "GroupCalculatedColumns" imageMso = "GroupCalculatedColumns" />
      <item id = "GroupCalculationItem" label = "GroupCalculation" imageMso = "GroupCalculation" />
      <item id = "GroupCalendarItem" label = "GroupCalendar" imageMso = "GroupCalendar" />
      <item id = "GroupCalendarActionsItem" label = "GroupCalendarActions" imageMso = "GroupCalendarActions" />
      <item id = "GroupCalendarArrangeItem" label = "GroupCalendarArrange" imageMso = "GroupCalendarArrange" />
      <item id = "GroupCalendarMenuItem" label = "GroupCalendarMenu" imageMso = "GroupCalendarMenu" />
      <item id = "GroupCalendarNewItem" label = "GroupCalendarNew" imageMso = "GroupCalendarNew" />
      <item id = "GroupCalendarOptionsItem" label = "GroupCalendarOptions" imageMso = "GroupCalendarOptions" />
      <item id = "GroupCalendarRecurringRespondItem" label = "GroupCalendarRecurringRespond" imageMso = "GroupCalendarRecurringRespond" />
      <item id = "GroupCalendarRefineSearchItem" label = "GroupCalendarRefineSearch" imageMso = "GroupCalendarRefineSearch" />
      <item id = "GroupCalendarRespondItem" label = "GroupCalendarRespond" imageMso = "GroupCalendarRespond" />
      <item id = "GroupCalendarShareItem" label = "GroupCalendarShare" imageMso = "GroupCalendarShare" />
      <item id = "GroupCalendarTagsItem" label = "GroupCalendarTags" imageMso = "GroupCalendarTags" />
      <item id = "GroupCalendarToolItem" label = "GroupCalendarTool" imageMso = "GroupCalendarTool" />
      <item id = "GroupCalendarToolCalendarViewItem" label = "GroupCalendarToolCalendarView" imageMso = "GroupCalendarToolCalendarView" />
      <item id = "GroupCalendarViewFormatItem" label = "GroupCalendarViewFormat" imageMso = "GroupCalendarViewFormat" />
      <item id = "GroupCalendarViewLayoutItem" label = "GroupCalendarViewLayout" imageMso = "GroupCalendarViewLayout" />
      <item id = "GroupCalendarViewShowHideItem" label = "GroupCalendarViewShowHide" imageMso = "GroupCalendarViewShowHide" />
      <item id = "GroupCaptionsItem" label = "GroupCaptions" imageMso = "GroupCaptions" />
      <item id = "GroupCatalogMergeFinishItem" label = "GroupCatalogMergeFinish" imageMso = "GroupCatalogMergeFinish" />
      <item id = "GroupCatalogMergeInsertFieldsItem" label = "GroupCatalogMergeInsertFields" imageMso = "GroupCatalogMergeInsertFields" />
      <item id = "GroupCatalogMergeLayoutCanvasesItem" label = "GroupCatalogMergeLayoutCanvases" imageMso = "GroupCatalogMergeLayoutCanvases" />
      <item id = "GroupCatalogMergePreviewResultsItem" label = "GroupCatalogMergePreviewResults" imageMso = "GroupCatalogMergePreviewResults" />
      <item id = "GroupCatalogMergeStartItem" label = "GroupCatalogMergeStart" imageMso = "GroupCatalogMergeStart" />
      <item id = "GroupCDAudioSetupItem" label = "GroupCDAudioSetup" imageMso = "GroupCDAudioSetup" />
      <item id = "GroupCellLayoutItem" label = "GroupCellLayout" imageMso = "GroupCellLayout" />
      <item id = "GroupCellsItem" label = "GroupCells" imageMso = "GroupCells" />
      <item id = "GroupCellsInsertItem" label = "GroupCellsInsert" imageMso = "GroupCellsInsert" />
      <item id = "GroupCFFDesignItem" label = "GroupCFFDesign" imageMso = "GroupCFFDesign" />
      <item id = "GroupCFFInsertItem" label = "GroupCFFInsert" imageMso = "GroupCFFInsert" />
      <item id = "GroupChangesItem" label = "GroupChanges" imageMso = "GroupChanges" />
      <item id = "GroupChangesExcelItem" label = "GroupChangesExcel" imageMso = "GroupChangesExcel" />
      <item id = "GroupChangesTrackingItem" label = "GroupChangesTracking" imageMso = "GroupChangesTracking" />
      <item id = "GroupChartAnalysisItem" label = "GroupChartAnalysis" imageMso = "GroupChartAnalysis" />
      <item id = "GroupChartAxesItem" label = "GroupChartAxes" imageMso = "GroupChartAxes" />
      <item id = "GroupChartBackgroundItem" label = "GroupChartBackground" imageMso = "GroupChartBackground" />
      <item id = "GroupChartCurrentSelectionItem" label = "GroupChartCurrentSelection" imageMso = "GroupChartCurrentSelection" />
      <item id = "GroupChartDataItem" label = "GroupChartData" imageMso = "GroupChartData" />
      <item id = "GroupChartLabelsItem" label = "GroupChartLabels" imageMso = "GroupChartLabels" />
      <item id = "GroupChartLayoutsItem" label = "GroupChartLayouts" imageMso = "GroupChartLayouts" />
      <item id = "GroupChartLocationItem" label = "GroupChartLocation" imageMso = "GroupChartLocation" />
      <item id = "GroupChartPropertiesItem" label = "GroupChartProperties" imageMso = "GroupChartProperties" />
      <item id = "GroupChartShapesItem" label = "GroupChartShapes" imageMso = "GroupChartShapes" />
      <item id = "GroupChartStylesItem" label = "GroupChartStyles" imageMso = "GroupChartStyles" />
      <item id = "GroupChartTypeItem" label = "GroupChartType" imageMso = "GroupChartType" />
      <item id = "GroupChessItem" label = "GroupChess" imageMso = "GroupChess" />
      <item id = "GroupChessboardItem" label = "GroupChessboard" imageMso = "GroupChessboard" />
      <item id = "GroupChineseTranslationItem" label = "GroupChineseTranslation" imageMso = "GroupChineseTranslation" />
      >
      <item id = "GroupCleanUpItem" label = "GroupCleanUp" imageMso = "GroupCleanUp" />
      <item id = "GroupClearItem" label = "GroupClear" imageMso = "GroupClear" />
      <item id = "GroupClearSearchItem" label = "GroupClearSearch" imageMso = "GroupClearSearch" />
      <item id = "GroupClipboardItem" label = "GroupClipboard" imageMso = "GroupClipboard" />
      <item id = "GroupClipboardMeetingsToolO12Item" label = "GroupClipboardMeetingsToolO12" imageMso = "GroupClipboardMeetingsToolO12" />
      <item id = "GroupClipboardSimpleItem" label = "GroupClipboardSimple" imageMso = "GroupClipboardSimple" />
      <item id = "GroupClipboardWithLinkItem" label = "GroupClipboardWithLink" imageMso = "GroupClipboardWithLink" />
      <item id = "GroupCodeItem" label = "GroupCode" imageMso = "GroupCode" />
      <item id = "GroupCodeEditorItem" label = "GroupCodeEditor" imageMso = "GroupCodeEditor" />
      <item id = "GroupCodeFormattingItem" label = "GroupCodeFormatting" imageMso = "GroupCodeFormatting" />
      <item id = "GroupCodeSnippetItem" label = "GroupCodeSnippet" imageMso = "GroupCodeSnippet" />
      <item id = "GroupCollectDataItem" label = "GroupCollectData" imageMso = "GroupCollectData" />
      <item id = "GroupColorItem" label = "GroupColor" imageMso = "GroupColor" />
      <item id = "GroupColorGrayscaleItem" label = "GroupColorGrayscale" imageMso = "GroupColorGrayscale" />
      <item id = "GroupColorModeCloseItem" label = "GroupColorModeClose" imageMso = "GroupColorModeClose" />
      <item id = "GroupColorModeSettingItem" label = "GroupColorModeSetting" imageMso = "GroupColorModeSetting" />
      <item id = "GroupColumnActionsItem" label = "GroupColumnActions" imageMso = "GroupColumnActions" />
      <item id = "GroupColumnAdministrationItem" label = "GroupColumnAdministration" imageMso = "GroupColumnAdministration" />
      <item id = "GroupColumnsItem" label = "GroupColumns" imageMso = "GroupColumns" />
      <item id = "GroupCommentPositionItem" label = "GroupCommentPosition" imageMso = "GroupCommentPosition" />
      <item id = "GroupCommentsItem" label = "GroupComments" imageMso = "GroupComments" />
      <item id = "GroupCommentShapesItem" label = "GroupCommentShapes" imageMso = "GroupCommentShapes" />
      <item id = "GroupCommunicateItem" label = "GroupCommunicate" imageMso = "GroupCommunicate" />
      <item id = "GroupCommunicateActionsItem" label = "GroupCommunicateActions" imageMso = "GroupCommunicateActions" />
      <item id = "GroupCompareItem" label = "GroupCompare" imageMso = "GroupCompare" />
      <item id = "GroupCompareProjectsCompareItem" label = "GroupCompareProjectsCompare" imageMso = "GroupCompareProjectsCompare" />
      <item id = "GroupCompareProjectsShowItem" label = "GroupCompareProjectsShow" imageMso = "GroupCompareProjectsShow" />
      <item id = "GroupCompareProjectsViewItem" label = "GroupCompareProjectsView" imageMso = "GroupCompareProjectsView" />
      <item id = "GroupConflictErrorResolutionItem" label = "GroupConflictErrorResolution" imageMso = "GroupConflictErrorResolution" />
      <item id = "GroupConflictsItem" label = "GroupConflicts" imageMso = "GroupConflicts" />
      <item id = "GroupConflictsCloseItem" label = "GroupConflictsClose" imageMso = "GroupConflictsClose" />
      <item id = "GroupConnectedSystemActionsItem" label = "GroupConnectedSystemActions" imageMso = "GroupConnectedSystemActions" />
      <item id = "GroupConnectedToolsWorkspaceItem" label = "GroupConnectedToolsWorkspace" imageMso = "GroupConnectedToolsWorkspace" />
      <item id = "GroupConnectionsItem" label = "GroupConnections" imageMso = "GroupConnections" />
      <item id = "GroupContactOptionsItem" label = "GroupContactOptions" imageMso = "GroupContactOptions" />
      <item id = "GroupContactRefineSearchItem" label = "GroupContactRefineSearch" imageMso = "GroupContactRefineSearch" />
      <item id = "GroupContactsActionsItem" label = "GroupContactsActions " imageMso = "GroupContactsActions" />
      <item id = "GroupContactsMoreOptionsItem" label = "GroupContactsMoreOptions" imageMso = "GroupContactsMoreOptions" />
      <item id = "GroupContactsNewItem" label = "GroupContactsNew" imageMso = "GroupContactsNew" />
      <item id = "GroupContactsOptionsItem" label = "GroupContactsOptions" imageMso = "GroupContactsOptions" />
      <item id = "GroupContactsShareItem" label = "GroupContactsShare" imageMso = "GroupContactsShare" />
      <item id = "GroupContainerSizeItem" label = "GroupContainerSize" imageMso = "GroupContainerSize" />
      <item id = "GroupContainerStylesItem" label = "GroupContainerStyles" imageMso = "GroupContainerStyles" />
      <item id = "GroupContentTypeAddOptionsItem" label = "GroupContentTypeAddOptions" imageMso = "GroupContentTypeAddOptions" />
      <item id = "GroupContentTypeColumnActionsItem" label = "GroupContentTypeColumnActions" imageMso = "GroupContentTypeColumnActions" />
      <item id = "GroupContentTypeColumnAdministrationItem" label = "GroupContentTypeColumnAdministration" imageMso = "GroupContentTypeColumnAdministration" />
      <item id = "GroupContentTypeEditItem" label = "GroupContentTypeEdit" imageMso = "GroupContentTypeEdit" />
      <item id = "GroupContentTypeSummaryEditItem" label = "GroupContentTypeSummaryEdit" imageMso = "GroupContentTypeSummaryEdit" />
      <item id = "GroupContentTypeSummaryNewItem" label = "GroupContentTypeSummaryNew" imageMso = "GroupContentTypeSummaryNew" />
      <item id = "GroupContentTypeWorkflowsEditItem" label = "GroupContentTypeWorkflowsEdit" imageMso = "GroupContentTypeWorkflowsEdit" />
      <item id = "GroupContentTypeWorkflowsNewItem" label = "GroupContentTypeWorkflowsNew" imageMso = "GroupContentTypeWorkflowsNew" />
      <item id = "GroupControlAlignmentItem" label = "GroupControlAlignment" imageMso = "GroupControlAlignment" />
      <item id = "GroupControlAlignmentLayoutItem" label = "GroupControlAlignmentLayout" imageMso = "GroupControlAlignmentLayout" />
      <item id = "GroupControlBordersAndShadingItem" label = "GroupControlBordersAndShading" imageMso = "GroupControlBordersAndShading" />
      <item id = "GroupControlFormattingItem" label = "GroupControlFormatting" imageMso = "GroupControlFormatting" />
      <item id = "GroupControlLayoutItem" label = "GroupControlLayout" imageMso = "GroupControlLayout" />
      <item id = "GroupControlPositionLayoutItem" label = "GroupControlPositionLayout" imageMso = "GroupControlPositionLayout" />
      <item id = "GroupControlsItem" label = "GroupControls" imageMso = "GroupControls" />
      <item id = "GroupControlsAccessItem" label = "GroupControlsAccess" imageMso = "GroupControlsAccess" />
      <item id = "GroupControlsGalleryItem" label = "GroupControlsGallery" imageMso = "GroupControlsGallery" />
      <item id = "GroupControlSizeItem" label = "GroupControlSize" imageMso = "GroupControlSize" />
      <item id = "GroupContTypeManageItem" label = "GroupContTypeManage" imageMso = "GroupContTypeManage" />
      <item id = "GroupContTypeNewItem" label = "GroupContTypeNew" imageMso = "GroupContTypeNew" />
      <item id = "GroupContTypeSummaryManageItem" label = "GroupContTypeSummaryManage" imageMso = "GroupContTypeSummaryManage" />
      <item id = "GroupConvertItem" label = "GroupConvert" imageMso = "GroupConvert" />
      <item id = "GroupCopyItem" label = "GroupCopy" imageMso = "GroupCopy" />
      <item id = "GroupCreateItem" label = "GroupCreate" imageMso = "GroupCreate" />
      <item id = "GroupCreateClientItem" label = "GroupCreateClient" imageMso = "GroupCreateClient" />
      <item id = "GroupCreateFormsItem" label = "GroupCreateForms" imageMso = "GroupCreateForms" />
      <item id = "GroupCreateFormsWebItem" label = "GroupCreateFormsWeb" imageMso = "GroupCreateFormsWeb" />
      <item id = "GroupCreateOtherItem" label = "GroupCreateOther" imageMso = "GroupCreateOther" />
      <item id = "GroupCreateOtherWebItem" label = "GroupCreateOtherWeb" imageMso = "GroupCreateOtherWeb" />
      <item id = "GroupCreateReportsItem" label = "GroupCreateReports" imageMso = "GroupCreateReports" />
      <item id = "GroupCreateReportsWebItem" label = "GroupCreateReportsWeb" imageMso = "GroupCreateReportsWeb" />
      <item id = "GroupCreateTablesItem" label = "GroupCreateTables" imageMso = "GroupCreateTables" />
      <item id = "GroupCreateTablesWebItem" label = "GroupCreateTablesWeb" imageMso = "GroupCreateTablesWeb" />
      >
      <item id = "GroupCurrentViewItem" label = "GroupCurrentView" imageMso = "GroupCurrentView" />
      <item id = "GroupCustomFormsItem" label = "GroupCustomForms" imageMso = "GroupCustomForms" />
      <item id = "GroupDailyTaskListArrangementItem" label = "GroupDailyTaskListArrangement" imageMso = "GroupDailyTaskListArrangement" />
      <item id = "GroupDataItem" label = "GroupData" imageMso = "GroupData" />
      <item id = "GroupDatabaseModelingManageItem" label = "GroupDatabaseModelingManage" imageMso = "GroupDatabaseModelingManage" />
      <item id = "GroupDatabaseModelingModelItem" label = "GroupDatabaseModelingModel" imageMso = "GroupDatabaseModelingModel" />
      <item id = "GroupDatabaseModelingShowHideItem" label = "GroupDatabaseModelingShowHide" imageMso = "GroupDatabaseModelingShowHide" />
      <item id = "GroupDatabaseSourceControlItem" label = "GroupDatabaseSourceControl" imageMso = "GroupDatabaseSourceControl" />
      <item id = "GroupDatabaseToolsItem" label = "GroupDatabaseTools" imageMso = "GroupDatabaseTools" />
      <item id = "GroupDataCalendarToolItem" label = "GroupDataCalendarTool" imageMso = "GroupDataCalendarTool" />
      <item id = "GroupDataCalendarViewItem" label = "GroupDataCalendarView" imageMso = "GroupDataCalendarView" />
      <item id = "GroupDataConnectionsActionsItem" label = "GroupDataConnectionsActions" imageMso = "GroupDataConnectionsActions" />
      <item id = "GroupDataConnectionsEditItem" label = "GroupDataConnectionsEdit" imageMso = "GroupDataConnectionsEdit" />
      <item id = "GroupDataConnectionsManageItem" label = "GroupDataConnectionsManage" imageMso = "GroupDataConnectionsManage" />
      <item id = "GroupDataConnectionsNewItem" label = "GroupDataConnectionsNew" imageMso = "GroupDataConnectionsNew" />
      <item id = "GroupDataFormsToolItem" label = "GroupDataFormsTool" imageMso = "GroupDataFormsTool" />
      <item id = "GroupDataNetworkDiagramItem" label = "GroupDataNetworkDiagram" imageMso = "GroupDataNetworkDiagram" />
      <item id = "GroupDataNotepadToolItem" label = "GroupDataNotepadTool" imageMso = "GroupDataNotepadTool" />
      <item id = "GroupDataResourceItem" label = "GroupDataResource" imageMso = "GroupDataResource" />
      <item id = "GroupDatasheetRelationshipsItem" label = "GroupDatasheetRelationships" imageMso = "GroupDatasheetRelationships" />
      <item id = "GroupDataSourcesConnectItem" label = "GroupDataSourcesConnect" imageMso = "GroupDataSourcesConnect" />
      <item id = "GroupDataToolsItem" label = "GroupDataTools" imageMso = "GroupDataTools" />
      <item id = "GroupDataTypeItem" label = "GroupDataType" imageMso = "GroupDataType" />
      <item id = "GroupDataTypeAndFormattingItem" label = "GroupDataTypeAndFormatting" imageMso = "GroupDataTypeAndFormatting" />
      <item id = "GroupDataViewActionsItem" label = "GroupDataViewActions" imageMso = "GroupDataViewActions" />
      <item id = "GroupDayWeekMonthArrangementItem" label = "GroupDayWeekMonthArrangement" imageMso = "GroupDayWeekMonthArrangement" />
      <item id = "GroupDeleteItem" label = "GroupDelete" imageMso = "GroupDelete" />
      <item id = "GroupDependenciesItem" label = "GroupDependencies" imageMso = "GroupDependencies" />
      <item id = "GroupDesignItem" label = "GroupDesign" imageMso = "GroupDesign" />
      <item id = "GroupDesignBlockItem" label = "GroupDesignBlock" imageMso = "GroupDesignBlock" />
      <item id = "GroupDesignGridlinesItem" label = "GroupDesignGridlines" imageMso = "GroupDesignGridlines" />
      <item id = "GroupDesignTableItem" label = "GroupDesignTable" imageMso = "GroupDesignTable" />
      <item id = "GroupDiagramArrangeClassicItem" label = "GroupDiagramArrangeClassic" imageMso = "GroupDiagramArrangeClassic" />
      <item id = "GroupDiagramLayoutClassicItem" label = "GroupDiagramLayoutClassic" imageMso = "GroupDiagramLayoutClassic" />
      <item id = "GroupDiagrammingItem" label = "GroupDiagramming" imageMso = "GroupDiagramming" />
      <item id = "GroupDiagramPartsItem" label = "GroupDiagramParts" imageMso = "GroupDiagramParts" />
      <item id = "GroupDiagramStylesClassicItem" label = "GroupDiagramStylesClassic" imageMso = "GroupDiagramStylesClassic" />
      <item id = "GroupDiscussionItem" label = "GroupDiscussion" imageMso = "GroupDiscussion" />
      <item id = "GroupDisplayDataItem" label = "GroupDisplayData" imageMso = "GroupDisplayData" />
      <item id = "GroupDocumentLibraryEditItem" label = "GroupDocumentLibraryEdit" imageMso = "GroupDocumentLibraryEdit" />
      <item id = "GroupDocumentLibraryFileActionsItem" label = "GroupDocumentLibraryFileActions" imageMso = "GroupDocumentLibraryFileActions" />
      <item id = "GroupDocumentLibraryManageItem" label = "GroupDocumentLibraryManage" imageMso = "GroupDocumentLibraryManage" />
      <item id = "GroupDocumentLibraryNewItem" label = "GroupDocumentLibraryNew" imageMso = "GroupDocumentLibraryNew" />
      <item id = "GroupDocumentsFilesToolO12Item" label = "GroupDocumentsFilesToolO12" imageMso = "GroupDocumentsFilesToolO12" />
      <item id = "GroupDocumentsViewItem" label = "GroupDocumentsView" imageMso = "GroupDocumentsView" />
      <item id = "GroupDocumentsViewSiteClientItem" label = "GroupDocumentsViewSiteClient" imageMso = "GroupDocumentsViewSiteClient" />
      <item id = "GroupDocumentViewsItem" label = "GroupDocumentViews" imageMso = "GroupDocumentViews" />
      <item id = "GroupDownloadItem" label = "GroupDownload" imageMso = "GroupDownload" />
      <item id = "GroupDrawBordersItem" label = "GroupDrawBorders" imageMso = "GroupDrawBorders" />
      <item id = "GroupDrawingItem" label = "GroupDrawing" imageMso = "GroupDrawing" />
      <item id = "GroupDrawing2Item" label = "GroupDrawing2" imageMso = "GroupDrawing2" />
      <item id = "GroupDrawingsItem" label = "GroupDrawings" imageMso = "GroupDrawings" />
      <item id = "GroupE Chỉnh sửaItem" label = "GroupE Chỉnh sửa" imageMso = "GroupE Chỉnh sửa" />
      <item id = "GroupE Chỉnh sửaExcelItem" label = "GroupE Chỉnh sửaExcel" imageMso = "GroupE Chỉnh sửaExcel" />
      <item id = "GroupEffectItem" label = "GroupEffect" imageMso = "GroupEffect" />
      <item id = "GroupEffectsItem" label = "GroupEffects" imageMso = "GroupEffects" />
      <item id = "GroupEntityFieldActionsItem" label = "GroupEntityFieldActions" imageMso = "GroupEntityFieldActions" />
      <item id = "GroupEntityOperationActionsItem" label = "GroupEntityOperationActions" imageMso = "GroupEntityOperationActions" />
      <item id = "GroupEnvelopeLabelCreateItem" label = "GroupEnvelopeLabelCreate" imageMso = "GroupEnvelopeLabelCreate" />
      <item id = "GroupEquationStructuresItem" label = "GroupEquationStructures" imageMso = "GroupEquationStructures" />
      <item id = "GroupEquationSymbolsItem" label = "GroupEquationSymbols" imageMso = "GroupEquationSymbols" />
      <item id = "GroupEquationToolsItem" label = "GroupEquationTools" imageMso = "GroupEquationTools" />
      <item id = "GroupExportItem" label = "GroupExport" imageMso = "GroupExport" />
      <item id = "GroupFacilitiesDataItem" label = "GroupFacilitiesData" imageMso = "GroupFacilitiesData" />
      <item id = "GroupFacilitiesManageItem" label = "GroupFacilitiesManage" imageMso = "GroupFacilitiesManage" />
      <item id = "GroupFacilitiesShapesItem" label = "GroupFacilitiesShapes" imageMso = "GroupFacilitiesShapes" />
      <item id = "GroupFavoritesItem" label = "GroupFavorites" imageMso = "GroupFavorites" />
      <item id = "GroupFieldItem" label = "GroupField" imageMso = "GroupField" />
      <item id = "GroupFieldAndTableEventsDesignItem" label = "GroupFieldAndTableEventsDesign" imageMso = "GroupFieldAndTableEventsDesign" />
      <item id = "GroupFieldConstraintsItem" label = "GroupFieldConstraints" imageMso = "GroupFieldConstraints" />
      <item id = "GroupFieldPropertiesItem" label = "GroupFieldProperties" imageMso = "GroupFieldProperties" />
      <item id = "GroupFieldsItem" label = "GroupFields" imageMso = "GroupFields" />
      <item id = "GroupFieldsAndColumnsItem" label = "GroupFieldsAndColumns" imageMso = "GroupFieldsAndColumns" />
      <item id = "GroupFieldsToolsItem" label = "GroupFieldsTools" imageMso = "GroupFieldsTools" />
      <item id = "GroupFieldValidationItem" label = "GroupFieldValidation" imageMso = "GroupFieldValidation" />
      <item id = "GroupFillItem" label = "GroupFill" imageMso = "GroupFill" />
      <item id = "GroupFilterMailItem" label = "GroupFilterMail" imageMso = "GroupFilterMail" />
      <item id = "GroupFilterMessagesItem" label = "GroupFilterMessages" imageMso = "GroupFilterMessages" />
      <item id = "GroupFilterSearchItem" label = "GroupFilterSearch" imageMso = "GroupFilterSearch" />
      <item id = "GroupFilterSortAndGroupItem" label = "GroupFilterSortAndGroup" imageMso = "GroupFilterSortAndGroup" />
      <item id = "GroupFindItem" label = "GroupFind" imageMso = "GroupFind" />
      <item id = "GroupFindAccessItem" label = "GroupFindAccess" imageMso = "GroupFindAccess" />
      <item id = "GroupFindFormsToolItem" label = "GroupFindFormsTool" imageMso = "GroupFindFormsTool" />
      <item id = "GroupFindNotepadToolItem" label = "GroupFindNotepadTool" imageMso = "GroupFindNotepadTool" />
      <item id = "GroupFloorPlanPlanItem" label = "GroupFloorPlanPlan" imageMso = "GroupFloorPlanPlan" />
      <item id = "GroupFoldersItem" label = "GroupFolders" imageMso = "GroupFolders" />
      <item id = "GroupFollowUpItem" label = "GroupFollowUp" imageMso = "GroupFollowUp" />
      <item id = "GroupFontItem" label = "GroupFont" imageMso = "GroupFont" />
      <item id = "GroupFontAccessItem" label = "GroupFontAccess" imageMso = "GroupFontAccess" />
      <item id = "GroupFontStylesItem" label = "GroupFontStyles" imageMso = "GroupFontStyles" />
      <item id = "GroupFootnotesItem" label = "GroupFootnotes" imageMso = "GroupFootnotes" />
      <item id = "GroupFormItem" label = "GroupForm" imageMso = "GroupForm" />
      <item id = "GroupFormatTextItem" label = "GroupFormatText" imageMso = "GroupFormatText" />
      <item id = "GroupFormattingItem" label = "GroupFormatting" imageMso = "GroupFormatting" />
      <item id = "GroupFormattingControlsItem" label = "GroupFormattingControls" imageMso = "GroupFormattingControls" />
      <item id = "GroupFormattingGridlinesItem" label = "GroupFormattingGridlines" imageMso = "GroupFormattingGridlines" />
      <item id = "GroupFormBackgroundItem" label = "GroupFormBackground" imageMso = "GroupFormBackground" />
      <item id = "GroupFormHeaderFooterItem" label = "GroupFormHeaderFooter" imageMso = "GroupFormHeaderFooter" />
      <item id = "GroupFormTemplateItem" label = "GroupFormTemplate" imageMso = "GroupFormTemplate" />
      <item id = "GroupFormulaAuditingItem" label = "GroupFormulaAuditing" imageMso = "GroupFormulaAuditing" />
      <item id = "GroupFunctionLibraryItem" label = "GroupFunctionLibrary" imageMso = "GroupFunctionLibrary" />
      <item id = "GroupGanttChartBarStylesItem" label = "GroupGanttChartBarStyles" imageMso = "GroupGanttChartBarStyles" />
      <item id = "GroupGanttChartFormatItem" label = "GroupGanttChartFormat" imageMso = "GroupGanttChartFormat" />
      <item id = "GroupGanttChartShowHideItem" label = "GroupGanttChartShowHide" imageMso = "GroupGanttChartShowHide" />
      <item id = "GroupGanttChartTextItem" label = "GroupGanttChartText" imageMso = "GroupGanttChartText" />
      <item id = "GroupGanttColumnsItem" label = "GroupGanttColumns" imageMso = "GroupGanttColumns" />
      <item id = "GroupGanttManageItem" label = "GroupGanttManage" imageMso = "GroupGanttManage" />
      <item id = "GroupGanttNavigationItem" label = "GroupGanttNavigation" imageMso = "GroupGanttNavigation" />
      <item id = "GroupGanttTasksItem" label = "GroupGanttTasks" imageMso = "GroupGanttTasks" />
      <item id = "GroupGetExternalDataItem" label = "GroupGetExternalData" imageMso = "GroupGetExternalData" />
      <item id = "GroupGoToItem" label = "GroupGoTo" imageMso = "GroupGoTo" />
      <item id = "GroupGotoItem" label = "GroupGoto" imageMso = "GroupGoto" />
      <item id = "GroupGoToBrowserOnlyToolItem" label = "GroupGoToBrowserOnlyTool" imageMso = "GroupGoToBrowserOnlyTool" />
      <item id = "GroupGoToSharePointFilesToolO12Item" label = "GroupGoToSharePointFilesToolO12" imageMso = "GroupGoToSharePointFilesToolO12" />
      <item id = "GroupGroupingAndTotalsItem" label = "GroupGroupingAndTotals" imageMso = "GroupGroupingAndTotals" />
      <item id = "GroupHeaderFooterItem" label = "GroupHeaderFooter" imageMso = "GroupHeaderFooter" />
      <item id = "GroupHeaderFooterCloseItem" label = "GroupHeaderFooterClose" imageMso = "GroupHeaderFooterClose" />
      <item id = "GroupHeaderFooterElementsItem" label = "GroupHeaderFooterElements" imageMso = "GroupHeaderFooterElements" />
      <item id = "GroupHeaderFooterExcelItem" label = "GroupHeaderFooterExcel" imageMso = "GroupHeaderFooterExcel" />
      <item id = "GroupHeaderFooterInsertItem" label = "GroupHeaderFooterInsert" imageMso = "GroupHeaderFooterInsert" />
      <item id = "GroupHeaderFooterLayoutItem" label = "GroupHeaderFooterLayout" imageMso = "GroupHeaderFooterLayout" />
      <item id = "GroupHeaderFooterNavigationItem" label = "GroupHeaderFooterNavigation" imageMso = "GroupHeaderFooterNavigation" />
      <item id = "GroupHeaderFooterOptionsItem" label = "GroupHeaderFooterOptions" imageMso = "GroupHeaderFooterOptions" />
      <item id = "GroupHeaderFooterPositionItem" label = "GroupHeaderFooterPosition" imageMso = "GroupHeaderFooterPosition" />
      <item id = "GroupHotspotItem" label = "GroupHotspot" imageMso = "GroupHotspot" />
      <item id = "GroupHyperlinkItem" label = "GroupHyperlink" imageMso = "GroupHyperlink" />
      <item id = "GroupIconArrangementItem" label = "GroupIconArrangement" imageMso = "GroupIconArrangement" />
      <item id = "GroupImportItem" label = "GroupImport" imageMso = "GroupImport" />
      <item id = "GroupIncludeItem" label = "GroupInclude" imageMso = "GroupInclude" />
      <item id = "GroupIncludeMainTabItem" label = "GroupIncludeMainTab" imageMso = "GroupIncludeMainTab" />
      <item id = "GroupIndexItem" label = "GroupIndex" imageMso = "GroupIndex" />
      <item id = "GroupInfoPathItem" label = "GroupInfoPath" imageMso = "GroupInfoPath" />
      <item id = "GroupInfoPathInkItem" label = "GroupInfoPathInk" imageMso = "GroupInfoPathInk" />
      <item id = "GroupInfoPathInkFormatItem" label = "GroupInfoPathInkFormat" imageMso = "GroupInfoPathInkFormat" />
      <item id = "GroupInfoPathInkPensItem" label = "GroupInfoPathInkPens" imageMso = "GroupInfoPathInkPens" />
      <item id = "GroupingItem" label = "Grouping" imageMso = "Grouping" />
      <item id = "GroupingsGroupItem" label = "GroupingsGroup" imageMso = "GroupingsGroup" />
      <item id = "GroupInkItem" label = "GroupInk" imageMso = "GroupInk" />
      <item id = "GroupInkCloseItem" label = "GroupInkClose" imageMso = "GroupInkClose" />
      <item id = "GroupInkEditItem" label = "GroupInkEdit" imageMso = "GroupInkEdit" />
      <item id = "GroupInkFormatItem" label = "GroupInkFormat" imageMso = "GroupInkFormat" />
      <item id = "GroupInkPensItem" label = "GroupInkPens" imageMso = "GroupInkPens" />
      <item id = "GroupInkSelectItem" label = "GroupInkSelect" imageMso = "GroupInkSelect" />
      <item id = "GroupInlineE Chỉnh sửaItem" label = "GroupInlineE Chỉnh sửa" imageMso = "GroupInlineE Chỉnh sửa" />
      <item id = "GroupInsertBarcodeItem" label = "GroupInsertBarcode" imageMso = "GroupInsertBarcode" />
      <item id = "GroupInsertBusinessInfoItem" label = "GroupInsertBusinessInfo" imageMso = "GroupInsertBusinessInfo" />
      <item id = "GroupInsertChartsExcelItem" label = "GroupInsertChartsExcel" imageMso = "GroupInsertChartsExcel" />
      <item id = "GroupInsertFilesItem" label = "GroupInsertFiles" imageMso = "GroupInsertFiles" />
      <item id = "GroupInsertIllustrationItem" label = "GroupInsertIllustration" imageMso = "GroupInsertIllustration" />
     </comboBox>
    </group>
    <group id = "group2" label = "imageMso">
     <comboBox id = "comboBox4" label = "imageMso (GI):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "4" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "GroupInsertLinksItem" label = "GroupInsertLinks" imageMso = "GroupInsertLinks" />
      <item id = "GroupInsertMediaClipsItem" label = "GroupInsertMediaClips" imageMso = "GroupInsertMediaClips" />
      <item id = "GroupInsertPagesItem" label = "GroupInsertPages" imageMso = "GroupInsertPages" />
      <item id = "GroupInsertShapesItem" label = "GroupInsertShapes" imageMso = "GroupInsertShapes" />
      <item id = "GroupInsertSlidesItem" label = "GroupInsertSlides" imageMso = "GroupInsertSlides" />
      <item id = "GroupInsertSymbolsItem" label = "GroupInsertSymbols" imageMso = "GroupInsertSymbols" />
      <item id = "GroupInsertTablesItem" label = "GroupInsertTables" imageMso = "GroupInsertTables" />
      <item id = "GroupInsertTablesExcelItem" label = "GroupInsertTablesExcel" imageMso = "GroupInsertTablesExcel" />
      <item id = "GroupInsertTablesHomeItem" label = "GroupInsertTablesHome" imageMso = "GroupInsertTablesHome" />
      <item id = "GroupInsertTextItem" label = "GroupInsertText" imageMso = "GroupInsertText" />
      <item id = "GroupInsertTimeStampItem" label = "GroupInsertTimeStamp" imageMso = "GroupInsertTimeStamp" />
      <item id = "GroupIntelliSenseItem" label = "GroupIntelliSense" imageMso = "GroupIntelliSense" />
      <item id = "GroupInterconnectItem" label = "GroupInterconnect" imageMso = "GroupInterconnect" />
      <item id = "GroupInviteItem" label = "GroupInvite" imageMso = "GroupInvite" />
      <item id = "GroupItemsItem" label = "GroupItems" imageMso = "GroupItems" />
      <item id = "GroupJournalArrangementItem" label = "GroupJournalArrangement" imageMso = "GroupJournalArrangement" />
      <item id = "GroupJournalNewItem" label = "GroupJournalNew" imageMso = "GroupJournalNew" />
      <item id = "GroupJournalOptionsItem" label = "GroupJournalOptions" imageMso = "GroupJournalOptions" />
      <item id = "GroupJournalRefineSearchItem" label = "GroupJournalRefineSearch" imageMso = "GroupJournalRefineSearch" />
      <item id = "GroupJournalsActionsItem" label = "GroupJournalsActions" imageMso = "GroupJournalsActions" />
      <item id = "GroupJournalShareItem" label = "GroupJournalShare" imageMso = "GroupJournalShare" />
      <item id = "GroupJunkEmailItem" label = "GroupJunkEmail" imageMso = "GroupJunkEmail" />
      <item id = "GroupLanguageItem" label = "GroupLanguage" imageMso = "GroupLanguage" />
      <item id = "GroupLayersItem" label = "GroupLayers" imageMso = "GroupLayers" />
      <item id = "GroupLayoutPagesEditItem" label = "GroupLayoutPagesEdit" imageMso = "GroupLayoutPagesEdit" />
      <item id = "GroupLayoutPagesManageItem" label = "GroupLayoutPagesManage" imageMso = "GroupLayoutPagesManage" />
      <item id = "GroupLayoutPagesNewItem" label = "GroupLayoutPagesNew" imageMso = "GroupLayoutPagesNew" />
      <item id = "GroupLayoutRoutingItem" label = "GroupLayoutRouting" imageMso = "GroupLayoutRouting" />
      <item id = "GroupLayoutShowHideItem" label = "GroupLayoutShowHide" imageMso = "GroupLayoutShowHide" />
      <item id = "GroupLevelItem" label = "GroupLevel" imageMso = "GroupLevel" />
      <item id = "GroupLinesItem" label = "GroupLines" imageMso = "GroupLines" />
      <item id = "GroupLinkItem" label = "GroupLink" imageMso = "GroupLink" />
      <item id = "GroupLinkedNotesItem" label = "GroupLinkedNotes" imageMso = "GroupLinkedNotes" />
      <item id = "GroupLinkingItem" label = "GroupLinking" imageMso = "GroupLinking" />
      <item id = "GroupListContentTypeActionsItem" label = "GroupListContentTypeActions" imageMso = "GroupListContentTypeActions" />
      <item id = "GroupListContentTypeEditItem" label = "GroupListContentTypeEdit" imageMso = "GroupListContentTypeEdit" />
      <item id = "GroupListContentTypeManageItem" label = "GroupListContentTypeManage" imageMso = "GroupListContentTypeManage" />
      <item id = "GroupListContentTypeNewItem" label = "GroupListContentTypeNew" imageMso = "GroupListContentTypeNew" />
      <item id = "GroupListCustomActionsEditItem" label = "GroupListCustomActionsEdit" imageMso = "GroupListCustomActionsEdit" />
      <item id = "GroupListCustomActionsManageItem" label = "GroupListCustomActionsManage" imageMso = "GroupListCustomActionsManage" />
      <item id = "GroupListCustomActionsNewItem" label = "GroupListCustomActionsNew" imageMso = "GroupListCustomActionsNew" />
      <item id = "GroupListEditItem" label = "GroupListEdit" imageMso = "GroupListEdit" />
      <item id = "GroupListFormsActionsItem" label = "GroupListFormsActions" imageMso = "GroupListFormsActions" />
      <item id = "GroupListFormsEditItem" label = "GroupListFormsEdit" imageMso = "GroupListFormsEdit" />
      <item id = "GroupListFormsManageItem" label = "GroupListFormsManage" imageMso = "GroupListFormsManage" />
      <item id = "GroupListFormsNewItem" label = "GroupListFormsNew" imageMso = "GroupListFormsNew" />
      <item id = "GroupListManageItem" label = "GroupListManage" imageMso = "GroupListManage" />
      <item id = "GroupListNewItem" label = "GroupListNew" imageMso = "GroupListNew" />
      <item id = "GroupListsItem" label = "GroupLists" imageMso = "GroupLists" />
      <item id = "GroupListsSummaryEditItem" label = "GroupListsSummaryEdit" imageMso = "GroupListsSummaryEdit" />
      <item id = "GroupListsSummaryManageItem" label = "GroupListsSummaryManage" imageMso = "GroupListsSummaryManage" />
      <item id = "GroupListSummaryNewItem" label = "GroupListSummaryNew" imageMso = "GroupListSummaryNew" />
      <item id = "GroupListToolDesignerCreateItem" label = "GroupListToolDesignerCreate" imageMso = "GroupListToolDesignerCreate" />
      <item id = "GroupListToolDesignerEditItem" label = "GroupListToolDesignerEdit" imageMso = "GroupListToolDesignerEdit" />
      <item id = "GroupListToolDesignerSaveItem" label = "GroupListToolDesignerSave" imageMso = "GroupListToolDesignerSave" />
      <item id = "GroupListToolEnterDesignerItem" label = "GroupListToolEnterDesigner" imageMso = "GroupListToolEnterDesigner" />
      <item id = "GroupListToolItem" label = "GroupListToolItem" imageMso = "GroupListToolItem" />
      <item id = "GroupListToolQuickViewItem" label = "GroupListToolQuickView" imageMso = "GroupListToolQuickView" />
      <item id = "GroupListToolQuickViewSiteClientItem" label = "GroupListToolQuickViewSiteClient" imageMso = "GroupListToolQuickViewSiteClient" />
      <item id = "GroupListToolSpellingItem" label = "GroupListToolSpelling" imageMso = "GroupListToolSpelling" />
      <item id = "GroupListToolTrackItem" label = "GroupListToolTrack" imageMso = "GroupListToolTrack" />
      <item id = "GroupListToolViewLayoutItem" label = "GroupListToolViewLayout" imageMso = "GroupListToolViewLayout" />
      <item id = "GroupListToolWorkspaceToolsItem" label = "GroupListToolWorkspaceTools" imageMso = "GroupListToolWorkspaceTools" />
      <item id = "GroupListViewItem" label = "GroupListView" imageMso = "GroupListView" />
      <item id = "GroupListViewActionsItem" label = "GroupListViewActions" imageMso = "GroupListViewActions" />
      <item id = "GroupListViewDataItem" label = "GroupListViewData" imageMso = "GroupListViewData" />
      <item id = "GroupListViewFieldsItem" label = "GroupListViewFields" imageMso = "GroupListViewFields" />
      <item id = "GroupListViewFilterSortAndGroupItem" label = "GroupListViewFilterSortAndGroup" imageMso = "GroupListViewFilterSortAndGroup" />
      <item id = "GroupListViewInlineE Chỉnh sửaItem" label = "GroupListViewInlineE Chỉnh sửa" imageMso = "GroupListViewInlineE Chỉnh sửa" />
      <item id = "GroupListViewsActionsItem" label = "GroupListViewsActions" imageMso = "GroupListViewsActions" />
      <item id = "GroupListViewsEditItem" label = "GroupListViewsEdit" imageMso = "GroupListViewsEdit" />
      <item id = "GroupListViewsManageItem" label = "GroupListViewsManage" imageMso = "GroupListViewsManage" />
      <item id = "GroupListViewsNewItem" label = "GroupListViewsNew" imageMso = "GroupListViewsNew" />
      <item id = "GroupListViewToolbarItem" label = "GroupListViewToolbar" imageMso = "GroupListViewToolbar" />
      <item id = "GroupListWorkflowsEditItem" label = "GroupListWorkflowsEdit" imageMso = "GroupListWorkflowsEdit" />
      <item id = "GroupListWorkflowsManageItem" label = "GroupListWorkflowsManage" imageMso = "GroupListWorkflowsManage" />
      <item id = "GroupListWorkflowsNewItem" label = "GroupListWorkflowsNew" imageMso = "GroupListWorkflowsNew" />
      <item id = "GroupLookupsItem" label = "GroupLookups" imageMso = "GroupLookups" />
      <item id = "GroupM1FutureSearchContextualTabItem" label = "GroupM1FutureSearchContextualTab" imageMso = "GroupM1FutureSearchContextualTab" />
      <item id = "GroupMacroItem" label = "GroupMacro" imageMso = "GroupMacro" />
      <item id = "GroupMacroActionsItem" label = "GroupMacroActions" imageMso = "GroupMacroActions" />
      <item id = "GroupMacroCloseItem" label = "GroupMacroClose" imageMso = "GroupMacroClose" />
      <item id = "GroupMacroRowsItem" label = "GroupMacroRows" imageMso = "GroupMacroRows" />
      <item id = "GroupMacrosItem" label = "GroupMacros" imageMso = "GroupMacros" />
      <item id = "GroupMacroShowHideItem" label = "GroupMacroShowHide" imageMso = "GroupMacroShowHide" />
      <item id = "GroupMacroToolsItem" label = "GroupMacroTools" imageMso = "GroupMacroTools" />
      <item id = "GroupMailActionsItem" label = "GroupMailActions" imageMso = "GroupMailActions" />
      <item id = "GroupMailDeleteItem" label = "GroupMailDelete" imageMso = "GroupMailDelete" />
      <item id = "GroupMailMergeFinishItem" label = "GroupMailMergeFinish" imageMso = "GroupMailMergeFinish" />
      <item id = "GroupMailMergePreviewResultsItem" label = "GroupMailMergePreviewResults" imageMso = "GroupMailMergePreviewResults" />
      <item id = "GroupMailMergeStartItem" label = "GroupMailMergeStart" imageMso = "GroupMailMergeStart" />
      <item id = "GroupMailMergeWriteInsertFieldsItem" label = "GroupMailMergeWriteInsertFields" imageMso = "GroupMailMergeWriteInsertFields" />
      <item id = "GroupMailNewItem" label = "GroupMailNew" imageMso = "GroupMailNew" />
      <item id = "GroupMailOptionsItem" label = "GroupMailOptions" imageMso = "GroupMailOptions" />
      <item id = "GroupMailRefineSearchItem" label = "GroupMailRefineSearch" imageMso = "GroupMailRefineSearch" />
      <item id = "GroupMailRespondItem" label = "GroupMailRespond" imageMso = "GroupMailRespond" />
      <item id = "GroupMailTipsItem" label = "GroupMailTips" imageMso = "GroupMailTips" />
      <item id = "GroupManageItem" label = "GroupManage" imageMso = "GroupManage" />
      <item id = "GroupManageCalendarItem" label = "GroupManageCalendar" imageMso = "GroupManageCalendar" />
      <item id = "GroupManageTaskItem" label = "GroupManageTask" imageMso = "GroupManageTask" />
      <item id = "GroupMarginItem" label = "GroupMargin" imageMso = "GroupMargin" />
      <item id = "GroupMarginsAndPaddingItem" label = "GroupMarginsAndPadding" imageMso = "GroupMarginsAndPadding" />
      <item id = "GroupMarginsAndPaddingControlLayoutItem" label = "GroupMarginsAndPaddingControlLayout" imageMso = "GroupMarginsAndPaddingControlLayout" />
      <item id = "GroupMarkupItem" label = "GroupMarkup" imageMso = "GroupMarkup" />
      <item id = "GroupMasterCloseItem" label = "GroupMasterClose" imageMso = "GroupMasterClose" />
      <item id = "GroupMasterDetailItem" label = "GroupMasterDetail" imageMso = "GroupMasterDetail" />
      <item id = "GroupMasterDocumentItem" label = "GroupMasterDocument" imageMso = "GroupMasterDocument" />
      <item id = "GroupMasterEditItem" label = "GroupMasterEdit" imageMso = "GroupMasterEdit" />
      <item id = "GroupMasterEditThemeItem" label = "GroupMasterEditTheme" imageMso = "GroupMasterEditTheme" />
      <item id = "GroupMasterLayoutItem" label = "GroupMasterLayout" imageMso = "GroupMasterLayout" />
      <item id = "GroupMasterPageItem" label = "GroupMasterPage" imageMso = "GroupMasterPage" />
      <item id = "GroupMasterPagesActionsItem" label = "GroupMasterPagesActions" imageMso = "GroupMasterPagesActions" />
      <item id = "GroupMasterPagesEditItem" label = "GroupMasterPagesEdit" imageMso = "GroupMasterPagesEdit" />
      <item id = "GroupMasterPagesManageItem" label = "GroupMasterPagesManage" imageMso = "GroupMasterPagesManage" />
      <item id = "GroupMasterPagesNewItem" label = "GroupMasterPagesNew" imageMso = "GroupMasterPagesNew" />
      <item id = "GroupMasterSlidesItem" label = "GroupMasterSlides" imageMso = "GroupMasterSlides" />
      <item id = "GroupMasterViewsItem" label = "GroupMasterViews" imageMso = "GroupMasterViews" />
      <item id = "GroupMediaPreviewItem" label = "GroupMediaPreview" imageMso = "GroupMediaPreview" />
      <item id = "GroupMeetingsItem" label = "GroupMeetings" imageMso = "GroupMeetings" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentAgendaItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentAgenda" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentAgenda" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentAgendaOptionsItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentAgendaOptions" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentAgendaOptions" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentEditAgendaItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentEditAgenda" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentEditAgenda" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentEditNoteItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentEditNote" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentEditNote" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentEditSummaryItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentEditSummary" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentEditSummary" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentMeetingItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentMeeting" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentMeeting" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentNoteItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentNote" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentNote" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentNotesOptionsItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentNotesOptions" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentNotesOptions" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentOpenItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentOpen" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentOpen" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentProfileOptionsItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentProfileOptions" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentProfileOptions" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentShowItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentShow" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentShow" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentSummaryItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentSummary" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentSummary" />
      <item id = "GroupMeetingsToolAppointmentSummaryShareItem" label = "GroupMeetingsToolAppointmentSummaryShare" imageMso = "GroupMeetingsToolAppointmentSummaryShare" />
      <item id = "GroupMeetingsToolCalendarItem" label = "GroupMeetingsToolCalendar" imageMso = "GroupMeetingsToolCalendar" />
      <item id = "GroupMembersItem" label = "GroupMembers" imageMso = "GroupMembers" />
      <item id = "GroupMembershipItem" label = "GroupMembership" imageMso = "GroupMembership" />
      <item id = "GroupMergeItem" label = "GroupMerge" imageMso = "GroupMerge" />
      <item id = "GroupMergeCellsItem" label = "GroupMergeCells" imageMso = "GroupMergeCells" />
      <item id = "GroupMessageFormatItem" label = "GroupMessageFormat" imageMso = "GroupMessageFormat" />
      <item id = "GroupMessageFormatNewItem" label = "GroupMessageFormatNew" imageMso = "GroupMessageFormatNew" />
      <item id = "GroupMessageOptionsItem" label = "GroupMessageOptions" imageMso = "GroupMessageOptions" />
      <item id = "GroupMindMapAddTopicsItem" label = "GroupMindMapAddTopics" imageMso = "GroupMindMapAddTopics" />
      <item id = "GroupMindMapArrangeItem" label = "GroupMindMapArrange" imageMso = "GroupMindMapArrange" />
      <item id = "GroupMindMapManageItem" label = "GroupMindMapManage" imageMso = "GroupMindMapManage" />
      <item id = "GroupModifyItem" label = "GroupModify" imageMso = "GroupModify" />
      <item id = "GroupMonitorsItem" label = "GroupMonitors" imageMso = "GroupMonitors" />
      <item id = "GroupMoreOptionsItem" label = "GroupMoreOptions" imageMso = "GroupMoreOptions" />
      <item id = "GroupMoveCellsItem" label = "GroupMoveCells" imageMso = "GroupMoveCells" />
      <item id = "GroupMoveDataItem" label = "GroupMoveData" imageMso = "GroupMoveData" />
      <item id = "GroupMovieOptionsItem" label = "GroupMovieOptions" imageMso = "GroupMovieOptions" />
      <item id = "GroupNamedCellsItem" label = "GroupNamedCells" imageMso = "GroupNamedCells" />
      <item id = "GroupNamesItem" label = "GroupNames" imageMso = "GroupNames" />
      <item id = "GroupNavigateItem" label = "GroupNavigate" imageMso = "GroupNavigate" />
      <item id = "GroupNavigateCalendarToolItem" label = "GroupNavigateCalendarTool" imageMso = "GroupNavigateCalendarTool" />
      <item id = "GroupNavigateMeetingsToolItem" label = "GroupNavigateMeetingsTool" imageMso = "GroupNavigateMeetingsTool" />
      <item id = "GroupNetworkDiagramFormatItem" label = "GroupNetworkDiagramFormat" imageMso = "GroupNetworkDiagramFormat" />
      <item id = "GroupNetworkDiagramLayoutItem" label = "GroupNetworkDiagramLayout" imageMso = "GroupNetworkDiagramLayout" />
      <item id = "GroupNetworkDiagramShowHideItem" label = "GroupNetworkDiagramShowHide" imageMso = "GroupNetworkDiagramShowHide" />
      <item id = "GroupNewItem" label = "GroupNew" imageMso = "GroupNew" />
      <item id = "GroupNewCalendarToolItem" label = "GroupNewCalendarTool" imageMso = "GroupNewCalendarTool" />
      <item id = "GroupNewChessToolItem" label = "GroupNewChessTool" imageMso = "GroupNewChessTool" />
      <item id = "GroupNewFilesToolItem" label = "GroupNewFilesTool" imageMso = "GroupNewFilesTool" />
      <item id = "GroupNewFormsToolItem" label = "GroupNewFormsTool" imageMso = "GroupNewFormsTool" />
      <item id = "GroupNewMeetingsToolItem" label = "GroupNewMeetingsTool" imageMso = "GroupNewMeetingsTool" />
      <item id = "GroupNewNotepadToolItem" label = "GroupNewNotepadTool" imageMso = "GroupNewNotepadTool" />
      <item id = "GroupNewPicturesToolItem" label = "GroupNewPicturesTool" imageMso = "GroupNewPicturesTool" />
      <item id = "GroupNewSketchpadToolItem" label = "GroupNewSketchpadTool" imageMso = "GroupNewSketchpadTool" />
      <item id = "GroupNewStencilItem" label = "GroupNewStencil" imageMso = "GroupNewStencil" />
      <item id = "GroupNewTasksItem" label = "GroupNewTasks" imageMso = "GroupNewTasks" />
      <item id = "GroupNotepadItem" label = "GroupNotepad" imageMso = "GroupNotepad" />
      <item id = "GroupNoteRefineSearchItem" label = "GroupNoteRefineSearch" imageMso = "GroupNoteRefineSearch" />
      <item id = "GroupNotesActionsItem" label = "GroupNotesActions" imageMso = "GroupNotesActions" />
      <item id = "GroupNotesNewItem" label = "GroupNotesNew" imageMso = "GroupNotesNew" />
      <item id = "GroupNotesOptionsItem" label = "GroupNotesOptions" imageMso = "GroupNotesOptions" />
      <item id = "GroupNotesShareItem" label = "GroupNotesShare" imageMso = "GroupNotesShare" />
      <item id = "GroupNumberItem" label = "GroupNumber" imageMso = "GroupNumber" />
      <item id = "GroupObjectsItem" label = "GroupObjects" imageMso = "GroupObjects" />
      <item id = "GroupOfflineItem" label = "GroupOffline" imageMso = "GroupOffline" />
      <item id = "GroupOffsetItem" label = "GroupOffset" imageMso = "GroupOffset" />
      <item id = "GroupOmsInsertItem" label = "GroupOmsInsert" imageMso = "GroupOmsInsert" />
      <item id = "GroupOmsMessageOptionsItem" label = "GroupOmsMessageOptions" imageMso = "GroupOmsMessageOptions" />
      <item id = "GroupOmsSendItem" label = "GroupOmsSend" imageMso = "GroupOmsSend" />
      <item id = "GroupOmsViewItem" label = "GroupOmsView" imageMso = "GroupOmsView" />
      <item id = "GroupOpenItem" label = "GroupOpen" imageMso = "GroupOpen" />
      <item id = "GroupOptimizeItem" label = "GroupOptimize" imageMso = "GroupOptimize" />
      <item id = "GroupOrderItem" label = "GroupOrder" imageMso = "GroupOrder" />
      <item id = "GroupOrganizationChartLayoutClassicItem" label = "GroupOrganizationChartLayoutClassic" imageMso = "GroupOrganizationChartLayoutClassic" />
      <item id = "GroupOrganizationChartSelectItem" label = "GroupOrganizationChartSelect" imageMso = "GroupOrganizationChartSelect" />
      <item id = "GroupOrganizationChartShapeInsertItem" label = "GroupOrganizationChartShapeInsert" imageMso = "GroupOrganizationChartShapeInsert" />
      <item id = "GroupOrganizationChartStyleClassicItem" label = "GroupOrganizationChartStyleClassic" imageMso = "GroupOrganizationChartStyleClassic" />
      <item id = "GroupOrgChartArrangeItem" label = "GroupOrgChartArrange" imageMso = "GroupOrgChartArrange" />
      <item id = "GroupOrgChartLayoutItem" label = "GroupOrgChartLayout" imageMso = "GroupOrgChartLayout" />
      <item id = "GroupOrgChartOrganizationDataItem" label = "GroupOrgChartOrganizationData" imageMso = "GroupOrgChartOrganizationData" />
      <item id = "GroupOrgChartPictureItem" label = "GroupOrgChartPicture" imageMso = "GroupOrgChartPicture" />
      <item id = "GroupOrgChartSynchronizeItem" label = "GroupOrgChartSynchronize" imageMso = "GroupOrgChartSynchronize" />
      <item id = "GroupOutlineItem" label = "GroupOutline" imageMso = "GroupOutline" />
      >
      >
      <item id = "GroupPaddingItem" label = "GroupPadding" imageMso = "GroupPadding" />
      <item id = "GroupPageItem" label = "GroupPage" imageMso = "GroupPage" />
      <item id = "GroupPageBackgroundItem" label = "GroupPageBackground" imageMso = "GroupPageBackground" />
      <item id = "GroupPageFormatItem" label = "GroupPageFormat" imageMso = "GroupPageFormat" />
      <item id = "GroupPageLayoutItem" label = "GroupPageLayout" imageMso = "GroupPageLayout" />
      <item id = "GroupPageLayoutAccessItem" label = "GroupPageLayoutAccess" imageMso = "GroupPageLayoutAccess" />
      <item id = "GroupPageLayoutActionsItem" label = "GroupPageLayoutActions" imageMso = "GroupPageLayoutActions" />
      <item id = "GroupPageLayoutScaleToFitItem" label = "GroupPageLayoutScaleToFit" imageMso = "GroupPageLayoutScaleToFit" />
      <item id = "GroupPageLayoutSetupItem" label = "GroupPageLayoutSetup" imageMso = "GroupPageLayoutSetup" />
      <item id = "GroupPageLayoutSheetOptionsItem" label = "GroupPageLayoutSheetOptions" imageMso = "GroupPageLayoutSheetOptions" />
      <item id = "GroupPagePermissionsActionsItem" label = "GroupPagePermissionsActions" imageMso = "GroupPagePermissionsActions" />
      <item id = "GroupPagePermissionsEditItem" label = "GroupPagePermissionsEdit" imageMso = "GroupPagePermissionsEdit" />
      <item id = "GroupPagePermissionsManageItem" label = "GroupPagePermissionsManage" imageMso = "GroupPagePermissionsManage" />
      <item id = "GroupPagePermissionsNewItem" label = "GroupPagePermissionsNew" imageMso = "GroupPagePermissionsNew" />
      <item id = "GroupPageSetupItem" label = "GroupPageSetup" imageMso = "GroupPageSetup" />
      <item id = "GroupPageSetupHandoutMasterItem" label = "GroupPageSetupHandoutMaster" imageMso = "GroupPageSetupHandoutMaster" />
      <item id = "GroupPageSetupNotesMasterItem" label = "GroupPageSetupNotesMaster" imageMso = "GroupPageSetupNotesMaster" />
      <item id = "GroupPageSizeItem" label = "GroupPageSize" imageMso = "GroupPageSize" />
      <item id = "GroupPageSummaryActionsItem" label = "GroupPageSummaryActions" imageMso = "GroupPageSummaryActions" />
      <item id = "GroupPageSummaryEditItem" label = "GroupPageSummaryEdit" imageMso = "GroupPageSummaryEdit" />
      <item id = "GroupPageSummaryManageItem" label = "GroupPageSummaryManage" imageMso = "GroupPageSummaryManage" />
      <item id = "GroupPageVersionHistoryActionsItem" label = "GroupPageVersionHistoryActions" imageMso = "GroupPageVersionHistoryActions" />
      <item id = "GroupPageVersionHistoryManageItem" label = "GroupPageVersionHistoryManage" imageMso = "GroupPageVersionHistoryManage" />
      <item id = "GroupPageViewsItem" label = "GroupPageViews" imageMso = "GroupPageViews" />
      <item id = "GroupPagingItem" label = "GroupPaging" imageMso = "GroupPaging" />
      <item id = "GroupParagraphItem" label = "GroupParagraph" imageMso = "GroupParagraph" />
      <item id = "GroupParagraphLayoutItem" label = "GroupParagraphLayout" imageMso = "GroupParagraphLayout" />
      <item id = "GroupPensItem" label = "GroupPens" imageMso = "GroupPens" />
      <item id = "GroupPermissionItem" label = "GroupPermission" imageMso = "GroupPermission" />
      <item id = "GroupPersonalInfoItem" label = "GroupPersonalInfo" imageMso = "GroupPersonalInfo" />
      <item id = "GroupPictureItem" label = "GroupPicture" imageMso = "GroupPicture" />
      <item id = "GroupPictureButtonItem" label = "GroupPictureButton" imageMso = "GroupPictureButton" />
      <item id = "GroupPictureCaptionItem" label = "GroupPictureCaption" imageMso = "GroupPictureCaption" />
      <item id = "GroupPictureCompressItem" label = "GroupPictureCompress" imageMso = "GroupPictureCompress" />
      <item id = "GroupPictureConvertToPhotoItem" label = "GroupPictureConvertToPhoto" imageMso = "GroupPictureConvertToPhoto" />
      <item id = "GroupPictureEffectsItem" label = "GroupPictureEffects" imageMso = "GroupPictureEffects" />
      <item id = "GroupPictureResetItem" label = "GroupPictureReset" imageMso = "GroupPictureReset" />
      <item id = "GroupPicturesItem" label = "GroupPictures" imageMso = "GroupPictures" />
      <item id = "GroupPictureSizeItem" label = "GroupPictureSize" imageMso = "GroupPictureSize" />
      <item id = "GroupPictureSizeClassicItem" label = "GroupPictureSizeClassic" imageMso = "GroupPictureSizeClassic" />
      <item id = "GroupPicturesToolItem" label = "GroupPicturesTool" imageMso = "GroupPicturesTool" />
      <item id = "GroupPictureStylesItem" label = "GroupPictureStyles" imageMso = "GroupPictureStyles" />
      <item id = "GroupPictureToolsItem" label = "GroupPictureTools" imageMso = "GroupPictureTools" />
      <item id = "GroupPictureToolsClassicItem" label = "GroupPictureToolsClassic" imageMso = "GroupPictureToolsClassic" />
      <item id = "GroupPictureToolsClassicEffectsItem" label = "GroupPictureToolsClassicEffects" imageMso = "GroupPictureToolsClassicEffects" />
      <item id = "GroupPivotActionsItem" label = "GroupPivotActions" imageMso = "GroupPivotActions" />
      <item id = "GroupPivotChartActiveFieldItem" label = "GroupPivotChartActiveField" imageMso = "GroupPivotChartActiveField" />
      <item id = "GroupPivotChartActiveFieldAccessItem" label = "GroupPivotChartActiveFieldAccess" imageMso = "GroupPivotChartActiveFieldAccess" />
      <item id = "GroupPivotChartDataItem" label = "GroupPivotChartData" imageMso = "GroupPivotChartData" />
      <item id = "GroupPivotChartDataAccessItem" label = "GroupPivotChartDataAccess" imageMso = "GroupPivotChartDataAccess" />
      <item id = "GroupPivotChartFilterAndSortItem" label = "GroupPivotChartFilterAndSort" imageMso = "GroupPivotChartFilterAndSort" />
      <item id = "GroupPivotChartShowHideItem" label = "GroupPivotChartShowHide" imageMso = "GroupPivotChartShowHide" />
      <item id = "GroupPivotChartShowOrHideItem" label = "GroupPivotChartShowOrHide" imageMso = "GroupPivotChartShowOrHide" />
      <item id = "GroupPivotChartToolsItem" label = "GroupPivotChartTools" imageMso = "GroupPivotChartTools" />
      <item id = "GroupPivotChartTypeItem" label = "GroupPivotChartType" imageMso = "GroupPivotChartType" />
      <item id = "GroupPivotDiagramArrangeItem" label = "GroupPivotDiagramArrange" imageMso = "GroupPivotDiagramArrange" />
      <item id = "GroupPivotDiagramDataItem" label = "GroupPivotDiagramData" imageMso = "GroupPivotDiagramData" />
      <item id = "GroupPivotDiagramFormatItem" label = "GroupPivotDiagramFormat" imageMso = "GroupPivotDiagramFormat" />
      <item id = "GroupPivotDiagramLayoutItem" label = "GroupPivotDiagramLayout" imageMso = "GroupPivotDiagramLayout" />
      <item id = "GroupPivotDiagramShowHideItem" label = "GroupPivotDiagramShowHide" imageMso = "GroupPivotDiagramShowHide" />
      <item id = "GroupPivotDiagramSortItem" label = "GroupPivotDiagramSort" imageMso = "GroupPivotDiagramSort" />
      <item id = "GroupPivotTableActiveFieldItem" label = "GroupPivotTableActiveField" imageMso = "GroupPivotTableActiveField" />
      <item id = "GroupPivotTableActiveFieldAccessItem" label = "GroupPivotTableActiveFieldAccess" imageMso = "GroupPivotTableActiveFieldAccess" />
      <item id = "GroupPivotTableCalculationsItem" label = "GroupPivotTableCalculations" imageMso = "GroupPivotTableCalculations" />
      <item id = "GroupPivotTableDataItem" label = "GroupPivotTableData" imageMso = "GroupPivotTableData" />
      <item id = "GroupPivotTableDataAccessItem" label = "GroupPivotTableDataAccess" imageMso = "GroupPivotTableDataAccess" />
      <item id = "GroupPivotTableFilterItem" label = "GroupPivotTableFilter" imageMso = "GroupPivotTableFilter" />
      <item id = "GroupPivotTableFilterAndSortItem" label = "GroupPivotTableFilterAndSort" imageMso = "GroupPivotTableFilterAndSort" />
      <item id = "GroupPivotTableGroupItem" label = "GroupPivotTableGroup" imageMso = "GroupPivotTableGroup" />
      <item id = "GroupPivotTableLayoutItem" label = "GroupPivotTableLayout" imageMso = "GroupPivotTableLayout" />
      <item id = "GroupPivotTableOptionsItem" label = "GroupPivotTableOptions" imageMso = "GroupPivotTableOptions" />
      <item id = "GroupPivotTableSelicesItem" label = "GroupPivotTableSelices" imageMso = "GroupPivotTableSelices" />
      <item id = "GroupPivotTableShowHideItem" label = "GroupPivotTableShowHide" imageMso = "GroupPivotTableShowHide" />
      <item id = "GroupPivotTableShowHideAccessItem" label = "GroupPivotTableShowHideAccess" imageMso = "GroupPivotTableShowHideAccess" />
      <item id = "GroupPivotTableSortItem" label = "GroupPivotTableSort" imageMso = "GroupPivotTableSort" />
      <item id = "GroupPivotTableStyleOptionsItem" label = "GroupPivotTableStyleOptions" imageMso = "GroupPivotTableStyleOptions" />
      <item id = "GroupPivotTableStylesItem" label = "GroupPivotTableStyles" imageMso = "GroupPivotTableStyles" />
      <item id = "GroupPivotTableToolsItem" label = "GroupPivotTableTools" imageMso = "GroupPivotTableTools" />
      <item id = "GroupPivotTableToolsAccessItem" label = "GroupPivotTableToolsAccess" imageMso = "GroupPivotTableToolsAccess" />
      <item id = "GroupPlaceholderHandoutMasterItem" label = "GroupPlaceholderHandoutMaster" imageMso = "GroupPlaceholderHandoutMaster" />
      <item id = "GroupPlaceholderNotesMasterItem" label = "GroupPlaceholderNotesMaster" imageMso = "GroupPlaceholderNotesMaster" />
      <item id = "GroupPlayItem" label = "GroupPlay" imageMso = "GroupPlay" />
      <item id = "GroupPlaybackItem" label = "GroupPlayback" imageMso = "GroupPlayback" />
      <item id = "GroupPositionItem" label = "GroupPosition" imageMso = "GroupPosition" />
      <item id = "GroupPositionLayoutItem" label = "GroupPositionLayout" imageMso = "GroupPositionLayout" />
      <item id = "GroupPreferencesItem" label = "GroupPreferences" imageMso = "GroupPreferences" />
      <item id = "GroupPresentationViewsItem" label = "GroupPresentationViews" imageMso = "GroupPresentationViews" />
      <item id = "GroupPreviewItem" label = "GroupPreview" imageMso = "GroupPreview" />
      <item id = "GroupPreviewInBrowserItem" label = "GroupPreviewInBrowser" imageMso = "GroupPreviewInBrowser" />
      <item id = "GroupPreviewTransitionsItem" label = "GroupPreviewTransitions" imageMso = "GroupPreviewTransitions" />
      <item id = "GroupPrintPageBackgroundItem" label = "GroupPrintPageBackground" imageMso = "GroupPrintPageBackground" />
      <item id = "GroupPrintPreviewClosePreviewItem" label = "GroupPrintPreviewClosePreview" imageMso = "GroupPrintPreviewClosePreview" />
      <item id = "GroupPrintPreviewDataItem" label = "GroupPrintPreviewData" imageMso = "GroupPrintPreviewData" />
      <item id = "GroupPrintPreviewPageSetupItem" label = "GroupPrintPreviewPageSetup" imageMso = "GroupPrintPreviewPageSetup" />
      <item id = "GroupPrintPreviewPreviewItem" label = "GroupPrintPreviewPreview" imageMso = "GroupPrintPreviewPreview" />
      <item id = "GroupPrintPreviewPrintItem" label = "GroupPrintPreviewPrint" imageMso = "GroupPrintPreviewPrint" />
      <item id = "GroupPrintPreviewZoomItem" label = "GroupPrintPreviewZoom" imageMso = "GroupPrintPreviewZoom" />
      <item id = "GroupProcessEngineeringComponentsItem" label = "GroupProcessEngineeringComponents" imageMso = "GroupProcessEngineeringComponents" />
      <item id = "GroupProcessEngineeringManageItem" label = "GroupProcessEngineeringManage" imageMso = "GroupProcessEngineeringManage" />
      <item id = "GroupProcessEngineeringShowHideItem" label = "GroupProcessEngineeringShowHide" imageMso = "GroupProcessEngineeringShowHide" />
      <item id = "GroupProfilePageItem" label = "GroupProfilePage" imageMso = "GroupProfilePage" />
      <item id = "GroupProjectMoveItem" label = "GroupProjectMove" imageMso = "GroupProjectMove" />
      <item id = "GroupPromotionItem" label = "GroupPromotion" imageMso = "GroupPromotion" />
      <item id = "GroupProofingItem" label = "GroupProofing" imageMso = "GroupProofing" />
      <item id = "GroupProofingActionsItem" label = "GroupProofingActions" imageMso = "GroupProofingActions" />
      <item id = "GroupPropertiesItem" label = "GroupProperties" imageMso = "GroupProperties" />
      <item id = "GroupProtectItem" label = "GroupProtect" imageMso = "GroupProtect" />
      <item id = "GroupPublicationViewsItem" label = "GroupPublicationViews" imageMso = "GroupPublicationViews" />
      <item id = "GroupQueriesItem" label = "GroupQueries" imageMso = "GroupQueries" />
      <item id = "GroupQueryCloseItem" label = "GroupQueryClose" imageMso = "GroupQueryClose" />
      <item id = "GroupQueryResultsItem" label = "GroupQueryResults" imageMso = "GroupQueryResults" />
      <item id = "GroupQuerySetupItem" label = "GroupQuerySetup" imageMso = "GroupQuerySetup" />
      <item id = "GroupQueryShowHideItem" label = "GroupQueryShowHide" imageMso = "GroupQueryShowHide" />
      <item id = "GroupQueryToolsItem" label = "GroupQueryTools" imageMso = "GroupQueryTools" />
      <item id = "GroupQueryTypeItem" label = "GroupQueryType" imageMso = "GroupQueryType" />
      <item id = "GroupQuickStepsItem" label = "GroupQuickSteps" imageMso = "GroupQuickSteps" />
      <item id = "GroupRecordAndLinkItem" label = "GroupRecordAndLink" imageMso = "GroupRecordAndLink" />
      <item id = "GroupRecordsItem" label = "GroupRecords" imageMso = "GroupRecords" />
      <item id = "GroupRecoverItem" label = "GroupRecover" imageMso = "GroupRecover" />
      >
      <item id = "GroupRecurringAppointmentActionsItem" label = "GroupRecurringAppointmentActions" imageMso = "GroupRecurringAppointmentActions" />
      <item id = "GroupRecurringAttendeesItem" label = "GroupRecurringAttendees" imageMso = "GroupRecurringAttendees" />
      <item id = "GroupRelatedItemsItem" label = "GroupRelatedItems" imageMso = "GroupRelatedItems" />
      <item id = "GroupRelationshipsItem" label = "GroupRelationships" imageMso = "GroupRelationships" />
      <item id = "GroupRelationshipsToolsItem" label = "GroupRelationshipsTools" imageMso = "GroupRelationshipsTools" />
      <item id = "GroupReportItem" label = "GroupReport" imageMso = "GroupReport" />
      <item id = "GroupReportHeaderFooterItem" label = "GroupReportHeaderFooter" imageMso = "GroupReportHeaderFooter" />
      <item id = "GroupReportsItem" label = "GroupReports" imageMso = "GroupReports" />
      <item id = "GroupReportToolsItem" label = "GroupReportTools" imageMso = "GroupReportTools" />
      <item id = "GroupResolutionsItem" label = "GroupResolutions" imageMso = "GroupResolutions" />
      <item id = "GroupResolveToolConflictsAndErrorsItem" label = "GroupResolveToolConflictsAndErrors" imageMso = "GroupResolveToolConflictsAndErrors" />
      <item id = "GroupResourceFormViewDetailsItem" label = "GroupResourceFormViewDetails" imageMso = "GroupResourceFormViewDetails" />
      <item id = "GroupResourceGraphDataItem" label = "GroupResourceGraphData" imageMso = "GroupResourceGraphData" />
      <item id = "GroupResourceGraphFormatItem" label = "GroupResourceGraphFormat" imageMso = "GroupResourceGraphFormat" />
      <item id = "GroupResourceGraphNavigateItem" label = "GroupResourceGraphNavigate" imageMso = "GroupResourceGraphNavigate" />
      <item id = "GroupResourcePropertiesItem" label = "GroupResourceProperties" imageMso = "GroupResourceProperties" />
      <item id = "GroupResourcePropertiesStandardItem" label = "GroupResourcePropertiesStandard" imageMso = "GroupResourcePropertiesStandard" />
      <item id = "GroupResourcesItem" label = "GroupResources" imageMso = "GroupResources" />
      <item id = "GroupResourceSchedulingViewLevelItem" label = "GroupResourceSchedulingViewLevel" imageMso = "GroupResourceSchedulingViewLevel" />
      <item id = "GroupResourceSheetItem" label = "GroupResourceSheet" imageMso = "GroupResourceSheet" />
      <item id = "GroupResourceUsageShowHideItem" label = "GroupResourceUsageShowHide" imageMso = "GroupResourceUsageShowHide" />
      <item id = "GroupResourceUsageViewDetailsItem" label = "GroupResourceUsageViewDetails" imageMso = "GroupResourceUsageViewDetails" />
      <item id = "GroupResourceViewsItem" label = "GroupResourceViews" imageMso = "GroupResourceViews" />
      <item id = "GroupResourceViewSimpleItem" label = "GroupResourceViewSimple" imageMso = "GroupResourceViewSimple" />
      <item id = "GroupResourceViewSimpleStandardItem" label = "GroupResourceViewSimpleStandard" imageMso = "GroupResourceViewSimpleStandard" />
      <item id = "GroupResourceViewsStandardItem" label = "GroupResourceViewsStandard" imageMso = "GroupResourceViewsStandard" />
      <item id = "GroupRespondItem" label = "GroupRespond" imageMso = "GroupRespond" />
      <item id = "GroupRestrictionsItem" label = "GroupRestrictions" imageMso = "GroupRestrictions" />
      <item id = "GroupReviewItem" label = "GroupReview" imageMso = "GroupReview" />
      <item id = "GroupReviewSharePointFilesToolItem" label = "GroupReviewSharePointFilesTool" imageMso = "GroupReviewSharePointFilesTool" />
      <item id = "GroupRichTextItem" label = "GroupRichText" imageMso = "GroupRichText" />
      <item id = "GroupRightsManagementItem" label = "GroupRightsManagement" imageMso = "GroupRightsManagement" />
      <item id = "GroupRssItem" label = "GroupRss" imageMso = "GroupRss" />
      <item id = "GroupRtcItem" label = "GroupRtc" imageMso = "GroupRtc" />
      <item id = "GroupRulerAndGridItem" label = "GroupRulerAndGrid" imageMso = "GroupRulerAndGrid" />
      <item id = "GroupRulesItem" label = "GroupRules" imageMso = "GroupRules" />
      <item id = "GroupsItem" label = "Groups" imageMso = "Groups" />
      <item id = "GroupSaveItem" label = "GroupSave" imageMso = "GroupSave" />
      <item id = "GroupSaveWebPartItem" label = "GroupSaveWebPart" imageMso = "GroupSaveWebPart" />
      <item id = "GroupSchedulesItem" label = "GroupSchedules" imageMso = "GroupSchedules" />
      <item id = "GroupSchemaToolsItem" label = "GroupSchemaTools" imageMso = "GroupSchemaTools" />
      <item id = "GroupSdkToolsItem" label = "GroupSdkTools" imageMso = "GroupSdkTools" />
      <item id = "GroupSearchItem" label = "GroupSearch" imageMso = "GroupSearch" />
      <item id = "GroupSearchOptionsItem" label = "GroupSearchOptions" imageMso = "GroupSearchOptions" />
      <item id = "GroupSearchScopeItem" label = "GroupSearchScope" imageMso = "GroupSearchScope" />
      <item id = "GroupSecondaryPropertiesItem" label = "GroupSecondaryProperties" imageMso = "GroupSecondaryProperties" />
      <item id = "GroupSelectionItem" label = "GroupSelection" imageMso = "GroupSelection" />
      <item id = "GroupSelectiveDownloadingItem" label = "GroupSelectiveDownloading" imageMso = "GroupSelectiveDownloading" />
      <item id = "GroupSendItem" label = "GroupSend" imageMso = "GroupSend" />
      <item id = "GroupSendOptionsItem" label = "GroupSendOptions" imageMso = "GroupSendOptions" />
      <item id = "GroupSendReceiveItem" label = "GroupSendReceive" imageMso = "GroupSendReceive" />
      <item id = "GroupShadowEffectsItem" label = "GroupShadowEffects" imageMso = "GroupShadowEffects" />
      <item id = "GroupShapeItem" label = "GroupShape" imageMso = "GroupShape" />
      <item id = "GroupShapesItem" label = "GroupShapes" imageMso = "GroupShapes" />
      <item id = "GroupShapesClassicItem" label = "GroupShapesClassic" imageMso = "GroupShapesClassic" />
      <item id = "GroupShapeStylesItem" label = "GroupShapeStyles" imageMso = "GroupShapeStyles" />
      <item id = "GroupShapeStylesClassicItem" label = "GroupShapeStylesClassic" imageMso = "GroupShapeStylesClassic" />
      <item id = "GroupShareBrowserOnlyToolItem" label = "GroupShareBrowserOnlyTool" imageMso = "GroupShareBrowserOnlyTool" />
      <item id = "GroupShareEmailItem" label = "GroupShareEmail" imageMso = "GroupShareEmail" />
      <item id = "GroupSharePointConnectedToolItem" label = "GroupSharePointConnectedTool" imageMso = "GroupSharePointConnectedTool" />
      <item id = "GroupSharePointFieldItem" label = "GroupSharePointField" imageMso = "GroupSharePointField" />
      <item id = "GroupSharePointListItem" label = "GroupSharePointList" imageMso = "GroupSharePointList" />
      <item id = "GroupSharepointListsItem" label = "GroupSharepointLists" imageMso = "GroupSharepointLists" />
      <item id = "GroupSheetFormatItem" label = "GroupSheetFormat" imageMso = "GroupSheetFormat" />
      <item id = "GroupShowItem" label = "GroupShow" imageMso = "GroupShow" />
      <item id = "GroupShowHideItem" label = "GroupShowHide" imageMso = "GroupShowHide" />
      <item id = "GroupShowHideCalendarToolItem" label = "GroupShowHideCalendarTool" imageMso = "GroupShowHideCalendarTool" />
      <item id = "GroupShowHideChangesItem" label = "GroupShowHideChanges" imageMso = "GroupShowHideChanges" />
      <item id = "GroupShowHideDataViewItem" label = "GroupShowHideDataView" imageMso = "GroupShowHideDataView" />
      <item id = "GroupShowHideFilesToolItem" label = "GroupShowHideFilesTool" imageMso = "GroupShowHideFilesTool" />
      <item id = "GroupShowHideListViewItem" label = "GroupShowHideListView" imageMso = "GroupShowHideListView" />
      <item id = "GroupShowHideNotepadToolItem" label = "GroupShowHideNotepadTool" imageMso = "GroupShowHideNotepadTool" />
      <item id = "GroupShowHidePicturesToolItem" label = "GroupShowHidePicturesTool" imageMso = "GroupShowHidePicturesTool" />
      <item id = "GroupShowHideSiteClientItem" label = "GroupShowHideSiteClient" imageMso = "GroupShowHideSiteClient" />
      <item id = "GroupSiteActionsItem" label = "GroupSiteActions" imageMso = "GroupSiteActions" />
      <item id = "GroupSitePermissionsActionsItem" label = "GroupSitePermissionsActions" imageMso = "GroupSitePermissionsActions" />
      <item id = "GroupSitePermissionsEditItem" label = "GroupSitePermissionsEdit" imageMso = "GroupSitePermissionsEdit" />
      <item id = "GroupSitePermissionsManageItem" label = "GroupSitePermissionsManage" imageMso = "GroupSitePermissionsManage" />
      <item id = "GroupSitePermissionsNewItem" label = "GroupSitePermissionsNew" imageMso = "GroupSitePermissionsNew" />
      <item id = "GroupSiteSubsitesEditItem" label = "GroupSiteSubsitesEdit" imageMso = "GroupSiteSubsitesEdit" />
      <item id = "GroupSiteSubsitesManageItem" label = "GroupSiteSubsitesManage" imageMso = "GroupSiteSubsitesManage" />
      <item id = "GroupSiteSubsitesNewItem" label = "GroupSiteSubsitesNew" imageMso = "GroupSiteSubsitesNew" />
      <item id = "GroupSiteSummaryEditItem" label = "GroupSiteSummaryEdit" imageMso = "GroupSiteSummaryEdit" />
      <item id = "GroupSiteSummaryManageItem" label = "GroupSiteSummaryManage" imageMso = "GroupSiteSummaryManage" />
      <item id = "GroupSizeItem" label = "GroupSize" imageMso = "GroupSize" />
      <item id = "GroupSizeAndPositionItem" label = "GroupSizeAndPosition" imageMso = "GroupSizeAndPosition" />
      <item id = "GroupSizeClassicItem" label = "GroupSizeClassic" imageMso = "GroupSizeClassic" />
      <item id = "GroupSizingAndOr OrderItem" label = "GroupSizingAndOr Order" imageMso = "GroupSizingAndOr Order" />
      <item id = "GroupSketchpadItem" label = "GroupSketchpad" imageMso = "GroupSketchpad" />
      <item id = "GroupSlabResizeItem" label = "GroupSlabResize" imageMso = "GroupSlabResize" />
      <item id = "GroupSlicerOptionsItem" label = "GroupSlicerOptions" imageMso = "GroupSlicerOptions" />
      <item id = "GroupSlicerRowColumnSizeItem" label = "GroupSlicerRowColumnSize" imageMso = "GroupSlicerRowColumnSize" />
      <item id = "GroupSlicerShapeStylesItem" label = "GroupSlicerShapeStyles" imageMso = "GroupSlicerShapeStyles" />
      <item id = "GroupSlicerStylesItem" label = "GroupSlicerStyles" imageMso = "GroupSlicerStyles" />
      <item id = "GroupSlidesItem" label = "GroupSlides" imageMso = "GroupSlides" />
      <item id = "GroupSlideShowSetupItem" label = "GroupSlideShowSetup" imageMso = "GroupSlideShowSetup" />
      <item id = "GroupSlideShowStartItem" label = "GroupSlideShowStart" imageMso = "GroupSlideShowStart" />
      <item id = "GroupSlideThemesItem" label = "GroupSlideThemes" imageMso = "GroupSlideThemes" />
      <item id = "GroupSmartArtChooseColorItem" label = "GroupSmartArtChooseColor" imageMso = "GroupSmartArtChooseColor" />
      <item id = "GroupSmartArtCreateGraphicItem" label = "GroupSmartArtCreateGraphic" imageMso = "GroupSmartArtCreateGraphic" />
      <item id = "GroupSmartArtLayoutsItem" label = "GroupSmartArtLayouts" imageMso = "GroupSmartArtLayouts" />
      <item id = "GroupSmartArtQuickStylesItem" label = "GroupSmartArtQuickStyles" imageMso = "GroupSmartArtQuickStyles" />
      <item id = "GroupSmartArtResetItem" label = "GroupSmartArtReset" imageMso = "GroupSmartArtReset" />
      <item id = "GroupSmartArtShapesItem" label = "GroupSmartArtShapes" imageMso = "GroupSmartArtShapes" />
      <item id = "GroupSmartArtSizeItem" label = "GroupSmartArtSize" imageMso = "GroupSmartArtSize" />
      <item id = "GroupSortItem" label = "GroupSort" imageMso = "GroupSort" />
      <item id = "GroupSortAndFilterItem" label = "GroupSortAndFilter" imageMso = "GroupSortAndFilter" />
      <item id = "GroupSortFilterItem" label = "GroupSortFilter" imageMso = "GroupSortFilter" />
      <item id = "GroupSoundOptionsItem" label = "GroupSoundOptions" imageMso = "GroupSoundOptions" />
      <item id = "GroupSourceControlManageItem" label = "GroupSourceControlManage" imageMso = "GroupSourceControlManage" />
      <item id = "GroupSourceControlShowItem" label = "GroupSourceControlShow" imageMso = "GroupSourceControlShow" />
      <item id = "GroupSparklineGroupItem" label = "GroupSparklineGroup" imageMso = "GroupSparklineGroup" />
      <item id = "GroupSparklineStyleItem" label = "GroupSparklineStyle" imageMso = "GroupSparklineStyle" />
      <item id = "GroupSparklineTypeItem" label = "GroupSparklineType" imageMso = "GroupSparklineType" />
      <item id = "GroupSpellingItem" label = "GroupSpelling" imageMso = "GroupSpelling" />
      <item id = "GroupStatusItem" label = "GroupStatus" imageMso = "GroupStatus" />
      <item id = "GroupStatusProjectStandardItem" label = "GroupStatusProjectStandard" imageMso = "GroupStatusProjectStandard" />
      <item id = "GroupStatusTaskItem" label = "GroupStatusTask" imageMso = "GroupStatusTask" />
      <item id = "GroupStyleApplicationItem" label = "GroupStyleApplication" imageMso = "GroupStyleApplication" />
      <item id = "GroupStylesItem" label = "GroupStyles" imageMso = "GroupStyles" />
      <item id = "GroupSurveyItem" label = "GroupSurvey" imageMso = "GroupSurvey" />
      <item id = "GroupSyncItem" label = "GroupSync" imageMso = "GroupSync" />
      <item id = "GroupSyncSharePointFilesToolO12Item" label = "GroupSyncSharePointFilesToolO12" imageMso = "GroupSyncSharePointFilesToolO12" />
      <item id = "GroupTableItem" label = "GroupTable" imageMso = "GroupTable" />
      <item id = "GroupTableAlignmentItem" label = "GroupTableAlignment" imageMso = "GroupTableAlignment" />
      <item id = "GroupTableArrangeItem" label = "GroupTableArrange" imageMso = "GroupTableArrange" />
      <item id = "GroupTableArrangementItem" label = "GroupTableArrangement" imageMso = "GroupTableArrangement" />
      <item id = "GroupTableBordersItem" label = "GroupTableBorders" imageMso = "GroupTableBorders" />
      <item id = "GroupTableCellSizeItem" label = "GroupTableCellSize" imageMso = "GroupTableCellSize" />
      <item id = "GroupTableCurrentViewItem" label = "GroupTableCurrentView" imageMso = "GroupTableCurrentView" />
      <item id = "GroupTableDataItem" label = "GroupTableData" imageMso = "GroupTableData" />
      <item id = "GroupTableDeleteItem" label = "GroupTableDelete" imageMso = "GroupTableDelete" />
      <item id = "GroupTableDesignShowHideItem" label = "GroupTableDesignShowHide" imageMso = "GroupTableDesignShowHide" />
      <item id = "GroupTableDesignToolsItem" label = "GroupTableDesignTools" imageMso = "GroupTableDesignTools" />
      <item id = "GroupTableDrawItem" label = "GroupTableDraw" imageMso = "GroupTableDraw" />
      <item id = "GroupTableDrawBordersItem" label = "GroupTableDrawBorders" imageMso = "GroupTableDrawBorders" />
      <item id = "GroupTableExternalDataItem" label = "GroupTableExternalData" imageMso = "GroupTableExternalData" />
      <item id = "GroupTableLayoutItem" label = "GroupTableLayout" imageMso = "GroupTableLayout" />
      <item id = "GroupTableMergeItem" label = "GroupTableMerge" imageMso = "GroupTableMerge" />
      <item id = "GroupTableOfAuthoariesItem" label = "GroupTableOfAuthoaries" imageMso = "GroupTableOfAuthoaries" />
      <item id = "GroupTableOfContentsItem" label = "GroupTableOfContents" imageMso = "GroupTableOfContents" />
      <item id = "GroupTablePropertiesItem" label = "GroupTableProperties" imageMso = "GroupTableProperties" />
      <item id = "GroupTableRelationshipsItem" label = "GroupTableRelationships" imageMso = "GroupTableRelationships" />
      <item id = "GroupTableRowsItem" label = "GroupTableRows" imageMso = "GroupTableRows" />
      <item id = "GroupTableRowsAndColumnsItem" label = "GroupTableRowsAndColumns" imageMso = "GroupTableRowsAndColumns" />
      <item id = "GroupTableSelectItem" label = "GroupTableSelect" imageMso = "GroupTableSelect" />
      <item id = "GroupTableShowHideItem" label = "GroupTableShowHide" imageMso = "GroupTableShowHide" />
      <item id = "GroupTableSizeItem" label = "GroupTableSize" imageMso = "GroupTableSize" />
      <item id = "GroupTableStyleOptionsItem" label = "GroupTableStyleOptions" imageMso = "GroupTableStyleOptions" />
      <item id = "GroupTableStyleOptionsPowerPointItem" label = "GroupTableStyleOptionsPowerPoint" imageMso = "GroupTableStyleOptionsPowerPoint" />
      <item id = "GroupTableStylesExcelItem" label = "GroupTableStylesExcel" imageMso = "GroupTableStylesExcel" />
      <item id = "GroupTableStylesPowerPointItem" label = "GroupTableStylesPowerPoint" imageMso = "GroupTableStylesPowerPoint" />
      <item id = "GroupTableStylesWordItem" label = "GroupTableStylesWord" imageMso = "GroupTableStylesWord" />
      <item id = "GroupTableToolsItem" label = "GroupTableTools" imageMso = "GroupTableTools" />
      <item id = "GroupTagItem" label = "GroupTag" imageMso = "GroupTag" />
      <item id = "GroupTaggingItem" label = "GroupTagging" imageMso = "GroupTagging" />
      <item id = "GroupTaskFormFieldsActionsItem" label = "GroupTaskFormFieldsActions" imageMso = "GroupTaskFormFieldsActions" />
      <item id = "GroupTaskFormFieldsNewItem" label = "GroupTaskFormFieldsNew" imageMso = "GroupTaskFormFieldsNew" />
      <item id = "GroupTaskFormViewDetailsItem" label = "GroupTaskFormViewDetails" imageMso = "GroupTaskFormViewDetails" />
      <item id = "GroupTaskFormViewTypeItem" label = "GroupTaskFormViewType" imageMso = "GroupTaskFormViewType" />
      <item id = "GroupTaskInsertItem" label = "GroupTaskInsert" imageMso = "GroupTaskInsert" />
      <item id = "GroupTaskListActionsItem" label = "GroupTaskListActions" imageMso = "GroupTaskListActions" />
      <item id = "GroupTaskListArrangementItem" label = "GroupTaskListArrangement" imageMso = "GroupTaskListArrangement" />
      <item id = "GroupTaskListManageTaskItem" label = "GroupTaskListManageTask" imageMso = "GroupTaskListManageTask" />
      <item id = "GroupTaskListRespondItem" label = "GroupTaskListRespond" imageMso = "GroupTaskListRespond" />
      <item id = "GroupTaskListTagsItem" label = "GroupTaskListTags" imageMso = "GroupTaskListTags" />
      <item id = "GroupTaskOptionsItem" label = "GroupTaskOptions" imageMso = "GroupTaskOptions" />
      <item id = "GroupTaskOut resultsActionsItem" label = "GroupTaskOut resultsActions" imageMso = "GroupTaskOut resultsActions" />
      <item id = "GroupTaskOut resultsNewItem" label = "GroupTaskOut resultsNew" imageMso = "GroupTaskOut resultsNew" />
      <item id = "GroupTaskPropertiesItem" label = "GroupTaskProperties" imageMso = "GroupTaskProperties" />
      <item id = "GroupTaskRefineSearchItem" label = "GroupTaskRefineSearch" imageMso = "GroupTaskRefineSearch" />
      <item id = "GroupTaskRespondItem" label = "GroupTaskRespond" imageMso = "GroupTaskRespond" />
      <item id = "GroupTasksActionsItem" label = "GroupTasksActions" imageMso = "GroupTasksActions" />
      <item id = "GroupTaskScheduleItem" label = "GroupTaskSchedule" imageMso = "GroupTaskSchedule" />
      <item id = "GroupTaskScheduleStandardItem" label = "GroupTaskScheduleStandard" imageMso = "GroupTaskScheduleStandard" />
      <item id = "GroupTasksLayoutItem" label = "GroupTasksLayout" imageMso = "GroupTasksLayout" />
      <item id = "GroupTasksLayoutStandardItem" label = "GroupTasksLayoutStandard" imageMso = "GroupTasksLayoutStandard" />
      <item id = "GroupTasksNewItem" label = "GroupTasksNew" imageMso = "GroupTasksNew" />
      <item id = "GroupTasksOptionsItem" label = "GroupTasksOptions" imageMso = "GroupTasksOptions" />
      <item id = "GroupTaskUsageShowHideItem" label = "GroupTaskUsageShowHide" imageMso = "GroupTaskUsageShowHide" />
      <item id = "GroupTaskUsageViewDetailsItem" label = "GroupTaskUsageViewDetails" imageMso = "GroupTaskUsageViewDetails" />
      <item id = "GroupTaskViewsItem" label = "GroupTaskViews" imageMso = "GroupTaskViews" />
      <item id = "GroupTaskViewSimpleItem" label = "GroupTaskViewSimple" imageMso = "GroupTaskViewSimple" />
      <item id = "GroupTeamPlannerFormatItem" label = "GroupTeamPlannerFormat" imageMso = "GroupTeamPlannerFormat" />
      <item id = "GroupTeamPlannerShowHideItem" label = "GroupTeamPlannerShowHide" imageMso = "GroupTeamPlannerShowHide" />
      <item id = "GroupTemplateItem" label = "GroupTemplate" imageMso = "GroupTemplate" />
      <item id = "GroupTemplatesItem" label = "GroupTemplates" imageMso = "GroupTemplates" />
      <item id = "GroupTextboxItem" label = "GroupTextbox" imageMso = "GroupTextbox" />
      <item id = "GroupTextBoxArrangeItem" label = "GroupTextBoxArrange" imageMso = "GroupTextBoxArrange" />
      <item id = "GroupTextBoxStylesItem" label = "GroupTextBoxStyles" imageMso = "GroupTextBoxStyles" />
      <item id = "GroupTextBoxTextItem" label = "GroupTextBoxText" imageMso = "GroupTextBoxText" />
      <item id = "GroupTextBreakItem" label = "GroupTextBreak" imageMso = "GroupTextBreak" />
      <item id = "GroupTextEffectsItem" label = "GroupTextEffects" imageMso = "GroupTextEffects" />
      <item id = "GroupTextFormatItem" label = "GroupTextFormat" imageMso = "GroupTextFormat" />
      <item id = "GroupTextFormattingItem" label = "GroupTextFormatting" imageMso = "GroupTextFormatting" />
      <item id = "GroupTextStylesTableItem" label = "GroupTextStylesTable" imageMso = "GroupTextStylesTable" />
      <item id = "GroupThemesItem" label = "GroupThemes" imageMso = "GroupThemes" />
      <item id = "GroupThemesExcelItem" label = "GroupThemesExcel" imageMso = "GroupThemesExcel" />
      <item id = "GroupThemesWordItem" label = "GroupThemesWord" imageMso = "GroupThemesWord" />
      <item id = "GroupTimelineCopyItem" label = "GroupTimelineCopy" imageMso = "GroupTimelineCopy" />
      <item id = "GroupTimelineIntervalItem" label = "GroupTimelineInterval" imageMso = "GroupTimelineInterval" />
      <item id = "GroupTimelineMilestoneItem" label = "GroupTimelineMilestone" imageMso = "GroupTimelineMilestone" />
      <item id = "GroupTimelineTimelineItem" label = "GroupTimelineTimeline" imageMso = "GroupTimelineTimeline" />
      <item id = "GroupTimelineViewCurrentSelectionItem" label = "GroupTimelineViewCurrentSelection" imageMso = "GroupTimelineViewCurrentSelection" />
      <item id = "GroupTimelineViewInsertItem" label = "GroupTimelineViewInsert" imageMso = "GroupTimelineViewInsert" />
      <item id = "GroupTimelineViewShowHideItem" label = "GroupTimelineViewShowHide" imageMso = "GroupTimelineViewShowHide" />
      <item id = "GroupTimelineViewTextStylesItem" label = "GroupTimelineViewTextStyles" imageMso = "GroupTimelineViewTextStyles" />
      <item id = "GroupTimelineViewZoomItem" label = "GroupTimelineViewZoom" imageMso = "GroupTimelineViewZoom" />
      <item id = "GroupTimerItem" label = "GroupTimer" imageMso = "GroupTimer" />
      <item id = "GroupToolsItem" label = "GroupTools" imageMso = "GroupTools" />
      <item id = "GroupToolsAccessItem" label = "GroupToolsAccess" imageMso = "GroupToolsAccess" />
      <item id = "GroupToolSiteClientItem" label = "GroupToolSiteClient" imageMso = "GroupToolSiteClient" />
      <item id = "GroupToolsWorkspaceItem" label = "GroupToolsWorkspace" imageMso = "GroupToolsWorkspace" />
      <item id = "GroupTrackItem" label = "GroupTrack" imageMso = "GroupTrack" />
      <item id = "GroupTrackingItem" label = "GroupTracking" imageMso = "GroupTracking" />
      <item id = "GroupTransitionsItem" label = "GroupTransitions" imageMso = "GroupTransitions" />
      <item id = "GroupTransitionStylesItem" label = "GroupTransitionStyles" imageMso = "GroupTransitionStyles" />
      <item id = "GroupTransitionToThisSlideItem" label = "GroupTransitionToThisSlide" imageMso = "GroupTransitionToThisSlide" />
      <item id = "GroupTranslateItem" label = "GroupTranslate" imageMso = "GroupTranslate" />
      <item id = "GroupTypographyItem" label = "GroupTypography" imageMso = "GroupTypography" />
      <item id = "GroupUMLManageItem" label = "GroupUMLManage" imageMso = "GroupUMLManage" />
      <item id = "GroupUMLModelItem" label = "GroupUMLModel" imageMso = "GroupUMLModel" />
      <item id = "GroupUMLShowHideItem" label = "GroupUMLShowHide" imageMso = "GroupUMLShowHide" />
      <item id = "GroupUnreadItem" label = "GroupUnread" imageMso = "GroupUnread" />
      <item id = "GroupUpdateItem" label = "GroupUpdate" imageMso = "GroupUpdate" />
      <item id = "GroupUsageViewFormatItem" label = "GroupUsageViewFormat" imageMso = "GroupUsageViewFormat" />
      <item id = "GroupVideoBookmarkItem" label = "GroupVideoBookmark" imageMso = "GroupVideoBookmark" />
      <item id = "GroupVideoE Chỉnh sửaItem" label = "GroupVideoE Chỉnh sửa" imageMso = "GroupVideoE Chỉnh sửa" />
      <item id = "GroupVideoOptionsItem" label = "GroupVideoOptions" imageMso = "GroupVideoOptions" />
      <item id = "GroupVideoSizeItem" label = "GroupVideoSize" imageMso = "GroupVideoSize" />
      <item id = "GroupVideoStylesItem" label = "GroupVideoStyles" imageMso = "GroupVideoStyles" />
      <item id = "GroupVideoToolsAdjustItem" label = "GroupVideoToolsAdjust" imageMso = "GroupVideoToolsAdjust" />
      <item id = "GroupViewItem" label = "GroupView" imageMso = "GroupView" />
      <item id = "GroupViewAuthorsItem" label = "GroupViewAuthors" imageMso = "GroupViewAuthors" />
      <item id = "GroupViewDirectionItem" label = "GroupViewDirection" imageMso = "GroupViewDirection" />
      <item id = "GroupViewDockedItem" label = "GroupViewDocked" imageMso = "GroupViewDocked" />
      <item id = "GroupViewFullPageItem" label = "GroupViewFullPage" imageMso = "GroupViewFullPage" />
      <item id = "GroupViewGalleryItem" label = "GroupViewGallery" imageMso = "GroupViewGallery" />
      <item id = "GroupViewLaunchbarItem" label = "GroupViewLaunchbar" imageMso = "GroupViewLaunchbar" />
      <item id = "GroupViewPreviewItem" label = "GroupViewPreview" imageMso = "GroupViewPreview" />
      <item id = "GroupViewsItem" label = "GroupViews" imageMso = "GroupViews" />
      <item id = "GroupViewShowHideItem" label = "GroupViewShowHide" imageMso = "GroupViewShowHide" />
      <item id = "GroupViewsPublisherItem" label = "GroupViewsPublisher" imageMso = "GroupViewsPublisher" />
      <item id = "GroupViewsShowHideItem" label = "GroupViewsShowHide" imageMso = "GroupViewsShowHide" />
      <item id = "GroupViewsSpdItem" label = "GroupViewsSpd" imageMso = "GroupViewsSpd" />
      <item id = "GroupViewZoomItem" label = "GroupViewZoom" imageMso = "GroupViewZoom" />
      <item id = "GroupVirtualListActionsItem" label = "GroupVirtualListActions" imageMso = "GroupVirtualListActions" />
      <item id = "GroupWebCodeItem" label = "GroupWebCode" imageMso = "GroupWebCode" />
      <item id = "GroupWebOptionsItem" label = "GroupWebOptions" imageMso = "GroupWebOptions" />
      <item id = "GroupWebPageNavigationItem" label = "GroupWebPageNavigation" imageMso = "GroupWebPageNavigation" />
      <item id = "GroupWebPartConnectionsItem" label = "GroupWebPartConnections" imageMso = "GroupWebPartConnections" />
      <item id = "GroupWebPartPropertiesItem" label = "GroupWebPartProperties" imageMso = "GroupWebPartProperties" />
      <item id = "GroupWebPartsItem" label = "GroupWebParts" imageMso = "GroupWebParts" />
      <item id = "GroupWebPartSizeItem" label = "GroupWebPartSize" imageMso = "GroupWebPartSize" />
      <item id = "GroupWebPartZoneLayoutItem" label = "GroupWebPartZoneLayout" imageMso = "GroupWebPartZoneLayout" />
      <item id = "GroupWebPartZonePropertiesItem" label = "GroupWebPartZoneProperties" imageMso = "GroupWebPartZoneProperties" />
      <item id = "GroupWebPreviewItem" label = "GroupWebPreview" imageMso = "GroupWebPreview" />
      <item id = "GroupWebSiteMapManageItem" label = "GroupWebSiteMapManage" imageMso = "GroupWebSiteMapManage" />
      <item id = "GroupWebSiteMapMapItem" label = "GroupWebSiteMapMap" imageMso = "GroupWebSiteMapMap" />
      <item id = "GroupWebSiteMapShowHideItem" label = "GroupWebSiteMapShowHide" imageMso = "GroupWebSiteMapShowHide" />
      <item id = "GroupWindowItem" label = "GroupWindow" imageMso = "GroupWindow" />
      <item id = "GroupWindowAccessItem" label = "GroupWindowAccess" imageMso = "GroupWindowAccess" />
      <item id = "GroupWindowNarrowItem" label = "GroupWindowNarrow" imageMso = "GroupWindowNarrow" />
      <item id = "GroupWordArtStylesItem" label = "GroupWordArtStyles" imageMso = "GroupWordArtStyles" />
      <item id = "GroupWordArtStylesClassicItem" label = "GroupWordArtStylesClassic" imageMso = "GroupWordArtStylesClassic" />
      <item id = "GroupWordArtTextItem" label = "GroupWordArtText" imageMso = "GroupWordArtText" />
      <item id = "GroupWorkbookViewsItem" label = "GroupWorkbookViews" imageMso = "GroupWorkbookViews" />
      <item id = "GroupWorkflowDesignerInsertItem" label = "GroupWorkflowDesignerInsert" imageMso = "GroupWorkflowDesignerInsert" />
      <item id = "GroupWorkflowDesignerModifyItem" label = "GroupWorkflowDesignerModify" imageMso = "GroupWorkflowDesignerModify" />
      <item id = "GroupWorkflowDesignerShowItem" label = "GroupWorkflowDesignerShow" imageMso = "GroupWorkflowDesignerShow" />
      <item id = "GroupWorkflowDesignerVariablesItem" label = "GroupWorkflowDesignerVariables" imageMso = "GroupWorkflowDesignerVariables" />
      <item id = "GroupWorkflowDiagramItem" label = "GroupWorkflowDiagram" imageMso = "GroupWorkflowDiagram" />
      <item id = "GroupWorkflowFormsEditItem" label = "GroupWorkflowFormsEdit" imageMso = "GroupWorkflowFormsEdit" />
      <item id = "GroupWorkflowsGalleryActionsItem" label = "GroupWorkflowsGalleryActions" imageMso = "GroupWorkflowsGalleryActions" />
      <item id = "GroupWorkflowsGalleryEditItem" label = "GroupWorkflowsGalleryEdit" imageMso = "GroupWorkflowsGalleryEdit" />
      <item id = "GroupWorkflowsGalleryManageItem" label = "GroupWorkflowsGalleryManage" imageMso = "GroupWorkflowsGalleryManage" />
      <item id = "GroupWorkflowsGalleryNewItem" label = "GroupWorkflowsGalleryNew" imageMso = "GroupWorkflowsGalleryNew" />
      <item id = "GroupWorkflowSummaryActionsItem" label = "GroupWorkflowSummaryActions" imageMso = "GroupWorkflowSummaryActions" />
      <item id = "GroupWorkflowSummaryEditItem" label = "GroupWorkflowSummaryEdit" imageMso = "GroupWorkflowSummaryEdit" />
      <item id = "GroupWorkflowSummaryManageItem" label = "GroupWorkflowSummaryManage" imageMso = "GroupWorkflowSummaryManage" />
      <item id = "GroupWorkflowSummaryNewItem" label = "GroupWorkflowSummaryNew" imageMso = "GroupWorkflowSummaryNew" />
      <item id = "GroupWorkspaceItem" label = "GroupWorkspace" imageMso = "GroupWorkspace" />
      <item id = "GroupWorkspacesItem" label = "GroupWorkspaces" imageMso = "GroupWorkspaces" />
      <item id = "GroupWriteItem" label = "GroupWrite" imageMso = "GroupWrite" />
      <item id = "GroupXDPermissionsItem" label = "GroupXDPermissions" imageMso = "GroupXDPermissions" />
      <item id = "GroupXmlItem" label = "GroupXml" imageMso = "GroupXml" />
      <item id = "GroupZoomItem" label = "GroupZoom" imageMso = "GroupZoom" />
      <item id = "GroupZoomDockedItem" label = "GroupZoomDocked" imageMso = "GroupZoomDocked" />
      <item id = "GrowFontMenuItem" label = "GrowFontMenu" imageMso = "GrowFontMenu" />
      <item id = "HItem" label = "H" imageMso = "H" />
      <item id = "HandoutOrientationItem" label = "HandoutOrientation" imageMso = "HandoutOrientation" />
      <item id = "HangulHanjaConversionItem" label = "HangulHanjaConversion" imageMso = "HangulHanjaConversion" />
      <item id = "HangulHanjaConversionPowerPointItem" label = "HangulHanjaConversionPowerPoint" imageMso = "HangulHanjaConversionPowerPoint" />
      <item id = "HappyFaceItem" label = "HappyFace" imageMso = "HappyFace" />
      <item id = "HeadItem" label = "Head" imageMso = "Head" />
      <item id = "HeaderCellItem" label = "HeaderCell" imageMso = "HeaderCell" />
      <item id = "HeaderFooterCloseItem" label = "HeaderFooterClose" imageMso = "HeaderFooterClose" />
      <item id = "HeaderFooterCurrentDateItem" label = "HeaderFooterCurrentDate" imageMso = "HeaderFooterCurrentDate" />
      <item id = "HeaderFooterCurrentTimeInsertItem" label = "HeaderFooterCurrentTimeInsert" imageMso = "HeaderFooterCurrentTimeInsert" />
      <item id = "HeaderFooterEditFooterItem" label = "HeaderFooterEditFooter" imageMso = "HeaderFooterEditFooter" />
      <item id = "HeaderFooterEditHeaderItem" label = "HeaderFooterEditHeader" imageMso = "HeaderFooterEditHeader" />
      <item id = "HeaderFooterFileNameInsertItem" label = "HeaderFooterFileNameInsert" imageMso = "HeaderFooterFileNameInsert" />
      <item id = "HeaderFooterFilePathInsertItem" label = "HeaderFooterFilePathInsert" imageMso = "HeaderFooterFilePathInsert" />
      <item id = "HeaderFooterFooterGalleryItem" label = "HeaderFooterFooterGallery" imageMso = "HeaderFooterFooterGallery" />
      <item id = "HeaderFooterFormatPictureItem" label = "HeaderFooterFormatPicture" imageMso = "HeaderFooterFormatPicture" />
      <item id = "HeaderFooterHeaderItem" label = "HeaderFooterHeader" imageMso = "HeaderFooterHeader" />
      <item id = "HeaderFooterHeaderGalleryItem" label = "HeaderFooterHeaderGallery" imageMso = "HeaderFooterHeaderGallery" />
      <item id = "HeaderFooterInsertItem" label = "HeaderFooterInsert" imageMso = "HeaderFooterInsert" />
      <item id = "HeaderFooterLinkToPreviousItem" label = "HeaderFooterLinkToPrevious" imageMso = "HeaderFooterLinkToPrevious" />
      <item id = "HeaderFooterMenuItem" label = "HeaderFooterMenu" imageMso = "HeaderFooterMenu" />
      <item id = "HeaderFooterNextSectionItem" label = "HeaderFooterNextSection" imageMso = "HeaderFooterNextSection" />
      <item id = "HeaderFooterNumberOfPagesInsertItem" label = "HeaderFooterNumberOfPagesInsert" imageMso = "HeaderFooterNumberOfPagesInsert" />
      <item id = "HeaderFooterPageNumberInsertItem" label = "HeaderFooterPageNumberInsert" imageMso = "HeaderFooterPageNumberInsert" />
      <item id = "HeaderFooterPageNumberInsertExcelItem" label = "HeaderFooterPageNumberInsertExcel" imageMso = "HeaderFooterPageNumberInsertExcel" />
      <item id = "HeaderFooterPictureInsertItem" label = "HeaderFooterPictureInsert" imageMso = "HeaderFooterPictureInsert" />
      <item id = "HeaderFooterPositionFooterFromBottomItem" label = "HeaderFooterPositionFooterFromBottom" imageMso = "HeaderFooterPositionFooterFromBottom" />
      <item id = "HeaderFooterPositionHeaderFromTopItem" label = "HeaderFooterPositionHeaderFromTop" imageMso = "HeaderFooterPositionHeaderFromTop" />
      <item id = "HeaderFooterPreviousSectionItem" label = "HeaderFooterPreviousSection" imageMso = "HeaderFooterPreviousSection" />
      <item id = "HeaderFooterRemoveFooterWordItem" label = "HeaderFooterRemoveFooterWord" imageMso = "HeaderFooterRemoveFooterWord" />
      <item id = "HeaderFooterRemoveHeaderWordItem" label = "HeaderFooterRemoveHeaderWord" imageMso = "HeaderFooterRemoveHeaderWord" />
      <item id = "HeaderFooterSheetNameInsertItem" label = "HeaderFooterSheetNameInsert" imageMso = "HeaderFooterSheetNameInsert" />
      <item id = "HeaderInsertGalleryItem" label = "HeaderInsertGallery" imageMso = "HeaderInsertGallery" />
      <item id = "HeaderOrFooterShowItem" label = "HeaderOrFooterShow" imageMso = "HeaderOrFooterShow" />
      <item id = "HeaderSourceEditItem" label = "HeaderSourceEdit" imageMso = "HeaderSourceEdit" />
      <item id = "HeadingGalleryPubItem" label = "HeadingGalleryPub" imageMso = "HeadingGalleryPub" />
      <item id = "HeartItem" label = "Heart" imageMso = "Heart" />
      <item id = "HelpItem" label = "Help" imageMso = "Help" />
      <item id = "HelpCueCardsItem" label = "HelpCueCards" imageMso = "HelpCueCards" />
      <item id = "HelpFundamentalsItem" label = "HelpFundamentals" imageMso = "HelpFundamentals" />
      <item id = "HelpLaunchItem" label = "HelpLaunch" imageMso = "HelpLaunch" />
      <item id = "HelpReferenceItem" label = "HelpReference" imageMso = "HelpReference" />
      <item id = "HelpWhatsNewItem" label = "HelpWhatsNew" imageMso = "HelpWhatsNew" />
      <item id = "HideDetailsItem" label = "HideDetails" imageMso = "HideDetails" />
      <item id = "HideScratchAreaItem" label = "HideScratchArea" imageMso = "HideScratchArea" />
      <item id = "HideTaskPanesItem" label = "HideTaskPanes" imageMso = "HideTaskPanes" />
      <item id = "HideWindowMenuItem" label = "HideWindowMenu" imageMso = "HideWindowMenu" />
      <item id = "HierarchyBottomToTopItem" label = "HierarchyBottomToTop" imageMso = "HierarchyBottomToTop" />
      <item id = "HierarchyLeftToRightItem" label = "HierarchyLeftToRight" imageMso = "HierarchyLeftToRight" />
      <item id = "HierarchyRightToLeftItem" label = "HierarchyRightToLeft" imageMso = "HierarchyRightToLeft" />
      <item id = "HierarchyTopToBottomItem" label = "HierarchyTopToBottom" imageMso = "HierarchyTopToBottom" />
      <item id = "HighImportanceItem" label = "HighImportance" imageMso = "HighImportance" />
      <item id = "HighlightClearItem" label = "HighlightClear" imageMso = "HighlightClear" />
      <item id = "HighlighterModeItem" label = "HighlighterMode" imageMso = "HighlighterMode" />
      <item id = "HighlightFiltersItem" label = "HighlightFilters" imageMso = "HighlightFilters" />
      <item id = "HighlightFiltersGroupItem" label = "HighlightFiltersGroup" imageMso = "HighlightFiltersGroup" />
      <item id = "HighlightNewItem" label = "HighlightNew" imageMso = "HighlightNew" />
      <item id = "HorizontalLineInsertItem" label = "HorizontalLineInsert" imageMso = "HorizontalLineInsert" />
      <item id = "HorizontalLineInsertClassicItem" label = "HorizontalLineInsertClassic" imageMso = "HorizontalLineInsertClassic" />
      <item id = "HorizontalLinePropertiesItem" label = "HorizontalLineProperties" imageMso = "HorizontalLineProperties" />
      <item id = "HorizontalRegionItem" label = "HorizontalRegion" imageMso = "HorizontalRegion" />
      <item id = "HorizontalRepeatingTableItem" label = "HorizontalRepeatingTable" imageMso = "HorizontalRepeatingTable" />
      <item id = "HorizontalSpacingDecreaseItem" label = "HorizontalSpacingDecrease" imageMso = "HorizontalSpacingDecrease" />
      <item id = "HorizontalSpacingIncreaseItem" label = "HorizontalSpacingIncrease" imageMso = "HorizontalSpacingIncrease" />
      <item id = "HorizontalSpacingMakeEqualItem" label = "HorizontalSpacingMakeEqual" imageMso = "HorizontalSpacingMakeEqual" />
      <item id = "HotspotItem" label = "Hotspot" imageMso = "Hotspot" />
      <item id = "HotspotGalleryItem" label = "HotspotGallery" imageMso = "HotspotGallery" />
      <item id = "HoverColorItem" label = "HoverColor" imageMso = "HoverColor" />
      <item id = "HoverForeColorItem" label = "HoverForeColor" imageMso = "HoverForeColor" />
      <item id = "HTMLAdvancedButtonPropertiesItem" label = "HTMLAdvancedButtonProperties" imageMso = "HTMLAdvancedButtonProperties" />
      <item id = "HtmlBalanceBracesItem" label = "HtmlBalanceBraces" imageMso = "HtmlBalanceBraces" />
      <item id = "HtmlClearBookmarksItem" label = "HtmlClearBookmarks" imageMso = "HtmlClearBookmarks" />
      <item id = "HTMLFormControlsItem" label = "HTMLFormControls" imageMso = "HTMLFormControls" />
      <item id = "HTMLFragmentPropertiesItem" label = "HTMLFragmentProperties" imageMso = "HTMLFragmentProperties" />
      <item id = "HtmlInsertCommentItem" label = "HtmlInsertComment" imageMso = "HtmlInsertComment" />
      <item id = "HtmlInsertEndTagItem" label = "HtmlInsertEndTag" imageMso = "HtmlInsertEndTag" />
      <item id = "HtmlInsertStartTagItem" label = "HtmlInsertStartTag" imageMso = "HtmlInsertStartTag" />
      <item id = "HtmlListCodeSnippetsItem" label = "HtmlListCodeSnippets" imageMso = "HtmlListCodeSnippets" />
      <item id = "HtmlMatchTagItem" label = "HtmlMatchTag" imageMso = "HtmlMatchTag" />
      <item id = "HtmlNextBookmarkItem" label = "HtmlNextBookmark" imageMso = "HtmlNextBookmark" />
      <item id = "HtmlPreviousBookmarkItem" label = "HtmlPreviousBookmark" imageMso = "HtmlPreviousBookmark" />
      <item id = "HtmlPropertyGridItem" label = "HtmlPropertyGrid" imageMso = "HtmlPropertyGrid" />
      <item id = "HtmlSelectTagItem" label = "HtmlSelectTag" imageMso = "HtmlSelectTag" />
      <item id = "HTMLViewItem" label = "HTMLView" imageMso = "HTMLView" />
      <item id = "HyperlinkEditItem" label = "HyperlinkEdit" imageMso = "HyperlinkEdit" />
      <item id = "HyperlinkFlyoutAnchorItem" label = "HyperlinkFlyoutAnchor" imageMso = "HyperlinkFlyoutAnchor" />
      <item id = "HyperlinkInsertItem" label = "HyperlinkInsert" imageMso = "HyperlinkInsert" />
      <item id = "HyperlinkInsertPowerPointItem" label = "HyperlinkInsertPowerPoint" imageMso = "HyperlinkInsertPowerPoint" />
      <item id = "HyperlinkOpenExcelItem" label = "HyperlinkOpenExcel" imageMso = "HyperlinkOpenExcel" />
      <item id = "HyperlinkPropertiesItem" label = "HyperlinkProperties" imageMso = "HyperlinkProperties" />
      <item id = "HyperlinkRemoveItem" label = "HyperlinkRemove" imageMso = "HyperlinkRemove" />
      <item id = "HyperlinksRemoveItem" label = "HyperlinksRemove" imageMso = "HyperlinksRemove" />
      <item id = "HyperlinksVerifyItem" label = "HyperlinksVerify" imageMso = "HyperlinksVerify" />
      <item id = "HyphenationMenuItem" label = "HyphenationMenu" imageMso = "HyphenationMenu" />
      <item id = "HyphenationOptionsItem" label = "HyphenationOptions" imageMso = "HyphenationOptions" />
      <item id = "IItem" label = "I" imageMso = "I" />
      <item id = "IconBucketToolItem" label = "IconBucketTool" imageMso = "IconBucketTool" />
      <item id = "IconPencilToolItem" label = "IconPencilTool" imageMso = "IconPencilTool" />
      <item id = "IconsAndDetailsItem" label = "IconsAndDetails" imageMso = "IconsAndDetails" />
      <item id = "IconsAndNamesItem" label = "IconsAndNames" imageMso = "IconsAndNames" />
      <item id = "IconsOnlyItem" label = "IconsOnly" imageMso = "IconsOnly" />
      <item id = "IfDesignBlockItem" label = "IfDesignBlock" imageMso = "IfDesignBlock" />
      <item id = "IfElseDesignBlockItem" label = "IfElseDesignBlock" imageMso = "IfElseDesignBlock" />
      <item id = "Bỏ quaConversationItem" label = "Bỏ quaConversation" imageMso = "Bỏ quaConversation" />
      <item id = "Bỏ quaHtmlChangesItem" label = "Bỏ quaHtmlChanges" imageMso = "Bỏ quaHtmlChanges" />
      <item id = "Bỏ quaThisIssueItem" label = "Bỏ quaThisIssue" imageMso = "Bỏ quaThisIssue" />
      <item id = "ImageHotspotPropertiesItem" label = "ImageHotspotProperties" imageMso = "ImageHotspotProperties" />
      <item id = "ImagePropertiesItem" label = "ImageProperties" imageMso = "ImageProperties" />
      <item id = "ImagerScanItem" label = "ImagerScan" imageMso = "ImagerScan" />
      <item id = "ImapFoldersItem" label = "ImapFolders" imageMso = "ImapFolders" />
      <item id = "IMAppFormSendByIMItem" label = "IMAppFormSendByIM" imageMso = "IMAppFormSendByIM" />
      <item id = "IMAppFormShareNowItem" label = "IMAppFormShareNow" imageMso = "IMAppFormShareNow" />
      <item id = "ImapUndeleteItem" label = "ImapUndelete" imageMso = "ImapUndelete" />
      <item id = "ImeDictionaryUpdateItem" label = "ImeDictionaryUpdate" imageMso = "ImeDictionaryUpdate" />
      <item id = "ImexRunExportItem" label = "ImexRunExport" imageMso = "ImexRunExport" />
      <item id = "ImexRunImportItem" label = "ImexRunImport" imageMso = "ImexRunImport" />
      <item id = "IMMenuItem" label = "IMMenu" imageMso = "IMMenu" />
      <item id = "ImportItem" label = "Nhập" imageMso = "Nhập" />
      <item id = "ImportAccessItem" label = "ImportAccess" imageMso = "ImportAccess" />
      <item id = "ImportDBaseItem" label = "ImportDBase" imageMso = "ImportDBase" />
      <item id = "ImportExcelItem" label = "ImportExcel" imageMso = "ImportExcel" />
      <item id = "ImportExportItem" label = "ImportExport" imageMso = "ImportExport" />
      <item id = "ImportFormDataItem" label = "ImportFormData" imageMso = "ImportFormData" />
      <item id = "ImportHtmlDocumentItem" label = "ImportHtmlDocument" imageMso = "ImportHtmlDocument" />
      <item id = "ImportLotusItem" label = "ImportLotus" imageMso = "ImportLotus" />
      <item id = "ImportMoreMenuItem" label = "ImportMoreMenu" imageMso = "ImportMoreMenu" />
      <item id = "ImportOdbcDatabaseItem" label = "ImportOdbcDatabase" imageMso = "ImportOdbcDatabase" />
      <item id = "ImportOpmlItem" label = "ImportOpml" imageMso = "ImportOpml" />
      <item id = "ImportOutlookItem" label = "ImportOutlook" imageMso = "ImportOutlook" />
      <item id = "ImportParadoxItem" label = "ImportParadox" imageMso = "ImportParadox" />
      <item id = "ImportSavedImportsItem" label = "ImportSavedImports" imageMso = "ImportSavedImports" />
      <item id = "ImportSharePointListItem" label = "ImportSharePointList" imageMso = "ImportSharePointList" />
      <item id = "ImportTemplateItem" label = "ImportTemplate" imageMso = "ImportTemplate" />
      <item id = "ImportTextFileItem" label = "ImportTextFile" imageMso = "ImportTextFile" />
      <item id = "ImportWorkbookItem" label = "ImportWorkbook" imageMso = "ImportWorkbook" />
      <item id = "ImportXmlFileItem" label = "ImportXmlFile" imageMso = "ImportXmlFile" />
      <item id = "InboxAssistantItem" label = "InboxAssistant" imageMso = "InboxAssistant" />
      <item id = "InBrowserGalleryItem" label = "InBrowserGallery" imageMso = "InBrowserGallery" />
      <item id = "Bao gồmInNavigationBarsItem" label = "Bao gồmInNavigationBars" imageMso = "Bao gồmInNavigationBars" />
      <item id = "IncrementalSearchItem" label = "IncrementalSearch" imageMso = "IncrementalSearch" />
      <item id = "IndentClassicItem" label = "IndentClassic" imageMso = "IndentClassic" />
      <item id = "IndentDecreaseItem" label = "IndentDecrease" imageMso = "IndentDecrease" />
      <item id = "IndentDecreaseExcelItem" label = "IndentDecreaseExcel" imageMso = "IndentDecreaseExcel" />
      <item id = "IndentDecreaseWordItem" label = "IndentDecreaseWord" imageMso = "IndentDecreaseWord" />
      <item id = "IndentIncreaseItem" label = "IndentIncrease" imageMso = "IndentIncrease" />
      <item id = "IndentIncreaseExcelItem" label = "IndentIncreaseExcel" imageMso = "IndentIncreaseExcel" />
      <item id = "IndentIncreaseWordItem" label = "IndentIncreaseWord" imageMso = "IndentIncreaseWord" />
      <item id = "IndentRTLItem" label = "IndentRTL" imageMso = "IndentRTL" />
      <item id = "IndexedItem" label = "Indexed" imageMso = "Indexed" />
      <item id = "IndexInsertItem" label = "IndexInsert" imageMso = "IndexInsert" />
      <item id = "IndexMarkEntryItem" label = "IndexMarkEntry" imageMso = "IndexMarkEntry" />
      <item id = "IndexUpdateItem" label = "IndexUpdate" imageMso = "IndexUpdate" />
      <item id = "InfoItem" label = "Thông tin" imageMso = "Thông tin" />
      <item id = "InfopathExportFormsItem" label = "InfopathExportForms" imageMso = "InfopathExportForms" />
      <item id = "InfopathExportToExcelItem" label = "InfopathExportToExcel" imageMso = "InfopathExportToExcel" />
      <item id = "InfopathFormActionsMenuItem" label = "InfopathFormActionsMenu" imageMso = "InfopathFormActionsMenu" />
      <item id = "InfopathPromoteFormPropertiesItem" label = "InfopathPromoteFormProperties" imageMso = "InfopathPromoteFormProperties" />
      <item id = "InformationDialogItem" label = "InformationDialog" imageMso = "InformationDialog" />
      <item id = "InheritPermissionsItem" label = "InheritPermissions" imageMso = "InheritPermissions" />
      <item id = "InkBallpointPenItem" label = "InkBallpointPen" imageMso = "InkBallpointPen" />
      <item id = "InkColorMoreColorsDialogItem" label = "InkColorMoreColorsDialog" imageMso = "InkColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "InkColorPickerItem" label = "InkColorPicker" imageMso = "InkColorPicker" />
      <item id = "InkDeleteAllInkItem" label = "InkDeleteAllInk" imageMso = "InkDeleteAllInk" />
      <item id = "InkDrawingAndWritingItem" label = "InkDrawingAndWriting" imageMso = "InkDrawingAndWriting" />
      <item id = "InkEntryItem" label = "InkEntry" imageMso = "InkEntry" />
      <item id = "InkEntryModeItem" label = "InkEntryMode" imageMso = "InkEntryMode" />
      <item id = "InkEquationItem" label = "InkEquation" imageMso = "InkEquation" />
      <item id = "InkEraseModeItem" label = "InkEraseMode" imageMso = "InkEraseMode" />
      <item id = "InkEraserItem" label = "InkEraser" imageMso = "InkEraser" />
      <item id = "InkEraserMenuItem" label = "InkEraserMenu" imageMso = "InkEraserMenu" />
      <item id = "InkFeltTipPenItem" label = "InkFeltTipPen" imageMso = "InkFeltTipPen" />
      <item id = "InkHighlighterItem" label = "InkHighlighter" imageMso = "InkHighlighter" />
      <item id = "InkingStartItem" label = "InkingStart" imageMso = "InkingStart" />
      <item id = "InkInsertSpaceItem" label = "InkInsertSpace" imageMso = "InkInsertSpace" />
      <item id = "InkLineColorPickerItem" label = "InkLineColorPicker" imageMso = "InkLineColorPicker" />
      <item id = "InkLineWidthItem" label = "InkLineWidth" imageMso = "InkLineWidth" />
      <item id = "InkNormalModeItem" label = "InkNormalMode" imageMso = "InkNormalMode" />
      <item id = "InkPen0Item" label = "InkPen0" imageMso = "InkPen0" />
      <item id = "InkPen1Item" label = "InkPen1" imageMso = "InkPen1" />
      <item id = "InkPen2Item" label = "InkPen2" imageMso = "InkPen2" />
      <item id = "InkPen3Item" label = "InkPen3" imageMso = "InkPen3" />
      <item id = "InkPen4Item" label = "InkPen4" imageMso = "InkPen4" />
      <item id = "InkReviewerPenItem" label = "InkReviewerPen" imageMso = "InkReviewerPen" />
      <item id = "InkSelectBallpointPenItem" label = "InkSelectBallpointPen" imageMso = "InkSelectBallpointPen" />
      <item id = "InkSelectFelttipPenItem" label = "InkSelectFelttipPen" imageMso = "InkSelectFelttipPen" />
      <item id = "InkSelectHighlighterItem" label = "InkSelectHighlighter" imageMso = "InkSelectHighlighter" />
      <item id = "InkShapeGalleryItem" label = "InkShapeGallery" imageMso = "InkShapeGallery" />
      <item id = "InkStopInkingReadingViewItem" label = "InkStopInkingReadingView" imageMso = "InkStopInkingReadingView" />
      <item id = "InkStylesGalleryItem" label = "InkStylesGallery" imageMso = "InkStylesGallery" />
      <item id = "InkThicknessItem" label = "InkThickness" imageMso = "InkThickness" />
      <item id = "InkToolItem" label = "InkTool" imageMso = "InkTool" />
      <item id = "InkToolsCloseItem" label = "InkToolsClose" imageMso = "InkToolsClose" />
      <item id = "InkTransparencyItem" label = "InkTransparency" imageMso = "InkTransparency" />
      <item id = "InlineEditMenuItem" label = "InlineEditMenu" imageMso = "InlineEditMenu" />
      <item id = "InlineFramePropertiesItem" label = "InlineFrameProperties" imageMso = "InlineFrameProperties" />
      <item id = "InsertActionGalleryItem" label = "InsertActionGallery" imageMso = "InsertActionGallery" />
      <item id = "InsertAlignmentTabItem" label = "InsertAlignmentTab" imageMso = "InsertAlignmentTab" />
      <item id = "InsertAudioVideoMenuItem" label = "InsertAudioVideoMenu" imageMso = "InsertAudioVideoMenu" />
      <item id = "InsertBannerItem" label = "InsertBanner" imageMso = "InsertBanner" />
      <item id = "InsertBookmarkSpdItem" label = "InsertBookmarkSpd" imageMso = "InsertBookmarkSpd" />
      <item id = "InsertBranchItem" label = "InsertBranch" imageMso = "InsertBranch" />
      <item id = "InsertBuildingBlockItem" label = "InsertBuildingBlock" imageMso = "InsertBuildingBlock" />
      <item id = "InsertBuildingBlocksCommonPartsGalleryItem" label = "InsertBuildingBlocksCommonPartsGallery" imageMso = "InsertBuildingBlocksCommonPartsGallery" />
      <item id = "InsertBuildingBlocksEquationsGalleryItem" label = "InsertBuildingBlocksEquationsGallery" imageMso = "InsertBuildingBlocksEquationsGallery" />
      <item id = "InsertBuildingBlocksFooterGalleryItem" label = "InsertBuildingBlocksFooterGallery" imageMso = "InsertBuildingBlocksFooterGallery" />
      <item id = "InsertBuildingBlocksHeaderGalleryItem" label = "InsertBuildingBlocksHeaderGallery" imageMso = "InsertBuildingBlocksHeaderGallery" />
      <item id = "InsertBusinessInfoItem" label = "InsertBusinessInfo" imageMso = "InsertBusinessInfo" />
      <item id = "InsertCellMenuItem" label = "InsertCellMenu" imageMso = "InsertCellMenu" />
      <item id = "InsertCellstMenuItem" label = "InsertCellstMenu" imageMso = "InsertCellstMenu" />
      <item id = "InsertChartItem" label = "InsertChart" imageMso = "InsertChart" />
      <item id = "InsertColumn3Item" label = "InsertColumn3" imageMso = "InsertColumn3" />
      <item id = "InsertColumnLeftItem" label = "InsertColumnLeft" imageMso = "InsertColumnLeft" />
      <item id = "InsertColumnRightItem" label = "InsertColumnRight" imageMso = "InsertColumnRight" />
      <item id = "InsertColumnsItem" label = "InsertColumns" imageMso = "InsertColumns" />
      <item id = "InsertConditionGalleryItem" label = "InsertConditionGallery" imageMso = "InsertConditionGallery" />
      <item id = "InsertContentStoreItem" label = "InsertContentStore" imageMso = "InsertContentStore" />
      <item id = "InsertControlItem" label = "InsertControl" imageMso = "InsertControl" />
      <item id = "InsertCopiedCellsItem" label = "InsertCopiedCells" imageMso = "InsertCopiedCells" />
      <item id = "InsertCutCellsItem" label = "InsertCutCells" imageMso = "InsertCutCells" />
      <item id = "InsertDataGraphicLegendItem" label = "InsertDataGraphicLegend" imageMso = "InsertDataGraphicLegend" />
      <item id = "InsertDataMapItem" label = "InsertDataMap" imageMso = "InsertDataMap" />
      <item id = "InsertDataSourceGalleryItem" label = "InsertDataSourceGallery" imageMso = "InsertDataSourceGallery" />
      <item id = "InsertDataViewItem" label = "InsertDataView" imageMso = "InsertDataView" />
      <item id = "InsertDataViewControlGalleryItem" label = "InsertDataViewControlGallery" imageMso = "InsertDataViewControlGallery" />
      <item id = "InsertDesignGalleryItem" label = "InsertDesignGallery" imageMso = "InsertDesignGallery" />
      <item id = "InsertDialogItem" label = "InsertDialog" imageMso = "InsertDialog" />
      <item id = "InsertDIVItem" label = "InsertDIV" imageMso = "InsertDIV" />
      <item id = "InsertDrawingCanvasItem" label = "InsertDrawingCanvas" imageMso = "InsertDrawingCanvas" />
      <item id = "InsertEmptyDataViewItem" label = "InsertEmptyDataView" imageMso = "InsertEmptyDataView" />
      <item id = "InsertEventsItem" label = "InsertEvents" imageMso = "InsertEvents" />
      <item id = "InsertFormulaItem" label = "InsertFormula" imageMso = "InsertFormula" />
      <item id = "InsertHighPrivilegeBlockItem" label = "InsertHighPrivilegeBlock" imageMso = "InsertHighPrivilegeBlock" />
      <item id = "InsertHRItem" label = "InsertHR" imageMso = "InsertHR" />
      <item id = "InsertIButtonItem" label = "InsertIButton" imageMso = "InsertIButton" />
      <item id = "InsertIButtonContextItem" label = "InsertIButtonContext" imageMso = "InsertIButtonContext" />
      <item id = "InsertImageHtmlTagItem" label = "InsertImageHtmlTag" imageMso = "InsertImageHtmlTag" />
      <item id = "InsertInlineFrameItem" label = "InsertInlineFrame" imageMso = "InsertInlineFrame" />
      <item id = "InsertLayerItem" label = "InsertLayer" imageMso = "InsertLayer" />
      <item id = "InsertLinkItem" label = "InsertLink" imageMso = "InsertLink" />
      <item id = "InsertListFormItem" label = "InsertListForm" imageMso = "InsertListForm" />
      <item id = "InsertMenuItem" label = "InsertMenu" imageMso = "InsertMenu" />
      <item id = "InsertMenuHeaderItem" label = "InsertMenuHeader" imageMso = "InsertMenuHeader" />
      <item id = "InsertMoreDesignsItem" label = "InsertMoreDesigns" imageMso = "InsertMoreDesigns" />
      <item id = "InsertMoreTextBoxesItem" label = "InsertMoreTextBoxes" imageMso = "InsertMoreTextBoxes" />
      <item id = "InsertMoreVertTextBoxesItem" label = "InsertMoreVertTextBoxes" imageMso = "InsertMoreVertTextBoxes" />
      <item id = "InsertNavBarItem" label = "InsertNavBar" imageMso = "InsertNavBar" />
      <item id = "InsertNavigationButtonItem" label = "InsertNavigationButton" imageMso = "InsertNavigationButton" />
      <item id = "InsertPanelItem" label = "InsertPanel" imageMso = "InsertPanel" />
      <item id = "InsertParagraphHtmlTagItem" label = "InsertParagraphHtmlTag" imageMso = "InsertParagraphHtmlTag" />
      <item id = "InsertParallelBlockItem" label = "InsertParallelBlock" imageMso = "InsertParallelBlock" />
      <item id = "InsertPicturePowerPointFlyoutAnchorItem" label = "InsertPicturePowerPointFlyoutAnchor" imageMso = "InsertPicturePowerPointFlyoutAnchor" />
      <item id = "InsertProjectItem" label = "InsertProject" imageMso = "InsertProject" />
      <item id = "InsertResourceMenuItem" label = "InsertResourceMenu" imageMso = "InsertResourceMenu" />
      <item id = "InsertRowItem" label = "InsertRow" imageMso = "InsertRow" />
      <item id = "InsertRowAboveItem" label = "InsertRowAbove" imageMso = "InsertRowAbove" />
      <item id = "InsertRowBelowItem" label = "InsertRowBelow" imageMso = "InsertRowBelow" />
      <item id = "InsertRowsItem" label = "InsertRows" imageMso = "InsertRows" />
      <item id = "InsertRowsColumnsMenuItem" label = "InsertRowsColumnsMenu" imageMso = "InsertRowsColumnsMenu" />
      <item id = "InsertRowsOrColumns2Item" label = "InsertRowsOrColumns2" imageMso = "InsertRowsOrColumns2" />
      <item id = "InsertSequentialStepItem" label = "InsertSequentialStep" imageMso = "InsertSequentialStep" />
      <item id = "InsertSPANItem" label = "InsertSPAN" imageMso = "InsertSPAN" />
      <item id = "InsertStepMenuItem" label = "InsertStepMenu" imageMso = "InsertStepMenu" />
      <item id = "InsertSymbolItem" label = "InsertSymbol" imageMso = "InsertSymbol" />
      <item id = "InsertTableItem" label = "InsertTable" imageMso = "InsertTable" />
      <item id = "InsertTableCaptionItem" label = "InsertTableCaption" imageMso = "InsertTableCaption" />
      <item id = "InsertTagItem" label = "InsertTag" imageMso = "InsertTag" />
      <item id = "InsertTagMenuItem" label = "InsertTagMenu" imageMso = "InsertTagMenu" />
      <item id = "InsertTextEffectItem" label = "InsertTextEffect" imageMso = "InsertTextEffect" />
      <item id = "InsertWebPartZoneItem" label = "InsertWebPartZone" imageMso = "InsertWebPartZone" />
      <item id = "Kiểm traTasksMenuItem" label = "Kiểm traTasksMenu" imageMso = "Kiểm traTasksMenu" />
      <item id = "InstantSearchItem" label = "InstantSearch" imageMso = "InstantSearch" />
      <item id = "IntelliSenseMenuItem" label = "IntelliSenseMenu" imageMso = "IntelliSenseMenu" />
      <item id = "InterconnectDeleteCardItem" label = "InterconnectDeleteCard" imageMso = "InterconnectDeleteCard" />
      <item id = "InterconnectNextSideItem" label = "InterconnectNextSide" imageMso = "InterconnectNextSide" />
      <item id = "InterconnectOpenItem" label = "InterconnectOpen" imageMso = "InterconnectOpen" />
      <item id = "InternationalCurrencyItem" label = "InternationalCurrency" imageMso = "InternationalCurrency" />
      <item id = "MờiAttendeesItem" label = "MờiAttendees" imageMso = "MờiAttendees" />
      <item id = "MờiMembersItem" label = "MờiMembers" imageMso = "MờiMembers" />
      <item id = "MờiMembersLBItem" label = "MờiMembersLB" imageMso = "MờiMembersLB" />
      <item id = "MờiMembersMenuItem" label = "MờiMembersMenu" imageMso = "MờiMembersMenu" />
      <item id = "MờiMyOtherComputersItem" label = "MờiMyOtherComputers" imageMso = "MờiMyOtherComputers" />
      <item id = "MờiToNotebookItem" label = "MờiToNotebook" imageMso = "MờiToNotebook" />
      <item id = "MờiViaOutlookItem" label = "MờiViaOutlook" imageMso = "MờiViaOutlook" />
      <item id = "IPMultiSelectItem" label = "IPMultiSelect" imageMso = "IPMultiSelect" />
      <item id = "ItalicItem" label = "Italic" imageMso = "Italic" />
      <item id = "ItemPropertiesItem" label = "ItemProperties" imageMso = "ItemProperties" />
      <item id = "ItemsGroupItem" label = "ItemsGroup" imageMso = "ItemsGroup" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox5" label = "imageMso (JN):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "5" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "JItem" label = "J" imageMso = "J" />
      <item id = "JapaneseGreetingsInsertMenuItem" label = "JapaneseGreetingsInsertMenu" imageMso = "JapaneseGreetingsInsertMenu" />
      <item id = "JapanesePostcardCreateAddressSideItem" label = "JapanesePostcardCreateAddressSide" imageMso = "JapanesePostcardCreateAddressSide" />
      <item id = "JapanesePostcardCreateLetterSideItem" label = "JapanesePostcardCreateLetterSide" imageMso = "JapanesePostcardCreateLetterSide" />
      <item id = "JapanesePostcardDialogItem" label = "JapanesePostcardDialog" imageMso = "JapanesePostcardDialog" />
      <item id = "JapanesePostcardMenuItem" label = "JapanesePostcardMenu" imageMso = "JapanesePostcardMenu" />
      <item id = "JotAddinItem" label = "JotAddin" imageMso = "JotAddin" />
      <item id = "JotANStartRecordingItem" label = "JotANStartRecording" imageMso = "JotANStartRecording" />
      <item id = "JotANStopPlaybackItem" label = "JotANStopPlayback" imageMso = "JotANStopPlayback" />
      <item id = "JotANUnlinkNoteItem" label = "JotANUnlinkNote" imageMso = "JotANUnlinkNote" />
      <item id = "JotApplyBulletItem1Item" label = "JotApplyBulletItem1" imageMso = "JotApplyBulletItem1" />
      <item id = "JotApplyBulletItem2Item" label = "JotApplyBulletItem2" imageMso = "JotApplyBulletItem2" />
      <item id = "JotApplyBulletItem3Item" label = "JotApplyBulletItem3" imageMso = "JotApplyBulletItem3" />
      <item id = "JotApplyBulletItem4Item" label = "JotApplyBulletItem4" imageMso = "JotApplyBulletItem4" />
      <item id = "JotApplyBulletItem5Item" label = "JotApplyBulletItem5" imageMso = "JotApplyBulletItem5" />
      <item id = "JotAudioNotesButtonMenuItem" label = "JotAudioNotesButtonMenu" imageMso = "JotAudioNotesButtonMenu" />
      <item id = "JotAudioStartRecordingItem" label = "JotAudioStartRecording" imageMso = "JotAudioStartRecording" />
      <item id = "JotClippingItem" label = "JotClipping" imageMso = "JotClipping" />
      <item id = "JotCloseFolderItem" label = "JotCloseFolder" imageMso = "JotCloseFolder" />
      <item id = "JotConvertToBodyTextItem" label = "JotConvertToBodyText" imageMso = "JotConvertToBodyText" />
      <item id = "JotConvertToBodyTextRTLItem" label = "JotConvertToBodyTextRTL" imageMso = "JotConvertToBodyTextRTL" />
      <item id = "JotCreateHyperlinkShortItem" label = "JotCreateHyperlinkShort" imageMso = "JotCreateHyperlinkShort" />
      <item id = "JotCreateHyperlinkToFolderShortItem" label = "JotCreateHyperlinkToFolderShort" imageMso = "JotCreateHyperlinkToFolderShort" />
      <item id = "JotCreateHyperlinkToNotebookShortItem" label = "JotCreateHyperlinkToNotebookShort" imageMso = "JotCreateHyperlinkToNotebookShort" />
      <item id = "JotCreateHyperlinkToPageShortItem" label = "JotCreateHyperlinkToPageShort" imageMso = "JotCreateHyperlinkToPageShort" />
      <item id = "JotCreateHyperlinkToSectionShortItem" label = "JotCreateHyperlinkToSectionShort" imageMso = "JotCreateHyperlinkToSectionShort" />
      <item id = "JotCreateOutlookTaskItem" label = "JotCreateOutlookTask" imageMso = "JotCreateOutlookTask" />
      <item id = "JotDrawingToolbarItem" label = "JotDrawingToolbar" imageMso = "JotDrawingToolbar" />
      <item id = "JotEditMergeParagraphsItem" label = "JotEditMergeParagraphs" imageMso = "JotEditMergeParagraphs" />
      <item id = "JotExitFindItem" label = "JotExitFind" imageMso = "JotExitFind" />
      <item id = "JotFindHitResultsItem" label = "JotFindHitResults" imageMso = "JotFindHitResults" />
      <item id = "JotFindPageTitlesItem" label = "JotFindPageTitles" imageMso = "JotFindPageTitles" />
      <item id = "JotFindSortAscendingItem" label = "JotFindSortAscending" imageMso = "JotFindSortAscending" />
      <item id = "JotFindSortDescendingItem" label = "JotFindSortDescending" imageMso = "JotFindSortDescending" />
      <item id = "JotFormatBulletsItem" label = "JotFormatBullets" imageMso = "JotFormatBullets" />
      <item id = "JotFormatNumbersItem" label = "JotFormatNumbers" imageMso = "JotFormatNumbers" />
      <item id = "JotHelpTourItem" label = "JotHelpTour" imageMso = "JotHelpTour" />
      <item id = "JotHideBodyTextItem" label = "JotHideBodyText" imageMso = "JotHideBodyText" />
      <item id = "JotHideTitlesInPageTabsItem" label = "JotHideTitlesInPageTabs" imageMso = "JotHideTitlesInPageTabs" />
      <item id = "JotHideToolbarsItem" label = "JotHideToolbars" imageMso = "JotHideToolbars" />
      <item id = "JotHighlightItem" label = "JotHighlight" imageMso = "JotHighlight" />
      <item id = "JotInkStyleItem" label = "JotInkStyle" imageMso = "JotInkStyle" />
      <item id = "JotInkStyle13Item" label = "JotInkStyle13" imageMso = "JotInkStyle13" />
      <item id = "JotInsertElbowLineDoubleArrowItem" label = "JotInsertElbowLineDoubleArrow" imageMso = "JotInsertElbowLineDoubleArrow" />
      <item id = "JotInsertElbowLineNoArrowItem" label = "JotInsertElbowLineNoArrow" imageMso = "JotInsertElbowLineNoArrow" />
      <item id = "JotInsertElbowLineSingleArrowItem" label = "JotInsertElbowLineSingleArrow" imageMso = "JotInsertElbowLineSingleArrow" />
      <item id = "JotInsertFolderShortItem" label = "JotInsertFolderShort" imageMso = "JotInsertFolderShort" />
      <item id = "JotInsertGraphStyle1Item" label = "JotInsertGraphStyle1" imageMso = "JotInsertGraphStyle1" />
      <item id = "JotInsertGraphStyle2Item" label = "JotInsertGraphStyle2" imageMso = "JotInsertGraphStyle2" />
      <item id = "JotInsertGraphStyle3Item" label = "JotInsertGraphStyle3" imageMso = "JotInsertGraphStyle3" />
      <item id = "JotInsertNewLineItem" label = "JotInsertNewLine" imageMso = "JotInsertNewLine" />
      <item id = "JotInsertSectionShortItem" label = "JotInsertSectionShort" imageMso = "JotInsertSectionShort" />
      <item id = "JotInsertTriangleItem" label = "JotInsertTriangle" imageMso = "JotInsertTriangle" />
      <item id = "JotJoinRtcSessionItem" label = "JotJoinRtcSession" imageMso = "JotJoinRtcSession" />
      <item id = "JotLeaveRtcSessionItem" label = "JotLeaveRtcSession" imageMso = "JotLeaveRtcSession" />
      <item id = "JotLineColorItem" label = "JotLineColor" imageMso = "JotLineColor" />
      <item id = "JotLockDrawingCMItem" label = "JotLockDrawingCM" imageMso = "JotLockDrawingCM" />
      <item id = "JotMergeDrawingCanvasItem" label = "JotMergeDrawingCanvas" imageMso = "JotMergeDrawingCanvas" />
      <item id = "JotNavUIFindItem" label = "JotNavUIFind" imageMso = "JotNavUIFind" />
      <item id = "JotNavUIFindNextHitItem" label = "JotNavUIFindNextHit" imageMso = "JotNavUIFindNextHit" />
      <item id = "JotNavUIFindPrevHitItem" label = "JotNavUIFindPrevHit" imageMso = "JotNavUIFindPrevHit" />
      <item id = "JotNavUIFindResultsItem" label = "JotNavUIFindResults" imageMso = "JotNavUIFindResults" />
      <item id = "JotNavUIFindRTLItem" label = "JotNavUIFindRTL" imageMso = "JotNavUIFindRTL" />
      <item id = "JotNavUINewPageItem" label = "JotNavUINewPage" imageMso = "JotNavUINewPage" />
      <item id = "JotNavUINextPageItem" label = "JotNavUINextPage" imageMso = "JotNavUINextPage" />
      <item id = "JotNavUIParentFolderItem" label = "JotNavUIParentFolder" imageMso = "JotNavUIParentFolder" />
      <item id = "JotNavUIPrevPageItem" label = "JotNavUIPrevPage" imageMso = "JotNavUIPrevPage" />
      <item id = "JotNewMenuHelpItem" label = "JotNewMenuHelp" imageMso = "JotNewMenuHelp" />
      <item id = "JotNewPageIn SeriesShortItem" label = "JotNewPageInSeriesShort" imageMso = "JotNewPageInSeriesShort" />
      <item id = "JotNotebookItem" label = "JotNotebook" imageMso = "JotNotebook" />
      <item id = "JotNoteTag0Item" label = "JotNoteTag0" imageMso = "JotNoteTag0" />
      <item id = "JotNoteTag1Item" label = "JotNoteTag1" imageMso = "JotNoteTag1" />
      <item id = "JotNoteTag10Item" label = "JotNoteTag10" imageMso = "JotNoteTag10" />
      <item id = "JotNoteTag11Item" label = "JotNoteTag11" imageMso = "JotNoteTag11" />
      <item id = "JotNoteTag12Item" label = "JotNoteTag12" imageMso = "JotNoteTag12" />
      <item id = "JotNoteTag13Item" label = "JotNoteTag13" imageMso = "JotNoteTag13" />
      <item id = "JotNoteTag14Item" label = "JotNoteTag14" imageMso = "JotNoteTag14" />
      <item id = "JotNoteTag15Item" label = "JotNoteTag15" imageMso = "JotNoteTag15" />
      <item id = "JotNoteTag16Item" label = "JotNoteTag16" imageMso = "JotNoteTag16" />
      <item id = "JotNoteTag17Item" label = "JotNoteTag17" imageMso = "JotNoteTag17" />
      <item id = "JotNoteTag18Item" label = "JotNoteTag18" imageMso = "JotNoteTag18" />
      <item id = "JotNoteTag19Item" label = "JotNoteTag19" imageMso = "JotNoteTag19" />
      <item id = "JotNoteTag2Item" label = "JotNoteTag2" imageMso = "JotNoteTag2" />
      <item id = "JotNoteTag20Item" label = "JotNoteTag20" imageMso = "JotNoteTag20" />
      <item id = "JotNoteTag21Item" label = "JotNoteTag21" imageMso = "JotNoteTag21" />
      <item id = "JotNoteTag22Item" label = "JotNoteTag22" imageMso = "JotNoteTag22" />
      <item id = "JotNoteTag23Item" label = "JotNoteTag23" imageMso = "JotNoteTag23" />
      <item id = "JotNoteTag24Item" label = "JotNoteTag24" imageMso = "JotNoteTag24" />
      <item id = "JotNoteTag25Item" label = "JotNoteTag25" imageMso = "JotNoteTag25" />
      <item id = "JotNoteTag26Item" label = "JotNoteTag26" imageMso = "JotNoteTag26" />
      <item id = "JotNoteTag27Item" label = "JotNoteTag27" imageMso = "JotNoteTag27" />
      <item id = "JotNoteTag28Item" label = "JotNoteTag28" imageMso = "JotNoteTag28" />
      <item id = "JotNoteTag29Item" label = "JotNoteTag29" imageMso = "JotNoteTag29" />
      <item id = "JotNoteTag3Item" label = "JotNoteTag3" imageMso = "JotNoteTag3" />
      <item id = "JotNoteTag30Item" label = "JotNoteTag30" imageMso = "JotNoteTag30" />
      <item id = "JotNoteTag31Item" label = "JotNoteTag31" imageMso = "JotNoteTag31" />
      <item id = "JotNoteTag32Item" label = "JotNoteTag32" imageMso = "JotNoteTag32" />
      <item id = "JotNoteTag33Item" label = "JotNoteTag33" imageMso = "JotNoteTag33" />
      <item id = "JotNoteTag34Item" label = "JotNoteTag34" imageMso = "JotNoteTag34" />
      <item id = "JotNoteTag35Item" label = "JotNoteTag35" imageMso = "JotNoteTag35" />
      <item id = "JotNoteTag36Item" label = "JotNoteTag36" imageMso = "JotNoteTag36" />
      <item id = "JotNoteTag37Item" label = "JotNoteTag37" imageMso = "JotNoteTag37" />
      <item id = "JotNoteTag38Item" label = "JotNoteTag38" imageMso = "JotNoteTag38" />
      <item id = "JotNoteTag39Item" label = "JotNoteTag39" imageMso = "JotNoteTag39" />
      <item id = "JotNoteTag4Item" label = "JotNoteTag4" imageMso = "JotNoteTag4" />
      <item id = "JotNoteTag40Item" label = "JotNoteTag40" imageMso = "JotNoteTag40" />
      <item id = "JotNoteTag41Item" label = "JotNoteTag41" imageMso = "JotNoteTag41" />
      <item id = "JotNoteTag42Item" label = "JotNoteTag42" imageMso = "JotNoteTag42" />
      <item id = "JotNoteTag43Item" label = "JotNoteTag43" imageMso = "JotNoteTag43" />
      <item id = "JotNoteTag44Item" label = "JotNoteTag44" imageMso = "JotNoteTag44" />
      <item id = "JotNoteTag45Item" label = "JotNoteTag45" imageMso = "JotNoteTag45" />
      <item id = "JotNoteTag46Item" label = "JotNoteTag46" imageMso = "JotNoteTag46" />
      <item id = "JotNoteTag47Item" label = "JotNoteTag47" imageMso = "JotNoteTag47" />
      <item id = "JotNoteTag48Item" label = "JotNoteTag48" imageMso = "JotNoteTag48" />
      <item id = "JotNoteTag49Item" label = "JotNoteTag49" imageMso = "JotNoteTag49" />
      <item id = "JotNoteTag5Item" label = "JotNoteTag5" imageMso = "JotNoteTag5" />
      <item id = "JotNoteTag50Item" label = "JotNoteTag50" imageMso = "JotNoteTag50" />
      <item id = "JotNoteTag51Item" label = "JotNoteTag51" imageMso = "JotNoteTag51" />
      <item id = "JotNoteTag52Item" label = "JotNoteTag52" imageMso = "JotNoteTag52" />
      <item id = "JotNoteTag53Item" label = "JotNoteTag53" imageMso = "JotNoteTag53" />
      <item id = "JotNoteTag54Item" label = "JotNoteTag54" imageMso = "JotNoteTag54" />
      <item id = "JotNoteTag55Item" label = "JotNoteTag55" imageMso = "JotNoteTag55" />
      <item id = "JotNoteTag56Item" label = "JotNoteTag56" imageMso = "JotNoteTag56" />
      <item id = "JotNoteTag57Item" label = "JotNoteTag57" imageMso = "JotNoteTag57" />
      <item id = "JotNoteTag58Item" label = "JotNoteTag58" imageMso = "JotNoteTag58" />
      <item id = "JotNoteTag59Item" label = "JotNoteTag59" imageMso = "JotNoteTag59" />
      <item id = "JotNoteTag6Item" label = "JotNoteTag6" imageMso = "JotNoteTag6" />
      <item id = "JotNoteTag60Item" label = "JotNoteTag60" imageMso = "JotNoteTag60" />
      <item id = "JotNoteTag61Item" label = "JotNoteTag61" imageMso = "JotNoteTag61" />
      <item id = "JotNoteTag62Item" label = "JotNoteTag62" imageMso = "JotNoteTag62" />
      <item id = "JotNoteTag63Item" label = "JotNoteTag63" imageMso = "JotNoteTag63" />
      <item id = "JotNoteTag64Item" label = "JotNoteTag64" imageMso = "JotNoteTag64" />
      <item id = "JotNoteTag65Item" label = "JotNoteTag65" imageMso = "JotNoteTag65" />
      <item id = "JotNoteTag66Item" label = "JotNoteTag66" imageMso = "JotNoteTag66" />
      <item id = "JotNoteTag67Item" label = "JotNoteTag67" imageMso = "JotNoteTag67" />
      <item id = "JotNoteTag68Item" label = "JotNoteTag68" imageMso = "JotNoteTag68" />
      <item id = "JotNoteTag69Item" label = "JotNoteTag69" imageMso = "JotNoteTag69" />
      <item id = "JotNoteTag7Item" label = "JotNoteTag7" imageMso = "JotNoteTag7" />
      <item id = "JotNoteTag70Item" label = "JotNoteTag70" imageMso = "JotNoteTag70" />
      <item id = "JotNoteTag71Item" label = "JotNoteTag71" imageMso = "JotNoteTag71" />
      <item id = "JotNoteTag72Item" label = "JotNoteTag72" imageMso = "JotNoteTag72" />
      <item id = "JotNoteTag73Item" label = "JotNoteTag73" imageMso = "JotNoteTag73" />
      <item id = "JotNoteTag74Item" label = "JotNoteTag74" imageMso = "JotNoteTag74" />
      <item id = "JotNoteTag75Item" label = "JotNoteTag75" imageMso = "JotNoteTag75" />
      <item id = "JotNoteTag76Item" label = "JotNoteTag76" imageMso = "JotNoteTag76" />
      <item id = "JotNoteTag77Item" label = "JotNoteTag77" imageMso = "JotNoteTag77" />
      <item id = "JotNoteTag78Item" label = "JotNoteTag78" imageMso = "JotNoteTag78" />
      <item id = "JotNoteTag79Item" label = "JotNoteTag79" imageMso = "JotNoteTag79" />
      <item id = "JotNoteTag8Item" label = "JotNoteTag8" imageMso = "JotNoteTag8" />
      <item id = "JotNoteTag80Item" label = "JotNoteTag80" imageMso = "JotNoteTag80" />
      <item id = "JotNoteTag81Item" label = "JotNoteTag81" imageMso = "JotNoteTag81" />
      <item id = "JotNoteTag82Item" label = "JotNoteTag82" imageMso = "JotNoteTag82" />
      <item id = "JotNoteTag83Item" label = "JotNoteTag83" imageMso = "JotNoteTag83" />
      <item id = "JotNoteTag84Item" label = "JotNoteTag84" imageMso = "JotNoteTag84" />
      <item id = "JotNoteTag85Item" label = "JotNoteTag85" imageMso = "JotNoteTag85" />
      <item id = "JotNoteTag86Item" label = "JotNoteTag86" imageMso = "JotNoteTag86" />
      <item id = "JotNoteTag87Item" label = "JotNoteTag87" imageMso = "JotNoteTag87" />
      <item id = "JotNoteTag88Item" label = "JotNoteTag88" imageMso = "JotNoteTag88" />
      <item id = "JotNoteTag89Item" label = "JotNoteTag89" imageMso = "JotNoteTag89" />
      <item id = "JotNoteTag9Item" label = "JotNoteTag9" imageMso = "JotNoteTag9" />
      <item id = "JotNoteTag90Item" label = "JotNoteTag90" imageMso = "JotNoteTag90" />
      <item id = "JotNoteTag91Item" label = "JotNoteTag91" imageMso = "JotNoteTag91" />
      <item id = "JotNoteTag92Item" label = "JotNoteTag92" imageMso = "JotNoteTag92" />
      <item id = "JotNoteTag93Item" label = "JotNoteTag93" imageMso = "JotNoteTag93" />
      <item id = "JotNoteTag94Item" label = "JotNoteTag94" imageMso = "JotNoteTag94" />
      <item id = "JotNoteTag95Item" label = "JotNoteTag95" imageMso = "JotNoteTag95" />
      <item id = "JotNoteTag96Item" label = "JotNoteTag96" imageMso = "JotNoteTag96" />
      <item id = "JotNoteTag97Item" label = "JotNoteTag97" imageMso = "JotNoteTag97" />
      <item id = "JotNoteTag98Item" label = "JotNoteTag98" imageMso = "JotNoteTag98" />
      <item id = "JotNoteTag99Item" label = "JotNoteTag99" imageMso = "JotNoteTag99" />
      <item id = "JotNoteTagCopyResultsItem" label = "JotNoteTagCopyResults" imageMso = "JotNoteTagCopyResults" />
      <item id = "JotNoteTagPaneButtonItem" label = "JotNoteTagPaneButton" imageMso = "JotNoteTagPaneButton" />
      <item id = "JotOOCRedoAutoBulletsItem" label = "JotOOCRedoAutoBullets" imageMso = "JotOOCRedoAutoBullets" />
      <item id = "JotOOCRedoAutoNumberingItem" label = "JotOOCRedoAutoNumbering" imageMso = "JotOOCRedoAutoNumbering" />
      <item id = "JotOOCUndoAutoBulletsItem" label = "JotOOCUndoAutoBullets" imageMso = "JotOOCUndoAutoBullets" />
      <item id = "JotOOCUndoAutoNumberingItem" label = "JotOOCUndoAutoNumbering" imageMso = "JotOOCUndoAutoNumbering" />
      <item id = "JotOpenFileItem" label = "JotOpenFile" imageMso = "JotOpenFile" />
      <item id = "JotOpenFileShortItem" label = "JotOpenFileShort" imageMso = "JotOpenFileShort" />
      <item id = "JotOutlookItemButtonMenuItem" label = "JotOutlookItemButtonMenu" imageMso = "JotOutlookItemButtonMenu" />
      <item id = "JotOutlookTaskLabelItem" label = "JotOutlookTaskLabel" imageMso = "JotOutlookTaskLabel" />
      <item id = "JotPermanentlyDeleteItem" label = "JotPermanentlyDelete" imageMso = "JotPermanentlyDelete" />
      <item id = "JotPublishSelectionItem" label = "JotPublishSelection" imageMso = "JotPublishSelection" />
      <item id = "JotRecordMediaItem" label = "JotRecordMedia" imageMso = "JotRecordMedia" />
      <item id = "JotRecordVideoItem" label = "JotRecordVideo" imageMso = "JotRecordVideo" />
      <item id = "JotRtcStartSessionItem" label = "JotRtcStartSession" imageMso = "JotRtcStartSession" />
      <item id = "JotScreenCaptureShortItem" label = "JotScreenCaptureShort" imageMso = "JotScreenCaptureShort" />
      <item id = "JotScrollHalfPageItem" label = "JotScrollHalfPage" imageMso = "JotScrollHalfPage" />
      <item id = "JotSectionInRtcItem" label = "JotSectionInRtc" imageMso = "JotSectionInRtc" />
      <item id = "JotSendSharedNotebookInviteItem" label = "JotSendSharedNotebookInvite" imageMso = "JotSendSharedNotebookInvite" />
      <item id = "JotShapeDiamondItem" label = "JotShapeDiamond" imageMso = "JotShapeDiamond" />
      <item id = "JotShapeEllipseItem" label = "JotShapeEllipse" imageMso = "JotShapeEllipse" />
      <item id = "JotShapeParallelogramItem" label = "JotShapeParallelogram" imageMso = "JotShapeParallelogram" />
      <item id = "JotShapeRectangleItem" label = "JotShapeRectangle" imageMso = "JotShapeRectangle" />
      <item id = "JotShareMenuHelpItem" label = "JotShareMenuHelp" imageMso = "JotShareMenuHelp" />
      <item id = "JotShortcutToNotebookItem" label = "JotShortcutToNotebook" imageMso = "JotShortcutToNotebook" />
      <item id = "JotShowBodyTextItem" label = "JotShowBodyText" imageMso = "JotShowBodyText" />
      <item id = "JotShowRtcSessionItem" label = "JotShowRtcSession" imageMso = "JotShowRtcSession" />
      <item id = "JotShowTitlesInPageTabsItem" label = "JotShowTitlesInPageTabs" imageMso = "JotShowTitlesInPageTabs" />
      <item id = "JotShowToolbarsItem" label = "JotShowToolbars" imageMso = "JotShowToolbars" />
      <item id = "JotSyncIncompleteItem" label = "JotSyncIncomplete" imageMso = "JotSyncIncomplete" />
      <item id = "JotSyncOfflineItem" label = "JotSyncOffline" imageMso = "JotSyncOffline" />
      <item id = "JotSyncSyncingItem" label = "JotSyncSyncing" imageMso = "JotSyncSyncing" />
      <item id = "JotSyncUpToDateItem" label = "JotSyncUpToDate" imageMso = "JotSyncUpToDate" />
      <item id = "JotTreatAsDrawingCMItem" label = "JotTreatAsDrawingCM" imageMso = "JotTreatAsDrawingCM" />
      <item id = "JotTreatAsWritingCMItem" label = "JotTreatAsWritingCM" imageMso = "JotTreatAsWritingCM" />
      <item id = "JotVideoWindowItem" label = "JotVideoWindow" imageMso = "JotVideoWindow" />
      <item id = "JotViewActiveGlomItem" label = "JotViewActiveGlom" imageMso = "JotViewActiveGlom" />
      <item id = "JournalNewItemMenuItem" label = "JournalNewItemMenu" imageMso = "JournalNewItemMenu" />
      <item id = "JumpStyleItem" label = "JumpStyle" imageMso = "JumpStyle" />
      <item id = "JumpStyle2SidesItem" label = "JumpStyle2Sides" imageMso = "JumpStyle2Sides" />
      <item id = "JumpStyle3SidesItem" label = "JumpStyle3Sides" imageMso = "JumpStyle3Sides" />
      <item id = "JumpStyle4SidesItem" label = "JumpStyle4Sides" imageMso = "JumpStyle4Sides" />
      <item id = "JumpStyle5SidesItem" label = "JumpStyle5Sides" imageMso = "JumpStyle5Sides" />
      <item id = "JumpStyle6SidesItem" label = "JumpStyle6Sides" imageMso = "JumpStyle6Sides" />
      <item id = "JumpStyle7SidesItem" label = "JumpStyle7Sides" imageMso = "JumpStyle7Sides" />
      <item id = "JumpStyleArcItem" label = "JumpStyleArc" imageMso = "JumpStyleArc" />
      <item id = "JumpStyleGapItem" label = "JumpStyleGap" imageMso = "JumpStyleGap" />
      <item id = "JumpStylePageDefaultItem" label = "JumpStylePageDefault" imageMso = "JumpStylePageDefault" />
      <item id = "JumpStyleSquareItem" label = "JumpStyleSquare" imageMso = "JumpStyleSquare" />
      <item id = "JunkEmailAddToBlockedSendersListItem" label = "JunkEmailAddToBlockedSendersList" imageMso = "JunkEmailAddToBlockedSendersList" />
      <item id = "JunkEmailMarkAsNotJunkItem" label = "JunkEmailMarkAsNotJunk" imageMso = "JunkEmailMarkAsNotJunk" />
      <item id = "JunkEmailOptionsItem" label = "JunkEmailOptions" imageMso = "JunkEmailOptions" />
      <item id = "JunkEmailSafeListsMenuItem" label = "JunkEmailSafeListsMenu" imageMso = "JunkEmailSafeListsMenu" />
      <item id = "JustifyHighVerticalItem" label = "JustifyHighVertical" imageMso = "JustifyHighVertical" />
      <item id = "JustifyLowVerticalItem" label = "JustifyLowVertical" imageMso = "JustifyLowVertical" />
      <item id = "JustifyMediumVerticalItem" label = "JustifyMediumVertical" imageMso = "JustifyMediumVertical" />
      <item id = "JustifyThaiVerticalItem" label = "JustifyThaiVertical" imageMso = "JustifyThaiVertical" />
      <item id = "JustifyVerticalFlyoutAnchorItem" label = "JustifyVerticalFlyoutAnchor" imageMso = "JustifyVerticalFlyoutAnchor" />
      <item id = "KItem" label = "K" imageMso = "K" />
      <item id = "LItem" label = "L" imageMso = "L" />
      <item id = "LabelFontDialogItem" label = "LabelFontDialog" imageMso = "LabelFontDialog" />
      <item id = "LabelInsertItem" label = "LabelInsert" imageMso = "LabelInsert" />
      <item id = "LabelsDialogItem" label = "LabelsDialog" imageMso = "LabelsDialog" />
      <item id = "LargeIconsItem" label = "LargeIcons" imageMso = "LargeIcons" />
      <item id = "LassoSelectItem" label = "LassoSelect" imageMso = "LassoSelect" />
      <item id = "LastTileItem" label = "LastTile" imageMso = "LastTile" />
      <item id = "LateTasksItem" label = "LateTasks" imageMso = "LateTasks" />
      <item id = "LayerItem" label = "Layer" imageMso = "Layer" />
      <item id = "LayerPropertiesItem" label = "LayerProperties" imageMso = "LayerProperties" />
      <item id = "LayersMenuItem" label = "LayersMenu" imageMso = "LayersMenu" />
      <item id = "LayoutCalendarCalendarOnlyItem" label = "LayoutCalendarCalendarOnly" imageMso = "LayoutCalendarCalendarOnly" />
      <item id = "LayoutCalendarClassicItem" label = "LayoutCalendarClassic" imageMso = "LayoutCalendarClassic" />
      <item id = "LayoutCalendarNormalItem" label = "LayoutCalendarNormal" imageMso = "LayoutCalendarNormal" />
      <item id = "LayoutCalendarWithTasksItem" label = "LayoutCalendarWithTasks" imageMso = "LayoutCalendarWithTasks" />
      <item id = "LayoutCardCardsOnlyItem" label = "LayoutCardCardsOnly" imageMso = "LayoutCardCardsOnly" />
      <item id = "LayoutCardNormalItem" label = "LayoutCardNormal" imageMso = "LayoutCardNormal" />
      <item id = "LayoutCardNoToDoBarItem" label = "LayoutCardNoToDoBar" imageMso = "LayoutCardNoToDoBar" />
      <item id = "LayoutDialogItem" label = "LayoutDialog" imageMso = "LayoutDialog" />
      <item id = "LayoutGuidesGalleryItem" label = "LayoutGuidesGallery" imageMso = "LayoutGuidesGallery" />
      <item id = "LayoutIconIconsOnlyItem" label = "LayoutIconIconsOnly" imageMso = "LayoutIconIconsOnly" />
      <item id = "LayoutIconNormalItem" label = "LayoutIconNormal" imageMso = "LayoutIconNormal" />
      <item id = "LayoutOptionsDialogItem" label = "LayoutOptionsDialog" imageMso = "LayoutOptionsDialog" />
      <item id = "LayoutOptionsDialogPositionItem" label = "LayoutOptionsDialogPosition" imageMso = "LayoutOptionsDialogPosition" />
      <item id = "LayoutOptionsDialogSizeItem" label = "LayoutOptionsDialogSize" imageMso = "LayoutOptionsDialogSize" />
      <item id = "LayoutOptionsDialogWrappingItem" label = "LayoutOptionsDialogWrapping" imageMso = "LayoutOptionsDialogWrapping" />
      <item id = "LayoutPaneItem" label = "LayoutPane" imageMso = "LayoutPane" />
      <item id = "LayoutTableItem" label = "LayoutTable" imageMso = "LayoutTable" />
      <item id = "LayoutTableEverythingItem" label = "LayoutTableEverything" imageMso = "LayoutTableEverything" />
      <item id = "LayoutTableReadingItem" label = "LayoutTableReading" imageMso = "LayoutTableReading" />
      <item id = "LayoutTimelineNormalItem" label = "LayoutTimelineNormal" imageMso = "LayoutTimelineNormal" />
      <item id = "LayoutTimelineTimelineOnlyItem" label = "LayoutTimelineTimelineOnly" imageMso = "LayoutTimelineTimelineOnly" />
      <item id = "LeaveReaderItem" label = "LeaveReader" imageMso = "LeaveReader" />
      <item id = "LeftArrow2Item" label = "LeftArrow2" imageMso = "LeftArrow2" />
      <item id = "LeftToRightDocumentItem" label = "LeftToRightDocument" imageMso = "LeftToRightDocument" />
      <item id = "LeftToRightEmbeddingItem" label = "LeftToRightEmbedding" imageMso = "LeftToRightEmbedding" />
      <item id = "LegalBlacklineItem" label = "LegalBlackline" imageMso = "LegalBlackline" />
      <item id = "LegendItem" label = "Legend" imageMso = "Legend" />
      <item id = "LevelingClearItem" label = "LevelingClear" imageMso = "LevelingClear" />
      <item id = "LevelingHelpTopicsItem" label = "LevelingHelpTopics" imageMso = "LevelingHelpTopics" />
      <item id = "LevelingOptionsItem" label = "LevelingOptions" imageMso = "LevelingOptions" />
      <item id = "LevelNowItem" label = "LevelNow" imageMso = "LevelNow" />
      <item id = "LevelResourceItem" label = "LevelResource" imageMso = "LevelResource" />
      <item id = "LevelSelectionItem" label = "LevelSelection" imageMso = "LevelSelection" />
      <item id = "LicenseOperationsItem" label = "LicenseOperations" imageMso = "LicenseOperations" />
      <item id = "LigatureGalleryItem" label = "LigatureGallery" imageMso = "LigatureGallery" />
      <item id = "LightShadingItem" label = "LightShading" imageMso = "LightShading" />
      <item id = "LimeCatsAndDogsGalleryItem" label = "LimeCatsAndDogsGallery" imageMso = "LimeCatsAndDogsGallery" />
      <item id = "LineBorderColorSplitDropdownItem" label = "LineBorderColorSplitDropdown" imageMso = "LineBorderColorSplitDropdown" />
      <item id = "LineNumbersMenuItem" label = "LineNumbersMenu" imageMso = "LineNumbersMenu" />
      <item id = "LineSpacingItem" label = "LineSpacing" imageMso = "LineSpacing" />
      <item id = "LineSpacingGalleryPowerPointItem" label = "LineSpacingGalleryPowerPoint" imageMso = "LineSpacingGalleryPowerPoint" />
      <item id = "LineSpacingMenuItem" label = "LineSpacingMenu" imageMso = "LineSpacingMenu" />
      <item id = "LineStyleItem" label = "LineStyle" imageMso = "LineStyle" />
      <item id = "LineStyle2Item" label = "LineStyle2" imageMso = "LineStyle2" />
      <item id = "LineStylesDialogItem" label = "LineStylesDialog" imageMso = "LineStylesDialog" />
      <item id = "LineThicknessItem" label = "LineThickness" imageMso = "LineThickness" />
      <item id = "LineToolItem" label = "LineTool" imageMso = "LineTool" />
      <item id = "LineUpIconsItem" label = "LineUpIcons" imageMso = "LineUpIcons" />
      <item id = "LinkBarCustomItem" label = "LinkBarCustom" imageMso = "LinkBarCustom" />
      <item id = "LinkItemItem" label = "LinkItem" imageMso = "LinkItem" />
      <item id = "LinksBetweenProjectsItem" label = "LinksBetweenProjects" imageMso = "LinksBetweenProjects" />
      <item id = "LinkTasksMenuItem" label = "LinkTasksMenu" imageMso = "LinkTasksMenu" />
      <item id = "LinkToExistingListItem" label = "LinkToExistingList" imageMso = "LinkToExistingList" />
      <item id = "ListAddContentTypeItem" label = "ListAddContentType" imageMso = "ListAddContentType" />
      <item id = "ListAddNewColumnItem" label = "ListAddNewColumn" imageMso = "ListAddNewColumn" />
      <item id = "ListAddSiteColumnItem" label = "ListAddSiteColumn" imageMso = "ListAddSiteColumn" />
      <item id = "ListAddToAllContentTypesItem" label = "ListAddToAllContentTypes" imageMso = "ListAddToAllContentTypes" />
      <item id = "ListAddToDefaultViewItem" label = "ListAddToDefaultView" imageMso = "ListAddToDefaultView" />
      <item id = "ListAdminSelectedItem" label = "ListAdminSelected" imageMso = "ListAdminSelected" />
      <item id = "ListCreateBusinessDataListItem" label = "ListCreateBusinessDataList" imageMso = "ListCreateBusinessDataList" />
      <item id = "ListCreateCustomListItem" label = "ListCreateCustomList" imageMso = "ListCreateCustomList" />
      <item id = "ListCreateDocumentLibraryItem" label = "ListCreateDocumentLibrary" imageMso = "ListCreateDocumentLibrary" />
      <item id = "ListCreateListFormItem" label = "ListCreateListForm" imageMso = "ListCreateListForm" />
      >
      <item id = "ListCreateListFromTemplateItem" label = "ListCreateListFromTemplate" imageMso = "ListCreateListFromTemplate" />
      <item id = "ListCreateListViewItem" label = "ListCreateListView" imageMso = "ListCreateListView" />
      <item id = "ListCreateWorkflowItem" label = "ListCreateWorkflow" imageMso = "ListCreateWorkflow" />
      <item id = "ListDeleteListItem" label = "ListDeleteList" imageMso = "ListDeleteList" />
      <item id = "ListDeleteSelectedItem" label = "ListDeleteSelected" imageMso = "ListDeleteSelected" />
      <item id = "ListEditColumnItem" label = "ListEditColumn" imageMso = "ListEditColumn" />
      <item id = "ListEditSelectedItem" label = "ListEditSelected" imageMso = "ListEditSelected" />
      <item id = "ListInfopathFormItem" label = "ListInfopathForm" imageMso = "ListInfopathForm" />
      <item id = "ListItemPropertiesItem" label = "ListItemProperties" imageMso = "ListItemProperties" />
      <item id = "ListLevelGalleryItem" label = "ListLevelGallery" imageMso = "ListLevelGallery" />
      <item id = "ListMacrosItem" label = "ListMacros" imageMso = "ListMacros" />
      <item id = "ListMembersItem" label = "ListMembers" imageMso = "ListMembers" />
      <item id = "ListNumFieldInsertItem" label = "ListNumFieldInsert" imageMso = "ListNumFieldInsert" />
      <item id = "ListPropertiesItem" label = "ListProperties" imageMso = "ListProperties" />
      <item id = "ListPublishItem" label = "ListPublish" imageMso = "ListPublish" />
      <item id = "ListReordContentTypeItem" label = "ListReordContentType" imageMso = "ListReordContentType" />
      <item id = "ListSaveAsTemplateItem" label = "ListSaveAsTemplate" imageMso = "ListSaveAsTemplate" />
      <item id = "ListSetNumberingValueItem" label = "ListSetNumberingValue" imageMso = "ListSetNumberingValue" />
      <item id = "ListSettingItem" label = "ListSetting" imageMso = "ListSetting" />
      <item id = "ListSynchronizeItem" label = "ListSynchronize" imageMso = "ListSynchronize" />
      <item id = "ListToolClearResultsItem" label = "ListToolClearResults" imageMso = "ListToolClearResults" />
      <item id = "ListToolCopyAsLinkItem" label = "ListToolCopyAsLink" imageMso = "ListToolCopyAsLink" />
      <item id = "ListToolCopyEntryAsLinkItem" label = "ListToolCopyEntryAsLink" imageMso = "ListToolCopyEntryAsLink" />
      <item id = "ListToolCopyToolAsLinkItem" label = "ListToolCopyToolAsLink" imageMso = "ListToolCopyToolAsLink" />
      <item id = "ListToolEditItem" label = "ListToolEdit" imageMso = "ListToolEdit" />
      <item id = "ListToolEnterDesignerItem" label = "ListToolEnterDesigner" imageMso = "ListToolEnterDesigner" />
      <item id = "ListToolExportItem" label = "ListToolExport" imageMso = "ListToolExport" />
      <item id = "ListToolFormTemplateItem" label = "ListToolFormTemplate" imageMso = "ListToolFormTemplate" />
      <item id = "ListToolFormTemplateImportItem" label = "ListToolFormTemplateImport" imageMso = "ListToolFormTemplateImport" />
      <item id = "ListToolFormViewItem" label = "ListToolFormView" imageMso = "ListToolFormView" />
      <item id = "ListToolImportItem" label = "ListToolImport" imageMso = "ListToolImport" />
      <item id = "ListToolInkEntryModeItem" label = "ListToolInkEntryMode" imageMso = "ListToolInkEntryMode" />
      <item id = "ListToolPlaceholderItem" label = "ListToolPlaceholder" imageMso = "ListToolPlaceholder" />
      <item id = "ListToolPlaceholder1Item" label = "ListToolPlaceholder1" imageMso = "ListToolPlaceholder1" />
      <item id = "ListToolPlaceholder2Item" label = "ListToolPlaceholder2" imageMso = "ListToolPlaceholder2" />
      <item id = "ListToolPreviewItem" label = "ListToolPreview" imageMso = "ListToolPreview" />
      <item id = "ListToolPreviewBottomItem" label = "ListToolPreviewBottom" imageMso = "ListToolPreviewBottom" />
      <item id = "ListToolPreviewOffItem" label = "ListToolPreviewOff" imageMso = "ListToolPreviewOff" />
      <item id = "ListToolPreviewRightItem" label = "ListToolPreviewRight" imageMso = "ListToolPreviewRight" />
      <item id = "ListToolPreviewShowItem" label = "ListToolPreviewShow" imageMso = "ListToolPreviewShow" />
      <item id = "ListToolSaveAndPublishItem" label = "ListToolSaveAndPublish" imageMso = "ListToolSaveAndPublish" />
      <item id = "ListToolSearchListItem" label = "ListToolSearchList" imageMso = "ListToolSearchList" />
      <item id = "ListToolSendMailItemItem" label = "ListToolSendMailItem" imageMso = "ListToolSendMailItem" />
      <item id = "ListToolSendMessageItem" label = "ListToolSendMessage" imageMso = "ListToolSendMessage" />
      <item id = "ListToolStartLiveMeetingItem" label = "ListToolStartLiveMeeting" imageMso = "ListToolStartLiveMeeting" />
      <item id = "ListToolSwitchViewsItem" label = "ListToolSwitchViews" imageMso = "ListToolSwitchViews" />
      <item id = "ListToolViewItem" label = "ListToolView" imageMso = "ListToolView" />
      <item id = "ListToolViewListItem" label = "ListToolViewList" imageMso = "ListToolViewList" />
      <item id = "ListViewItem" label = "ListView" imageMso = "ListView" />
      <item id = "ListViewPropertiesItem" label = "ListViewProperties" imageMso = "ListViewProperties" />
      <item id = "ListViewToolbarTypeMenuItem" label = "ListViewToolbarTypeMenu" imageMso = "ListViewToolbarTypeMenu" />
      <item id = "ListWorkflowAssosystemItem" label = "ListWorkflowAssosystem" imageMso = "ListWorkflowAssosystem" />
      <item id = "LoadFromQueryItem" label = "LoadFromQuery" imageMso = "LoadFromQuery" />
      <item id = "LocalNotebookItem" label = "LocalNotebook" imageMso = "LocalNotebook" />
      <item id = "LocalShareNotebookItem" label = "LocalShareNotebook" imageMso = "LocalShareNotebook" />
      <item id = "LockItem" label = "Khóa" imageMso = "Khóa" />
      <item id = "LockCellItem" label = "LockCell" imageMso = "LockCell" />
      <item id = "LogicBoldItalicActionItem" label = "LogicBoldItalicAction" imageMso = "LogicBoldItalicAction" />
      <item id = "LogicCloseFormActionItem" label = "LogicCloseFormAction" imageMso = "LogicCloseFormAction" />
      <item id = "LogicDesignerBlockGalleryItem" label = "LogicDesignerBlockGallery" imageMso = "LogicDesignerBlockGallery" />
      <item id = "LogicDisableControlActionItem" label = "LogicDisableControlAction" imageMso = "LogicDisableControlAction" />
      <item id = "LogicGreenShadingActionItem" label = "LogicGreenShadingAction" imageMso = "LogicGreenShadingAction" />
      <item id = "LogicHideControlActionItem" label = "LogicHideControlAction" imageMso = "LogicHideControlAction" />
      >
      <item id = "LogicOrangeShadingActionItem" label = "LogicOrangeShadingAction" imageMso = "LogicOrangeShadingAction" />
      <item id = "LogicQueryDataActionItem" label = "LogicQueryDataAction" imageMso = "LogicQueryDataAction" />
      <item id = "LogicRedShadingActionItem" label = "LogicRedShadingAction" imageMso = "LogicRedShadingAction" />
      <item id = "LogicRedTextActionItem" label = "LogicRedTextAction" imageMso = "LogicRedTextAction" />
      <item id = "LogicSetFieldValueActionItem" label = "LogicSetFieldValueAction" imageMso = "LogicSetFieldValueAction" />
      <item id = "LogicShowDialogBoxActionItem" label = "LogicShowDialogBoxAction" imageMso = "LogicShowDialogBoxAction" />
      <item id = "LogicShowErrorActionItem" label = "LogicShowErrorAction" imageMso = "LogicShowErrorAction" />
      <item id = "LogicShowMessageActionItem" label = "LogicShowMessageAction" imageMso = "LogicShowMessageAction" />
      <item id = "LogicSubmitFormActionItem" label = "LogicSubmitFormAction" imageMso = "LogicSubmitFormAction" />
      <item id = "LogicSwitchToViewActionItem" label = "LogicSwitchToViewAction" imageMso = "LogicSwitchToViewAction" />
      <item id = "LookUpItem" label = "LookUp" imageMso = "LookUp" />
      <item id = "LookupFromInitiationDataItem" label = "LookupFromInitiationData" imageMso = "LookupFromInitiationData" />
      <item id = "LowImportanceItem" label = "LowImportance" imageMso = "LowImportance" />
      <item id = "MItem" label = "M" imageMso = "M" />
      <item id = "MacroArgumentsItem" label = "MacroArguments" imageMso = "MacroArguments" />
      <item id = "MacroConditionsItem" label = "MacroConditions" imageMso = "MacroConditions" />
      <item id = "MacroConvertMacrosToVisualBasicItem" label = "MacroConvertMacrosToVisualBasic" imageMso = "MacroConvertMacrosToVisualBasic" />
      <item id = "MacroDefaultItem" label = "MacroDefault" imageMso = "MacroDefault" />
      <item id = "MacroNamesItem" label = "MacroNames" imageMso = "MacroNames" />
      <item id = "MacroPlayItem" label = "MacroPlay" imageMso = "MacroPlay" />
      <item id = "MacroRecordItem" label = "MacroRecord" imageMso = "MacroRecord" />
      <item id = "MacroRecorderPauseItem" label = "MacroRecorderPause" imageMso = "MacroRecorderPause" />
      <item id = "MacroRecorderStopItem" label = "MacroRecorderStop" imageMso = "MacroRecorderStop" />
      <item id = "MacroRecordOrStopItem" label = "MacroRecordOrStop" imageMso = "MacroRecordOrStop" />
      <item id = "MacroRelativeRefferencesItem" label = "MacroRelativeRefferences" imageMso = "MacroRelativeRefferences" />
      <item id = "MacroRunItem" label = "MacroRun" imageMso = "MacroRun" />
      <item id = "MacroSecurityItem" label = "MacroSecurity" imageMso = "MacroSecurity" />
      <item id = "MacrosGalleryItem" label = "MacrosGallery" imageMso = "MacrosGallery" />
      <item id = "MacroShowAllActionsItem" label = "MacroShowAllActions" imageMso = "MacroShowAllActions" />
      <item id = "MacroSingleStepItem" label = "MacroSingleStep" imageMso = "MacroSingleStep" />
      <item id = "MacroSubRoutineDesignBlockItem" label = "MacroSubRoutineDesignBlock" imageMso = "MacroSubRoutineDesignBlock" />
      <item id = "MagicEightBallItem" label = "MagicEightBall" imageMso = "MagicEightBall" />
      <item id = "MagnifierItem" label = "Kính lúp" imageMso = "Kính lúp" />
      <item id = "MailboxCleanupItem" label = "MailboxCleanup" imageMso = "MailboxCleanup" />
      <item id = "MailDeleteItem" label = "MailDelete" imageMso = "MailDelete" />
      <item id = "MailMergeItem" label = "MailMerge" imageMso = "MailMerge" />
      <item id = "MailMergeAddressBlockInsertItem" label = "MailMergeAddressBlockInsert" imageMso = "MailMergeAddressBlockInsert" />
      <item id = "MailMergeAutoCheckForErrorsItem" label = "MailMergeAutoCheckForErrors" imageMso = "MailMergeAutoCheckForErrors" />
      <item id = "MailMergeClearMergeTypeItem" label = "MailMergeClearMergeType" imageMso = "MailMergeClearMergeType" />
      <item id = "MailMergeCreateListItem" label = "MailMergeCreateList" imageMso = "MailMergeCreateList" />
      <item id = "MailMergeDocumentItem" label = "MailMergeDocument" imageMso = "MailMergeDocument" />
      <item id = "MailMergeExportRecipientListItem" label = "MailMergeExportRecipientList" imageMso = "MailMergeExportRecipientList" />
      <item id = "MailMergeFindRecipientItem" label = "MailMergeFindRecipient" imageMso = "MailMergeFindRecipient" />
      <item id = "MailMergeFinishAndMergeMenuItem" label = "MailMergeFinishAndMergeMenu" imageMso = "MailMergeFinishAndMergeMenu" />
      <item id = "MailMergeFollowupMenuItem" label = "MailMergeFollowupMenu" imageMso = "MailMergeFollowupMenu" />
      <item id = "MailMergeGoToEntryItem" label = "MailMergeGoToEntry" imageMso = "MailMergeGoToEntry" />
      <item id = "MailMergeGoToFirstRecordItem" label = "MailMergeGoToFirstRecord" imageMso = "MailMergeGoToFirstRecord" />
      <item id = "MailMergeGoToNextRecordItem" label = "MailMergeGoToNextRecord" imageMso = "MailMergeGoToNextRecord" />
      <item id = "MailMergeGoToPreviousRecordItem" label = "MailMergeGoToPreviousRecord" imageMso = "MailMergeGoToPreviousRecord" />
      <item id = "MailMergeGotToLastRecordItem" label = "MailMergeGotToLastRecord" imageMso = "MailMergeGotToLastRecord" />
      <item id = "MailMergeGreetingLineInsertItem" label = "MailMergeGreetingLineInsert" imageMso = "MailMergeGreetingLineInsert" />
      <item id = "MailMergeHelperItem" label = "MailMergeHelper" imageMso = "MailMergeHelper" />
      <item id = "MailMergeHighlightMergeFieldsItem" label = "MailMergeHighlightMergeFields" imageMso = "MailMergeHighlightMergeFields" />
      <item id = "MailMergeMatchFieldsItem" label = "MailMergeMatchFields" imageMso = "MailMergeMatchFields" />
      <item id = "MailMergeMergeFieldInsertItem" label = "MailMergeMergeFieldInsert" imageMso = "MailMergeMergeFieldInsert" />
      <item id = "MailMergeMergeFieldInsertMenuItem" label = "MailMergeMergeFieldInsertMenu" imageMso = "MailMergeMergeFieldInsertMenu" />
      <item id = "MailMergeMergeFieldInsertPictureMenuItem" label = "MailMergeMergeFieldInsertPictureMenu" imageMso = "MailMergeMergeFieldInsertPictureMenu" />
      <item id = "MailMergeMergeToDocumentItem" label = "MailMergeMergeToDocument" imageMso = "MailMergeMergeToDocument" />
      <item id = "MailMergeMergeToEMailItem" label = "MailMergeMergeToEMail" imageMso = "MailMergeMergeToEMail" />
      <item id = "MailMergeMergeToFaxItem" label = "MailMergeMergeToFax" imageMso = "MailMergeMergeToFax" />
      <item id = "MailMergeMergeToPrinterItem" label = "MailMergeMergeToPrinter" imageMso = "MailMergeMergeToPrinter" />
      <item id = "MailMergeMorePictureOptionsItem" label = "MailMergeMorePictureOptions" imageMso = "MailMergeMorePictureOptions" />
      <item id = "MailMergePrintRecipientListItem" label = "MailMergePrintRecipientList" imageMso = "MailMergePrintRecipientList" />
      >
      >
      <item id = "MailMergeRecipientEditListItem" label = "MailMergeRecipientEditList" imageMso = "MailMergeRecipientEditList" />
      <item id = "MailMergeResultsPreviewItem" label = "MailMergeResultsPreview" imageMso = "MailMergeResultsPreview" />
      <item id = "MailMergeRulesItem" label = "MailMergeRules" imageMso = "MailMergeRules" />
      <item id = "MailMergeSaveRecipientListItem" label = "MailMergeSaveRecipientList" imageMso = "MailMergeSaveRecipientList" />
      <item id = "MailMergeSelectRecipientItem" label = "MailMergeSelectRecipient" imageMso = "MailMergeSelectRecipient" />
      <item id = "MailMergeSetDocumentTypeItem" label = "MailMergeSetDocumentType" imageMso = "MailMergeSetDocumentType" />
      <item id = "MailMergeStartItem" label = "MailMergeStart" imageMso = "MailMergeStart" />
      <item id = "MailMergeStartDirectoryItem" label = "MailMergeStartDirectory" imageMso = "MailMergeStartDirectory" />
      <item id = "MailMergeStartEmailItem" label = "MailMergeStartEmail" imageMso = "MailMergeStartEmail" />
      <item id = "MailMergeStartEnvelopesItem" label = "MailMergeStartEnvelopes" imageMso = "MailMergeStartEnvelopes" />
      <item id = "MailMergeStartLabelsItem" label = "MailMergeStartLabels" imageMso = "MailMergeStartLabels" />
      <item id = "MailMergeStartLettersItem" label = "MailMergeStartLetters" imageMso = "MailMergeStartLetters" />
      <item id = "MailMergeStartMailMergeMenuItem" label = "MailMergeStartMailMergeMenu" imageMso = "MailMergeStartMailMergeMenu" />
      <item id = "MailMergeUpdateLabelsItem" label = "MailMergeUpdateLabels" imageMso = "MailMergeUpdateLabels" />
      <item id = "MailMergeWizardItem" label = "MailMergeWizard" imageMso = "MailMergeWizard" />
      <item id = "MailMoveItem" label = "MailMove" imageMso = "MailMove" />
      <item id = "MailNewItemMenuItem" label = "MailNewItemMenu" imageMso = "MailNewItemMenu" />
      <item id = "MailOpenItem" label = "MailOpen" imageMso = "MailOpen" />
      <item id = "MailSelectNamesItem" label = "MailSelectNames" imageMso = "MailSelectNames" />
      <item id = "MakeSameSizeMenuItem" label = "MakeSameSizeMenu" imageMso = "MakeSameSizeMenu" />
      <item id = "MakeThisFolderAvailableOfflineItem" label = "MakeThisFolderAvailableOffline" imageMso = "MakeThisFolderAvailableOffline" />
      <item id = "MakeThisLatestItem" label = "MakeThisLatest" imageMso = "MakeThisLatest" />
      <item id = "ManageAspContentRegionsItem" label = "ManageAspContentRegions" imageMso = "ManageAspContentRegions" />
      <item id = "ManageAttachmentsItem" label = "ManageAttachments" imageMso = "ManageAttachments" />
      <item id = "ManageContentRegionsItem" label = "ManageContentRegions" imageMso = "ManageContentRegions" />
      <item id = "ManageDataSourceItem" label = "ManageDataSource" imageMso = "ManageDataSource" />
      <item id = "ManageGlobalTemplateItem" label = "ManageGlobalTemplate" imageMso = "ManageGlobalTemplate" />
      <item id = "ManageLayersItem" label = "ManageLayers" imageMso = "ManageLayers" />
      <item id = "ManageQuickStepsItem" label = "ManageQuickSteps" imageMso = "ManageQuickSteps" />
      <item id = "ManageRepliesItem" label = "ManageReplies" imageMso = "ManageReplies" />
      <item id = "ManageRetentionPolicyTagsItem" label = "ManageRetentionPolicyTags" imageMso = "ManageRetentionPolicyTags" />
      <item id = "ManagersTeamCalendarItem" label = "ManagersTeamCalendar" imageMso = "ManagersTeamCalendar" />
      <item id = "ManageSiteColumnsItem" label = "ManageSiteColumns" imageMso = "ManageSiteColumns" />
      <item id = "ManageStylesTaskPaneItem" label = "ManageStylesTaskPane" imageMso = "ManageStylesTaskPane" />
      <item id = "ManageWebPartConnectionsItem" label = "ManageWebPartConnections" imageMso = "ManageWebPartConnections" />
      <item id = "ManageWorkspacesItem" label = "ManageWorkspaces" imageMso = "ManageWorkspaces" />
      <item id = "ManentlyScheduleSelectedTaskItem" label = "ManentlyScheduleSelectedTask" imageMso = "ManentlyScheduleSelectedTask" />
      <item id = "MapContactAddressItem" label = "MapContactAddress" imageMso = "MapContactAddress" />
      <item id = "MarginBottomItem" label = "MarginBottom" imageMso = "MarginBottom" />
      <item id = "MarginLeftItem" label = "MarginLeft" imageMso = "MarginLeft" />
      <item id = "MarginRightItem" label = "MarginRight" imageMso = "MarginRight" />
      <item id = "MarginsAdjustItem" label = "MarginsAdjust" imageMso = "MarginsAdjust" />
      <item id = "MarginTopItem" label = "MarginTop" imageMso = "MarginTop" />
      <item id = "Mark100PercentCompleteItem" label = "Mark100PercentComplete" imageMso = "Mark100PercentComplete" />
      <item id = "MarkAllAsReadItem" label = "MarkAllAsRead" imageMso = "MarkAllAsRead" />
      <item id = "MarkAllEntriesReadItem" label = "MarkAllEntriesRead" imageMso = "MarkAllEntriesRead" />
      <item id = "MarkAllEntriesUnreadItem" label = "MarkAllEntriesUnread" imageMso = "MarkAllEntriesUnread" />
      <item id = "MarkAllPagesAsReadItem" label = "MarkAllPagesAsRead" imageMso = "MarkAllPagesAsRead" />
      <item id = "MarkAsReadItem" label = "MarkAsRead" imageMso = "MarkAsRead" />
      <item id = "MarkAsReadMenuItem" label = "MarkAsReadMenu" imageMso = "MarkAsReadMenu" />
      <item id = "MarkAsUnreadItem" label = "MarkAsUnread" imageMso = "MarkAsUnread" />
      <item id = "MarkAsUnreadMenuItem" label = "MarkAsUnreadMenu" imageMso = "MarkAsUnreadMenu" />
      <item id = "MarketingAssistance2Item" label = "MarketingAssistance2" imageMso = "MarketingAssistance2" />
      <item id = "MarkForDownloadItem" label = "MarkForDownload" imageMso = "MarkForDownload" />
      <item id = "MarkPageAsReadItem" label = "MarkPageAsRead" imageMso = "MarkPageAsRead" />
      <item id = "MarkPageAsUnreadItem" label = "MarkPageAsUnread" imageMso = "MarkPageAsUnread" />
      <item id = "MarkSelectedEntriesReadItem" label = "MarkSelectedEntriesRead" imageMso = "MarkSelectedEntriesRead" />
      <item id = "MarkSelectedEntriesReadInMenuItem" label = "MarkSelectedEntriesReadInMenu" imageMso = "MarkSelectedEntriesReadInMenu" />
      <item id = "MarkSelectedEntriesUnreadItem" label = "MarkSelectedEntriesUnread" imageMso = "MarkSelectedEntriesUnread" />
      <item id = "MarkSelectedEntriesUnreadInMenuItem" label = "MarkSelectedEntriesUnreadInMenu" imageMso = "MarkSelectedEntriesUnreadInMenu" />
      <item id = "MarkTaskCompleteItem" label = "MarkTaskComplete" imageMso = "MarkTaskComplete" />
      <item id = "MarkToDownloadMessageCopyItem" label = "MarkToDownloadMessageCopy" imageMso = "MarkToDownloadMessageCopy" />
      <item id = "MarkToolReadInMenuItem" label = "MarkToolReadInMenu" imageMso = "MarkToolReadInMenu" />
      <item id = "MarkToolUnreadInMenuItem" label = "MarkToolUnreadInMenu" imageMso = "MarkToolUnreadInMenu" />
      <item id = "MarkWorkspaceReadInMenuItem" label = "MarkWorkspaceReadInMenu" imageMso = "MarkWorkspaceReadInMenu" />
      <item id = "MarkWorkspaceUnreadInMenuItem" label = "MarkWorkspaceUnreadInMenu" imageMso = "MarkWorkspaceUnreadInMenu" />
      <item id = "MarqueePropertiesItem" label = "MarqueeProperties" imageMso = "MarqueeProperties" />
      <item id = "MasterDetailItem" label = "MasterDetail" imageMso = "MasterDetail" />
      <item id = "MasterDocumentItem" label = "MasterDocument" imageMso = "MasterDocument" />
      <item id = "MasterDocumentCreateSubdocumentItem" label = "MasterDocumentCreateSubdocument" imageMso = "MasterDocumentCreateSubdocument" />
      <item id = "MasterDocumentExpandOrCollapseSubdocumentsItem" label = "MasterDocumentExpandOrCollapseSubdocuments" imageMso = "MasterDocumentExpandOrCollapseSubdocuments" />
      <item id = "MasterDocumentInsertSubdocumentItem" label = "MasterDocumentInsertSubdocument" imageMso = "MasterDocumentInsertSubdocument" />
      <item id = "MasterDocumentLockSubdocumentItem" label = "MasterDocumentLockSubdocument" imageMso = "MasterDocumentLockSubdocument" />
      <item id = "MasterDocumentMergeSubdocumentsItem" label = "MasterDocumentMergeSubdocuments" imageMso = "MasterDocumentMergeSubdocuments" />
      <item id = "MasterDocumentShowItem" label = "MasterDocumentShow" imageMso = "MasterDocumentShow" />
      <item id = "MasterDocumentSplitSubdocumentsItem" label = "MasterDocumentSplitSubdocuments" imageMso = "MasterDocumentSplitSubdocuments" />
      <item id = "MasterDocumentUnlinkSubdocumentItem" label = "MasterDocumentUnlinkSubdocument" imageMso = "MasterDocumentUnlinkSubdocument" />
      <item id = "MasterExplorerItem" label = "MasterExplorer" imageMso = "MasterExplorer" />
      <item id = "MasterNotesPageOrientationItem" label = "MasterNotesPageOrientation" imageMso = "MasterNotesPageOrientation" />
      <item id = "MasterPageGalleryItem" label = "MasterPageGallery" imageMso = "MasterPageGallery" />
      <item id = "MasterPageGuidesItem" label = "MasterPageGuides" imageMso = "MasterPageGuides" />
      <item id = "MasterPropertiesItem" label = "MasterProperties" imageMso = "MasterProperties" />
      <item id = "MasterViewCloseItem" label = "MasterViewClose" imageMso = "MasterViewClose" />
      <item id = "MatchBraceItem" label = "MatchBrace" imageMso = "MatchBrace" />
      <item id = "Media14PausePreviewItem" label = "Media14PausePreview" imageMso = "Media14PausePreview" />
      <item id = "MeetingsToolAllItem" label = "MeetingsToolAll" imageMso = "MeetingsToolAll" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentAddAttachmentsItem" label = "MeetingsToolAppointmentAddAttachments" imageMso = "MeetingsToolAppointmentAddAttachments" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentAddAttendeesItem" label = "MeetingsToolAppointmentAddAttendees" imageMso = "MeetingsToolAppointmentAddAttendees" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentAgendaItem" label = "MeetingsToolAppointmentAgenda" imageMso = "MeetingsToolAppointmentAgenda" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentAgendaDetailsItem" label = "MeetingsToolAppointmentAgendaDetails" imageMso = "MeetingsToolAppointmentAgendaDetails" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentAgendaTopicsItem" label = "MeetingsToolAppointmentAgendaTopics" imageMso = "MeetingsToolAppointmentAgendaTopics" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentCalendarItem" label = "MeetingsToolAppointmentCalendar" imageMso = "MeetingsToolAppointmentCalendar" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentDeleteItem" label = "MeetingsToolAppointmentDelete" imageMso = "MeetingsToolAppointmentDelete" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentDeleteAgendaItemItem" label = "MeetingsToolAppointmentDeleteAgendaItem" imageMso = "MeetingsToolAppointmentDeleteAgendaItem" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentDeleteNoteItem" label = "MeetingsToolAppointmentDeleteNote" imageMso = "MeetingsToolAppointmentDeleteNote" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentDeleteSummaryItem" label = "MeetingsToolAppointmentDeleteSummary" imageMso = "MeetingsToolAppointmentDeleteSummary" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentDiscardChangesItem" label = "MeetingsToolAppointmentDiscardChanges" imageMso = "MeetingsToolAppointmentDiscardChanges" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentEditItem" label = "MeetingsToolAppointmentEdit" imageMso = "MeetingsToolAppointmentEdit" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentInsertAgendaItem" label = "MeetingsToolAppointmentInsertAgenda" imageMso = "MeetingsToolAppointmentInsertAgenda" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentMeetingItem" label = "MeetingsToolAppointmentMeeting" imageMso = "MeetingsToolAppointmentMeeting" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentMoveDownItem" label = "MeetingsToolAppointmentMoveDown" imageMso = "MeetingsToolAppointmentMoveDown" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentMoveUpItem" label = "MeetingsToolAppointmentMoveUp" imageMso = "MeetingsToolAppointmentMoveUp" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentNewAgendaItemItem" label = "MeetingsToolAppointmentNewAgendaItem" imageMso = "MeetingsToolAppointmentNewAgendaItem" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentNewNoteItem" label = "MeetingsToolAppointmentNewNote" imageMso = "MeetingsToolAppointmentNewNote" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentNewSummaryItem" label = "MeetingsToolAppointmentNewSummary" imageMso = "MeetingsToolAppointmentNewSummary" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentNotesItem" label = "MeetingsToolAppointmentNotes" imageMso = "MeetingsToolAppointmentNotes" />
      >
      <item id = "MeetingsToolAppointmentSaveItem" label = "MeetingsToolAppointmentSave" imageMso = "MeetingsToolAppointmentSave" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentSendItem" label = "MeetingsToolAppointmentSend" imageMso = "MeetingsToolAppointmentSend" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentShowAgendaItem" label = "MeetingsToolAppointmentShowAgenda" imageMso = "MeetingsToolAppointmentShowAgenda" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentSummaryItem" label = "MeetingsToolAppointmentSummary" imageMso = "MeetingsToolAppointmentSummary" />
      <item id = "MeetingsToolAppointmentTimeZonesItem" label = "MeetingsToolAppointmentTimeZones" imageMso = "MeetingsToolAppointmentTimeZones" />
      <item id = "MeetingsToolBusinessActiveItem" label = "MeetingsToolBusinessActive" imageMso = "MeetingsToolBusinessActive" />
      <item id = "MeetingsToolFilterMeetingListMenuItem" label = "MeetingsToolFilterMeetingListMenu" imageMso = "MeetingsToolFilterMeetingListMenu" />
      <item id = "MeetingsToolNewMeetingItem" label = "MeetingsToolNewMeeting" imageMso = "MeetingsToolNewMeeting" />
      <item id = "MeetingsToolNextItem" label = "MeetingsToolNext" imageMso = "MeetingsToolNext" />
      <item id = "MeetingsToolPreviousItem" label = "MeetingsToolPrevious" imageMso = "MeetingsToolPrevious" />
      <item id = "MeetingsToolSelectDateItem" label = "MeetingsToolSelectDate" imageMso = "MeetingsToolSelectDate" />
      <item id = "MeetingsToolTodayItem" label = "MeetingsToolToday" imageMso = "MeetingsToolToday" />
      <item id = "MeetingsToolViewByDayItem" label = "MeetingsToolViewByDay" imageMso = "MeetingsToolViewByDay" />
      <item id = "MeetingsToolViewByMonthItem" label = "MeetingsToolViewByMonth" imageMso = "MeetingsToolViewByMonth" />
      <item id = "MeetingsToolViewByWeekItem" label = "MeetingsToolViewByWeek" imageMso = "MeetingsToolViewByWeek" />
      <item id = "MeetingsToolWorkMonthItem" label = "MeetingsToolWorkMonth" imageMso = "MeetingsToolWorkMonth" />
      <item id = "MeetingsToolWorkWeekItem" label = "MeetingsToolWorkWeek" imageMso = "MeetingsToolWorkWeek" />
      <item id = "MeetingsToolWorkWeekMenuItem" label = "MeetingsToolWorkWeekMenu" imageMso = "MeetingsToolWorkWeekMenu" />
      <item id = "MeetingsWorkspaceItem" label = "MeetingsWorkspace" imageMso = "MeetingsWorkspace" />
      <item id = "MemoSettingsMenuItem" label = "MemoSettingsMenu" imageMso = "MemoSettingsMenu" />
      <item id = "MenuAcceptInvitationItem" label = "MenuAcceptInvitation" imageMso = "MenuAcceptInvitation" />
      <item id = "MenuAddACalendarItem" label = "MenuAddACalendar" imageMso = "MenuAddACalendar" />
      <item id = "MenuArrangeByItem" label = "MenuArrangeBy" imageMso = "MenuArrangeBy" />
      <item id = "MenuCancelMeetingItem" label = "MenuCancelMeeting" imageMso = "MenuCancelMeeting" />
      <item id = "MenuDailyTaskListItem" label = "MenuDailyTaskList" imageMso = "MenuDailyTaskList" />
      <item id = "MenuDeclineInvitationItem" label = "MenuDeclineInvitation" imageMso = "MenuDeclineInvitation" />
      <item id = "MenuDownloadHeadersFromItem" label = "MenuDownloadHeadersFrom" imageMso = "MenuDownloadHeadersFrom" />
      <item id = "MenuExpandCollapseItem" label = "MenuExpandCollapse" imageMso = "MenuExpandCollapse" />
      <item id = "MenuForwardRecurringItem" label = "MenuForwardRecurring" imageMso = "MenuForwardRecurring" />
      <item id = "MenuGroupCalendarsItem" label = "MenuGroupCalendars" imageMso = "MenuGroupCalendars" />
      <item id = "MenuInviteItem" label = "MenuInvite" imageMso = "MenuInvite" />
      <item id = "MenuMacrosItem" label = "MenuMacros" imageMso = "MenuMacros" />
      <item id = "MenuMeetingsCopyAsLinkItem" label = "MenuMeetingsCopyAsLink" imageMso = "MenuMeetingsCopyAsLink" />
      <item id = "MenuNavigationPaneItem" label = "MenuNavigationPane" imageMso = "MenuNavigationPane" />
      <item id = "MenuNewMeetingRequestUsingItem" label = "MenuNewMeetingRequestUsing" imageMso = "MenuNewMeetingRequestUsing" />
      <item id = "MenuOpenAppointmentItem" label = "MenuOpenAppointment" imageMso = "MenuOpenAppointment" />
      <item id = "MenuPreviewPaneItem" label = "MenuPreviewPane" imageMso = "MenuPreviewPane" />
      <item id = "MenuPublishItem" label = "MenuPublish" imageMso = "MenuPublish" />
      <item id = "MenuPublishOnlineItem" label = "MenuPublishOnline" imageMso = "MenuPublishOnline" />
      <item id = "MenuPurgeItem" label = "MenuPurge" imageMso = "MenuPurge" />
      <item id = "MenuRetrieveMailSettingsItem" label = "MenuRetrieveMailSettings" imageMso = "MenuRetrieveMailSettings" />
      <item id = "MenuTaskWellArrangeItem" label = "MenuTaskWellArrange" imageMso = "MenuTaskWellArrange" />
      <item id = "MenuTentativeInvitationItem" label = "MenuTentativeInvitation" imageMso = "MenuTentativeInvitation" />
      <item id = "MenuToDoBarItem" label = "MenuToDoBar" imageMso = "MenuToDoBar" />
      <item id = "MenuTrackingItem" label = "MenuTracking" imageMso = "MenuTracking" />
      <item id = "MenuView2Item" label = "MenuView2" imageMso = "MenuView2" />
      <item id = "MenuWebCalItem" label = "MenuWebCal" imageMso = "MenuWebCal" />
      <item id = "MergeCellsItem" label = "MergeCells" imageMso = "MergeCells" />
      <item id = "MergeCellsAcrossItem" label = "MergeCellsAcross" imageMso = "MergeCellsAcross" />
      <item id = "MergeCenterItem" label = "MergeCenter" imageMso = "MergeCenter" />
      <item id = "MergeCenterMenuItem" label = "MergeCenterMenu" imageMso = "MergeCenterMenu" />
      <item id = "MergeFormsItem" label = "MergeForms" imageMso = "MergeForms" />
      <item id = "MergeOptionsItem" label = "MergeOptions" imageMso = "MergeOptions" />
      <item id = "MergeOrSplitCellsItem" label = "MergeOrSplitCells" imageMso = "MergeOrSplitCells" />
      <item id = "MergeToPrintItem" label = "MergeToPrint" imageMso = "MergeToPrint" />
      <item id = "MergeToWordItem" label = "MergeToWord" imageMso = "MergeToWord" />
      <item id = "MessageFormatHtmlItem" label = "MessageFormatHtml" imageMso = "MessageFormatHtml" />
      <item id = "MessageFormatPlainTextItem" label = "MessageFormatPlainText" imageMso = "MessageFormatPlainText" />
      <item id = "MessageFormatRichTextItem" label = "MessageFormatRichText" imageMso = "MessageFormatRichText" />
      <item id = "MessageHeaderToggleItem" label = "MessageHeaderToggle" imageMso = "MessageHeaderToggle" />
      <item id = "MessageHistoryItem" label = "MessageHistory" imageMso = "MessageHistory" />
      <item id = "MessageNextItem" label = "MessageNext" imageMso = "MessageNext" />
      <item id = "MessageOptionsItem" label = "MessageOptions" imageMso = "MessageOptions" />
      <item id = "MessagePreviousItem" label = "MessagePrevious" imageMso = "MessagePrevious" />
      <item id = "MessagePropertiesItem" label = "MessageProperties" imageMso = "MessageProperties" />
      <item id = "MessageToAttendeesMenuItem" label = "MessageToAttendeesMenu" imageMso = "MessageToAttendeesMenu" />
      <item id = "MicrosoftAccessItem" label = "MicrosoftAccess" imageMso = "MicrosoftAccess" />
      <item id = "MicrosoftExcelItem" label = "MicrosoftExcel" imageMso = "MicrosoftExcel" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb01Item" label = "MicrosoftOnTheWeb01" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb01" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb02Item" label = "MicrosoftOnTheWeb02" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb02" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb03Item" label = "MicrosoftOnTheWeb03" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb03" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb04Item" label = "MicrosoftOnTheWeb04" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb04" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb05Item" label = "MicrosoftOnTheWeb05" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb05" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb06Item" label = "MicrosoftOnTheWeb06" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb06" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb07Item" label = "MicrosoftOnTheWeb07" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb07" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb08Item" label = "MicrosoftOnTheWeb08" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb08" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb09Item" label = "MicrosoftOnTheWeb09" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb09" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb10Item" label = "MicrosoftOnTheWeb10" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb10" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb11Item" label = "MicrosoftOnTheWeb11" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb11" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb12Item" label = "MicrosoftOnTheWeb12" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb12" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb13Item" label = "MicrosoftOnTheWeb13" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb13" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb14Item" label = "MicrosoftOnTheWeb14" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb14" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb15Item" label = "MicrosoftOnTheWeb15" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb15" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb16Item" label = "MicrosoftOnTheWeb16" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb16" />
      <item id = "MicrosoftOnTheWeb17Item" label = "MicrosoftOnTheWeb17" imageMso = "MicrosoftOnTheWeb17" />
      <item id = "MicrosoftOutlookItem" label = "MicrosoftOutlook" imageMso = "MicrosoftOutlook" />
      <item id = "MicrosoftPowerPointItem" label = "MicrosoftPowerPoint" imageMso = "MicrosoftPowerPoint" />
      <item id = "MicrosoftProjectItem" label = "MicrosoftProject" imageMso = "MicrosoftProject" />
      <item id = "MicrosoftPublisherItem" label = "MicrosoftPublisher" imageMso = "MicrosoftPublisher" />
      <item id = "MicrosoftVisualFoxProItem" label = "MicrosoftVisualFoxPro" imageMso = "MicrosoftVisualFoxPro" />
      <item id = "MilestoneInsertItem" label = "MilestoneInsert" imageMso = "MilestoneInsert" />
      <item id = "MindMapAutoArrangeItem" label = "MindMapAutoArrange" imageMso = "MindMapAutoArrange" />
      <item id = "MindMapChangeTopicItem" label = "MindMapChangeTopic" imageMso = "MindMapChangeTopic" />
      <item id = "MindMapDiagramStyleItem" label = "MindMapDiagramStyle" imageMso = "MindMapDiagramStyle" />
      <item id = "MindMapExportDataItem" label = "MindMapExportData" imageMso = "MindMapExportData" />
      <item id = "MindMapExportExcelItem" label = "MindMapExportExcel" imageMso = "MindMapExportExcel" />
      <item id = "MindMapExportWordItem" label = "MindMapExportWord" imageMso = "MindMapExportWord" />
      <item id = "MindMapExportXMLItem" label = "MindMapExportXML" imageMso = "MindMapExportXML" />
      <item id = "MindMapImportDataItem" label = "MindMapImportData" imageMso = "MindMapImportData" />
      <item id = "MindMapLayoutItem" label = "MindMapLayout" imageMso = "MindMapLayout" />
      <item id = "MindMapMainItem" label = "MindMapMain" imageMso = "MindMapMain" />
      <item id = "MindMapMoveTopicItem" label = "MindMapMoveTopic" imageMso = "MindMapMoveTopic" />
      <item id = "MindMapMultipleSubtopicsItem" label = "MindMapMultipleSubtopics" imageMso = "MindMapMultipleSubtopics" />
      <item id = "MindMapPeerItem" label = "MindMapPeer" imageMso = "MindMapPeer" />
      <item id = "MindMapSubtopicItem" label = "MindMapSubtopic" imageMso = "MindMapSubtopic" />
      <item id = "MinusSignItem" label = "MinusSign" imageMso = "MinusSign" />
      <item id = "ModuleInsertItem" label = "ModuleInsert" imageMso = "ModuleInsert" />
      <item id = "MonthlyViewItem" label = "MonthlyView" imageMso = "MonthlyView" />
      <item id = "MoreB DuyệtItem" label = "Thêm Trình duyệt" imageMso = "Thêm Trình duyệt" />
      <item id = "MoreColorAndThicknessOptionsItem" label = "MoreColorAndThicknessOptions" imageMso = "MoreColorAndThicknessOptions" />
      <item id = "MoreControlsDialogItem" label = "MoreControlsDialog" imageMso = "MoreControlsDialog" />
      <item id = "MoreHighlightColorsItem" label = "MoreHighlightColors" imageMso = "MoreHighlightColors" />
      <item id = "MorePagesItem" label = "MorePages" imageMso = "MorePages" />
      <item id = "MorePenColorsItem" label = "MorePenColors" imageMso = "MorePenColors" />
      <item id = "MoreQuickLogicItem" label = "MoreQuickLogic" imageMso = "MoreQuickLogic" />
      <item id = "MoreSearchCriteriaItem" label = "MoreSearchCriteria" imageMso = "MoreSearchCriteria" />
      <item id = "MoreSyncErrorInfoItem" label = "MoreSyncErrorInfo" imageMso = "MoreSyncErrorInfo" />
      <item id = "MoreTextureOptionsItem" label = "MoreTextureOptions" imageMso = "MoreTextureOptions" />
      <item id = "MoveDownItem" label = "MoveDown" imageMso = "MoveDown" />
      <item id = "MoveDownCustomActionItem" label = "MoveDownCustomAction" imageMso = "MoveDownCustomAction" />
      <item id = "MoveDownSectionItem" label = "MoveDownSection" imageMso = "MoveDownSection" />
      <item id = "MoveElementDownItem" label = "MoveElementDown" imageMso = "MoveElementDown" />
      <item id = "MoveElementUpItem" label = "MoveElementUp" imageMso = "MoveElementUp" />
      <item id = "MoveItemItem" label = "MoveItem" imageMso = "MoveItem" />
      <item id = "MoveOffPageBreaksItem" label = "MoveOffPageBreaks" imageMso = "MoveOffPageBreaks" />
      <item id = "MoveOrCopyPageItem" label = "MoveOrCopyPage" imageMso = "MoveOrCopyPage" />
      <item id = "MovePageItem" label = "MovePage" imageMso = "MovePage" />
      <item id = "MoveTaskMenuItem" label = "MoveTaskMenu" imageMso = "MoveTaskMenu" />
      <item id = "MoveThisFolderItem" label = "MoveThisFolder" imageMso = "MoveThisFolder" />
      <item id = "MoveToFolderItem" label = "MoveToFolder" imageMso = "MoveToF cũ hơn" />
      <item id = "MoveToFolderFileMenuItem" label = "MoveToFolderFileMenu" imageMso = "MoveToFolderFileMenu" />
      <item id = "MoveToFolderMenuItem" label = "MoveToFolderMenu" imageMso = "MoveToFolderMenu" />
      <item id = "MoveUpItem" label = "MoveUp" imageMso = "MoveUp" />
      <item id = "MoveUpCustomActionItem" label = "MoveUpCustomAction" imageMso = "MoveUpCustomAction" />
      <item id = "MoveUpSectionItem" label = "MoveUpSection" imageMso = "MoveUpSection" />
      <item id = "MovieFromFileInsertItem" label = "MovieFromFileInsert" imageMso = "MovieFromFileInsert" />
      <item id = "MovieInsertItem" label = "MovieInsert" imageMso = "MovieInsert" />
      <item id = "MoviePlayItem" label = "MoviePlay" imageMso = "MoviePlay" />
      <item id = "MoviePlayAutomaticallyItem" label = "MoviePlayAutomatically" imageMso = "MoviePlayAutomatically" />
      <item id = "MRUSlabOpenOfficeLiveWorkspacesItem" label = "MRUSlabOpenOfficeLiveWorkspaces" imageMso = "MRUSlabOpenOfficeLiveWorkspaces" />
      <item id = "MSIPublishItem" label = "MSIPublish" imageMso = "MSIPublish" />
      <item id = "MsnLogoItem" label = "MsnLogo" imageMso = "MsnLogo" />
      <item id = "MsoInkStyle1Item" label = "MsoInkStyle1" imageMso = "MsoInkStyle1" />
      <item id = "MsoInkStyle2Item" label = "MsoInkStyle2" imageMso = "MsoInkStyle2" />
      <item id = "MsoInkStyle3Item" label = "MsoInkStyle3" imageMso = "MsoInkStyle3" />
      <item id = "MsoInkStyle4Item" label = "MsoInkStyle4" imageMso = "MsoInkStyle4" />
      <item id = "MsoInkStyle5Item" label = "MsoInkStyle5" imageMso = "MsoInkStyle5" />
      <item id = "MsoInkStyle6Item" label = "MsoInkStyle6" imageMso = "MsoInkStyle6" />
      <item id = "MsoInkStyle7Item" label = "MsoInkStyle7" imageMso = "MsoInkStyle7" />
      <item id = "MsoInkStyle8Item" label = "MsoInkStyle8" imageMso = "MsoInkStyle8" />
      <item id = "MsoInkStyle9Item" label = "MsoInkStyle9" imageMso = "MsoInkStyle9" />
      <item id = "MSWordApplyTableStyleItem" label = "MSWordApplyTableStyle" imageMso = "MSWordApplyTableStyle" />
      <item id = "MultiItemFormGalleryItem" label = "MultiItemFormGallery" imageMso = "MultiItemFormGallery" />
      <item id = "MultilevelListGalleryItem" label = "MultilevelListGallery" imageMso = "MultilevelListGallery" />
      <item id = "MultilineItem" label = "Multiline" imageMso = "Multiline" />
      <item id = "MultiplePagesItem" label = "MultiplePages" imageMso = "MultiplePages" />
      <item id = "MultipleSheetPrintPreviewItem" label = "MultipleSheetPrintPreview" imageMso = "MultipleSheetPrintPreview" />
      <item id = "MultiplicationSignItem" label = "MultiplicationSign" imageMso = "MultiplicationSign" />
      <item id = "MyCalendarItem" label = "MyCalendar" imageMso = "MyCalendar" />
      <item id = "NItem" label = "N" imageMso = "N" />
      <item id = "NameCreateFromSelectionItem" label = "NameCreateFromSelection" imageMso = "NameCreateFromSelection" />
      <item id = "NameDefineItem" label = "NameDefine" imageMso = "NameDefine" />
      <item id = "NameDefineMenuItem" label = "NameDefineMenu" imageMso = "NameDefineMenu" />
      <item id = "NameManagerItem" label = "NameManager" imageMso = "NameManager" />
      <item id = "NamesOnlyItem" label = "NamesOnly" imageMso = "NamesOnly" />
      <item id = "NamesUnderIconsItem" label = "NamesUnderIcons" imageMso = "NamesUnderIcons" />
      <item id = "NameUseInFormulaItem" label = "NameUseInFormula" imageMso = "NameUseInFormula" />
      <item id = "NavBackItem" label = "NavBack" imageMso = "NavBack" />
      <item id = "NavForwardItem" label = "NavForward" imageMso = "NavForward" />
      <item id = "NavigationControlItem" label = "NavigationControl" imageMso = "NavigationControl" />
      <item id = "NavigationMenuItem" label = "NavigationMenu" imageMso = "NavigationMenu" />
      <item id = "NavigationViewItem" label = "NavigationView" imageMso = "NavigationView" />
      <item id = "NavPaneThumbnailViewItem" label = "NavPaneThumbnailView" imageMso = "NavPaneThumbnailView" />
      <item id = "NeedPasswordItem" label = "NeedPassword" imageMso = "NeedPassword" />
      <item id = "NetworkDiagramAlignMenuItem" label = "NetworkDiagramAlignMenu" imageMso = "NetworkDiagramAlignMenu" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxFieldsCollapsedItem" label = "NetworkDiagramBoxFieldsCollapsed" imageMso = "NetworkDiagramBoxFieldsCollapsed" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxFormatItem" label = "NetworkDiagramBoxFormat" imageMso = "NetworkDiagramBoxFormat" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxLinkLabelsShowItem" label = "NetworkDiagramBoxLinkLabelsShow" imageMso = "NetworkDiagramBoxLinkLabelsShow" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxProgressMarksShowItem" label = "NetworkDiagramBoxProgressMarksShow" imageMso = "NetworkDiagramBoxProgressMarksShow" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxStraightLinkStylesItem" label = "NetworkDiagramBoxStraightLinkStyles" imageMso = "NetworkDiagramBoxStraightLinkStyles" />
      <item id = "NetworkDiagramBoxStylesFormatItem" label = "NetworkDiagramBoxStylesFormat" imageMso = "NetworkDiagramBoxStylesFormat" />
      <item id = "NetworkDiagramGalleryItem" label = "NetworkDiagramGallery" imageMso = "NetworkDiagramGallery" />
      <item id = "NetworkDiagramLayoutItem" label = "NetworkDiagramLayout" imageMso = "NetworkDiagramLayout" />
      <item id = "NetworkDiagramLayoutNowMenuItem" label = "NetworkDiagramLayoutNowMenu" imageMso = "NetworkDiagramLayoutNowMenu" />
      <item id = "NetworkDiagramTaskSetItem" label = "NetworkDiagramTaskSet" imageMso = "NetworkDiagramTaskSet" />
      <item id = "NetworkDiagramZoomItem" label = "NetworkDiagramZoom" imageMso = "NetworkDiagramZoom" />
      <item id = "NetworkNotebookItem" label = "NetworkNotebook" imageMso = "NetworkNotebook" />
      <item id = "NetworkPublishItem" label = "NetworkPublish" imageMso = "NetworkPublish" />
      <item id = "NetworkShareNotebookItem" label = "NetworkShareNotebook" imageMso = "NetworkShareNotebook" />
      <item id = "NewAlertItem" label = "NewAlert" imageMso = "NewAlert" />
      <item id = "NewAllDayEventItem" label = "NewAllDayEvent" imageMso = "NewAllDayEvent" />
      <item id = "NewAllDayEvent2Item" label = "NewAllDayEvent2" imageMso = "NewAllDayEvent2" />
      <item id = "NewAppointmentItem" label = "NewAppointment" imageMso = "NewAppointment" />
      <item id = "NewAppointmentCompactItem" label = "NewAppointmentCompact" imageMso = "NewAppointmentCompact" />
      <item id = "NewAppointmentNumberedItem" label = "NewAppointmentNumbered" imageMso = "NewAppointmentNumbered" />
      <item id = "NewASPXItem" label = "NewASPX" imageMso = "NewASPX" />
      <item id = "NewASPXPageItem" label = "NewASPXPage" imageMso = "NewASPXPage" />
      <item id = "NewBlankDocumentInformationPanelItem" label = "NewBlankDocumentInformationPanel" imageMso = "NewBlankDocumentInformationPanel" />
      <item id = "NewBlankDrawingMetricItem" label = "NewBlankDrawingMetric" imageMso = "NewBlankDrawingMetric" />
      <item id = "NewBlankDrawingUSItem" label = "NewBlankDrawingUS" imageMso = "NewBlankDrawingUS" />
      <item id = "NewBlankRichOnly2007FormItem" label = "NewBlankRichOnly2007Form" imageMso = "NewBlankRichOnly2007Form" />
      <item id = "NewBlankRichOnlyFormItem" label = "NewBlankRichOnlyForm" imageMso = "NewBlankRichOnlyForm" />
      <item id = "NewBlankRichReach2007FormItem" label = "NewBlankRichReach2007Form" imageMso = "NewBlankRichReach2007Form" />
      <item id = "NewBlankRichReachFormItem" label = "NewBlankRichReachForm" imageMso = "NewBlankRichReachForm" />
      <item id = "NewBlankStencilItem" label = "NewBlankStencil" imageMso = "NewBlankStencil" />
      <item id = "NewBlankStencilMetricItem" label = "NewBlankStencilMetric" imageMso = "NewBlankStencilMetric" />
      <item id = "NewBlankStencilUSItem" label = "NewBlankStencilUS" imageMso = "NewBlankStencilUS" />
      <item id = "NewBlankTemplatePartItem" label = "NewBlankTemplatePart" imageMso = "NewBlankTemplatePart" />
      <item id = "NewBlankTemplatePartRichOnlyItem" label = "NewBlankTemplatePartRichOnly" imageMso = "NewBlankTemplatePartRichOnly" />
      <item id = "NewBusinessDataEntityItem" label = "NewBusinessDataEntity" imageMso = "NewBusinessDataEntity" />
      <item id = "NewBusinessDataEntityInstanceItem" label = "NewBusinessDataEntityInstance" imageMso = "NewBusinessDataEntityInstance" />
      <item id = "NewBusinessDataSourceItem" label = "NewBusinessDataSource" imageMso = "NewBusinessDataSource" />
      <item id = "NewCalendarItem" label = "NewCalendar" imageMso = "NewCalendar" />
      <item id = "NewCalendarToolItem" label = "NewCalendarTool" imageMso = "NewCalendarTool" />
      <item id = "NewCategoryFolderItem" label = "NewCategoryFolder" imageMso = "NewCategoryFolder" />
      <item id = "NewChessToolItem" label = "NewChessTool" imageMso = "NewChessTool" />
      <item id = "NewCommentItem" label = "NewComment" imageMso = "NewComment" />
      <item id = "NewContactItem" label = "NewContact" imageMso = "NewContact" />
      <item id = "NewContactCompactItem" label = "NewContactCompact" imageMso = "NewContactCompact" />
      <item id = "NewContactFromSameCompanyItem" label = "NewContactFromSameCompany" imageMso = "NewContactFromSameCompany" />
      <item id = "NewContactMenuItem" label = "NewContactMenu" imageMso = "NewContactMenu" />
      <item id = "NewContactNumberedItem" label = "NewContactNumbered" imageMso = "NewContactNumbered" />
      <item id = "NewCSSItem" label = "NewCSS" imageMso = "NewCSS" />
      <item id = "NewCSSPageItem" label = "NewCSSPage" imageMso = "NewCSSPage" />
      <item id = "NewCssStyleItem" label = "NewCssStyle" imageMso = "NewCssStyle" />
      <item id = "NewCustomActionItem" label = "NewCustomAction" imageMso = "NewCustomAction" />
      <item id = "NewCustomButtonItem" label = "NewCustomButton" imageMso = "NewCustomButton" />
      <item id = "NewCustomListToolItem" label = "NewCustomListTool" imageMso = "NewCustomListTool" />
      <item id = "NewCustomMenuItemItem" label = "NewCustomMenuItem" imageMso = "NewCustomMenuItem" />
      <item id = "NewDatabaseFormItem" label = "NewDatabaseForm" imageMso = "NewDatabaseForm" />
      <item id = "NewDiscussionToolItem" label = "NewDiscussionTool" imageMso = "NewDiscussionTool" />
      <item id = "NewDistributionListItem" label = "NewDistributionList" imageMso = "NewDistributionList" />
      <item id = "NewDistributionListCompactItem" label = "NewDistributionListCompact" imageMso = "NewDistributionListCompact" />
      <item id = "NewDistributionListNumberedItem" label = "NewDistributionListNumbered" imageMso = "NewDistributionListNumbered" />
      <item id = "NewDockedWindowItem" label = "NewDockedWindow" imageMso = "NewDockedWindow" />
      <item id = "NewDocLibViewPageItem" label = "NewDocLibViewPage" imageMso = "NewDocLibViewPage" />
      <item id = "NewDocumentLibrary2Item" label = "NewDocumentLibrary2" imageMso = "NewDocumentLibrary2" />
      <item id = "NewDocumentLibraryContentMenuItem" label = "NewDocumentLibraryContentMenu" imageMso = "NewDocumentLibraryContentMenu" />
      <item id = "NewDocumentsToolItem" label = "NewDocumentsTool" imageMso = "NewDocumentsTool" />
      <item id = "NewEmailFormItem" label = "NewEmailForm" imageMso = "NewEmailForm" />
      <item id = "NewExternalNavigationLinkItem" label = "NewExternalNavigationLink" imageMso = "NewExternalNavigationLink" />
      <item id = "NewFileMenuItem" label = "NewFileMenu" imageMso = "NewFileMenu" />
      <item id = "NewFolderItem" label = "NewFolder" imageMso = "NewFolder" />
      <item id = "NewFolder2Item" label = "NewFolder2" imageMso = "NewFolder2" />
      <item id = "NewFolderGroupItem" label = "NewFolderGroup" imageMso = "NewFolderGroup" />
      <item id = "NewFolderHereItem" label = "NewFolderHere" imageMso = "NewFolderHere" />
      <item id = "NewFormItem" label = "NewForm" imageMso = "NewForm" />
      <item id = "NewFormContentTypeItem" label = "NewFormContentType" imageMso = "NewFormContentType" />
      <item id = "NewFormFromSchemaItem" label = "NewFormFromSchema" imageMso = "NewFormFromSchema" />
      <item id = "NewFormGalleryItem" label = "NewFormGallery" imageMso = "NewFormGallery" />
      <item id = "NewFromDWTItem" label = "NewFromDWT" imageMso = "NewFromDWT" />
      <item id = "NewFromExistingItem" label = "NewFromExisting" imageMso = "NewFromExisting" />
      <item id = "NewFromMasterPageItem" label = "NewFromMasterPage" imageMso = "NewFromMasterPage" />
      <item id = "NewFromWebPackageItem" label = "NewFromWebPackage" imageMso = "NewFromWebPackage" />
      <item id = "NewGlobalPageItem" label = "NewGlobalPage" imageMso = "NewGlobalPage" />
      <item id = "NewGrooveContactItem" label = "NewGrooveContact" imageMso = "NewGrooveContact" />
      <item id = "NewGrooveFormItem" label = "NewGrooveForm" imageMso = "NewGrooveForm" />
      <item id = "NewGrooveWorkspaceItem" label = "NewGrooveWorkspace" imageMso = "NewGrooveWorkspace" />
      <item id = "NewGroupCalendarItem" label = "NewGroupCalendar" imageMso = "NewGroupCalendar" />
      <item id = "NewHTMLItem" label = "NewHTML" imageMso = "NewHTML" />
      <item id = "NewHtmlPageItem" label = "NewHtmlPage" imageMso = "NewHtmlPage" />
      <item id = "NewIFramePageItem" label = "NewIFramePage" imageMso = "NewIFramePage" />
      <item id = "NewInternetFaxItem" label = "NewInternetFax" imageMso = "NewInternetFax" />
      <item id = "NewIssueTrackerToolItem" label = "NewIssueTrackerTool" imageMso = "NewIssueTrackerTool" />
      <item id = "NewItemItem" label = "NewItem" imageMso = "NewItem" />
      <item id = "NewItemFormItem" label = "NewItemForm" imageMso = "NewItemForm" />
      <item id = "NewJavaScriptPageItem" label = "NewJavaScriptPage" imageMso = "NewJavaScriptPage" />
      <item id = "NewJournalEntryItem" label = "NewJournalEntry" imageMso = "NewJournalEntry" />
      <item id = "NewJournalEntryCompactItem" label = "NewJournalEntryCompact" imageMso = "NewJournalEntryCompact" />
      <item id = "NewJournalEntryForContactItem" label = "NewJournalEntryForContact" imageMso = "NewJournalEntryForContact" />
      <item id = "NewListItem" label = "NewList" imageMso = "NewList" />
      <item id = "NewListViewPageItem" label = "NewListViewPage" imageMso = "NewListViewPage" />
      <item id = "NewLocalNotebookItem" label = "NewLocalNotebook" imageMso = "NewLocalNotebook" />
      <item id = "NewLogDocLinkItem" label = "NewLogDocLink" imageMso = "NewLogDocLink" />
      <item id = "NewMailMessageItem" label = "NewMailMessage" imageMso = "NewMailMessage" />
      <item id = "NewMailMessage2Item" label = "NewMailMessage2" imageMso = "NewMailMessage2" />
      <item id = "NewMailMessageCompactItem" label = "NewMailMessageCompact" imageMso = "NewMailMessageCompact" />
      <item id = "NewMailMessageNumberedItem" label = "NewMailMessageNumbered" imageMso = "NewMailMessageNumbered" />
      <item id = "NewMasterItem" label = "NewMaster" imageMso = "NewMaster" />
      <item id = "NewMasterPageItem" label = "NewMasterPage" imageMso = "NewMasterPage" />
      >
      <item id = "NewMeetingRequestItem" label = "NewMeetingRequest" imageMso = "NewMeetingRequest" />
      <item id = "NewMeetingRequest2Item" label = "NewMeetingRequest2" imageMso = "NewMeetingRequest2" />
      <item id = "NewMeetingRequestCompactItem" label = "NewMeetingRequestCompact" imageMso = "NewMeetingRequestCompact" />
      <item id = "NewMeetingRequestNumberedItem" label = "NewMeetingRequestNumbered" imageMso = "NewMeetingRequestNumbered" />
      <item id = "NewMeetingRequestWithAllItem" label = "NewMeetingRequestWithAll" imageMso = "NewMeetingRequestWithAll" />
      <item id = "NewMeetingWithAllMenuItem" label = "NewMeetingWithAllMenu" imageMso = "NewMeetingWithAllMenu" />
      <item id = "NewMeetingWithContactItem" label = "NewMeetingWithContact" imageMso = "NewMeetingWithContact" />
      <item id = "NewMessageToAttendeesItem" label = "NewMessageToAttendees" imageMso = "NewMessageToAttendees" />
      <item id = "NewMessageToContactItem" label = "NewMessageToContact" imageMso = "NewMessageToContact" />
      <item id = "NewNetMeetingPlaceCallItem" label = "NewNetMeetingPlaceCall" imageMso = "NewNetMeetingPlaceCall" />
      <item id = "NewNetworkNotebookItem" label = "NewNetworkNotebook" imageMso = "NewNetworkNotebook" />
      <item id = "NewNoteItem" label = "NewNote" imageMso = "NewNote" />
      <item id = "NewNotebookMenuItem" label = "NewNotebookMenu" imageMso = "NewNotebookMenu" />
      <item id = "NewNoteCompactItem" label = "NewNoteCompact" imageMso = "NewNoteCompact" />
      <item id = "NewNoteNumberedItem" label = "NewNoteNumbered" imageMso = "NewNoteNumbered" />
      <item id = "NewNotepadToolItem" label = "NewNotepadTool" imageMso = "NewNotepadTool" />
      <item id = "NewO12CalendarToolItem" label = "NewO12CalendarTool" imageMso = "NewO12CalendarTool" />
      <item id = "NewO12FilesToolItem" label = "NewO12FilesTool" imageMso = "NewO12FilesTool" />
      <item id = "NewO12IssueTrackingToolItem" label = "NewO12IssueTrackingTool" imageMso = "NewO12IssueTrackingTool" />
      <item id = "NewO12MeetingsToolItem" label = "NewO12MeetingsTool" imageMso = "NewO12MeetingsTool" />
      <item id = "NewO12SharePointFilesToolItem" label = "NewO12SharePointFilesTool" imageMso = "NewO12SharePointFilesTool" />
      <item id = "NewOfficeDocumentItem" label = "NewOfficeDocument" imageMso = "NewOfficeDocument" />
      <item id = "NewOfficeLiveWorkspaceItem" label = "NewOfficeLiveWorkspace" imageMso = "NewOfficeLiveWorkspace" />
      <item id = "NewOtherItemCalendarMenuItem" label = "NewOtherItemCalendarMenu" imageMso = "NewOtherItemCalendarMenu" />
      <item id = "NewOtherItemContactsMenuItem" label = "NewOtherItemContactsMenu" imageMso = "NewOtherItemContactsMenu" />
      <item id = "NewOtherItemJournalMenuItem" label = "NewOtherItemJournalMenu" imageMso = "NewOtherItemJournalMenu" />
      <item id = "NewOtherItemMailMenuItem" label = "NewOtherItemMailMenu" imageMso = "NewOtherItemMailMenu" />
      <item id = "NewOtherItemNotesMenuItem" label = "NewOtherItemNotesMenu" imageMso = "NewOtherItemNotesMenu" />
      <item id = "NewOtherItemTasksMenuItem" label = "NewOtherItemTasksMenu" imageMso = "NewOtherItemTasksMenu" />
      <item id = "NewOutlookDataFileItem" label = "NewOutlookDataFile" imageMso = "NewOutlookDataFile" />
      <item id = "NewPageItem" label = "NewPage" imageMso = "NewPage" />
      <item id = "NewPageAfterCurrentGroupItem" label = "NewPageAfterCurrentGroup" imageMso = "NewPageAfterCurrentGroup" />
      <item id = "NewPageAtSectionEndItem" label = "NewPageAtSectionEnd" imageMso = "NewPageAtSectionEnd" />
      <item id = "NewPageFromTemplateItem" label = "NewPageFromTemplate" imageMso = "NewPageFromTemplate" />
      <item id = "NewPageHereItem" label = "NewPageHere" imageMso = "NewPageHere" />
      <item id = "NewPageInSeriesItem" label = "NewPageInSeries" imageMso = "NewPageInSeries" />
      <item id = "NewPageLayoutItem" label = "NewPageLayout" imageMso = "NewPageLayout" />
      <item id = "NewPageShortItem" label = "NewPageShort" imageMso = "NewPageShort" />
      <item id = "NewPicturesToolItem" label = "NewPicturesTool" imageMso = "NewPicturesTool" />
      <item id = "NewPivotTableStyle2Item" label = "NewPivotTableStyle2" imageMso = "NewPivotTableStyle2" />
      <item id = "NewPostInThisFolderItem" label = "NewPostInThisFolder" imageMso = "NewPostInThisFolder" />
      <item id = "NewPostInThisFolder3Item" label = "NewPostInThisFolder3" imageMso = "NewPostInThisFolder3" />
      <item id = "NewRecurringAppointmentItem" label = "NewRecurringAppointment" imageMso = "NewRecurringAppointment" />
      <item id = "NewRecurringAppointment2Item" label = "NewRecurringAppointment2" imageMso = "NewRecurringAppointment2" />
      <item id = "NewRecurringEventItem" label = "NewRecurringEvent" imageMso = "NewRecurringEvent" />
      <item id = "NewRecurringEvent2Item" label = "NewRecurringEvent2" imageMso = "NewRecurringEvent2" />
      <item id = "NewRecurringMeetingItem" label = "NewRecurringMeeting" imageMso = "NewRecurringMeeting" />
      <item id = "NewRecurringMeeting2Item" label = "NewRecurringMeeting2" imageMso = "NewRecurringMeeting2" />
      <item id = "NewResourceFromStandardMenuItem" label = "NewResourceFromStandardMenu" imageMso = "NewResourceFromStandardMenu" />
      <item id = "NewRichOnlyFormFromSchemaItem" label = "NewRichOnlyFormFromSchema" imageMso = "NewRichOnlyFormFromSchema" />
      <item id = "NewSearchFolderItem" label = "NewSearchFolder" imageMso = "NewSearchFolder" />
      <item id = "NewSecondaryItemItem" label = "NewSecondaryItem" imageMso = "NewSecondaryItem" />
      <item id = "NewSharedFolderWorkspaceItem" label = "NewSharedFolderWorkspace" imageMso = "NewSharedFolderWorkspace" />
      <item id = "NewSharePointConnectedToolItem" label = "NewSharePointConnectedTool" imageMso = "NewSharePointConnectedTool" />
      <item id = "NewSharePointLibraryFormItem" label = "NewSharePointLibraryForm" imageMso = "NewSharePointLibraryForm" />
      <item id = "NewSharePointListItem" label = "NewSharePointList" imageMso = "NewSharePointList" />
      <item id = "NewSharePointListFormItem" label = "NewSharePointListForm" imageMso = "NewSharePointListForm" />
      <item id = "NewSharePointWorkspaceItem" label = "NewSharePointWorkspace" imageMso = "NewSharePointWorkspace" />
      <item id = "NewShortcutItem" label = "NewShortcut" imageMso = "NewShortcut" />
      <item id = "NewSideNoteItem" label = "NewSideNote" imageMso = "NewSideNote" />
      <item id = "NewSiteColumnItem" label = "NewSiteColumn" imageMso = "NewSiteColumn" />
      <item id = "NewSketchpadToolItem" label = "NewSketchpadTool" imageMso = "NewSketchpadTool" />
      <item id = "NewSPMasterPageItem" label = "NewSPMasterPage" imageMso = "NewSPMasterPage" />
      <item id = "NewStencilMenuItem" label = "NewStencilMenu" imageMso = "NewStencilMenu" />
      <item id = "NewSubWebItem" label = "NewSubWeb" imageMso = "NewSubWeb" />
      <item id = "NewSurveyItem" label = "NewSurvey" imageMso = "NewSurvey" />
      <item id = "NewTableStyle2Item" label = "NewTableStyle2" imageMso = "NewTableStyle2" />
      <item id = "NewTableStyleWordItem" label = "NewTableStyleWord" imageMso = "NewTableStyleWord" />
      <item id = "NewTaskItem" label = "NewTask" imageMso = "NewTask" />
      <item id = "NewTaskCompactItem" label = "NewTaskCompact" imageMso = "NewTaskCompact" />
      <item id = "NewTaskForContactItem" label = "NewTaskForContact" imageMso = "NewTaskForContact" />
      <item id = "NewTaskNumberedItem" label = "NewTaskNumbered" imageMso = "NewTaskNumbered" />
      <item id = "NewTaskRequestItem" label = "NewTaskRequest" imageMso = "NewTaskRequest" />
      <item id = "NewTaskRequest2Item" label = "NewTaskRequest2" imageMso = "NewTaskRequest2" />
      <item id = "NewTaskRequestCompactItem" label = "NewTaskRequestCompact" imageMso = "NewTaskRequestCompact" />
      <item id = "NewTasksItem" label = "NewTasks" imageMso = "NewTasks" />
      <item id = "NewTasksCurrentDateItem" label = "NewTasksCurrentDate" imageMso = "NewTasksCurrentDate" />
      <item id = "NewTasksNoDateItem" label = "NewTasksNoDate" imageMso = "NewTasksNoDate" />
      <item id = "NewTemplatePartFromSchemaItem" label = "NewTemplatePartFromSchema" imageMso = "NewTemplatePartFromSchema" />
      <item id = "NewTextFileItem" label = "NewTextFile" imageMso = "NewTextFile" />
      <item id = "NewTextFileHereItem" label = "NewTextFileHere" imageMso = "NewTextFileHere" />
      <item id = "NewUCDXFormItem" label = "NewUCDXForm" imageMso = "NewUCDXForm" />
      <item id = "NewViewItem" label = "NewView" imageMso = "NewView" />
      <item id = "NewWebItem" label = "NewWeb" imageMso = "NewWeb" />
      <item id = "NewWeb2Item" label = "NewWeb2" imageMso = "NewWeb2" />
      <item id = "NewWebMacroItem" label = "NewWebMacro" imageMso = "NewWebMacro" />
      <item id = "NewWebNotebookItem" label = "NewWebNotebook" imageMso = "NewWebNotebook" />
      <item id = "NewWebPageItem" label = "NewWebPage" imageMso = "NewWebPage" />
      <item id = "NewWebServiceFormItem" label = "NewWebServiceForm" imageMso = "NewWebServiceForm" />
      <item id = "NewWorkflowItem" label = "NewWorkflow" imageMso = "NewWorkflow" />
      <item id = "NewWorkspaceFromArchiveItem" label = "NewWorkspaceFromArchive" imageMso = "NewWorkspaceFromArchive" />
      <item id = "NewWorkspaceFromTemplateItem" label = "NewWorkspaceFromTemplate" imageMso = "NewWorkspaceFromTemplate" />
      <item id = "NewWorkspaceGalleryItem" label = "NewWorkspaceGallery" imageMso = "NewWorkspaceGallery" />
      <item id = "NewXmlPageItem" label = "NewXmlPage" imageMso = "NewXmlPage" />
      <item id = "NextItem" label = "Next" imageMso = "Next" />
      <item id = "NextPageItem" label = "NextPage" imageMso = "NextPage" />
      <item id = "NextProblemItemItem" label = "NextProblemItem" imageMso = "NextProblemItem" />
      <item id = "NextResourceItem" label = "NextResource" imageMso = "NextResource" />
      <item id = "NextSevenDaysItem" label = "NextSevenDays" imageMso = "NextSevenDays" />
      <item id = "NextUnreadItem" label = "NextUnread" imageMso = "NextUnread" />
      <item id = "NodeDataValidationItem" label = "NodeDataValidation" imageMso = "NodeDataValidation" />
      <item id = "NoMatchingItemTextItem" label = "NoMatchingItemText" imageMso = "NoMatchingItemText" />
      <item id = "NoResponseRequiredForInvitationItem" label = "NoResponseRequiredForInvitation" imageMso = "NoResponseRequiredForInvitation" />
      <item id = "NormalViewOneNoteItem" label = "NormalViewOneNote" imageMso = "NormalViewOneNote" />
      <item id = "NoSecondaryViewItem" label = "NoSecondaryView" imageMso = "NoSecondaryView" />
      <item id = "NotebookActionsItem" label = "NotebookActions" imageMso = "NotebookActions" />
      <item id = "NotebookColor1Item" label = "NotebookColor1" imageMso = "NotebookColor1" />
      <item id = "NotebookColor10Item" label = "NotebookColor10" imageMso = "NotebookColor10" />
      <item id = "NotebookColor11Item" label = "NotebookColor11" imageMso = "NotebookColor11" />
      <item id = "NotebookColor12Item" label = "NotebookColor12" imageMso = "NotebookColor12" />
      <item id = "NotebookColor13Item" label = "NotebookColor13" imageMso = "NotebookColor13" />
      <item id = "NotebookColor14Item" label = "NotebookColor14" imageMso = "NotebookColor14" />
      <item id = "NotebookColor15Item" label = "NotebookColor15" imageMso = "NotebookColor15" />
      <item id = "NotebookColor16Item" label = "NotebookColor16" imageMso = "NotebookColor16" />
      <item id = "NotebookColor2Item" label = "NotebookColor2" imageMso = "NotebookColor2" />
      <item id = "NotebookColor3Item" label = "NotebookColor3" imageMso = "NotebookColor3" />
      <item id = "NotebookColor4Item" label = "NotebookColor4" imageMso = "NotebookColor4" />
      <item id = "NotebookColor5Item" label = "NotebookColor5" imageMso = "NotebookColor5" />
      <item id = "NotebookColor6Item" label = "NotebookColor6" imageMso = "NotebookColor6" />
      <item id = "NotebookColor7Item" label = "NotebookColor7" imageMso = "NotebookColor7" />
      <item id = "NotebookColor8Item" label = "NotebookColor8" imageMso = "NotebookColor8" />
      <item id = "NotebookColor9Item" label = "NotebookColor9" imageMso = "NotebookColor9" />
      <item id = "NotebookSaveAsItem" label = "NotebookSaveAs" imageMso = "NotebookSaveAs" />
      <item id = "NotebookSearchItem" label = "NotebookSearch" imageMso = "NotebookSearch" />
      <item id = "NotepadToolExportItem" label = "NotepadToolExport" imageMso = "NotepadToolExport" />
      <item id = "NotepadToolNewNoteItem" label = "NotepadToolNewNote" imageMso = "NotepadToolNewNote" />
      <item id = "NotepadToolSaveAndCloseItem" label = "NotepadToolSaveAndClose" imageMso = "NotepadToolSaveAndClose" />
      <item id = "NotesNewItemMenuItem" label = "NotesNewItemMenu" imageMso = "NotesNewItemMenu" />
      <item id = "NumberedListControlItem" label = "NumberedListControl" imageMso = "NumberedListControl" />
      <item id = "NumberFormatGalleryItem" label = "NumberFormatGallery" imageMso = "NumberFormatGallery" />
      <item id = "NumberingItem" label = "Đánh số" imageMso = "Đánh số" />
      <item id = "NumberingContinueItem" label = "NumberingContinue" imageMso = "NumberingContinue" />
      <item id = "NumberingGalleryItem" label = "NumberingGallery" imageMso = "NumberingGallery" />
      <item id = "NumberingGalleryWordItem" label = "NumberingGalleryWord" imageMso = "NumberingGalleryWord" />
      <item id = "NumberingRestartItem" label = "NumberingRestart" imageMso = "NumberingRestart" />
      <item id = "NumberInsertItem" label = "NumberInsert" imageMso = "NumberInsert" />
      <item id = "NumberListDefaultItem" label = "NumberListDefault" imageMso = "NumberListDefault" />
      <item id = "NumberStyleGalleryItem" label = "NumberStyleGallery" imageMso = "NumberStyleGallery" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox6" label = "imageMso (OP):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "6" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "OItem" label = "O" imageMso = "O" />
      <item id = "ObjectAddTextItem" label = "ObjectAddText" imageMso = "ObjectAddText" />
      <item id = "ObjectAlignMenuItem" label = "ObjectAlignMenu" imageMso = "ObjectAlignMenu" />
      <item id = "ObjectBorderOutlineColorMoreColorsDialogItem" label = "ObjectBorderOutlineColorMoreColorsDialog" imageMso = "ObjectBorderOutlineColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "ObjectBringForwardItem" label = "ObjectBringForward" imageMso = "ObjectBringForward" />
      <item id = "ObjectBringForwardOutlookItem" label = "ObjectBringForwardOutlook" imageMso = "ObjectBringForwardOutlook" />
      <item id = "ObjectBringInFrontOfTextItem" label = "ObjectBringInFrontOfText" imageMso = "ObjectBringInFrontOfText" />
      <item id = "ObjectBringToFrontItem" label = "ObjectBringToFront" imageMso = "ObjectBringToFront" />
      <item id = "ObjectBringToFrontMenuItem" label = "ObjectBringToFrontMenu" imageMso = "ObjectBringToFrontMenu" />
      <item id = "ObjectBringToFrontMenuOutlookItem" label = "ObjectBringToFrontMenuOutlook" imageMso = "ObjectBringToFrontMenuOutlook" />
      <item id = "ObjectBringToFrontOutlookItem" label = "ObjectBringToFrontOutlook" imageMso = "ObjectBringToFrontOutlook" />
      <item id = "ObjectEditDialogItem" label = "ObjectEditDialog" imageMso = "ObjectEditDialog" />
      <item id = "ObjectEditPointsItem" label = "ObjectEditPoints" imageMso = "ObjectEditPoints" />
      <item id = "ObjectEditShapeMenuItem" label = "ObjectEditShapeMenu" imageMso = "ObjectEditShapeMenu" />
      <item id = "ObjectEditTextItem" label = "ObjectEditText" imageMso = "ObjectEditText" />
      <item id = "ObjectEffectGlowGalleryItem" label = "ObjectEffectGlowGallery" imageMso = "ObjectEffectGlowGallery" />
      <item id = "ObjectEffectPresetGalleryItem" label = "ObjectEffectPresetGallery" imageMso = "ObjectEffectPresetGallery" />
      <item id = "ObjectEffectShadowGalleryItem" label = "ObjectEffectShadowGallery" imageMso = "ObjectEffectShadowGallery" />
      <item id = "ObjectEffectSoftEdgesGalleryItem" label = "ObjectEffectSoftEdgesGallery" imageMso = "ObjectEffectSoftEdgesGallery" />
      <item id = "ObjectFillMoreColorsDialogItem" label = "ObjectFillMoreColorsDialog" imageMso = "ObjectFillMoreColorsDialog" />
      <item id = "ObjectFlipHorizontalItem" label = "ObjectFlipHorizontal" imageMso = "ObjectFlipHorizontal" />
      <item id = "ObjectFlipVerticalItem" label = "ObjectFlipVertical" imageMso = "ObjectFlipVertical" />
      <item id = "ObjectFormatDialogItem" label = "ObjectFormatDialog" imageMso = "ObjectFormatDialog" />
      <item id = "ObjectGalleryItem" label = "ObjectGallery" imageMso = "ObjectGallery" />
      <item id = "ObjectNudgeDownItem" label = "ObjectNudgeDown" imageMso = "ObjectNudgeDown" />
      <item id = "ObjectNudgeLeftItem" label = "ObjectNudgeLeft" imageMso = "ObjectNudgeLeft" />
      <item id = "ObjectNudgeRightItem" label = "ObjectNudgeRight" imageMso = "ObjectNudgeRight" />
      <item id = "ObjectNudgeUpItem" label = "ObjectNudgeUp" imageMso = "ObjectNudgeUp" />
      <item id = "ObjectOrderMenuItem" label = "ObjectOrderMenu" imageMso = "ObjectOrderMenu" />
      <item id = "ObjectPictureFillItem" label = "ObjectPictureFill" imageMso = "ObjectPictureFill" />
      <item id = "ObjectRotateFreeItem" label = "ObjectRotateFree" imageMso = "ObjectRotateFree" />
      <item id = "ObjectRotateGalleryItem" label = "ObjectRotateGallery" imageMso = "ObjectRotateGallery" />
      <item id = "ObjectRotateLeft90Item" label = "ObjectRotateLeft90" imageMso = "ObjectRotateLeft90" />
      <item id = "ObjectRotateRight90Item" label = "ObjectRotateRight90" imageMso = "ObjectRotateRight90" />
      <item id = "ObjectsAlignBottomItem" label = "ObjectsAlignBottom" imageMso = "ObjectsAlignBottom" />
      <item id = "ObjectsAlignBottomOutlookItem" label = "ObjectsAlignBottomOutlook" imageMso = "ObjectsAlignBottomOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignBottomSmartItem" label = "ObjectsAlignBottomSmart" imageMso = "ObjectsAlignBottomSmart" />
      <item id = "ObjectsAlignCenterHorizontalItem" label = "ObjectsAlignCenterHorizontal" imageMso = "ObjectsAlignCenterHorizontal" />
      <item id = "ObjectsAlignCenterHorizontalOutlookItem" label = "ObjectsAlignCenterHorizontalOutlook" imageMso = "ObjectsAlignCenterHorizontalOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignCenterHorizontalSmartItem" label = "ObjectsAlignCenterHorizontalSmart" imageMso = "ObjectsAlignCenterHorizontalSmart" />
      >
      >
      <item id = "ObjectsAlignDistributeHoriztrlRemoveItem" label = "ObjectsAlignDistributeHoriz TrailRemove" imageMso = "ObjectsAlignDistributeHorizhaoRemove" />
      >
      <item id = "ObjectsAlignLeftItem" label = "ObjectsAlignLeft" imageMso = "ObjectsAlignLeft" />
      <item id = "ObjectsAlignLeftOutlookItem" label = "ObjectsAlignLeftOutlook" imageMso = "ObjectsAlignLeftOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignLeftSmartItem" label = "ObjectsAlignLeftSmart" imageMso = "ObjectsAlignLeftSmart" />
      <item id = "ObjectsAlignMenuOutlookItem" label = "ObjectsAlignMenuOutlook" imageMso = "ObjectsAlignMenuOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignMiddleVerticalItem" label = "ObjectsAlignMiddleVertical" imageMso = "ObjectsAlignMiddleVertical" />
      <item id = "ObjectsAlignMiddleVerticalOutlookItem" label = "ObjectsAlignMiddleVerticalOutlook" imageMso = "ObjectsAlignMiddleVerticalOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignMiddleVerticalSmartItem" label = "ObjectsAlignMiddleVerticalSmart" imageMso = "ObjectsAlignMiddleVerticalSmart" />
      <item id = "ObjectsAlignRightItem" label = "ObjectsAlignRight" imageMso = "ObjectsAlignRight" />
      <item id = "ObjectsAlignRightOutlookItem" label = "ObjectsAlignRightOutlook" imageMso = "ObjectsAlignRightOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignRightSmartItem" label = "ObjectsAlignRightSmart" imageMso = "ObjectsAlignRightSmart" />
      <item id = "ObjectsAlignToGridOutlookItem" label = "ObjectsAlignToGridOutlook" imageMso = "ObjectsAlignToGridOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignTopItem" label = "ObjectsAlignTop" imageMso = "ObjectsAlignTop" />
      <item id = "ObjectsAlignTopOutlookItem" label = "ObjectsAlignTopOutlook" imageMso = "ObjectsAlignTopOutlook" />
      <item id = "ObjectsAlignTopSmartItem" label = "ObjectsAlignTopSmart" imageMso = "ObjectsAlignTopSmart" />
      <item id = "ObjectsArrangeBottomItem" label = "ObjectsArrangeBottom" imageMso = "ObjectsArrangeBottom" />
      <item id = "ObjectsArrangeMenuItem" label = "ObjectsArrangeMenu" imageMso = "ObjectsArrangeMenu" />
      <item id = "ObjectsArrangeRightItem" label = "ObjectsArrangeRight" imageMso = "ObjectsArrangeRight" />
      <item id = "ObjectSendBackwardItem" label = "ObjectSendBackward" imageMso = "ObjectSendBackward" />
      <item id = "ObjectSendBackwardOutlookItem" label = "ObjectSendBackwardOutlook" imageMso = "ObjectSendBackwardOutlook" />
      <item id = "ObjectSendBehindTextItem" label = "ObjectSendBehindText" imageMso = "ObjectSendBehindText" />
      <item id = "ObjectSendToBackItem" label = "ObjectSendToBack" imageMso = "ObjectSendToBack" />
      <item id = "ObjectSendToBackMenuItem" label = "ObjectSendToBackMenu" imageMso = "ObjectSendToBackMenu" />
      <item id = "ObjectSendToBackOutlookItem" label = "ObjectSendToBackOutlook" imageMso = "ObjectSendToBackOutlook" />
      <item id = "ObjectSendToBaseMenuOutlookItem" label = "ObjectSendToBaseMenuOutlook" imageMso = "ObjectSendToBaseMenuOutlook" />
      <item id = "ObjectsGroupItem" label = "ObjectsGroup" imageMso = "ObjectsGroup" />
      <item id = "ObjectsGroupMenuItem" label = "ObjectsGroupMenu" imageMso = "ObjectsGroupMenu" />
      <item id = "ObjectsGroupMenuOutlookItem" label = "ObjectsGroupMenuOutlook" imageMso = "ObjectsGroupMenuOutlook" />
      <item id = "ObjectsGroupMultipleItem" label = "ObjectsGroupMultiple" imageMso = "ObjectsGroupMultiple" />
      <item id = "ObjectsGroupOutlookItem" label = "ObjectsGroupOutlook" imageMso = "ObjectsGroupOutlook" />
      <item id = "ObjectShadowColorMoreColorsDialogItem" label = "ObjectShadowColorMoreColorsDialog" imageMso = "ObjectShadowColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "ObjectSizeAndPositionDialogItem" label = "ObjectSizeAndPositionDialog" imageMso = "ObjectSizeAndPositionDialog" />
      <item id = "ObjectSizeAndPropertiesDialogItem" label = "ObjectSizeAndPropertiesDialog" imageMso = "ObjectSizeAndPropertiesDialog" />
      <item id = "ObjectSizeDialogItem" label = "ObjectSizeDialog" imageMso = "ObjectSizeDialog" />
      <item id = "ObjectSizeDialogClassicItem" label = "ObjectSizeDialogClassic" imageMso = "ObjectSizeDialogClassic" />
      <item id = "ObjectsMultiSelectItem" label = "ObjectsMultiSelect" imageMso = "ObjectsMultiSelect" />
      <item id = "ObjectsRegroupItem" label = "ObjectsRegroup" imageMso = "ObjectsRegroup" />
      <item id = "ObjectsSelectItem" label = "ObjectsSelect" imageMso = "ObjectsSelect" />
      <item id = "ObjectsUngroupItem" label = "ObjectsUngroup" imageMso = "ObjectsUngroup" />
      <item id = "ObjectsUngroupMultipleItem" label = "ObjectsUngroupMultiple" imageMso = "ObjectsUngroupMultiple" />
      <item id = "ObjectsUngroupOutlookItem" label = "ObjectsUngroupOutlook" imageMso = "ObjectsUngroupOutlook" />
      <item id = "OdbcDataSourceCreateItem" label = "OdbcDataSourceCreate" imageMso = "OdbcDataSourceCreate" />
      <item id = "OdbcDataSourcesManageItem" label = "OdbcDataSourcesManage" imageMso = "OdbcDataSourcesManage" />
      <item id = "OfficeButtonFeedbackItem" label = "OfficeButtonFeedback" imageMso = "OfficeButtonFeedback" />
      <item id = "OfficeDiagnosticsItem" label = "OfficeDiagnostics" imageMso = "OfficeDiagnostics" />
      <item id = "OffsetBottomItem" label = "OffsetBottom" imageMso = "OffsetBottom" />
      <item id = "OffsetLeftItem" label = "OffsetLeft" imageMso = "OffsetLeft" />
      <item id = "OffsetRightItem" label = "OffsetRight" imageMso = "OffsetRight" />
      <item id = "OffsetTopItem" label = "OffsetTop" imageMso = "OffsetTop" />
      <item id = "OLAttachmentItem" label = "OLAttachment" imageMso = "OLAttachment" />
      <item id = "OLCopyTrackingStatusItem" label = "OLCopyTrackingStatus" imageMso = "OLCopyTrackingStatus" />
      <item id = "OldMenuItem" label = "OldMenu" imageMso = "OldMenu" />
      <item id = "OleObjectctInsertItem" label = "OleObjectctInsert" imageMso = "OleObjectctInsert" />
      <item id = "OleObjectInsertMenuItem" label = "OleObjectInsertMenu" imageMso = "OleObjectInsertMenu" />
      <item id = "OleObjectPropertiesItem" label = "OleObjectProperties" imageMso = "OleObjectProperties" />
      <item id = "OmsAccountSetupItem" label = "OmsAccountSetup" imageMso = "OmsAccountSetup" />
      <item id = "OmsAudioFromFileItem" label = "OmsAudioFromFile" imageMso = "OmsAudioFromFile" />
      <item id = "OmsChangeSlideLayoutGalleryItem" label = "OmsChangeSlideLayoutGallery" imageMso = "OmsChangeSlideLayoutGallery" />
      <item id = "OmsChangeZoomItem" label = "OmsChangeZoom" imageMso = "OmsChangeZoom" />
      <item id = "OmsCustomizeLayoutItem" label = "OmsCustomizeLayout" imageMso = "OmsCustomizeLayout" />
      <item id = "OmsDeleteItem" label = "OmsDelete" imageMso = "OmsDelete" />
      <item id = "OmsEmoticonInsertGalleryItem" label = "OmsEmoticonInsertGallery" imageMso = "OmsEmoticonInsertGallery" />
      <item id = "OmsEmoticonStringInsertGalleryItem" label = "OmsEmoticonStringInsertGallery" imageMso = "OmsEmoticonStringInsertGallery" />
      <item id = "OmsFileSendItem" label = "OmsFileSend" imageMso = "OmsFileSend" />
      <item id = "OmsForwardAsMultimediaMessageItem" label = "OmsForwardAsMultimediaMessage" imageMso = "OmsForwardAsMultimediaMessage" />
      <item id = "OmsForwardAsTextMessageItem" label = "OmsForwardAsTextMessage" imageMso = "OmsForwardAsTextMessage" />
      <item id = "OmsGroupCreateSlidesItem" label = "OmsGroupCreateSlides" imageMso = "OmsGroupCreateSlides" />
      <item id = "OmsImageFromClipItem" label = "OmsImageFromClip" imageMso = "OmsImageFromClip" />
      <item id = "OmsImageFromFileItem" label = "OmsImageFromFile" imageMso = "OmsImageFromFile" />
      <item id = "OmsInsertAudioItem" label = "OmsInsertAudio" imageMso = "OmsInsertAudio" />
      <item id = "OmsInsertPictureItem" label = "OmsInsertPicture" imageMso = "OmsInsertPicture" />
      <item id = "OmsInsertSymbolGalleryItem" label = "OmsInsertSymbolGallery" imageMso = "OmsInsertSymbolGallery" />
      <item id = "OmsMaximumMessagesItem" label = "OmsMaximumMessages" imageMso = "OmsMaximumMessages" />
      <item id = "OmsNewMultimediaMessageItem" label = "OmsNewMultimediaMessage" imageMso = "OmsNewMultimediaMessage" />
      <item id = "OmsNewMultimediaMessageToContactItem" label = "OmsNewMultimediaMessageToContact" imageMso = "OmsNewMultimediaMessageToContact" />
      <item id = "OmsNewTextMessageItem" label = "OmsNewTextMessage" imageMso = "OmsNewTextMessage" />
      <item id = "OmsNewTextMessageToContactItem" label = "OmsNewTextMessageToContact" imageMso = "OmsNewTextMessageToContact" />
      <item id = "OmsOptionsItem" label = "OmsOptions" imageMso = "OmsOptions" />
      <item id = "OmsPreviewPaneItem" label = "OmsPreviewPane" imageMso = "OmsPreviewPane" />
      <item id = "OmsSaveItem" label = "OmsSave" imageMso = "OmsSave" />
      <item id = "OmsScanImageItem" label = "OmsScanImage" imageMso = "OmsScanImage" />
      <item id = "OmsSendItem" label = "OmsSend" imageMso = "OmsSend" />
      <item id = "OmsSlideInsertItem" label = "OmsSlideInsert" imageMso = "OmsSlideInsert" />
      <item id = "OmsViewAccountSettingItem" label = "OmsViewAccountSetting" imageMso = "OmsViewAccountSetting" />
      <item id = "OpenAppointmentItem" label = "OpenAppointment" imageMso = "OpenAppointment" />
      <item id = "OpenAttachItem" label = "OpenAttach" imageMso = "OpenAttach" />
      <item id = "OpenAttachedCalendarItem" label = "OpenAttachedCalendar" imageMso = "OpenAttachedCalendar" />
      <item id = "OpenAttachedMasterPageItem" label = "OpenAttachedMasterPage" imageMso = "OpenAttachedMasterPage" />
      <item id = "OpenContentTypeItem" label = "OpenContentType" imageMso = "OpenContentType" />
      <item id = "OpenDesktopSearchItem" label = "OpenDesktopSearch" imageMso = "OpenDesktopSearch" />
      <item id = "OpenFolderItem" label = "OpenFolder" imageMso = "OpenFolder" />
      <item id = "OpenFrameItem" label = "OpenFrame" imageMso = "OpenFrame" />
      <item id = "OpenFromWSSItem" label = "OpenFromWSS" imageMso = "OpenFromWSS" />
      <item id = "OpenHollowItem" label = "OpenHollow" imageMso = "OpenHollow" />
      <item id = "OpenInBrowserOutlookItem" label = "OpenInBrowserOutlook" imageMso = "OpenInBrowserOutlook" />
      <item id = "OpenInfopathFormItem" label = "OpenInfopathForm" imageMso = "OpenInfopathForm" />
      <item id = "OpenInNewWindowItem" label = "OpenInNewWindow" imageMso = "OpenInNewWindow" />
      <item id = "OpenInNewWindowSiteClientItem" label = "OpenInNewWindowSiteClient" imageMso = "OpenInNewWindowSiteClient" />
      <item id = "OpenInVisioItem" label = "OpenInVisio" imageMso = "OpenInVisio" />
      <item id = "OpenInWebBrowserItem" label = "OpenInWebBrowser" imageMso = "OpenInWebBrowser" />
      <item id = "OpenLaunchbarItem" label = "OpenLaunchbar" imageMso = "OpenLaunchbar" />
      <item id = "OpenListItem" label = "OpenList" imageMso = "OpenList" />
      <item id = "OpenMyDepartmentCalendarItem" label = "OpenMyDepartmentCalendar" imageMso = "OpenMyDepartmentCalendar" />
      <item id = "OpenOtherDepartmentItem" label = "OpenOtherDepartment" imageMso = "OpenOtherDepartment" />
      <item id = "OpenOtherDepartmentCalendarItem" label = "OpenOtherDepartmentCalendar" imageMso = "OpenOtherDepartmentCalendar" />
      <item id = "OpenSelectedItemsItem" label = "OpenSelectedItems" imageMso = "OpenSelectedItems" />
      <item id = "OpenSharedCalendarItem" label = "OpenSharedCalendar" imageMso = "OpenSharedCalendar" />
      <item id = "OpenSharedContactsItem" label = "OpenSharedContacts" imageMso = "OpenSharedContacts" />
      <item id = "OpenSharedJournalItem" label = "OpenSharedJournal" imageMso = "OpenSharedJournal" />
      <item id = "OpenSharedNotesItem" label = "OpenSharedNotes" imageMso = "OpenSharedNotes" />
      <item id = "OpenSharedTasksItem" label = "OpenSharedTasks" imageMso = "OpenSharedTasks" />
      <item id = "OpenSharePointSiteItem" label = "OpenSharePointSite" imageMso = "OpenSharePointSite" />
      <item id = "OpenSpecificFileItem" label = "OpenSpecificFile" imageMso = "OpenSpecificFile" />
      <item id = "OpenSpecificFileWithItem" label = "OpenSpecificFileWith" imageMso = "OpenSpecificFileWith" />
      <item id = "OpenStartPageItem" label = "OpenStartPage" imageMso = "OpenStartPage" />
      <item id = "OpenStencilItem" label = "OpenStencil" imageMso = "OpenStencil" />
      <item id = "OpenSubsiteItem" label = "OpenSubsite" imageMso = "OpenSubsite" />
      <item id = "OpenTargetURLItem" label = "OpenTargetURL" imageMso = "OpenTargetURL" />
      <item id = "OpenWebItem" label = "OpenWeb" imageMso = "OpenWeb" />
      <item id = "OpenWebsiteInBrowserItem" label = "OpenWebsiteInBrowser" imageMso = "OpenWebsiteInBrowser" />
      <item id = "OpenWithOtherItem" label = "OpenWithOther" imageMso = "OpenWithOther" />
      <item id = "OpenWorkflowItem" label = "OpenWorkflow" imageMso = "OpenWorkflow" />
      <item id = "OperationsMenuItem" label = "OperationsMenu" imageMso = "OperationsMenu" />
      <item id = "OptimizeHtmlItem" label = "OptimizeHtml" imageMso = "OptimizeHtml" />
      <item id = "OptionsGeneralItem" label = "OptionsGeneral" imageMso = "OptionsGeneral" />
      <item id = "OptionsHollowItem" label = "OptionsHollow" imageMso = "OptionsHollow" />
      <item id = "OrganizationChartAutoLayoutItem" label = "OrganizationChartAutoLayout" imageMso = "OrganizationChartAutoLayout" />
      <item id = "OrganizationChartInsertItem" label = "OrganizationChartInsert" imageMso = "OrganizationChartInsert" />
      <item id = "OrganizationChartInsertAssistantItem" label = "OrganizationChartInsertAssistant" imageMso = "OrganizationChartInsertAssistant" />
      <item id = "OrganizationChartInsertCoworkerItem" label = "OrganizationChartInsertCoworker" imageMso = "OrganizationChartInsertCoworker" />
      <item id = "OrganizationChartInsertSubosystemItem" label = "OrganizationChartInsertSubosystem" imageMso = "OrganizationChartInsertSubosystem" />
      <item id = "OrganizationChartLayoutBothHangingItem" label = "OrganizationChartLayoutBothHanging" imageMso = "OrganizationChartLayoutBothHanging" />
      <item id = "OrganizationChartLayoutLeftHangingItem" label = "OrganizationChartLayoutLeftHanging" imageMso = "OrganizationChartLayoutLeftHanging" />
      <item id = "OrganizationChartLayoutRightHangingItem" label = "OrganizationChartLayoutRightHanging" imageMso = "OrganizationChartLayoutRightHanging" />
      <item id = "OrganizationChartLayoutStandardItem" label = "OrganizationChartLayoutStandard" imageMso = "OrganizationChartLayoutStandard" />
      <item id = "OrganizationChartResizeItem" label = "OrganizationChartResize" imageMso = "OrganizationChartResize" />
      <item id = "OrganizationChartSelectAllAssistantsItem" label = "OrganizationChartSelectAllAssistants" imageMso = "OrganizationChartSelectAllAssistants" />
      <item id = "OrganizationChartSelectAllConnectorsItem" label = "OrganizationChartSelectAllConnectors" imageMso = "OrganizationChartSelectAllConnectors" />
      <item id = "OrganizationChartSelectBranchItem" label = "OrganizationChartSelectBranch" imageMso = "OrganizationChartSelectBranch" />
      <item id = "OrganizationChartSelectLevelItem" label = "OrganizationChartSelectLevel" imageMso = "OrganizationChartSelectLevel" />
      <item id = "OrganizationChartStyleItem" label = "OrganizationChartStyle" imageMso = "OrganizationChartStyle" />
      <item id = "OrganizationOutlookItem" label = "OrganizationOutlook" imageMso = "OrganizationOutlook" />
      <item id = "OrganisationMyShapesItem" label = "OrganisationMyShapes" imageMso = "OrganisationMyShapes" />
      <item id = "OrganizerItem" label = "Organizer" imageMso = "Organizer" />
      >
      <item id = "OrgChartCopyCreateItem" label = "OrgChartCopyCreate" imageMso = "OrgChartCopyCreate" />
      <item id = "OrgChartDataCompareItem" label = "OrgChartDataCompare" imageMso = "OrgChartDataCompare" />
      <item id = "OrgChartDataExportItem" label = "OrgChartDataExport" imageMso = "OrgChartDataExport" />
      <item id = "OrgChartDataImportItem" label = "OrgChartDataImport" imageMso = "OrgChartDataImport" />
      <item id = "OrgChartDataOptionsDisplayItem" label = "OrgChartDataOptionsDisplay" imageMso = "OrgChartDataOptionsDisplay" />
      <item id = "OrgChartFitToPageItem" label = "OrgChartFitToPage" imageMso = "OrgChartFitToPage" />
      <item id = "OrgChartHorizontalCenterItem" label = "OrgChartHorizontalCenter" imageMso = "OrgChartHorizontalCenter" />
      <item id = "OrgChartHorizontalGalleryItem" label = "OrgChartHorizontalGallery" imageMso = "OrgChartHorizontalGallery" />
      <item id = "OrgChartHorizontalLeftItem" label = "OrgChartHorizontalLeft" imageMso = "OrgChartHorizontalLeft" />
      <item id = "OrgChartHorizontalLeftAltItem" label = "OrgChartHorizontalLeftAlt" imageMso = "OrgChartHorizontalLeftAlt" />
      <item id = "OrgChartHorizontalRightItem" label = "OrgChartHorizontalRight" imageMso = "OrgChartHorizontalRight" />
      <item id = "OrgChartHorizontalRightAltItem" label = "OrgChartHorizontalRightAlt" imageMso = "OrgChartHorizontalRightAlt" />
      <item id = "OrgChartHorizontalStaggerItem" label = "OrgChartHorizontalStagger" imageMso = "OrgChartHorizontalStagger" />
      <item id = "OrgChartLayoutSpacingChangeItem" label = "OrgChartLayoutSpacingChange" imageMso = "OrgChartLayoutSpacingChange" />
      <item id = "OrgChartPictureDeleteItem" label = "OrgChartPictureDelete" imageMso = "OrgChartPictureDelete" />
      <item id = "OrgChartPictureHideItem" label = "OrgChartPictureHide" imageMso = "OrgChartPictureHide" />
      <item id = "OrgChartPictureInsertItem" label = "OrgChartPictureInsert" imageMso = "OrgChartPictureInsert" />
      <item id = "OrgChartPositionTypeChangeItem" label = "OrgChartPositionTypeChange" imageMso = "OrgChartPositionTypeChange" />
      <item id = "OrgChartRelayoutItem" label = "OrgChartRelayout" imageMso = "OrgChartRelayout" />
      <item id = "OrgChartReportMoveLeftItem" label = "OrgChartReportMoveLeft" imageMso = "OrgChartReportMoveLeft" />
      <item id = "OrgChartReportMoveRightItem" label = "OrgChartReportMoveRight" imageMso = "OrgChartReportMoveRight" />
      <item id = "OrgChartScaleItem" label = "OrgChartScale" imageMso = "OrgChartScale" />
      <item id = "OrgChartSideBySideFourColumnSideItem" label = "OrgChartSideBySideFourColumnSide" imageMso = "OrgChartSideBySideFourColumnSide" />
      <item id = "OrgChartSideBySideFourColumnTopItem" label = "OrgChartSideBySideFourColumnTop" imageMso = "OrgChartSideBySideFourColumnTop" />
      <item id = "OrgChartSideBySideGalleryItem" label = "OrgChartSideBySideGallery" imageMso = "OrgChartSideBySideGallery" />
      <item id = "OrgChartSideBySideTwoColumnSideItem" label = "OrgChartSideBySideTwoColumnSide" imageMso = "OrgChartSideBySideTwoColumnSide" />
      <item id = "OrgChartSideBySideTwoColumnTopItem" label = "OrgChartSideBySideTwoColumnTop" imageMso = "OrgChartSideBySideTwoColumnTop" />
      >
      >
      <item id = "OrgChartVerticalGalleryItem" label = "OrgChartVerticalGallery" imageMso = "OrgChartVerticalGallery" />
      <item id = "OrgChartVerticalLeftItem" label = "OrgChartVerticalLeft" imageMso = "OrgChartVerticalLeft" />
      <item id = "OrgChartVerticalLeftJogItem" label = "OrgChartVerticalLeftJog" imageMso = "OrgChartVerticalLeftJog" />
      <item id = "OrgChartVerticalLeftStackItem" label = "OrgChartVerticalLeftStack" imageMso = "OrgChartVerticalLeftStack" />
      <item id = "OrgChartVerticalRightItem" label = "OrgChartVerticalRight" imageMso = "OrgChartVerticalRight" />
      <item id = "OrgChartVerticalRightJogItem" label = "OrgChartVerticalRightJog" imageMso = "OrgChartVerticalRightJog" />
      <item id = "OrgChartVerticalRightStackItem" label = "OrgChartVerticalRightStack" imageMso = "OrgChartVerticalRightStack" />
      <item id = "OrgChartVerticalStaffLeftItem" label = "OrgChartVerticalStaffLeft" imageMso = "OrgChartVerticalStaffLeft" />
      <item id = "OrgChartVerticalStaffRightItem" label = "OrgChartVerticalStaffRight" imageMso = "OrgChartVerticalStaffRight" />
      <item id = "OrientationMenuItem" label = "OrientationMenu" imageMso = "OrientationMenu" />
      <item id = "OtherActionsMenuItem" label = "OtherActionsMenu" imageMso = "OtherActionsMenu" />
      <item id = "OtherResponsesExMenuItem" label = "OtherResponsesExMenu" imageMso = "OtherResponsesExMenu" />
      <item id = "OtherResponsesMenuItem" label = "OtherResponsesMenu" imageMso = "OtherResponsesMenu" />
      <item id = "OtherViewSettingsItem" label = "OtherViewSettings" imageMso = "OtherViewSettings" />
      <item id = "OutdentClassicItem" label = "OutdentClassic" imageMso = "OutdentClassic" />
      <item id = "OutdentRTLItem" label = "OutdentRTL" imageMso = "OutdentRTL" />
      <item id = "OutlineCollapseItem" label = "OutlineCollapse" imageMso = "OutlineCollapse" />
      <item id = "OutlineCollapseMenuItem" label = "OutlineCollapseMenu" imageMso = "OutlineCollapseMenu" />
      <item id = "OutlineColorPickerItem" label = "OutlineColorPicker" imageMso = "OutlineColorPicker" />
      <item id = "OutlineDashesGalleryItem" label = "OutlineDashesGallery" imageMso = "OutlineDashesGallery" />
      <item id = "OutlineDemoteItem" label = "OutlineDemote" imageMso = "OutlineDemote" />
      <item id = "OutlineDemoteToBodyTextItem" label = "OutlineDemoteToBodyText" imageMso = "OutlineDemoteToBodyText" />
      <item id = "OutlineExpandItem" label = "OutlineExpand" imageMso = "OutlineExpand" />
      <item id = "OutlineExpandAllItem" label = "OutlineExpandAll" imageMso = "OutlineExpandAll" />
      <item id = "OutlineExpandMenuItem" label = "OutlineExpandMenu" imageMso = "OutlineExpandMenu" />
      <item id = "OutlineGroupItem" label = "OutlineGroup" imageMso = "OutlineGroup" />
      <item id = "OutlineGroupMenuItem" label = "OutlineGroupMenu" imageMso = "OutlineGroupMenu" />
      <item id = "OutlineHideDetailItem" label = "OutlineHideDetail" imageMso = "OutlineHideDetail" />
      <item id = "OutlineLevelGalleryItem" label = "OutlineLevelGallery" imageMso = "OutlineLevelGallery" />
      <item id = "OutlineLinePatternFillItem" label = "OutlineLinePatternFill" imageMso = "OutlineLinePatternFill" />
      <item id = "OutlineMoveDownItem" label = "OutlineMoveDown" imageMso = "OutlineMoveDown" />
      <item id = "OutlineMoveUpItem" label = "OutlineMoveUp" imageMso = "OutlineMoveUp" />
      <item id = "OutlineNumberDefaultItem" label = "OutlineNumberDefault" imageMso = "OutlineNumberDefault" />
      <item id = "OutlineNumbersItem" label = "OutlineNumbers" imageMso = "OutlineNumbers" />
      <item id = "OutlinePromoteItem" label = "OutlinePromote" imageMso = "OutlinePromote" />
      <item id = "OutlinePromoteToHeadingItem" label = "OutlinePromoteToHeading" imageMso = "OutlinePromoteToHeading" />
      <item id = "OutlineSettingsItem" label = "OutlineSettings" imageMso = "OutlineSettings" />
      <item id = "OutlineShowDetailItem" label = "OutlineShowDetail" imageMso = "OutlineShowDetail" />
      <item id = "OutlineShowFirstLineOnlyItem" label = "OutlineShowFirstLineOnly" imageMso = "OutlineShowFirstLineOnly" />
      <item id = "OutlineShowLevelItem" label = "OutlineShowLevel" imageMso = "OutlineShowLevel" />
      <item id = "OutlineShowTextFormattingItem" label = "OutlineShowTextFormatting" imageMso = "OutlineShowTextFormatting" />
      <item id = "OutlineSubtasksHideItem" label = "OutlineSubtasksHide" imageMso = "OutlineSubtasksHide" />
      <item id = "OutlineSubtasksShowItem" label = "OutlineSubtasksShow" imageMso = "OutlineSubtasksShow" />
      <item id = "OutlineSubtotalsItem" label = "OutlineSubtotals" imageMso = "OutlineSubtotals" />
      <item id = "OutlineSymbolsShowItem" label = "OutlineSymbolsShow" imageMso = "OutlineSymbolsShow" />
      <item id = "OutlineSymbolsShowHideItem" label = "OutlineSymbolsShowHide" imageMso = "OutlineSymbolsShowHide" />
      <item id = "OutlineTasksShowItem" label = "OutlineTasksShow" imageMso = "OutlineTasksShow" />
      <item id = "OutlineTasksShowAllItem" label = "OutlineTasksShowAll" imageMso = "OutlineTasksShowAll" />
      <item id = "OutlineUngroupItem" label = "OutlineUngroup" imageMso = "OutlineUngroup" />
      <item id = "OutlineUngroupMenuItem" label = "OutlineUngroupMenu" imageMso = "OutlineUngroupMenu" />
      <item id = "OutlineViewCloseItem" label = "OutlineViewClose" imageMso = "OutlineViewClose" />
      <item id = "OutlineWeightGalleryItem" label = "OutlineWeightGallery" imageMso = "OutlineWeightGallery" />
      <item id = "OutlookCachedCalendarItem" label = "OutlookCachedCalendar" imageMso = "OutlookCachedCalendar" />
      <item id = "OutlookGearsItem" label = "OutlookGears" imageMso = "OutlookGears" />
      <item id = "OutlookGlobeItem" label = "OutlookGlobe" imageMso = "OutlookGlobe" />
      <item id = "OutlookSearchIndexStateItem" label = "OutlookSearchIndexState" imageMso = "OutlookSearchIndexState" />
      <item id = "OutlookSearchOptionsItem" label = "OutlookSearchOptions" imageMso = "OutlookSearchOptions" />
      <item id = "OutlookSearchUpscopeToDesktopItem" label = "OutlookSearchUpscopeToDesktop" imageMso = "OutlookSearchUpscopeToDesktop" />
      <item id = "OutlookTaskCreateItem" label = "OutlookTaskCreate" imageMso = "OutlookTaskCreate" />
      <item id = "OutlookTasksMenuItem" label = "OutlookTasksMenu" imageMso = "OutlookTasksMenu" />
      <item id = "OutOfDateInvitationItem" label = "OutOfDateInvitation" imageMso = "OutOfDateInvitation" />
      <item id = "OutOfOfficeItem" label = "OutOfOffice" imageMso = "OutOfOffice" />
      <item id = "OutSpaceActivateProductItem" label = "OutSpaceActivateProduct" imageMso = "OutSpaceActivateProduct" />
      <item id = "TotalExperienceGiveFeedbackItem" label = "TotalExperienceGiveFeedback" imageMso = "TotalExperienceGiveFeedback" />
      <item id = "TotalFeedbackItem" label = "TotalFeedback" imageMso = "TotalFeedback" />
      <item id = "OverlayCalendarItem" label = "OverlayCalendar" imageMso = "OverlayCalendar" />
      <item id = "PItem" label = "P" imageMso = "P" />
      <item id = "PaddingBottomItem" label = "PaddingBottom" imageMso = "PaddingBottom" />
      <item id = "PaddingLeftItem" label = "PaddingLeft" imageMso = "PaddingLeft" />
      <item id = "PaddingRightItem" label = "PaddingRight" imageMso = "PaddingRight" />
      <item id = "PaddingTopItem" label = "PaddingTop" imageMso = "PaddingTop" />
      <item id = "PageBorderAndShadingDialogItem" label = "PageBorderAndShadingDialog" imageMso = "PageBorderAndShadingDialog" />
      <item id = "PageBreakInsertItem" label = "PageBreakInsert" imageMso = "PageBreakInsert" />
      <item id = "PageBreakInsertOrRemoveItem" label = "PageBreakInsertOrRemove" imageMso = "PageBreakInsertOrRemove" />
      <item id = "PageBreakInsertWordItem" label = "PageBreakInsertWord" imageMso = "PageBreakInsertWord" />
      <item id = "PageBreakMenuItem" label = "PageBreakMenu" imageMso = "PageBreakMenu" />
      <item id = "PageBreaksRemoveItem" label = "PageBreaksRemove" imageMso = "PageBreaksRemove" />
      <item id = "PageBreaksRemoveAllItem" label = "PageBreaksRemoveAll" imageMso = "PageBreaksRemoveAll" />
      <item id = "PageBreaksShowItem" label = "PageBreaksShow" imageMso = "PageBreaksShow" />
      <item id = "PageCheckInItem" label = "PageCheckIn" imageMso = "PageCheckIn" />
      <item id = "PageCheckOutItem" label = "PageCheckOut" imageMso = "PageCheckOut" />
      <item id = "PageColorPickerItem" label = "PageColorPicker" imageMso = "PageColorPicker" />
      <item id = "PageEditorOptionsItem" label = "PageEditorOptions" imageMso = "PageEditorOptions" />
      <item id = "PageHeaderOrFooterShowHideItem" label = "PageHeaderOrFooterShowHide" imageMso = "PageHeaderOrFooterShowHide" />
      <item id = "PageLayoutsItem" label = "PageLayouts" imageMso = "PageLayouts" />
      <item id = "PageLayoutTemplatesGalleryItem" label = "PageLayoutTemplatesGallery" imageMso = "PageLayout TemplatesGallery" />
      <item id = "PageMarginsGalleryItem" label = "PageMarginsGallery" imageMso = "PageMarginsGallery" />
      <item id = "PageMenuItem" label = "PageMenu" imageMso = "PageMenu" />
      <item id = "PageNumbersInFooterInsertGalleryItem" label = "PageNumbersInFooterInsertGallery" imageMso = "PageNumbersInFooterInsertGallery" />
      <item id = "PageNumbersInMarginsInsertGalleryItem" label = "PageNumbersInMarginsInsertGallery" imageMso = "PageNumbersInMarginsInsertGallery" />
      <item id = "PageNextItem" label = "PageNext" imageMso = "PageNext" />
      <item id = "PageNextWordItem" label = "PageNextWord" imageMso = "PageNextWord" />
      <item id = "PageNumberItem" label = "PageNumber" imageMso = "PageNumber" />
      <item id = "PageNumberBottomCenterItem" label = "PageNumberBottomCenter" imageMso = "PageNumberBottomCenter" />
      <item id = "PageNumberBottomLeftItem" label = "PageNumberBottomLeft" imageMso = "PageNumberBottomLeft" />
      <item id = "PageNumberBottomRightItem" label = "PageNumberBottomRight" imageMso = "PageNumberBottomRight" />
      <item id = "PageNumberFieldInsertGalleryItem" label = "PageNumberFieldInsertGallery" imageMso = "PageNumberFieldInsertGallery" />
      <item id = "PageNumberFormatItem" label = "PageNumberFormat" imageMso = "PageNumberFormat" />
      <item id = "PageNumbersInHeaderInsertGalleryItem" label = "PageNumbersInHeaderInsertGallery" imageMso = "PageNumbersInHeaderInsertGallery" />
      <item id = "PageNumbersRemoveItem" label = "PageNumbersRemove" imageMso = "PageNumbersRemove" />
      <item id = "PageNumberTopCenterItem" label = "PageNumberTopCenter" imageMso = "PageNumberTopCenter" />
      <item id = "PageNumberTopLeftItem" label = "PageNumberTopLeft" imageMso = "PageNumberTopLeft" />
      <item id = "PageNumberTopRightItem" label = "PageNumberTopRight" imageMso = "PageNumberTopRight" />
      <item id = "PageOptionsDialogItem" label = "PageOptionsDialog" imageMso = "PageOptionsDialog" />
      <item id = "PageOrientationItem" label = "PageOrientation" imageMso = "PageOrientation" />
      <item id = "PageOrientationGalleryItem" label = "PageOrientationGallery" imageMso = "PageOrientationGallery" />
      <item id = "PageOrientationLandscapeItem" label = "PageOrientationLandscape" imageMso = "PageOrientationLandscape" />
      <item id = "PageOrientationPortraitItem" label = "PageOrientationPortrait" imageMso = "PageOrientationPortrait" />
      <item id = "PageOrientationPortraitLandscapeItem" label = "PageOrientationPortraitLandscape" imageMso = "PageOrientationPortraitLandscape" />
      <item id = "PagePreviousItem" label = "PagePrevious" imageMso = "PagePrevious" />
      <item id = "PagePreviousWordItem" label = "PagePreviousWord" imageMso = "PagePreviousWord" />
      <item id = "PagePropertiesItem" label = "PageProperties" imageMso = "PageProperties" />
      <item id = "PageProperties2Item" label = "PageProperties2" imageMso = "PageProperties2" />
      <item id = "PageSaveAsItem" label = "PageSaveAs" imageMso = "PageSaveAs" />
      <item id = "PageScaleToFitHeightItem" label = "PageScaleToFitHeight" imageMso = "PageScaleToFitHeight" />
      <item id = "PageScaleToFitOptionsDialogItem" label = "PageScaleToFitOptionsDialog" imageMso = "PageScaleToFitOptionsDialog" />
      <item id = "PageScaleToFitScaleItem" label = "PageScaleToFitScale" imageMso = "PageScaleToFitScale" />
      <item id = "PageScaleToFitWidthItem" label = "PageScaleToFitWidth" imageMso = "PageScaleToFitWidth" />
      <item id = "PageSetupItem" label = "PageSetup" imageMso = "PageSetup" />
      <item id = "PageSetupDialogItem" label = "PageSetupDialog" imageMso = "PageSetupDialog" />
      <item id = "PageSetupPageDialogItem" label = "PageSetupPageDialog" imageMso = "PageSetupPageDialog" />
      <item id = "PageSetupSheetDialogItem" label = "PageSetupSheetDialog" imageMso = "PageSetupSheetDialog" />
      <item id = "PageSizeItem" label = "PageSize" imageMso = "PageSize" />
      <item id = "PageSizeGalleryItem" label = "PageSizeGallery" imageMso = "PageSizeGallery" />
      <item id = "PageTransitionItem" label = "PageTransition" imageMso = "PageTransition" />
      <item id = "PageVersionsItem" label = "PageVersions" imageMso = "PageVersions" />
      <item id = "PageVersionSplitButtonItem" label = "PageVersionSplitButton" imageMso = "PageVersionSplitButton" />
      <item id = "PageViewMenuItem" label = "PageViewMenu" imageMso = "PageViewMenu" />
      <item id = "PagingItem" label = "Paging" imageMso = "Paging" />
      <item id = "PagingGalleryItem" label = "PagingGallery" imageMso = "PagingGallery" />
      <item id = "PanAndZoomWindowItem" label = "PanAndZoomWindow" imageMso = "PanAndZoomWindow" />
      <item id = "PaneNextItem" label = "PaneNext" imageMso = "PaneNext" />
      <item id = "PanningHandItem" label = "PanningHand" imageMso = "PanningHand" />
      <item id = "PaperSizeItem" label = "PaperSize" imageMso = "PaperSize" />
      <item id = "ParagraphAlignmentMenuItem" label = "ParagraphAlignmentMenu" imageMso = "ParagraphAlignmentMenu" />
      <item id = "ParagraphDialogItem" label = "ParagraphDialog" imageMso = "ParagraphDialog" />
      <item id = "ParagraphDialogVisioItem" label = "ParagraphDialogVisio" imageMso = "ParagraphDialogVisio" />
      <item id = "ParagraphDistributedItem" label = "ParagraphDistributed" imageMso = "ParagraphDistributed" />
      <item id = "ParagraphIndentLeftItem" label = "ParagraphIndentLeft" imageMso = "ParagraphIndentLeft" />
      <item id = "ParagraphIndentRightItem" label = "ParagraphIndentRight" imageMso = "ParagraphIndentRight" />
      <item id = "ParagraphMarksItem" label = "ParagraphMarks" imageMso = "ParagraphMarks" />
      <item id = "ParagraphMoreColumnsDialogItem" label = "ParagraphMoreColumnsDialog" imageMso = "ParagraphMoreColumnsDialog" />
      <item id = "ParagraphSpaceAddOrRemoveBeforeItem" label = "ParagraphSpaceAddOrRemoveBefore" imageMso = "ParagraphSpaceAddOrRemoveBefore" />
      <item id = "ParagraphSpaceBeforeItem" label = "ParagraphSpaceBefore" imageMso = "ParagraphSpaceBefore" />
      <item id = "ParagraphSpaceBeforeNoneItem" label = "ParagraphSpaceBeforeNone" imageMso = "ParagraphSpaceBeforeNone" />
      <item id = "ParagraphSpacingItem" label = "ParagraphSpacing" imageMso = "ParagraphSpacing" />
      <item id = "ParagraphSpacingAfterItem" label = "ParagraphSpacingAfter" imageMso = "ParagraphSpacingAfter" />
      <item id = "ParagraphSpacingBeforeItem" label = "ParagraphSpacingBefore" imageMso = "ParagraphSpacingBefore" />
      <item id = "ParagraphSpacingDecreaseItem" label = "ParagraphSpacingDecrease" imageMso = "ParagraphSpacingDecrease" />
      <item id = "ParagraphSpacingIncreaseItem" label = "ParagraphSpacingIncrease" imageMso = "ParagraphSpacingIncrease" />
      <item id = "ParameterInfoItem" label = "ParameterInfo" imageMso = "ParameterInfo" />
      <item id = "ParenthesisLeftItem" label = "Parent ngoặcLeft" imageMso = "Parent ngoặcLeft" />
      <item id = "ParenthesisRightItem" label = "ParenthesisRight" imageMso = "ParenthesisRight" />
      <item id = "ParentPermissionsItem" label = "ParentPermissions" imageMso = "ParentPermissions" />
      <item id = "PartTemplateGalleryItem" label = "PartTemplateGallery" imageMso = "PartTemplateGallery" />
      <item id = "PasteItem" label = "Dán" imageMso = "Dán" />
      <item id = "Paste2Item" label = "Paste2" imageMso = "Paste2" />
      <item id = "PasteAllNodeRulesItem" label = "PasteAllNodeRules" imageMso = "PasteAllNodeRules" />
      <item id = "PasteAllRulesItem" label = "PasteAllRules" imageMso = "PasteAllRules" />
      <item id = "PasteAlternativeItem" label = "PasteAlternative" imageMso = "PasteAlternative" />
      <item id = "PasteApplyStyleItem" label = "PasteApplyStyle" imageMso = "PasteApplyStyle" />
      <item id = "PasteAsEmbeddedItem" label = "PasteAsEmbedded" imageMso = "PasteAsEmbedded" />
      <item id = "PasteAsHyperlinkItem" label = "PasteAsHyperlink" imageMso = "PasteAsHyperlink" />
      <item id = "PasteAsNestedTableItem" label = "PasteAsNestedTable" imageMso = "PasteAsNestedTable" />
      <item id = "PasteAsPictureItem" label = "PasteAsPicture" imageMso = "PasteAsPicture" />
      <item id = "PasteAsPictureMenuItem" label = "PasteAsPictureMenu" imageMso = "PasteAsPictureMenu" />
      <item id = "PasteBitmapItem" label = "PasteBitmap" imageMso = "PasteBitmap" />
      <item id = "PasteByAppendingTableItem" label = "PasteByAppendingTable" imageMso = "PasteByAppendingTable" />
      <item id = "PasteContinueListItem" label = "PasteContinueList" imageMso = "PasteContinueList" />
      <item id = "PasteDestinationFormattingItem" label = "PasteDestinationFormatting" imageMso = "PasteDestinationFormatting" />
      <item id = "PasteDestinationStyleItem" label = "PasteDestinationStyle" imageMso = "PasteDestinationStyle" />
      <item id = "PasteDestinationThemeItem" label = "PasteDestinationTheme" imageMso = "PasteDestinationTheme" />
      <item id = "PasteDontMergeListItem" label = "PasteDontMergeList" imageMso = "PasteDontMergeList" />
      <item id = "PasteDragDropDestinationThemeItem" label = "PasteDragDropDestinationTheme" imageMso = "PasteDragDropDestinationTheme" />
      <item id = "PasteDragDropSourceFormattingItem" label = "PasteDragDropSourceFormatting" imageMso = "PasteDragDropSourceFormatting" />
      <item id = "PasteDuplicateItem" label = "PasteDuplicate" imageMso = "PasteDuplicate" />
      <item id = "PasteExcelChartDestinationThemeItem" label = "PasteExcelChartDestinationTheme" imageMso = "PasteExcelChartDestinationTheme" />
      <item id = "PasteExcelChartSourceFormattingItem" label = "PasteExcelChartSourceFormatting" imageMso = "PasteExcelChartSourceFormatting" />
      <item id = "PasteExcelTableDestinationTableStyleItem" label = "PasteExcelTableDestinationTableStyle" imageMso = "PasteExcelTableDestinationTableStyle" />
      <item id = "PasteExcelTableSourceFormattingItem" label = "PasteExcelTableSourceFormatting" imageMso = "PasteExcelTableSourceFormatting" />
      <item id = "PasteFeedbackItem" label = "PasteFeedback" imageMso = "PasteFeedback" />
      <item id = "PasteFormatItem" label = "PasteFormat" imageMso = "PasteFormat" />
      <item id = "PasteFormattingItem" label = "PasteFormatting" imageMso = "PasteFormatting" />
      <item id = "PasteFormulasItem" label = "PasteFormulas" imageMso = "PasteFormulas" />
      <item id = "PasteFormulasAndNumberFormattingItem" label = "PasteFormulasAndNumberFormatting" imageMso = "PasteFormulasAndNumberFormatting" />
      <item id = "PasteGalleryItem" label = "PasteGallery" imageMso = "PasteGallery" />
      <item id = "PasteGalleryMiniItem" label = "PasteGalleryMini" imageMso = "PasteGalleryMini" />
      <item id = "PasteInkItem" label = "PasteInk" imageMso = "PasteInk" />
      <item id = "PasteLinkItem" label = "PasteLink" imageMso = "PasteLink" />
      <item id = "PasteLinkedExcelChartDestinationThemeItem" label = "PasteLinkedExcelChartDestinationTheme" imageMso = "PasteLinkedExcelChartDestinationTheme" />
      <item id = "PasteLinkedExcelChartSourceFormattingItem" label = "PasteLinkedExcelChartSourceFormatting" imageMso = "PasteLinkedExcelChartSourceFormatting" />
      <item id = "PasteLinkedExcelTableDestinationTableStyleItem" label = "PasteLinkedExcelTableDestinationTableStyle" imageMso = "PasteLinkedExcelTableDestinationTableStyle" />
      <item id = "PasteLinkedExcelTableSourceFormattingItem" label = "PasteLinkedExcelTableSourceFormatting" imageMso = "PasteLinkedExcelTableSourceFormatting" />
      <item id = "PasteLinkedSingleCellExcelTableDestinationFormattingItem" label = "PasteLinkedSingleCellExcelTableDestinationFormatting" imageMso = "PasteLinkedSingleCellExcelTableDestinationFormatting" />
      <item id = "PasteLogicItem" label = "PasteLogic" imageMso = "PasteLogic" />
      <item id = "PasteMenuItem" label = "PasteMenu" imageMso = "PasteMenu" />
      <item id = "PasteMergeConditionalFormattingItem" label = "PasteMergeConditionalFormatting" imageMso = "PasteMergeConditionalFormatting" />
      <item id = "PasteMergeListItem" label = "PasteMergeList" imageMso = "PasteMergeList" />
      <item id = "PasteNewListItem" label = "PasteNewList" imageMso = "PasteNewList" />
      <item id = "PasteNoBordersItem" label = "PasteNoBorders" imageMso = "PasteNoBorders" />
      <item id = "PasteOptionItem" label = "PasteOption" imageMso = "PasteOption" />
      <item id = "PastePictureLinkItem" label = "PastePictureLink" imageMso = "PastePictureLink" />
      <item id = "PasteSingleCellExcelTableDestinationFormattingItem" label = "PasteSingleCellExcelTableDestinationFormatting" imageMso = "PasteSingleCellExcelTableDestinationFormatting" />
      <item id = "PasteSingleCellTableAsTableItem" label = "PasteSingleCellTableAsTable" imageMso = "PasteSingleCellTableAsTable" />
      <item id = "PasteSingleCellTableAsTextItem" label = "PasteSingleCellTableAsText" imageMso = "PasteSingleCellTableAsText" />
      <item id = "PasteSourceFormattingItem" label = "PasteSourceFormatting" imageMso = "PasteSourceFormatting" />
      <item id = "PasteSourceThemeItem" label = "PasteSourceTheme" imageMso = "PasteSourceTheme" />
      <item id = "PasteSpecialItem" label = "PasteSpecial" imageMso = "PasteSpecial" />
      <item id = "PasteSpecialAltItem" label = "PasteSpecialAlt" imageMso = "PasteSpecialAlt" />
      <item id = "PasteSpecialDialogItem" label = "PasteSpecialDialog" imageMso = "PasteSpecialDialog" />
      <item id = "PasteTableAsNewRowsItem" label = "PasteTableAsNewRows" imageMso = "PasteTableAsNewRows" />
      <item id = "PasteTableByInsertingColumnsItem" label = "PasteTableByInsertingColumns" imageMso = "PasteTableByInsertingColumns" />
      <item id = "PasteTableByOverwritingCellsItem" label = "PasteTableByOverwritingCells" imageMso = "PasteTableByOverwritingCells" />
      <item id = "PasteTableFromExcelItem" label = "PasteTableFromExcel" imageMso = "PasteTableFromExcel" />
      <item id = "PasteTableWithSourceFormattingItem" label = "PasteTableWithSourceFormatting" imageMso = "PasteTableWithSourceFormatting" />
      <item id = "PasteTextOnlyItem" label = "PasteTextOnly" imageMso = "PasteTextOnly" />
      <item id = "PasteTransposeItem" label = "PasteTranspose" imageMso = "PasteTranspose" />
      <item id = "PasteValuesItem" label = "PasteValues" imageMso = "PasteValues" />
      <item id = "PasteValuesAndNumberFormattingItem" label = "PasteValuesAndNumberFormatting" imageMso = "PasteValuesAndNumberFormatting" />
      <item id = "PasteValuesAndSourceFormattingItem" label = "PasteValuesAndSourceFormatting" imageMso = "PasteValuesAndSourceFormatting" />
      <item id = "PasteWithColumnWidthsItem" label = "PasteWithColumnWidths" imageMso = "PasteWithColumnWidths" />
      <item id = "PauseAllSharedSpacesItem" label = "PauseAllSharedSpaces" imageMso = "PauseAllSharedSpaces" />
      <item id = "PauseSharedSpaceItem" label = "PauseSharedSpace" imageMso = "PauseSharedSpace" />
      <item id = "PauseTimerItem" label = "PauseTimer" imageMso = "PauseTimer" />
      <item id = "PencilToolItem" label = "PencilTool" imageMso = "PencilTool" />
      <item id = "PenCommentItem" label = "PenComment" imageMso = "PenComment" />
      <item id = "PenInsertSpaceItem" label = "PenInsertSpace" imageMso = "PenInsertSpace" />
      <item id = "PenModeItem" label = "PenMode" imageMso = "PenMode" />
      <item id = "PercentCompleteMenuItem" label = "PercentCompleteMenu" imageMso = "PercentCompleteMenu" />
      <item id = "PercentSignItem" label = "PercentSign" imageMso = "PercentSign" />
      <item id = "PercentStyleItem" label = "PercentStyle" imageMso = "PercentStyle" />
      <item id = "PermissionLevelsItem" label = "PermissionLevels" imageMso = "PermissionLevels" />
      <item id = "PermissionRestrictItem" label = "PermissionRestrict" imageMso = "PermissionRestrict" />
      <item id = "PermissionRestrictMenuItem" label = "PermissionRestrictMenu" imageMso = "PermissionRestrictMenu" />
      <item id = "PermissionsItem" label = "Permissions" imageMso = "Permissions" />
      <item id = "PersentlyEventsItem" label = "PersentlyEvents" imageMso = "PersentlyEvents" />
      <item id = "PersonaAddToContactsMenuItem" label = "PersonaAddToContactsMenu" imageMso = "PersonaAddToContactsMenu" />
      <item id = "PersonaAddToMessengerMenuItem" label = "PersonaAddToMessengerMenu" imageMso = "PersonaAddToMessengerMenu" />
      <item id = "PersonaCalendarMenuItem" label = "PersonaCalendarMenu" imageMso = "PersonaCalendarMenu" />
      <item id = "PersonaGrooveStatusActiveItem" label = "PersonaGrooveStatusActive" imageMso = "PersonaGrooveStatusActive" />
      <item id = "PersonaGrooveStatusActiveInWorkspaceItem" label = "PersonaGrooveStatusActiveInWorkspace" imageMso = "PersonaGrooveStatusActiveInWorkspace" />
      <item id = "PersonaGrooveStatusIdleItem" label = "PersonaGrooveStatusIdle" imageMso = "PersonaGrooveStatusIdle" />
      <item id = "PersonaGrooveStatusOfflineItem" label = "PersonaGrooveStatusOffline" imageMso = "PersonaGrooveStatusOffline" />
      <item id = "PersonaMenuMySiteItem" label = "PersonaMenuMySite" imageMso = "PersonaMenuMySite" />
      <item id = "PersonaMenuStartAudioConferenceItem" label = "PersonaMenuStartAudioConference" imageMso = "PersonaMenuStartAudioConference" />
      <item id = "PersonaMenuUnTagContactItem" label = "PersonaMenuUnTagContact" imageMso = "PersonaMenuUnTagContact" />
      <item id = "PersonaOpenContactMenuItem" label = "PersonaOpenContactMenu" imageMso = "PersonaOpenContactMenu" />
      <item id = "PersonaReplyAllByIMMenuItem" label = "PersonaReplyAllByIMMenu" imageMso = "PersonaReplyAllByIMMenu" />
      <item id = "PersonaReplyByIMMenuItem" label = "PersonaReplyByIMMenu" imageMso = "PersonaReplyByIMMenu" />
      <item id = "PersonaSendIMMenuItem" label = "PersonaSendIMMenu" imageMso = "PersonaSendIMMenu" />
      <item id = "PersonaSendMailMenuItem" label = "PersonaSendMailMenu" imageMso = "PersonaSendMailMenu" />
      <item id = "PersonaStatusAwayItem" label = "PersonaStatusAway" imageMso = "PersonaStatusAway" />
      <item id = "PersonaStatusBusyItem" label = "PersonaStatusBusy" imageMso = "PersonaStatusBusy" />
      <item id = "PersonaStatusOfflineItem" label = "PersonaStatusOffline" imageMso = "PersonaStatusOffline" />
      <item id = "PersonaStatusOnlineItem" label = "PersonaStatusOnline" imageMso = "PersonaStatusOnline" />
      <item id = "PhoneticGuideEditItem" label = "PhoneticGuideEdit" imageMso = "PhoneticGuideEdit" />
      <item id = "PhoneticGuideFieldShowItem" label = "PhoneticGuideFieldShow" imageMso = "PhoneticGuideFieldShow" />
      <item id = "PhoneticGuideMenuItem" label = "PhoneticGuideMenu" imageMso = "PhoneticGuideMenu" />
      <item id = "PhoneticGuideSettingsItem" label = "PhoneticGuideSettings" imageMso = "PhoneticGuideSettings" />
      <item id = "PhotoAlbumEditItem" label = "PhotoAlbumEdit" imageMso = "PhotoAlbumEdit" />
      <item id = "PhotoAlbumInsertItem" label = "PhotoAlbumInsert" imageMso = "PhotoAlbumInsert" />
      <item id = "PhotoAlbumInsertMenuItem" label = "PhotoAlbumInsertMenu" imageMso = "PhotoAlbumInsertMenu" />
      <item id = "PhotoGalleryPropertiesItem" label = "PhotoGalleryProperties" imageMso = "PhotoGalleryProperties" />
      <item id = "PickUpStyleItem" label = "PickUpStyle" imageMso = "PickUpStyle" />
      <item id = "PictureAlignGalleryItem" label = "PictureAlignGallery" imageMso = "PictureAlignGallery" />
      <item id = "PictureArtisticEffectsGalleryItem" label = "PictureArtisticEffectsGallery" imageMso = "PictureArtisticEffectsGallery" />
      <item id = "PictureAutoBalanceItem" label = "PictureAutoBalance" imageMso = "PictureAutoBalance" />
      <item id = "PictureBackgroundRemovalItem" label = "PictureBackgroundRemoval" imageMso = "PictureBackgroundRemoval" />
      <item id = "PictureBackgroundRemovalMarkBackgroundItem" label = "PictureBackgroundRemovalMarkBackground" imageMso = "PictureBackgroundRemovalMarkBackground" />
      <item id = "PictureBackgroundRemovalMarkDeleteItem" label = "PictureBackgroundRemovalMarkDelete" imageMso = "PictureBackgroundRemovalMarkDelete" />
      <item id = "PictureBackgroundRemovalMarkForegroundItem" label = "PictureBackgroundRemovalMarkForeground" imageMso = "PictureBackgroundRemovalMarkForeground" />
      <item id = "PictureBorderColorPickerClassicItem" label = "PictureBorderColorPickerClassic" imageMso = "PictureBorderColorPickerClassic" />
      <item id = "PictureBrightnessAndContrastGalleryItem" label = "PictureBrightnessAndContrastGallery" imageMso = "PictureBrightnessAndContrastGallery" />
      <item id = "PictureBrightnessGalleryItem" label = "PictureBrightnessGallery" imageMso = "PictureBrightnessGallery" />
      <item id = "PictureBulletsInsertItem" label = "PictureBulletsInsert" imageMso = "PictureBulletsInsert" />
      <item id = "PictureButtonControlItem" label = "PictureButtonControl" imageMso = "PictureButtonControl" />
      <item id = "PictureCaptionGalleryItem" label = "PictureCaptionGallery" imageMso = "PictureCaptionGallery" />
      <item id = "PictureChangeItem" label = "PictureChange" imageMso = "PictureChange" />
      <item id = "PictureClearCropItem" label = "PictureClearCrop" imageMso = "PictureClearCrop" />
      <item id = "PictureColorDialogItem" label = "PictureColorDialog" imageMso = "PictureColorDialog" />
      <item id = "PictureColorMenuItem" label = "PictureColorMenu" imageMso = "PictureColorMenu" />
      <item id = "PictureColorTempertatureGalleryItem" label = "PictureColorTempertatureGallery" imageMso = "PictureColorTempertatureGallery" />
      <item id = "PictureCompressItem" label = "PictureCompress" imageMso = "PictureCompress" />
      <item id = "PictureContrastGalleryItem" label = "PictureContrastGallery" imageMso = "PictureContrastGallery" />
      <item id = "PictureCorrectionsDialogItem" label = "PictureCorrectionsDialog" imageMso = "PictureCorrectionsDialog" />
      <item id = "PictureCorrectionsMenuItem" label = "PictureCorrectionsMenu" imageMso = "PictureCorrectionsMenu" />
      <item id = "PictureCropItem" label = "PictureCrop" imageMso = "PictureCrop" />
      <item id = "PictureCropMenuItem" label = "PictureCropMenu" imageMso = "PictureCropMenu" />
      <item id = "PictureDisassembleItem" label = "PictureDisassemble" imageMso = "PictureDisassemble" />
      <item id = "PictureDisplayItem" label = "PictureDisplay" imageMso = "PictureDisplay" />
      <item id = "PictureEdgeEffectsGalleryItem" label = "PictureEdgeEffectsGallery" imageMso = "PictureEdgeEffectsGallery" />
      <item id = "PictureEffectsGlowGalleryItem" label = "PictureEffectsGlowGallery" imageMso = "PictureEffectsGlowGallery" />
      <item id = "PictureEffectsMenuItem" label = "PictureEffectsMenu" imageMso = "PictureEffectsMenu" />
      <item id = "PictureEffectsPresetGalleryItem" label = "PictureEffectsPresetGallery" imageMso = "PictureEffectsPresetGallery" />
      <item id = "PictureEffectsShadowGalleryItem" label = "PictureEffectsShadowGallery" imageMso = "PictureEffectsShadowGallery" />
      <item id = "PictureEffectsSoftEdgesGalleryItem" label = "PictureEffectsSoftEdgesGallery" imageMso = "PictureEffectsSoftEdgesGallery" />
      <item id = "PictureFillCropItem" label = "PictureFillCrop" imageMso = "PictureFillCrop" />
      <item id = "PictureFitCropItem" label = "PictureFitCrop" imageMso = "PictureFitCrop" />
      <item id = "PictureFitMenuItem" label = "PictureFitMenu" imageMso = "PictureFitMenu" />
      <item id = "PictureFormatDialogItem" label = "PictureFormatDialog" imageMso = "PictureFormatDialog" />
      <item id = "PictureInsertFromFileItem" label = "PictureInsertFromFile" imageMso = "PictureInsertFromFile" />
      <item id = "PictureInsertFromFilePowerPointItem" label = "PictureInsertFromFilePowerPoint" imageMso = "PictureInsertFromFilePowerPoint" />
      <item id = "PictureInsertFromFilePubItem" label = "PictureInsertFromFilePub" imageMso = "PictureInsertFromFilePub" />
      <item id = "PictureInsertMenuItem" label = "PictureInsertMenu" imageMso = "PictureInsertMenu" />
      <item id = "PicturePositionGalleryItem" label = "PicturePositionGallery" imageMso = "PicturePositionGallery" />
      <item id = "PictureRecolorAutomaticItem" label = "PictureRecolorAutomatic" imageMso = "PictureRecolorAutomatic" />
      <item id = "PictureRecolorBlackAndWhiteItem" label = "PictureRecolorBlackAndWhite" imageMso = "PictureRecolorBlackAndWhite" />
      <item id = "PictureRecolorGalleryItem" label = "PictureRecolorGallery" imageMso = "PictureRecolorGallery" />
      <item id = "PictureRecolorGalleryWordItem" label = "PictureRecolorGalleryWord" imageMso = "PictureRecolorGalleryWord" />
      <item id = "PictureRecolorGrayscaleItem" label = "PictureRecolorGrayscale" imageMso = "PictureRecolorGrayscale" />
      <item id = "PictureRecolorMoreColorsDialogItem" label = "PictureRecolorMoreColorsDialog" imageMso = "PictureRecolorMoreColorsDialog" />
      <item id = "PictureRecolorWashoutItem" label = "PictureRecolorWashout" imageMso = "PictureRecolorWashout" />
      <item id = "PictureReflectionGalleryItem" label = "PictureReflectionGallery" imageMso = "PictureReflectionGallery" />
      <item id = "PictureReflectionGalleryItemItem" label = "PictureReflectionGalleryItem" imageMso = "PictureReflectionGalleryItem" />
      <item id = "PictureRemovePictureItem" label = "PictureRemovePicture" imageMso = "PictureRemovePicture" />
      <item id = "PictureReplaceWithDestFormatItem" label = "PictureReplaceWithDestFormat" imageMso = "PictureReplaceWithDestFormat" />
      <item id = "PictureReplaceWithSourceFormatItem" label = "PictureReplaceWithSourceFormat" imageMso = "PictureReplaceWithSourceFormat" />
      <item id = "PictureResampleItem" label = "PictureResample" imageMso = "PictureResample" />
      <item id = "PictureResetItem" label = "PictureReset" imageMso = "PictureReset" />
      <item id = "PictureResetSizeItem" label = "PictureResetSize" imageMso = "PictureResetSize" />
      <item id = "PictureRotationGalleryItem" label = "PictureRotationGallery" imageMso = "PictureRotationGallery" />
      <item id = "PictureSaturationGalleryItem" label = "PictureSaturationGallery" imageMso = "PictureSaturationGallery" />
      <item id = "PicturesCompressItem" label = "PicturesCompress" imageMso = "PicturesCompress" />
      <item id = "PictureSetTransparentColorItem" label = "PictureSetTransparentColor" imageMso = "PictureSetTransparentColor" />
      <item id = "PictureShapeGalleryItem" label = "PictureShapeGallery" imageMso = "PictureShapeGallery" />
      >
      <item id = "PicturesToolInsertPictureItem" label = "PicturesToolInsertPicture" imageMso = "PicturesToolInsertPicture" />
      <item id = "PicturesToolSaveAsItem" label = "PicturesToolSaveAs" imageMso = "PicturesToolSaveAs" />
      <item id = "PictureStylesGalleryItem" label = "PictureStylesGallery" imageMso = "PictureStylesGallery" />
      <item id = "PictureSwapPictureItem" label = "PictureSwapPicture" imageMso = "PictureSwapPicture" />
      <item id = "PictureSwapTwoPictureItem" label = "PictureSwapTwoPicture" imageMso = "PictureSwapTwoPicture" />
      <item id = "PictureSwapTwoPictureFormatItem" label = "PictureSwapTwoPictureFormat" imageMso = "PictureSwapTwoPictureFormat" />
      <item id = "PictureTransparencyGalleryItem" label = "PictureTransparencyGallery" imageMso = "PictureTransparencyGallery" />
      <item id = "PiggyItem" label = "Piggy" imageMso = "Piggy" />
      <item id = "PivotAutoCalcMenuItem" label = "PivotAutoCalcMenu" imageMso = "PivotAutoCalcMenu" />
      <item id = "PivotAutoFilterItem" label = "PivotAutoFilter" imageMso = "PivotAutoFilter" />
      <item id = "PivotChartClearMenuItem" label = "PivotChartClearMenu" imageMso = "PivotChartClearMenu" />
      <item id = "PivotChartFilterShowItem" label = "PivotChartFilterShow" imageMso = "PivotChartFilterShow" />
      <item id = "PivotChartInsertItem" label = "PivotChartInsert" imageMso = "PivotChartInsert" />
      <item id = "PivotChartInsertClassicItem" label = "PivotChartInsertClassic" imageMso = "PivotChartInsertClassic" />
      <item id = "PivotChartLegendShowHideItem" label = "PivotChartLegendShowHide" imageMso = "PivotChartLegendShowHide" />
      <item id = "PivotChartMultiplePlotsItem" label = "PivotChartMultiplePlots" imageMso = "PivotChartMultiplePlots" />
      <item id = "PivotChartMultipleUnifiedItem" label = "PivotChartMultipleUnified" imageMso = "PivotChartMultipleUnified" />
      <item id = "PivotChartRefreshItem" label = "PivotChartRefresh" imageMso = "PivotChartRefresh" />
      <item id = "PivotChartSortByTotalMenuItem" label = "PivotChartSortByTotalMenu" imageMso = "PivotChartSortByTotalMenu" />
      <item id = "PivotChartTypeItem" label = "PivotChartType" imageMso = "PivotChartType" />
      <item id = "PivotClearAllItem" label = "PivotClearAll" imageMso = "PivotClearAll" />
      <item id = "PivotClearCustomOr OrderItem" label = "PivotClearCustomOr Order" imageMso = "PivotClearCustomOr Order" />
      <item id = "PivotCollapseFieldItem" label = "PivotCollapseField" imageMso = "PivotCollapseField" />
      <item id = "PivotCollapseFieldAccessItem" label = "PivotCollapseFieldAccess" imageMso = "PivotCollapseFieldAccess" />
      <item id = "PivotDiagramAlignBottomItem" label = "PivotDiagramAlignBottom" imageMso = "PivotDiagramAlignBottom" />
      <item id = "PivotDiagramAlignCenterItem" label = "PivotDiagramAlignCenter" imageMso = "PivotDiagramAlignCenter" />
      <item id = "PivotDiagramAlignLeftItem" label = "PivotDiagramAlignLeft" imageMso = "PivotDiagramAlignLeft" />
      <item id = "PivotDiagramAlignmentItem" label = "PivotDiagramAlignment" imageMso = "PivotDiagramAlignment" />
      <item id = "PivotDiagramAlignMiddleItem" label = "PivotDiagramAlignMiddle" imageMso = "PivotDiagramAlignMiddle" />
      <item id = "PivotDiagramAlignRightItem" label = "PivotDiagramAlignRight" imageMso = "PivotDiagramAlignRight" />
      <item id = "PivotDiagramAlignTopItem" label = "PivotDiagramAlignTop" imageMso = "PivotDiagramAlignTop" />
      <item id = "PivotDiagramApplyShapeItem" label = "PivotDiagramApplyShape" imageMso = "PivotDiagramApplyShape" />
      <item id = "PivotDiagramBottomToTopItem" label = "PivotDiagramBottomToTop" imageMso = "PivotDiagramBottomToTop" />
      <item id = "PivotDiagramChangeDataSourceItem" label = "PivotDiagramChangeDataSource" imageMso = "PivotDiagramChangeDataSource" />
      <item id = "PivotDiagramCollapseItem" label = "PivotDiagramCollapse" imageMso = "PivotDiagramCollapse" />
      <item id = "PivotDiagramDirectionItem" label = "PivotDiagramDirection" imageMso = "PivotDiagramDirection" />
      <item id = "PivotDiagramFilterItem" label = "PivotDiagramFilter" imageMso = "PivotDiagramFilter" />
      <item id = "PivotDiagramLeftToRightItem" label = "PivotDiagramLeftToRight" imageMso = "PivotDiagramLeftToRight" />
      <item id = "PivotDiagramMergeItem" label = "PivotDiagramMerge" imageMso = "PivotDiagramMerge" />
      <item id = "PivotDiagramMoveLeftItem" label = "PivotDiagramMoveLeft" imageMso = "PivotDiagramMoveLeft" />
      <item id = "PivotDiagramMoveRightItem" label = "PivotDiagramMoveRight" imageMso = "PivotDiagramMoveRight" />
      <item id = "PivotDiagramPromoteItem" label = "PivotDiagramPromote" imageMso = "PivotDiagramPromote" />
      <item id = "PivotDiagramRefreshItem" label = "PivotDiagramRefresh" imageMso = "PivotDiagramRefresh" />
      <item id = "PivotDiagramRefreshMenuItem" label = "PivotDiagramRefreshMenu" imageMso = "PivotDiagramRefreshMenu" />
      <item id = "PivotDiagramRefreshOneItem" label = "PivotDiagramRefreshOne" imageMso = "PivotDiagramRefreshOne" />
      <item id = "PivotDiagramRelayoutAllItem" label = "PivotDiagramRelayoutAll" imageMso = "PivotDiagramRelayoutAll" />
      <item id = "PivotDiagramRightToLeftItem" label = "PivotDiagramRightToLeft" imageMso = "PivotDiagramRightToLeft" />
      <item id = "PivotDiagramSortItem" label = "PivotDiagramSort" imageMso = "PivotDiagramSort" />
      <item id = "PivotDiagramTopToBottomItem" label = "PivotDiagramTopToBottom" imageMso = "PivotDiagramTopToBottom" />
      <item id = "PivotDiagramUnmergeItem" label = "PivotDiagramUnmerge" imageMso = "PivotDiagramUnmerge" />
      <item id = "PivotDiagramWindowShowItem" label = "PivotDiagramWindowShow" imageMso = "PivotDiagramWindowShow" />
      <item id = "PivotDropAreasItem" label = "PivotDropAreas" imageMso = "PivotDropAreas" />
      <item id = "PivotExpandFieldItem" label = "PivotExpandField" imageMso = "PivotExpandField" />
      <item id = "PivotExpandIndicatorsItem" label = "PivotExpandIndicators" imageMso = "PivotExpandIndicators" />
      <item id = "PivotExportToExcelItem" label = "PivotExportToExcel" imageMso = "PivotExportToExcel" />
      <item id = "PivotFieldListItem" label = "PivotFieldList" imageMso = "PivotFieldList" />
      <item id = "PivotFieldListShowHideItem" label = "PivotFieldListShowHide" imageMso = "PivotFieldListShowHide" />
      <item id = "PivotFilterBySelectionItem" label = "PivotFilterBySelection" imageMso = "PivotFilterBySelection" />
      <item id = "PivotFormulasMenuItem" label = "PivotFormulasMenu" imageMso = "PivotFormulasMenu" />
      <item id = "PivotGroupItemsItem" label = "PivotGroupItems" imageMso = "PivotGroupItems" />
      <item id = "PivotHideDetailsItem" label = "PivotHideDetails" imageMso = "PivotHideDetails" />
      <item id = "PivotMoveFieldItem" label = "PivotMoveField" imageMso = "PivotMoveField" />
      <item id = "PivotMoveToColumnAreaItem" label = "PivotMoveToColumnArea" imageMso = "PivotMoveToColumnArea" />
      <item id = "PivotMoveToDetailAreaItem" label = "PivotMoveToDetailArea" imageMso = "PivotMoveToDetailArea" />
      <item id = "PivotMoveToFieldAreaItem" label = "PivotMoveToFieldArea" imageMso = "PivotMoveToFieldArea" />
      <item id = "PivotMoveToFilterAreaItem" label = "PivotMoveToFilterArea" imageMso = "PivotMoveToFilterArea" />
      <item id = "PivotPlusMinusButtonsShowHideItem" label = "PivotPlusMinusButtonsShowHide" imageMso = "PivotPlusMinusButtonsShowHide" />
      <item id = "PivotPlusMinusFieldHeadersShowHideItem" label = "PivotPlusMinusFieldHeadersShowHide" imageMso = "PivotPlusMinusFieldHeadersShowHide" />
      <item id = "PivotRefreshItem" label = "PivotRefresh" imageMso = "PivotRefresh" />
      <item id = "PivotRemoveFieldItem" label = "PivotRemoveField" imageMso = "PivotRemoveField" />
      <item id = "PivotShowAsMenuItem" label = "PivotShowAsMenu" imageMso = "PivotShowAsMenu" />
      <item id = "PivotShowDetailsItem" label = "PivotShowDetails" imageMso = "PivotShowDetails" />
      <item id = "PivotShowOnlyTheBottomMenuItem" label = "PivotShowOnlyTheBottomMenu" imageMso = "PivotShowOnlyTheBottomMenu" />
      <item id = "PivotShowOnlyTheTopMenuItem" label = "PivotShowOnlyTheTopMenu" imageMso = "PivotShowOnlyTheTopMenu" />
      <item id = "PivotShowTopAndBottomItemsMenuItem" label = "PivotShowTopAndBottomItemsMenu" imageMso = "PivotShowTopAndBottomItemsMenu" />
      <item id = "PivotSubtotalItem" label = "PivotSubtotal" imageMso = "PivotSubtotal" />
      <item id = "PivotSwitchRowColumnItem" label = "PivotSwitchRowColumn" imageMso = "PivotSwitchRowColumn" />
      <item id = "PivotTableBlankRowsInsertItem" label = "PivotTableBlankRowsInsert" imageMso = "PivotTableBlankRowsInsert" />
      <item id = "PivotTableBlankRowsRemoveItem" label = "PivotTableBlankRowsRemove" imageMso = "PivotTableBlankRowsRemove" />
      <item id = "PivotTableCalculateChangesItem" label = "PivotTableCalculateChanges" imageMso = "PivotTableCalculateChanges" />
      <item id = "PivotTableChangeDataSourceItem" label = "PivotTableChangeDataSource" imageMso = "PivotTableChangeDataSource" />
      <item id = "PivotTableClearMenuItem" label = "PivotTableClearMenu" imageMso = "PivotTableClearMenu" />
      <item id = "PivotTableDoNotRepeatItemLabelsItem" label = "PivotTableDoNotRepeatItemLabels" imageMso = "PivotTableDoNotRepeatItemLabels" />
      <item id = "PivotTableEditDataSourceItem" label = "PivotTableEditDataSource" imageMso = "PivotTableEditDataSource" />
      <item id = "PivotTableEnableSelectionItem" label = "PivotTableEnableSelection" imageMso = "PivotTableEnableSelection" />
      <item id = "PivotTableEnableWhatIfAnalysisItem" label = "PivotTableEnableWhatIfAnalysis" imageMso = "PivotTableEnableWhatIfAnalysis" />
      <item id = "PivotTableExpandFieldItem" label = "PivotTableExpandField" imageMso = "PivotTableExpandField" />
      <item id = "PivotTableFieldSettingsItem" label = "PivotTableFieldSettings" imageMso = "PivotTableFieldSettings" />
      <item id = "PivotTableFormulasMenuItem" label = "PivotTableFormulasMenu" imageMso = "PivotTableFormulasMenu" />
      <item id = "PivotTableGenerateGetPivotDataItem" label = "PivotTableGenerateGetPivotData" imageMso = "PivotTableGenerateGetPivotData" />
      <item id = "PivotTableGrandTotalsOffForRowsAndColumnsItem" label = "PivotTableGrandTotalsOffForRowsAndColumns" imageMso = "PivotTableGrandTotalsOffForRowsAndColumns" />
      <item id = "PivotTableGrandTotalsOnForColumnsOnlyItem" label = "PivotTableGrandTotalsOnForColumnsOnly" imageMso = "PivotTableGrandTotalsOnForColumnsOnly" />
      <item id = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsAndColumnsItem" label = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsAndColumns" imageMso = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsAndColumns" />
      <item id = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsOnlyItem" label = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsOnly" imageMso = "PivotTableGrandTotalsOnForRowsOnly" />
      <item id = "PivotTableGroupFieldItem" label = "PivotTableGroupField" imageMso = "PivotTableGroupField" />
      <item id = "PivotTableGroupSelectionItem" label = "PivotTableGroupSelection" imageMso = "PivotTableGroupSelection" />
      <item id = "PivotTableInsertItem" label = "PivotTableInsert" imageMso = "PivotTableInsert" />
      <item id = "PivotTableInsertMenuItem" label = "PivotTableInsertMenu" imageMso = "PivotTableInsertMenu" />
      <item id = "PivotTableLayoutBlankRowsItem" label = "PivotTableLayoutBlankRows" imageMso = "PivotTableLayoutBlankRows" />
      <item id = "PivotTableLayoutGrandTotalsItem" label = "PivotTableLayoutGrandTotals" imageMso = "PivotTableLayoutGrandTotals" />
      <item id = "PivotTableLayoutReportLayoutItem" label = "PivotTableLayoutReportLayout" imageMso = "PivotTableLayoutReportLayout" />
      <item id = "PivotTableLayoutShowInCompactFormItem" label = "PivotTableLayoutShowInCompactForm" imageMso = "PivotTableLayoutShowInCompactForm" />
      <item id = "PivotTableLayoutShowInOutlineFormItem" label = "PivotTableLayoutShowInOutlineForm" imageMso = "PivotTableLayoutShowInOutlineForm" />
      <item id = "PivotTableLayoutShowInTabularFormItem" label = "PivotTableLayoutShowInTabularForm" imageMso = "PivotTableLayoutShowInTabularForm" />
      <item id = "PivotTableLayoutSubtotalsItem" label = "PivotTableLayoutSubtotals" imageMso = "PivotTableLayoutSubtotals" />
      <item id = "PivotTableListFormulasItem" label = "PivotTableListFormulas" imageMso = "PivotTableListFormulas" />
      <item id = "PivotTableMoveItem" label = "PivotTableMove" imageMso = "PivotTableMove" />
      <item id = "PivotTableNewStyleItem" label = "PivotTableNewStyle" imageMso = "PivotTableNewStyle" />
      <item id = "PivotTableNonVisualTotalsItem" label = "PivotTableNonVisualTotals" imageMso = "PivotTableNonVisualTotals" />
      <item id = "PivotTableOlapConvertToFormulasItem" label = "PivotTableOlapConvertToFormulas" imageMso = "PivotTableOlapConvertToFormulas" />
      <item id = "PivotTableOlapPropertyFieldsItem" label = "PivotTableOlapPropertyFields" imageMso = "PivotTableOlapPropertyFields" />
      <item id = "PivotTableOlapToolsItem" label = "PivotTableOlapTools" imageMso = "PivotTableOlapTools" />
      <item id = "PivotTableOptionsItem" label = "PivotTableOptions" imageMso = "PivotTableOptions" />
      <item id = "PivotTableOptionsMenuItem" label = "PivotTableOptionsMenu" imageMso = "PivotTableOptionsMenu" />
      <item id = "PivotTableRepeatItemLabelsItem" label = "PivotTableRepeatItemLabels" imageMso = "PivotTableRepeatItemLabels" />
      <item id = "PivotTableReportItem" label = "PivotTableReport" imageMso = "PivotTableReport" />
      <item id = "PivotTableSelectDataItem" label = "PivotTableSelectData" imageMso = "PivotTableSelectData" />
      <item id = "PivotTableSelectFlyoutItem" label = "PivotTableSelectFlyout" imageMso = "PivotTableSelectFlyout" />
      <item id = "PivotTableSelectLabelItem" label = "PivotTableSelectLabel" imageMso = "PivotTableSelectLabel" />
      <item id = "PivotTableSelectLabelAndDataItem" label = "PivotTableSelectLabelAndData" imageMso = "PivotTableSelectLabelAndData" />
      <item id = "PivotTableShowPagesItem" label = "PivotTableShowPages" imageMso = "PivotTableShowPages" />
      <item id = "PivotTableStylesGalleryItem" label = "PivotTableStylesGallery" imageMso = "PivotTableStylesGallery" />
      <item id = "PivotTableSubtotalsDoNotShowItem" label = "PivotTableSubtotalsDoNotShow" imageMso = "PivotTableSubtotalsDoNotShow" />
      <item id = "PivotTableSubtotalsOnBottomItem" label = "PivotTableSubtotalsOnBottom" imageMso = "PivotTableSubtotalsOnBottom" />
      <item id = "PivotTableSubtotalsOnTopItem" label = "PivotTableSubtotalsOnTop" imageMso = "PivotTableSubtotalsOnTop" />
      <item id = "PivotTableWhatIfAnalysisMenuItem" label = "PivotTableWhatIfAnalysisMenu" imageMso = "PivotTableWhatIfAnalysisMenu" />
      <item id = "PivotUngroupItemsItem" label = "PivotUngroupItems" imageMso = "PivotUngroupItems" />
      <item id = "PlaceholderTaskInsertItem" label = "PlaceholderTaskInsert" imageMso = "PlaceholderTaskInsert" />
      <item id = "PlanAMeetingItem" label = "PlanAMeeting" imageMso = "PlanAMeeting" />
      <item id = "PlaybackOptionsAudioGalleryItem" label = "PlaybackOptionsAudioGallery" imageMso = "PlaybackOptionsAudioGallery" />
      <item id = "PlaybackOptionsVideoGalleryItem" label = "PlaybackOptionsVideoGallery" imageMso = "PlaybackOptionsVideoGallery" />
      <item id = "PlayFlashMovieItem" label = "PlayFlashMovie" imageMso = "PlayFlashMovie" />
      <item id = "PlayFromPageItem" label = "PlayFromPage" imageMso = "PlayFromPage" />
      <item id = "PlayMacroItem" label = "PlayMacro" imageMso = "PlayMacro" />
      <item id = "PlowItem" label = "Plough" imageMso = "Plough" />
      <item id = "PluginPropertiesItem" label = "PluginProperties" imageMso = "PluginProperties" />
      <item id = "PlusSignItem" label = "PlusSign" imageMso = "PlusSign" />
      <item id = "PointerItem" label = "Pointer" imageMso = "Pointer" />
      <item id = "PointerToolItem" label = "PointerTool" imageMso = "PointerTool" />
      <item id = "PointerToolMenuItem" label = "PointerToolMenu" imageMso = "PointerToolMenu" />
      <item id = "PolygonHotspotItem" label = "PolygonHotspot" imageMso = "PolygonHotspot" />
      <item id = "PositionAbsoluteMarksItem" label = "PositionAbsoluteMarks" imageMso = "PositionAbsoluteMarks" />
      <item id = "PositionAnchoringGalleryItem" label = "PositionAnchoringGallery" imageMso = "PositionAnchoringGallery" />
      <item id = "PositionFitToWindowItem" label = "PositionFitToWindow" imageMso = "PositionFitToWindow" />
      <item id = "PositioningItem" label = "Định vị" imageMso = "Định vị" />
      <item id = "PositionMenuItem" label = "PositionMenu" imageMso = "PositionMenu" />
      <item id = "PostItem" label = "Post" imageMso = "Post" />
      <item id = "PostcardWizardItem" label = "PostcardWizard" imageMso = "PostcardWizard" />
      <item id = "PostReplyItem" label = "PostReply" imageMso = "PostReply" />
      <item id = "PostReplyToFolderItem" label = "PostReplyToFolder" imageMso = "PostReplyToFolder" />
      <item id = "PowerPointPageSetupItem" label = "PowerPointPageSetup" imageMso = "PowerPointPageSetup" />
      <item id = "PowerPointParagraphDialogItem" label = "PowerPointParagraphDialog" imageMso = "PowerPointParagraphDialog" />
      <item id = "PreferencesItem" label = "Preferences" imageMso = "Preferences" />
      <item id = "PreparationForDistributionMenuItem" label = "Chuẩn bịForDistributionMenu" imageMso = "Chuẩn bị
      <item id = "PressedColorItem" label = "PressedColor" imageMso = "PressedColor" />
      <item id = "PressedForeColorItem" label = "PressedForeColor" imageMso = "PressedForeColor" />
      <item id = "PreviewInBrowserDefaultItem" label = "PreviewInBrowserDefault" imageMso = "PreviewInBrowserDefault" />
      >
      >
      >
      >
      <item id = "PreviewLiveDataItem" label = "PreviewLiveData" imageMso = "PreviewLiveData" />
      <item id = "PreviewZoomItem" label = "PreviewZoom" imageMso = "PreviewZoom" />
      <item id = "PreviewZoomAllPagesItem" label = "PreviewZoomAllPages" imageMso = "PreviewZoomAllPages" />
      <item id = "PreviousItem" label = "Trước" imageMso = "Trước" />
      <item id = "PreviousProblemItemItem" label = "PreviousProblemItem" imageMso = "PreviousProblemItem" />
      <item id = "PreviousResourceItem" label = "PreviousResource" imageMso = "PreviousResource" />
      <item id = "PreviousUnreadItem" label = "PreviousUnread" imageMso = "PreviousUnread" />
      <item id = "PrintAreaMenuItem" label = "PrintAreaMenu" imageMso = "PrintAreaMenu" />
      <item id = "PrintAreaSetPrintAreaItem" label = "PrintAreaSetPrintArea" imageMso = "PrintAreaSetPrintArea" />
      <item id = "PrintAttachItem" label = "PrintAttach" imageMso = "PrintAttach" />
      <item id = "PrintColumnsItem" label = "PrintColumns" imageMso = "PrintColumns" />
      <item id = "PrintDataOnlyItem" label = "PrintDataOnly" imageMso = "PrintDataOnly" />
      <item id = "PrintDialogAccessItem" label = "PrintDialogAccess" imageMso = "PrintDialogAccess" />
      <item id = "PrintListRangeItem" label = "PrintListRange" imageMso = "PrintListRange" />
      <item id = "PrintMorePagesItem" label = "PrintMorePages" imageMso = "PrintMorePages" />
      <item id = "PrintOptionsMenuItem" label = "PrintOptionsMenu" imageMso = "PrintOptionsMenu" />
      <item id = "PrintOptionsMenuWordItem" label = "PrintOptionsMenuWord" imageMso = "PrintOptionsMenuWord" />
      <item id = "PrintPreviewCloseItem" label = "PrintPreviewClose" imageMso = "PrintPreviewClose" />
      <item id = "PrintPreviewEditModeItem" label = "PrintPreviewEditMode" imageMso = "PrintPreviewEditMode" />
      <item id = "PrintPreviewMultiplePagesMenuItem" label = "PrintPreviewMultiplePagesMenu" imageMso = "PrintPreviewMultiplePagesMenu" />
      >
      <item id = "PrintPreviewShrinkOnePageItem" label = "PrintPreviewShrinkOnePage" imageMso = "PrintPreviewShrinkOnePage" />
      <item id = "PrintPreviewZoomComboItem" label = "PrintPreviewZoomCombo" imageMso = "PrintPreviewZoomCombo" />
      <item id = "PrintPreviewZoomMenuItem" label = "PrintPreviewZoomMenu" imageMso = "PrintPreviewZoomMenu" />
      <item id = "PrintPreviewZoomTwoPagesItem" label = "PrintPreviewZoomTwoPages" imageMso = "PrintPreviewZoomTwoPages" />
      <item id = "PrintSetupDialogItem" label = "PrintSetupDialog" imageMso = "PrintSetupDialog" />
      <item id = "PrintShapeSheetItem" label = "PrintShapeSheet" imageMso = "PrintShapeSheet" />
      <item id = "PrintTitlesItem" label = "PrintTitles" imageMso = "PrintTitles" />
      <item id = "PrivacyStatementItem" label = "PrivacyStatement" imageMso = "PrivacyStatement" />
      <item id = "PrivateItem" label = "Riêng tư" imageMso = "Riêng tư" />
      <item id = "ProcessEngineeringApplyTagFormatItem" label = "ProcessEngineeringApplyTagFormat" imageMso = "ProcessEngineeringApplyTagFormat" />
      <item id = "ProcessEngineeringDiagramOptionsItem" label = "ProcessEngineeringDiagramOptions" imageMso = "ProcessEngineeringDiagramOptions" />
      <item id = "ProcessEngineeringEditTagFormatItem" label = "ProcessEngineeringEditTagFormat" imageMso = "ProcessEngineeringEditTagFormat" />
      <item id = "ProcessEngineeringRenumberItem" label = "ProcessEngineeringRenumber" imageMso = "ProcessEngineeringRenumber" />
      <item id = "ProcessEngineeringShapeConversionItem" label = "ProcessEngineeringShapeConversion" imageMso = "ProcessEngineeringShapeConversion" />
      <item id = "ProcessMarkedHeadersItem" label = "ProcessMarkedHeaders" imageMso = "ProcessMarkedHeaders" />
      <item id = "ProgressLineItem" label = "ProgressLine" imageMso = "ProgressLine" />
      <item id = "ProgressLinesItem" label = "ProgressLines" imageMso = "ProgressLines" />
      <item id = "ProjectAdvancedDesktopReportingItem" label = "ProjectAdvancedDesktopReporting" imageMso = "ProjectAdvancedDesktopReporting" />
      <item id = "ProjectInformationDialogItem" label = "ProjectInformationDialog" imageMso = "ProjectInformationDialog" />
      <item id = "ProjectMoveItem" label = "ProjectMove" imageMso = "ProjectMove" />
      <item id = "ProjectRecalcChangeHighlightingItem" label = "ProjectRecalcChangeHighlighting" imageMso = "ProjectRecalcChangeHighlighting" />
      <item id = "ProjectStosystemItem" label = "ProjectSt Statistics" imageMso = "ProjectSt Statistics" />
      <item id = "ProjectStatusReportsItem" label = "ProjectStatusReports" imageMso = "ProjectStatusReports" />
      <item id = "ProjectSummaryTaskShowItem" label = "ProjectSummaryTaskShow" imageMso = "ProjectSummaryTaskShow" />
      <item id = "ProjectWebAccessProjectDetailsItem" label = "ProjectWebAccessProjectDetails" imageMso = "ProjectWebAccessProjectDetails" />
      <item id = "ProofingToolsFlyoutAnchorItem" label = "ProofingToolsFlyoutAnchor" imageMso = "ProofingToolsFlyoutAnchor" />
      <item id = "PropertyInsertItem" label = "PropertyInsert" imageMso = "PropertyInsert" />
      <item id = "PropertySheetItem" label = "PropertySheet" imageMso = "PropertySheet" />
      <item id = "ProposeNewTimeItem" label = "ProposeNewTime" imageMso = "ProposeNewTime" />
      <item id = "ProposeNewTimeMenuItem" label = "ProposeNewTimeMenu" imageMso = "ProposeNewTimeMenu" />
      <item id = "ProtectDocumentItem" label = "ProtectDocument" imageMso = "ProtectDocument" />
      <item id = "PubInsertTextItem" label = "PubInsertText" imageMso = "PubInsertText" />
      <item id = "PublishToPdfOrEdocItem" label = "PublishToPdfOrEdoc" imageMso = "PublishToPdfOrEdoc" />
      <item id = "PublishToWebItem" label = "PublishToWeb" imageMso = "PublishToWeb" />
      <item id = "PublishWorkflowItem" label = "PublishWorkflow" imageMso = "PublishWorkflow" />
      <item id = "PurchaseTrialItem" label = "PurchaseTrial" imageMso = "PurchaseTrial" />
      <item id = "PurgeAllItem" label = "PurgeAll" imageMso = "PurgeAll" />
      <item id = "PushpinItem" label = "Pushpin" imageMso = "Pushpin" />
      <item id = "PwaDataAnalysisItem" label = "PwaDataAnalysis" imageMso = "PwaDataAnalysis" />
      <item id = "PwaDocumentLibraryItem" label = "PwaDocumentLibrary" imageMso = "PwaDocumentLibrary" />
      <item id = "PwaIssuesItem" label = "PwaIssues" imageMso = "PwaIssues" />
      <item id = "PwaPagePermissionsItem" label = "PwaPagePermissions" imageMso = "PwaPagePermissions" />
      <item id = "PwaProjectCenterItem" label = "PwaProjectCenter" imageMso = "PwaProjectCenter" />
      <item id = "PwaProjectInformationRequestItem" label = "PwaProjectInformationRequest" imageMso = "PwaProjectInformationRequest" />
      <item id = "PwaProjectProgressUpdateItem" label = "PwaProjectProgressUpdate" imageMso = "PwaProjectProgressUpdate" />
      <item id = "PwaResourceCenterItem" label = "PwaResourceCenter" imageMso = "PwaResourceCenter" />
      <item id = "PwaRisksItem" label = "PwaRisks" imageMso = "PwaRisks" />
     </comboBox>
    </group>
    <group id = "group3" label = "imageMso">
     <comboBox id = "comboBox7" label = "imageMso (QR):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "7" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "QItem" label = "Q" imageMso = "Q" />
      <item id = "QueryAppendItem" label = "QueryAppend" imageMso = "QueryAppend" />
      <item id = "QueryBuilderItem" label = "QueryBuilder" imageMso = "QueryBuilder" />
      <item id = "QueryCrosstabItem" label = "QueryCrosstab" imageMso = "QueryCrosstab" />
      <item id = "QueryDataDefinitionItem" label = "QueryDataDefinition" imageMso = "QueryDataDefinition" />
      <item id = "QueryDeleteItem" label = "QueryDelete" imageMso = "QueryDelete" />
      <item id = "QueryInsertColumnItem" label = "QueryInsertColumn" imageMso = "QueryInsertColumn" />
      <item id = "QueryInsertColumnsItem" label = "QueryInsertColumns" imageMso = "QueryInsertColumns" />
      <item id = "QueryMakeTableItem" label = "QueryMakeTable" imageMso = "QueryMakeTable" />
      <item id = "QueryParametersItem" label = "QueryParameters" imageMso = "QueryParameters" />
      <item id = "QueryResultStencilItem" label = "QueryResultStencil" imageMso = "QueryResultStencil" />
      <item id = "QueryReturnGalleryItem" label = "QueryReturnGallery" imageMso = "QueryReturnGallery" />
      <item id = "QueryRunQueryItem" label = "QueryRunQuery" imageMso = "QueryRunQuery" />
      <item id = "QuerySelectQueryTypeItem" label = "QuerySelectQueryType" imageMso = "QuerySelectQueryType" />
      <item id = "QueryShowTableItem" label = "QueryShowTable" imageMso = "QueryShowTable" />
      <item id = "QuerySplitMenuItem" label = "QuerySplitMenu" imageMso = "QuerySplitMenu" />
      <item id = "QuerySqlPassThroughQueryItem" label = "QuerySqlPassThroughQuery" imageMso = "QuerySqlPassThroughQuery" />
      <item id = "QueryTableNamesShowHideItem" label = "QueryTableNamesShowHide" imageMso = "QueryTableNamesShowHide" />
      <item id = "QueryTotalsShowHideItem" label = "QueryTotalsShowHide" imageMso = "QueryTotalsShowHide" />
      <item id = "QueryUnionQueryItem" label = "QueryUnionQuery" imageMso = "QueryUnionQuery" />
      <item id = "QueryUpdateItem" label = "QueryUpdate" imageMso = "QueryUpdate" />
      <item id = "QuickFontStylesGalleryItem" label = "QuickFontStylesGallery" imageMso = "QuickFontStylesGallery" />
      <item id = "QuickPartsInsertFromOnlineItem" label = "QuickPartsInsertFromOnline" imageMso = "QuickPartsInsertFromOnline" />
      <item id = "QuickPartsInsertGalleryItem" label = "QuickPartsInsertGallery" imageMso = "QuickPartsInsertGallery" />
      <item id = "QuickPublishItem" label = "QuickPublish" imageMso = "QuickPublish" />
      <item id = "QuickSearchAcceptedAppointmentsItem" label = "QuickSearchAcceptedAppointments" imageMso = "QuickSearchAcceptedAppointments" />
      <item id = "QuickSearchAddressMenuItem" label = "QuickSearchAddressMenu" imageMso = "QuickSearchAddressMenu" />
      <item id = "QuickSearchAllCompletedItem" label = "QuickSearchAllCompleted" imageMso = "QuickSearchAllCompleted" />
      <item id = "QuickSearchAllIncompleteItem" label = "QuickSearchAllIncomplete" imageMso = "QuickSearchAllIncomplete" />
      <item id = "QuickSearchAnyCategoryItem" label = "QuickSearchAnyCategory" imageMso = "QuickSearchAnyCategory" />
      <item id = "QuickSearchAssignedToMeItem" label = "QuickSearchAssignedToMe" imageMso = "QuickSearchAssignedToMe" />
      <item id = "QuickSearchCancelItem" label = "QuickSearchCancel" imageMso = "QuickSearchCancel" />
      <item id = "QuickSearchCategoriesItem" label = "QuickSearchCategories" imageMso = "QuickSearchCategories" />
      <item id = "QuickSearchCompletedLastWeekItem" label = "QuickSearchCompletedLastWeek" imageMso = "QuickSearchCompletedLastWeek" />
      <item id = "QuickSearchCompletedThisWeekItem" label = "QuickSearchCompletedThisWeek" imageMso = "QuickSearchCompletedThisWeek" />
      <item id = "QuickSearchCompletedTodayItem" label = "QuickSearchCompletedToday" imageMso = "QuickSearchCompletedToday" />
      <item id = "QuickSearchCompleteMenuItem" label = "QuickSearchCompleteMenu" imageMso = "QuickSearchCompleteMenu" />
      <item id = "QuickSearchDocumentEntryItem" label = "QuickSearchDocumentEntry" imageMso = "QuickSearchDocumentEntry" />
      <item id = "QuickSearchEmailEntryItem" label = "QuickSearchEmailEntry" imageMso = "QuickSearchEmailEntry" />
      <item id = "QuickSearchEntryLastWeekItem" label = "QuickSearchEntryLastWeek" imageMso = "QuickSearchEntryLastWeek" />
      <item id = "QuickSearchEntryThisMonthItem" label = "QuickSearchEntryThisMonth" i imageMso = "QuickSearchEntryThisMonth" />
      <item id = "QuickSearchEntryThisWeekItem" label = "QuickSearchEntryThisWeek" imageMso = "QuickSearchEntryThisWeek" />
      <item id = "QuickSearchEntryTodayItem" label = "QuickSearchEntryToday" imageMso = "QuickSearchEntryToday" />
      <item id = "QuickSearchFlaggedByMeItem" label = "QuickSearchFlaggedByMe" imageMso = "QuickSearchFlaggedByMe" />
      <item id = "QuickSearchFromItem" label = "QuickSearchFrom" imageMso = "QuickSearchFrom" />
      <item id = "QuickSearchFromMeItem" label = "QuickSearchFromMe" imageMso = "QuickSearchFromMe" />
      <item id = "QuickSearchHasAttachmentsItem" label = "QuickSearchHasAttachments" imageMso = "QuickSearchHasAttachments" />
      <item id = "QuickSearchHasBusinessAddressItem" label = "QuickSearchHasBusinessAddress" imageMso = "QuickSearchHasBusinessAddress" />
      <item id = "QuickSearchHasBusinessPhoneItem" label = "QuickSearchHasBusinessPhone" imageMso = "QuickSearchHasBusinessPhone" />
      <item id = "QuickSearchHasEmailAddressItem" label = "QuickSearchHasEmailAddress" imageMso = "QuickSearchHasEmailAddress" />
      <item id = "QuickSearchHasHomeAddressItem" label = "QuickSearchHasHomeAddress" imageMso = "QuickSearchHasHomeAddress" />
      <item id = "QuickSearchHasHomePhoneItem" label = "QuickSearchHasHomePhone" imageMso = "QuickSearchHasHomePhone" />
      <item id = "QuickSearchHasIMAddressItem" label = "QuickSearchHasIMAddress" imageMso = "QuickSearchHasIMAddress" />
      <item id = "QuickSearchHasMobilePhoneItem" label = "QuickSearchHasMobilePhone" imageMso = "QuickSearchHasMobilePhone" />
      <item id = "QuickSearchHighImportanceItem" label = "QuickSearchHighImportance" imageMso = "QuickSearchHighImportance" />
      <item id = "QuickSearchImportanceGalleryItem" label = "QuickSearchImportanceGallery" imageMso = "QuickSearchImportanceGallery" />
      <item id = "QuickSearchJournalEndDateGalleryItem" label = "QuickSearchJournalEndDateGallery" imageMso = "QuickSearchJournalEndDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchJournalStartDateGalleryItem" label = "QuickSearchJournalStartDateGallery" imageMso = "QuickSearchJournalStartDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchMeetingRequestEntryItem" label = "QuickSearchMeetingRequestEntry" imageMso = "QuickSearchMeetingRequestEntry" />
      <item id = "QuickSearchMeetingResponseEntryItem" label = "QuickSearchMeetingResponseEntry" imageMso = "QuickSearchMeetingResponseEntry" />
      <item id = "QuickSearchMeetingsItem" label = "QuickSearchMeetings" imageMso = "QuickSearchMeetings" />
      <item id = "QuickSearchModifiedDateGalleryItem" label = "QuickSearchModifiedDateGallery" imageMso = "QuickSearchModifiedDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchModifiedLastWeekItem" label = "QuickSearchModifiedLastWeek" imageMso = "QuickSearchModifiedLastWeek" />
      <item id = "QuickSearchModifiedThisWeekItem" label = "QuickSearchModifiedThisWeek" imageMso = "QuickSearchModifiedThisWeek" />
      <item id = "QuickSearchModifiedTodayItem" label = "QuickSearchModifiedToday" imageMso = "QuickSearchModifiedToday" />
      <item id = "QuickSearchMyContactsOnlyItem" label = "QuickSearchMyContactsOnly" imageMso = "QuickSearchMyContactsOnly" />
      <item id = "QuickSearchNextWeeksTasksItem" label = "QuickSearchNextWeeksTasks" imageMso = "QuickSearchNextWeeksTasks" />
      <item id = "QuickSearchNoCategoriesItem" label = "QuickSearchNoCategories" imageMso = "QuickSearchNoCategories" />
      <item id = "QuickSearchNoResponseAppointmentsItem" label = "QuickSearchNoResponseAppointments" imageMso = "QuickSearchNoResponseAppointments" />
      <item id = "QuickSearchNotToCcMeItem" label = "QuickSearchNotToCcMe" imageMso = "QuickSearchNotToCcMe" />
      <item id = "QuickSearchOrganizerItem" label = "QuickSearchOrganizer" imageMso = "QuickSearchOrganizer" />
      <item id = "QuickSearchPhoneEntryItem" label = "QuickSearchPhoneEntry" imageMso = "QuickSearchPhoneEntry" />
      <item id = "QuickSearchPhoneMenuItem" label = "QuickSearchPhoneMenu" imageMso = "QuickSearchPhoneMenu" />
      <item id = "QuickSearchReceiveDateGalleryItem" label = "QuickSearchReceiveDateGallery" imageMso = "QuickSearchReceiveDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchRelatedCategoriesItem" label = "QuickSearchRelatedCategories" imageMso = "QuickSearchRelatedCategories" />
      <item id = "QuickSearchResponseMenuItem" label = "QuickSearchResponseMenu" imageMso = "QuickSearchResponseMenu" />
      <item id = "QuickSearchSubjectItem" label = "QuickSearchSubject" imageMso = "QuickSearchSubject" />
      <item id = "QuickSearchTaskDueDateGalleryItem" label = "QuickSearchTaskDueDateGallery" imageMso = "QuickSearchTaskDueDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchTaskStartDateGalleryItem" label = "QuickSearchTaskStartDateGallery" imageMso = "QuickSearchTaskStartDateGallery" />
      <item id = "QuickSearchTaskStatusGalleryItem" label = "QuickSearchTaskStatusGallery" imageMso = "QuickSearchTaskStatusGallery" />
      <item id = "QuickSearchTentativeAppointmentsItem" label = "QuickSearchTentativeAppointments" imageMso = "QuickSearchTentativeAppointments" />
      <item id = "QuickSearchThisWeeksTasksItem" label = "QuickSearchThisWeeksTasks" imageMso = "QuickSearchThisWeeksTasks" />
      <item id = "QuickSearchToItem" label = "QuickSearchTo" imageMso = "QuickSearchTo" />
      <item id = "QuickSearchToCcMeItem" label = "QuickSearchToCcMe" imageMso = "QuickSearchToCcMe" />
      <item id = "QuickSearchTodaysActiveTasksItem" label = "QuickSearchTodaysActiveTasks" imageMso = "QuickSearchTodaysActiveTasks" />
      <item id = "QuickSearchToMenuItem" label = "QuickSearchToMenu" imageMso = "QuickSearchToMenu" />
      <item id = "QuickSearchToRecipientItem" label = "QuickSearchToRecipient" imageMso = "QuickSearchToRecipient" />
      <item id = "QuickSearchUnreadItem" label = "QuickSearchUnread" imageMso = "QuickSearchUnread" />
      <item id = "QuickStepsGalleryItem" label = "QuickStepsGallery" imageMso = "QuickStepsGallery" />
      <item id = "QuickStepsMenuGalleryItem" label = "QuickStepsMenuGallery" imageMso = "QuickStepsMenuGallery" />
      <item id = "QuickStepTemplateCategorizeAndMoveItem" label = "QuickStepTemplateCategorizeAndMove" imageMso = "QuickStepTemplateCategorizeAndMove" />
      <item id = "QuickStepTemplateFlagAndMoveItem" label = "QuickStepTemplateFlagAndMove" imageMso = "QuickStepTemplateFlagAndMove" />
      <item id = "QuickStepTemplateForwardItem" label = "QuickStepTemplateForward" imageMso = "QuickStepTemplateForward" />
      <item id = "QuickStepTemplateMoveToFolderItem" label = "QuickStepTemplateMoveToFolder" imageMso = "QuickStepTemplateMoveToFolder" />
      <item id = "QuickStepTemplateNewEmailItem" label = "QuickStepTemplateNewEmail" imageMso = "QuickStepTemplateNewEmail" />
      <item id = "QuickStepTemplateNewMeetingItem" label = "QuickStepTemplateNewMeeting" imageMso = "QuickStepTemplateNewMeeting" />
      <item id = "QuickStylesGalleryItem" label = "QuickStylesGallery" imageMso = "QuickStylesGallery" />
      <item id = "QuickStylesGalleryExtendedItem" label = "QuickStylesGalleryExtended" imageMso = "QuickStylesGalleryExtended" />
      <item id = "QuickStylesSetsItem" label = "QuickStylesSets" imageMso = "QuickStylesSets" />
      <item id = "QuickTablesInsertGalleryItem" label = "QuickTablesInsertGallery" imageMso = "QuickTablesInsertGallery" />
      <item id = "QuickTagEditItem" label = "QuickTagEdit" imageMso = "QuickTagEdit" />
      <item id = "RItem" label = "R" imageMso = "R" />
      <item id = "RadialLayoutItem" label = "RadialLayout" imageMso = "RadialLayout" />
      <item id = "ReadingModeItem" label = "ReadingMode" imageMso = "ReadingMode" />
      <item id = "ReadingModeMiniItem" label = "ReadingModeMini" imageMso = "ReadingModeMini" />
      <item id = "ReadingModeToPrintViewItem" label = "ReadingModeToPrintView" imageMso = "ReadingModeToPrintView" />
      <item id = "ReadingNextPageRtlItem" label = "ReadingNextPageRtl" imageMso = "ReadingNextPageRtl" />
      <item id = "ReadingPrevPageRtlItem" label = "ReadingPrevPageRtl" imageMso = "ReadingPrevPageRtl" />
      <item id = "ReadingViewAllowMultiplePagesItem" label = "ReadingViewAllowMultiplePages" imageMso = "ReadingViewAllowMultiplePages" />
      <item id = "ReadingViewAllowTypingItem" label = "ReadingViewAllowTyping" imageMso = "ReadingViewAllowTyping" />
      <item id = "ReadingViewChangeInkPenMenuItem" label = "ReadingViewChangeInkPenMenu" imageMso = "ReadingViewChangeInkPenMenu" />
      <item id = "ReadingViewCloseItem" label = "ReadingViewClose" imageMso = "ReadingViewClose" />
      <item id = "ReadingViewFontSizeDecreaseItem" label = "ReadingViewFontSizeDecrease" imageMso = "ReadingViewFontSizeDecrease" />
      <item id = "ReadingViewFontSizeIncreaseItem" label = "ReadingViewFontSizeIncrease" imageMso = "ReadingViewFontSizeIncrease" />
      <item id = "ReadingViewMarginSettingsMenuItem" label = "ReadingViewMarginSettingsMenu" imageMso = "ReadingViewMarginSettingsMenu" />
      <item id = "ReadingViewNextPageItem" label = "ReadingViewNextPage" imageMso = "ReadingViewNextPage" />
      <item id = "ReadingViewPreviousPageItem" label = "ReadingViewPreviousPage" imageMso = "ReadingViewPreviousPage" />
      <item id = "ReadingViewResearchPaneItem" label = "ReadingViewResearchPane" imageMso = "ReadingViewResearchPane" />
      <item id = "ReadingViewShowCommentsAndChangesMenuItem" label = "ReadingViewShowCommentsAndChangesMenu" imageMso = "ReadingViewShowCommentsAndChangesMenu" />
      <item id = "ReadingViewShowOnePageItem" label = "ReadingViewShowOnePage" imageMso = "ReadingViewShowOnePage" />
      <item id = "ReadingViewShowOriginalOrFinalDocumentItem" label = "ReadingViewShowOriginalOrFinalDocument" imageMso = "ReadingViewShowOriginalOrFinalDocument" />
      <item id = "ReadingViewShowPrintedPageItem" label = "ReadingViewShowPrintedPage" imageMso = "ReadingViewShowPrintedPage" />
      <item id = "ReadingViewShowTwoPagesItem" label = "ReadingViewShowTwoPages" imageMso = "ReadingViewShowTwoPages" />
      <item id = "ReadingViewToolsMenuItem" label = "ReadingViewToolsMenu" imageMso = "ReadingViewToolsMenu" />
      <item id = "ReadingViewTrackChangesItem" label = "ReadingViewTrackChanges" imageMso = "ReadingViewTrackChanges" />
      <item id = "ReadingViewViewOptionsMenuItem" label = "ReadingViewViewOptionsMenu" imageMso = "ReadingViewViewOptionsMenu" />
      <item id = "ReadOnlyItem" label = "ReadOnly" imageMso = "ReadOnly" />
      <item id = "ReattachToPageLayoutItem" label = "ReattachToPageLayout" imageMso = "ReattachToPageLayout" />
      <item id = "RecallThisMessageItem" label = "RecallThisMessage" imageMso = "RecallThisMessage" />
      <item id = "ReceiveMenuItem" label = "ReceiveMenu" imageMso = "ReceiveMenu" />
      <item id = "RecentSearchesItem" label = "RecentSearches" imageMso = "RecentSearches" />
      <item id = "RecolorColorPickerItem" label = "RecolorColorPicker" imageMso = "RecolorColorPicker" />
      <item id = "ReconvertItem" label = "Reconvert" imageMso = "Reconvert" />
      <item id = "RecordInJournalItem" label = "RecordInJournal" imageMso = "RecordInJournal" />
      <item id = "RecordLoopDesignBlockItem" label = "RecordLoopDesignBlock" imageMso = "RecordLoopDesignBlock" />
      <item id = "RecordNarrationItem" label = "RecordNarration" imageMso = "RecordNarration" />
      <item id = "RecordNarrationFromCurrentSlideItem" label = "RecordNarrationFromCurrentSlide" imageMso = "RecordNarrationFromCurrentSlide" />
      <item id = "RecordsAddFromOutlookItem" label = "RecordsAddFromOutlook" imageMso = "RecordsAddFromOutlook" />
      <item id = "RecordsCollapseAllSubdatasheetsItem" label = "RecordsCollapseAllSubdatasheets" imageMso = "RecordsCollapseAllSubdatasheets" />
      <item id = "RecordsDeleteColumnItem" label = "RecordsDeleteColumn" imageMso = "RecordsDeleteColumn" />
      <item id = "RecordsDeleteRecordItem" label = "RecordsDeleteRecord" imageMso = "RecordsDeleteRecord" />
      <item id = "RecordsExpandAllSubdatasheetsItem" label = "RecordsExpandAllSubdatasheets" imageMso = "RecordsExpandAllSubdatasheets" />
      <item id = "RecordsFreezeColumnsItem" label = "RecordsFreezeColumns" imageMso = "RecordsFreezeColumns" />
      <item id = "RecordsInsertSubdatasheetItem" label = "RecordsInsertSubdatasheet" imageMso = "RecordsInsertSubdatasheet" />
      <item id = "RecordSlideShowMenuItem" label = "RecordSlideShowMenu" imageMso = "RecordSlideShowMenu" />
      <item id = "RecordsMoreRecordsMenuItem" label = "RecordsMoreRecordsMenu" imageMso = "RecordsMoreRecordsMenu" />
      <item id = "RecordsRefreshMenuItem" label = "RecordsRefreshMenu" imageMso = "RecordsRefreshMenu" />
      <item id = "RecordsRefreshRecordsItem" label = "RecordsRefreshRecords" imageMso = "RecordsRefreshRecords" />
      <item id = "RecordsSaveAsOutlookContactItem" label = "RecordsSaveAsOutlookContact" imageMso = "RecordsSaveAsOutlookContact" />
      <item id = "RecordsSaveRecordItem" label = "RecordsSaveRecord" imageMso = "RecordsSaveRecord" />
      <item id = "RecordsSubdatasheetMenuItem" label = "RecordsSubdatasheetMenu" imageMso = "RecordsSubdatasheetMenu" />
      <item id = "RecordsTotalsItem" label = "RecordsTotals" imageMso = "RecordsTotals" />
      <item id = "RecoverDeletedItemsItem" label = "RecoverDeletedItems" imageMso = "RecoverDeletedItems" />
      <item id = "RecoverInviteToMeetingItem" label = "RecoverInviteToMeeting" imageMso = "RecoverInviteToMeeting" />
      <item id = "RecoverUnsavedVersionsItem" label = "RecoverUnsavedVersions" imageMso = "RecoverUnsavedVersions" />
      <item id = "RectangleHotspotItem" label = "RectangleHotspot" imageMso = "RectangleHotspot" />
      <item id = "RectangleToolItem" label = "RectangleTool" imageMso = "RectangleTool" />
      <item id = "ReclusiveItem" label = "Tái phát" imageMso = "Tái phát" />
      >
      >
      >
      <item id = "RecurringTaskInsertItem" label = "RecurringTaskInsert" imageMso = "RecurringTaskInsert" />
      <item id = "RecursiveSectionItem" label = "RecursiveSection" imageMso = "RecursiveSection" />
      <item id = "RecycleBinItem" label = "RecycleBin" imageMso = "RecycleBin" />
      <item id = "RedoItem" label = "Làm lại" imageMso = "Làm lại" />
      <item id = "RedoOrRepeatItem" label = "RedoOrRepeat" imageMso = "RedoOrRepeat" />
      <item id = "ReferenceItem" label = "Tham chiếu" imageMso = "Tham khảo" />
      <item id = "ReflectionGalleryItem" label = "ReflectionGallery" imageMso = "ReflectionGallery" />
      <item id = "ReformatCssItem" label = "ReformatCss" imageMso = "ReformatCss" />
      <item id = "ReformatHtmlItem" label = "ReformatHtml" imageMso = "ReformatHtml" />
      <item id = "ReformatXmlItem" label = "ReformatXml" imageMso = "ReformatXml" />
      <item id = "RefreshItem" label = "Làm mới" imageMso = "Làm mới" />
      <item id = "RefreshAllItem" label = "RefreshAll" imageMso = "RefreshAll" />
      <item id = "RefreshAllMenuItem" label = "RefreshAllMenu" imageMso = "RefreshAllMenu" />
      <item id = "RefreshCancelItem" label = "RefreshCancel" imageMso = "RefreshCancel" />
      <item id = "RefreshDataItem" label = "RefreshData" imageMso = "RefreshData" />
      <item id = "RefreshFreeBusyItem" label = "RefreshFreeBusy" imageMso = "RefreshFreeBusy" />
      <item id = "RefreshingTablesItem" label = "RefreshingTables" imageMso = "RefreshingTables" />
      <item id = "RefreshIntervalMenuItem" label = "RefreshIntervalMenu" imageMso = "RefreshIntervalMenu" />
      <item id = "RefreshMenuItem" label = "RefreshMenu" imageMso = "RefreshMenu" />
      <item id = "RefreshStatusItem" label = "RefreshStatus" imageMso = "RefreshStatus" />
      <item id = "RefreshViewItem" label = "RefreshView" imageMso = "RefreshView" />
      <item id = "RefreshWebViewItem" label = "RefreshWebView" imageMso = "RefreshWebView" />
      <item id = "RegionLayoutMenuItem" label = "RegionLayoutMenu" imageMso = "RegionLayoutMenu" />
      <item id = "RejectAndAdvanceItem" label = "RejectAndAdvance" imageMso = "RejectAndAdvance" />
      <item id = "RejectApprovalRequestItem" label = "RejectApprovalRequest" imageMso = "RejectApprovalRequest" />
      <item id = "RelatedItemViewGalleryItem" label = "RelatedItemViewGallery" imageMso = "RelatedItemViewGallery" />
      <item id = "RelateToMenuItem" label = "RelateToMenu" imageMso = "RelateToMenu" />
      <item id = "RelationshipDesignAllRelationshipsItem" label = "RelationshipDesignAllRelationships" imageMso = "RelationshipDesignAllRelationships" />
      <item id = "RelationshipsClearLayoutItem" label = "RelationshipsClearLayout" imageMso = "RelationshipsClearLayout" />
      <item id = "RelationshipsDirectRelationshipsItem" label = "RelationshipsDirectRelationships" imageMso = "RelationshipsDirectRelationships" />
      <item id = "RelationshipsEditRelationshipsItem" label = "RelationshipsEditRelationships" imageMso = "RelationshipsEditRelationships" />
      <item id = "RelationshipsHideTableItem" label = "RelationshipsHideTable" imageMso = "RelationshipsHideTable" />
      <item id = "RelationshipsReportItem" label = "RelationshipsReport" imageMso = "RelationshipsReport" />
      <item id = "RelayoutShapesItem" label = "RelayoutShapes" imageMso = "RelayoutShapes" />
      <item id = "ReminderGalleryItem" label = "ReminderGallery" imageMso = "ReminderGallery" />
      <item id = "ReminderSetItem" label = "ReminderSet" imageMso = "ReminderSet" />
      <item id = "ReminderSoundItem" label = "ReminderSound" imageMso = "ReminderSound" />
      <item id = "RemoveAllCalendarsItem" label = "RemoveAllCalendars" imageMso = "RemoveAllCalendars" />
      <item id = "RemoveAttachItem" label = "RemoveAttach" imageMso = "RemoveAttach" />
      <item id = "RemoveBuildingBlockFromMRUItem" label = "RemoveBuildingBlockFromMRU" imageMso = "RemoveBuildingBlockFromMRU" />
      <item id = "RemoveCitationItem" label = "RemoveCitation" imageMso = "RemoveCitation" />
      <item id = "RemoveDataGraphicItem" label = "RemoveDataGraphic" imageMso = "RemoveDataGraphic" />
      <item id = "RemoveDuplicatesItem" label = "RemoveDuplicates" imageMso = "RemoveDuplicates" />
      <item id = "RemoveFolderFromFavoritesItem" label = "RemoveFolderFromFavorites" imageMso = "RemoveFolderFromFavorites" />
      <item id = "RemoveFormattingItem" label = "RemoveFormatting" imageMso = "RemoveFormatting" />
      <item id = "RemoveFromCalendarItem" label = "RemoveFromCalendar" imageMso = "RemoveFromCalendar" />
      <item id = "RemoveFromListItem" label = "RemoveFromList" imageMso = "RemoveFromList" />
      <item id = "RemoveOutlookAccountItem" label = "RemoveOutlookAccount" imageMso = "RemoveOutlookAccount" />
      <item id = "RemoveThemeItem" label = "RemoveTheme" imageMso = "RemoveTheme" />
      <item id = "RemoveTrialItem" label = "RemoveTrial" imageMso = "RemoveTrial" />
      <item id = "RenameItem" label = "Đổi tên" imageMso = "Đổi tên" />
      <item id = "RenameGroupItem" label = "RenameGroup" imageMso = "RenameGroup" />
      <item id = "RenameItemItem" label = "RenameItem" imageMso = "RenameItem" />
      <item id = "RenameNavigationLinkItem" label = "RenameNavigationLink" imageMso = "RenameNavigationLink" />
      <item id = "RenameSelectedItem" label = "RenameSelected" imageMso = "RenameSelected" />
      <item id = "RenameThisFolderItem" label = "RenameThisFolder" imageMso = "RenameThisFolder" />
      <item id = "ReopenFromServerItem" label = "ReopenFromServer" imageMso = "ReopenFromServer" />
      <item id = "ReorderPagesItem" label = "ReorderPages" imageMso = "ReorderPages" />
      <item id = "RepaginateItem" label = "Repaginate" imageMso = "Repaginate" />
      <item id = "RepeatItem" label = "Lặp lại" imageMso = "Lặp lại" />
      <item id = "RepeatingChoiceGroupItem" label = "RepeatingChoiceGroup" imageMso = "RepeatingChoiceGroup" />
      <item id = "RepeatingRecursiveSectionItem" label = "RepeatingRecursiveSection" imageMso = "RepeatingRecursiveSection" />
      <item id = "ReplaceDialogItem" label = "ReplaceDialog" imageMso = "ReplaceDialog" />
      <item id = "ReplaceWithAutoTextItem" label = "ReplaceWithAutoText" imageMso = "ReplaceWithAutoText" />
      <item id = "ReplicationCreateReplicaItem" label = "ReplicationCreateReplica" imageMso = "ReplicationCreateReplica" />
      <item id = "ReplicationOptionsMenuItem" label = "ReplicationOptionsMenu" imageMso = "ReplicationOptionsMenu" />
      <item id = "ReplicationRecoverDesignMasterItem" label = "ReplicationRecoverDesignMaster" imageMso = "ReplicationRecoverDesignMaster" />
      <item id = "ReplicationResolveConflictsItem" label = "ReplicationResolveConflicts" imageMso = "ReplicationResolveConflicts" />
      <item id = "ReplicationSynchronizeNowItem" label = "ReplicationSynchronizeNow" imageMso = "ReplicationSynchronizeNow" />
      <item id = "ReplyItem" label = "Reply" imageMso = "Reply" />
      <item id = "ReplyAllItem" label = "ReplyAll" imageMso = "ReplyAll" />
      <item id = "ReplyAllMenuItem" label = "ReplyAllMenu" imageMso = "ReplyAllMenu" />
      <item id = "ReplyAllWithInstantMessageItem" label = "ReplyAllWithInstantMessage" imageMso = "ReplyAllWithInstantMessage" />
      <item id = "ReplyToAllAttendeesWithMessageItem" label = "ReplyToAllAttendeesWithMessage" imageMso = "ReplyToAllAttendeesWithMessage" />
      <item id = "ReplyToAttendeesWithMessageItem" label = "ReplyToAttendeesWithMessage" imageMso = "ReplyToAttendeesWithMessage" />
      <item id = "ReplyWithInstantMessageItem" label = "ReplyWithInstantMessage" imageMso = "ReplyWithInstantMessage" />
      <item id = "ReplyWithMeetingItem" label = "ReplyWithMeeting" imageMso = "ReplyWithMeeting" />
      <item id = "ReportABugItem" label = "ReportABug" imageMso = "ReportABug" />
      <item id = "ReportIssueGiveFeedbackItem" label = "ReportIssueGiveFeedback" imageMso = "ReportIssueGiveFeedback" />
      <item id = "ReportPrintItem" label = "ReportPrint" imageMso = "ReportPrint" />
      <item id = "ReportsMenuItem" label = "ReportsMenu" imageMso = "ReportsMenu" />
      <item id = "ReportsViewCopyReportItem" label = "ReportsViewCopyReport" imageMso = "ReportsViewCopyReport" />
      <item id = "ReportsViewShowAllItem" label = "ReportsViewShowAll" imageMso = "ReportsViewShowAll" />
      <item id = "RequestDocumentItem" label = "RequestDocument" imageMso = "RequestDocument" />
      <item id = "RequestProgressInformationItem" label = "RequestProgressInformation" imageMso = "RequestProgressInformation" />
      <item id = "RerouteAsNeededItem" label = "RerouteAsNeeded" imageMso = "RerouteAsNeeded" />
      <item id = "RerouteFreelyItem" label = "RerouteFreely" imageMso = "RerouteFreely" />
      <item id = "RerouteOnCrossoverItem" label = "RerouteOnCrossover" imageMso = "RerouteOnCrossover" />
      <item id = "ResampleItem" label = "Resample" imageMso = "Resample" />
      >
      <item id = "ResearchPaneItem" label = "ResearchPane" imageMso = "ResearchPane" />
      <item id = "ResendThisMessageItem" label = "ResendThisMessage" imageMso = "ResendThisMessage" />
      <item id = "ResetConnectorItem" label = "ResetConnector" imageMso = "ResetConnector" />
      <item id = "ResetCurrentViewItem" label = "ResetCurrentView" imageMso = "ResetCurrentView" />
      <item id = "ResetFormattingItem" label = "ResetFormatting" imageMso = "ResetFormatting" />
      <item id = "ResetPageToSiteDefinitionItem" label = "ResetPageToSiteDefinition" imageMso = "ResetPageToSiteDefinition" />
      <item id = "ResetToSiteDefinitionItem" label = "ResetToSiteDefinition" imageMso = "ResetToSiteDefinition" />
      <item id = "ResetToTemplateItem" label = "ResetToTemplate" imageMso = "ResetToTemplate" />
      <item id = "ResolveBusinessDataEntityInstanceConflictItem" label = "ResolveBusinessDataEntityInstanceConflict" imageMso = "ResolveBusinessDataEntityInstanceConflict" />
      <item id = "ResolveBusinessDataEntityInstanceErrorItem" label = "ResolveBusinessDataEntityInstanceError" imageMso = "ResolveBusinessDataEntityInstanceError" />
      <item id = "ResolveConflictItem" label = "ResolveConflict" imageMso = "ResolveConflict" />
      <item id = "ResolveConflictOrErrorItem" label = "ResolveConflictOrError" imageMso = "ResolveConflictOrError" />
      <item id = "ResolveLaterItem" label = "ResolveLater" imageMso = "ResolveLater" />
      <item id = "ResolveSyncErrorItem" label = "ResolveSyncError" imageMso = "ResolveSyncError" />
      <item id = "ResourceAllocationViewItem" label = "ResourceAllocationView" imageMso = "ResourceAllocationView" />
      <item id = "ResourceCalendarsItem" label = "ResourceCalendars" imageMso = "ResourceCalendars" />
      <item id = "ResourceComparisonItem" label = "ResourceComparison" imageMso = "ResourceComparison" />
      <item id = "ResourceDetailsItem" label = "ResourceDetails" imageMso = "ResourceDetails" />
      <item id = "ResourceDetailsMenuItem" label = "ResourceDetailsMenu" imageMso = "ResourceDetailsMenu" />
      <item id = "ResourceFormViewItem" label = "ResourceFormView" imageMso = "ResourceFormView" />
      <item id = "ResourceGraphBarStylesFormatItem" label = "ResourceGraphBarStylesFormat" imageMso = "ResourceGraphBarStylesFormat" />
      <item id = "ResourceInformationItem" label = "ResourceInformation" imageMso = "ResourceInformation" />
      <item id = "ResourceListImportItem" label = "ResourceListImport" imageMso = "ResourceListImport" />
      <item id = "ResourceNameFormViewItem" label = "ResourceNameFormView" imageMso = "ResourceNameFormView" />
      <item id = "ResourceNotesItem" label = "ResourceNotes" imageMso = "ResourceNotes" />
      <item id = "ResourcePoolMenuItem" label = "ResourcePoolMenu" imageMso = "ResourcePoolMenu" />
      <item id = "ResourcePoolRefreshItem" label = "ResourcePoolRefresh" imageMso = "ResourcePoolRefresh" />
      <item id = "ResourceRowInsertItem" label = "ResourceRowInsert" imageMso = "ResourceRowInsert" />
      <item id = "ResourceSchedulingViewGiveFeedbackItem" label = "ResourceSchedulingViewGiveFeedback" imageMso = "ResourceSchedulingViewGiveFeedback" />
      <item id = "ResourceSchedulingViewSelectTaskAssignmentsItem" label = "ResourceSchedulingViewSelectTaskAssignments" imageMso = "ResourceSchedulingViewSelectTaskAssignments" />
      <item id = "ResourceSchedulingViewZoomToSelectedItem" label = "ResourceSchedulingViewZoomToSelected" imageMso = "ResourceSchedulingViewZoomToSelected" />
      <item id = "ResourceSheetViewGalleryItem" label = "ResourceSheetViewGallery" imageMso = "ResourceSheetViewGallery" />
      <item id = "ResourcesShareItem" label = "ResourcesShare" imageMso = "ResourcesShare" />
      <item id = "ResourceSubstitutionWizardItem" label = "ResourceSubstitutionWizard" imageMso = "ResourceSubstitutionWizard" />
      <item id = "ResourceUsageViewGalleryItem" label = "ResourceUsageViewGallery" imageMso = "ResourceUsageViewGallery" />
      <item id = "ResourceWindowsAccountItem" label = "ResourceWindowsAccount" imageMso = "ResourceWindowsAccount" />
      <item id = "ResponsesMenuItem" label = "ResponsesMenu" imageMso = "ResponsesMenu" />
      <item id = "ResSchedulingLegendItem" label = "ResSchedulingLegend" imageMso = "ResSchedulingLegend" />
      <item id = "ResSchedulingViewHighlightChangesItem" label = "ResSchedulingViewHighlightChanges" imageMso = "ResSchedulingViewHighlightChanges" />
      <item id = "ResSchedulingViewOffscreenSelicesItem" label = "ResSchedulingViewOffscreenSelices" imageMso = "ResSchedulingViewOffscreenSelices" />
      <item id = "RestorePagePreviousVersionItem" label = "RestorePagePreviousVersion" imageMso = "RestorePagePreviousVersion" />
      <item id = "RestorePictureItem" label = "RestorePicture" imageMso = "RestorePicture" />
      <item id = "RestoreSiteItem" label = "RestoreSite" imageMso = "RestoreSite" />
      <item id = "RestoreWebSiteItem" label = "RestoreWebSite" imageMso = "RestoreWebSite" />
      <item id = "resultsPaneAccessibilityLearnMoreItem" label = "ResultsPaneAccessibilityLearnMore" imageMso = "ResultsPaneAccessibilityLearnMore" />
      <item id = "ResultsPaneAccessibilityMoreInfoItem" label = "ResultsPaneAccessibilityMoreInfo" imageMso = "ResultsPaneAccessibilityMoreInfo" />
      <item id = "ResultsPaneClearResultsItem" label = "ResultsPaneClearResults" imageMso = "ResultsPaneClearResults" />
      <item id = "resultsPaneCopyResultsItem" label = "ResultsPaneCopyResults" imageMso = "ResultsPaneCopyResults" />
      <item id = "ResultsPaneEditPageItem" label = "ResultsPaneEditPage" imageMso = "ResultsPaneEditPage" />
      <item id = "ResultsPaneGoNextItem" label = "ResultsPaneGoNext" imageMso = "ResultsPaneGoNext" />
      <item id = "ResultsPaneGoPrevItem" label = "ResultsPaneGoPrev" imageMso = "ResultsPaneGoPrev" />
      <item id = "resultsPaneRefreshItem" label = "ResultsPaneRefresh" imageMso = "ResultsPaneRefresh" />
      <item id = "resultsPaneRemoveFiltersItem" label = "ResultsPaneRemoveFilters" imageMso = "ResultsPaneRemoveFilters" />
      <item id = "ResultsPaneSelectFilesItem" label = "ResultsPaneSelectFiles" imageMso = "ResultsPaneSelectFiles" />
      <item id = "ResultsPaneStartAccessibilityItem" label = "ResultsPaneStartAccessibility" imageMso = "ResultsPaneStartAccessibility" />
      <item id = "ResultsPaneStartCompatibilityItem" label = "ResultsPaneStartCompatibility" imageMso = "ResultsPaneStartCompatibility" />
      <item id = "resultsPaneStartFindAndReplaceItem" label = "ResultsPaneStartFindAndReplace" imageMso = "ResultsPaneStartFindAndReplace" />
      <item id = "ResumeAllSharedSpacesItem" label = "ResumeAllSharedSpaces" imageMso = "ResumeAllSharedSpaces" />
      <item id = "RetentionExpiringQuickSearchItem" label = "RetentionExpiringQuickSearch" imageMso = "RetentionExpiringQuickSearch" />
      <item id = "RetentionPolicyTagsGalleryItem" label = "RetentionPolicyTagsGallery" imageMso = "RetentionPolicyTagsGallery" />
      <item id = "ReturnToTaskListItem" label = "ReturnToTaskList" imageMso = "ReturnToTaskList" />
      <item id = "RevealFormattingItem" label = "RevealFormatting" imageMso = "RevealFormatting" />
      <item id = "ReverseSortItem" label = "ReverseSort" imageMso = "ReverseSort" />
      <item id = "RevertListFormItem" label = "RevertListForm" imageMso = "RevertListForm" />
      <item id = "RevertXSLTMenuItem" label = "RevertXSLTMenu" imageMso = "RevertXSLTMenu" />
      <item id = "ReviewAcceptChangeItem" label = "ReviewAcceptChange" imageMso = "ReviewAcceptChange" />
      <item id = "ReviewAcceptChangeAndMoveToNextItem" label = "ReviewAcceptChangeAndMoveToNext" imageMso = "ReviewAcceptChangeAndMoveToNext" />
      <item id = "ReviewAcceptChangeClassicItem" label = "ReviewAcceptChangeClassic" imageMso = "ReviewAcceptChangeClassic" />
      <item id = "ReviewAcceptChangeMenuItem" label = "ReviewAcceptChangeMenu" imageMso = "ReviewAcceptChangeMenu" />
      <item id = "ReviewAcceptOrRejectChangeDialogItem" label = "ReviewAcceptOrRejectChangeDialog" imageMso = "ReviewAcceptOrRejectChangeDialog" />
      <item id = "ReviewAllowUsersToEditRangesItem" label = "ReviewAllowUsersToEditRanges" imageMso = "ReviewAllowUsersToEditRanges" />
      <item id = "ReviewBalloonsMenuItem" label = "ReviewBalloonsMenu" imageMso = "ReviewBalloonsMenu" />
      <item id = "ReviewCombineRevisionsItem" label = "ReviewCombineRevisions" imageMso = "ReviewCombineRevisions" />
      <item id = "ReviewCompareAndMergeItem" label = "ReviewCompareAndMerge" imageMso = "ReviewCompareAndMerge" />
      <item id = "ReviewCompareLastVersionItem" label = "ReviewCompareLastVersion" imageMso = "ReviewCompareLastVersion" />
      <item id = "ReviewCompareMajorVersionItem" label = "ReviewCompareMajorVersion" imageMso = "ReviewCompareMajorVersion" />
      <item id = "ReviewCompareMenuItem" label = "ReviewCompareMenu" imageMso = "ReviewCompareMenu" />
      <item id = "ReviewCompareSpecificVersionItem" label = "ReviewCompareSpecificVersion" imageMso = "ReviewCompareSpecificVersion" />
      <item id = "ReviewCompareTwoVersionsItem" label = "ReviewCompareTwoVersions" imageMso = "ReviewCompareTwoVersions" />
      <item id = "ReviewDeleteAllMarkupInPresentationItem" label = "ReviewDeleteAllMarkupInPresentation" imageMso = "ReviewDeleteAllMarkupInPresentation" />
      <item id = "ReviewDeleteAllMarkupOnSlideItem" label = "ReviewDeleteAllMarkupOnSlide" imageMso = "ReviewDeleteAllMarkupOnSlide" />
      <item id = "ReviewDeleteCommentItem" label = "ReviewDeleteComment" imageMso = "ReviewDeleteComment" />
      <item id = "ReviewDeleteCommentPowerPointItem" label = "ReviewDeleteCommentPowerPoint" imageMso = "ReviewDeleteCommentPowerPoint" />
      <item id = "ReviewDeleteCommentsMenuItem" label = "ReviewDeleteCommentsMenu" imageMso = "ReviewDeleteCommentsMenu" />
      <item id = "ReviewDeleteCommentsMenuPowerPointItem" label = "ReviewDeleteCommentsMenuPowerPoint" imageMso = "ReviewDeleteCommentsMenuPowerPoint" />
      <item id = "ReviewDeleteMarkupsMenuItem" label = "ReviewDeleteMarkupsMenu" imageMso = "ReviewDeleteMarkupsMenu" />
      <item id = "ReviewDisplayForReviewItem" label = "ReviewDisplayForReview" imageMso = "ReviewDisplayForReview" />
      <item id = "ReviewEditCommentItem" label = "ReviewEditComment" imageMso = "ReviewEditComment" />
      <item id = "ReviewEndReviewPowerPointItem" label = "ReviewEndReviewPowerPoint" imageMso = "ReviewEndReviewPowerPoint" />
      <item id = "ReviewerVisibilityAllItem" label = "ReviewerVisibilityAll" imageMso = "ReviewerVisibilityAll" />
      <item id = "ReviewerVisibilityNoneItem" label = "ReviewerVisibilityNone" imageMso = "ReviewerVisibilityNone" />
      <item id = "ReviewHighlightChangesItem" label = "ReviewHighlightChanges" imageMso = "ReviewHighlightChanges" />
      <item id = "ReviewInkCommentEraserItem" label = "ReviewInkCommentEraser" imageMso = "ReviewInkCommentEraser" />
      <item id = "ReviewInkCommentNewItem" label = "ReviewInkCommentNew" imageMso = "ReviewInkCommentNew" />
      <item id = "ReviewInkCommentPenItem" label = "ReviewInkCommentPen" imageMso = "ReviewInkCommentPen" />
      <item id = "ReviewJapaneseConsistencyCheckerItem" label = "ReviewJapaneseConsistencyChecker" imageMso = "ReviewJapaneseConsistencyChecker" />
      <item id = "ReviewNewCommentItem" label = "ReviewNewComment" imageMso = "ReviewNewComment" />
      <item id = "ReviewNewCommentMenuItem" label = "ReviewNewCommentMenu" imageMso = "ReviewNewCommentMenu" />
      <item id = "ReviewNextChangeItem" label = "ReviewNextChange" imageMso = "ReviewNextChange" />
      <item id = "ReviewNextChangeClassicItem" label = "ReviewNextChangeClassic" imageMso = "ReviewNextChangeClassic" />
      <item id = "ReviewNextCommentItem" label = "ReviewNextComment" imageMso = "ReviewNextComment" />
      <item id = "ReviewNextCommentPowerPointItem" label = "ReviewNextCommentPowerPoint" imageMso = "ReviewNextCommentPowerPoint" />
      <item id = "ReviewNextCommentWordItem" label = "ReviewNextCommentWord" imageMso = "ReviewNextCommentWord" />
      <item id = "ReviewPreviousChangeItem" label = "ReviewPreviousChange" imageMso = "ReviewPreviousChange" />
      <item id = "ReviewPreviousChangeClassicItem" label = "ReviewPreviousChangeClassic" imageMso = "ReviewPreviousChangeClassic" />
      <item id = "ReviewPreviousCommentItem" label = "ReviewPreviousComment" imageMso = "ReviewPreviousComment" />
      <item id = "ReviewPreviousCommentPowerPointItem" label = "ReviewPreviousCommentPowerPoint" imageMso = "ReviewPreviousCommentPowerPoint" />
      <item id = "ReviewPreviousCommentWordItem" label = "ReviewPreviousCommentWord" imageMso = "ReviewPreviousCommentWord" />
      <item id = "ReviewProtectAndShareWorkbookItem" label = "ReviewProtectAndShareWorkbook" imageMso = "ReviewProtectAndShareWorkbook" />
      <item id = "ReviewProtectDocumentMenuItem" label = "ReviewProtectDocumentMenu" imageMso = "ReviewProtectDocumentMenu" />
      <item id = "ReviewProtectPresentationMenuItem" label = "ReviewProtectPresentationMenu" imageMso = "ReviewProtectPresentationMenu" />
      <item id = "ReviewProtectWorkbookItem" label = "ReviewProtectWorkbook" imageMso = "ReviewProtectWorkbook" />
      <item id = "ReviewProtectWorkbookMenuItem" label = "ReviewProtectWorkbookMenu" imageMso = "ReviewProtectWorkbookMenu" />
      <item id = "ReviewRejectChangeItem" label = "ReviewRejectChange" imageMso = "ReviewRejectChange" />
      <item id = "ReviewRejectChangeAndMoveToNextItem" label = "ReviewRejectChangeAndMoveToNext" imageMso = "ReviewRejectChangeAndMoveToNext" />
      <item id = "ReviewRejectChangeMenuItem" label = "ReviewRejectChangeMenu" imageMso = "ReviewRejectChangeMenu" />
      <item id = "ReviewRejectChangeOrDeleteCommentItem" label = "ReviewRejectChangeOrDeleteComment" imageMso = "ReviewRejectChangeOrDeleteComment" />
      <item id = "ReviewReplyWithChangesItem" label = "ReviewReplyWithChanges" imageMso = "ReviewReplyWithChanges" />
      <item id = "ReviewRestrictE Chỉnh sửaItem" label = "ReviewRestrictE Chỉnh sửa" imageMso = "ReviewRestrictE Chỉnh sửa" />
      <item id = "ReviewRestrictFormattingItem" label = "ReviewRestrictFormatting" imageMso = "ReviewRestrictFormatting" />
      <item id = "ReviewReviewingPaneItem" label = "ReviewReviewingPane" imageMso = "ReviewReviewingPane" />
      <item id = "ReviewReviewingPaneHorizontalItem" label = "ReviewReviewingPaneHorizontal" imageMso = "ReviewReviewingPaneHorizontal" />
      <item id = "ReviewReviewingPaneMenuItem" label = "ReviewReviewingPaneMenu" imageMso = "ReviewReviewingPaneMenu" />
      <item id = "ReviewReviewingPanePowerPointItem" label = "ReviewReviewingPanePowerPoint" imageMso = "ReviewReviewingPanePowerPoint" />
      <item id = "ReviewReviewingPaneVerticalItem" label = "ReviewReviewingPaneVertical" imageMso = "ReviewReviewingPaneVertical" />
      <item id = "ReviewRevisionAcceptItem" label = "ReviewRevisionAccept" imageMso = "ReviewRevisionAccept" />
      <item id = "ReviewRevisionAcceptMenuItem" label = "ReviewRevisionAcceptMenu" imageMso = "ReviewRevisionAcceptMenu" />
      <item id = "ReviewRevisionRejectItem" label = "ReviewRevisionReject" imageMso = "ReviewRevisionReject" />
      <item id = "ReviewRevisionRejectMenuItem" label = "ReviewRevisionRejectMenu" imageMso = "ReviewRevisionRejectMenu" />
      <item id = "ReviewSendForReviewItem" label = "ReviewSendForReview" imageMso = "ReviewSendForReview" />
      <item id = "ReviewShareWorkbookItem" label = "ReviewShareWorkbook" imageMso = "ReviewShareWorkbook" />
      <item id = "ReviewShowAllCommentsItem" label = "ReviewShowAllComments" imageMso = "ReviewShowAllComments" />
      <item id = "ReviewShowInkItem" label = "ReviewShowInk" imageMso = "ReviewShowInk" />
      <item id = "ReviewShowMarkupMenuItem" label = "ReviewShowMarkupMenu" imageMso = "ReviewShowMarkupMenu" />
      <item id = "ReviewShowOrHideCommentItem" label = "ReviewShowOrHideComment" imageMso = "ReviewShowOrHideComment" />
      <item id = "ReviewShowOrHideMarkupItem" label = "ReviewShowOrHideMarkup" imageMso = "ReviewShowOrHideMarkup" />
      <item id = "ReviewShowSourceDocumentsMenuItem" label = "ReviewShowSourceDocumentsMenu" imageMso = "ReviewShowSourceDocumentsMenu" />
      <item id = "ReviewTrackChangesItem" label = "ReviewTrackChanges" imageMso = "ReviewTrackChanges" />
      <item id = "ReviewTrackChangesMenuItem" label = "ReviewTrackChangesMenu" imageMso = "ReviewTrackChangesMenu" />
      <item id = "ReviewViewChangesInTheSourceDocumentItem" label = "ReviewViewChangesInTheSourceDocument" imageMso = "ReviewViewChangesInTheSourceDocument" />
      <item id = "ReviseContentsItem" label = "ReviseContents" imageMso = "ReviseContents" />
      <item id = "RewindLongItem" label = "RewindLong" imageMso = "RewindLong" />
      <item id = "RewindShortItem" label = "RewindShort" imageMso = "RewindShort" />
      <item id = "RibbonGiveFeedbackItem" label = "RibbonGiveFeedback" imageMso = "RibbonGiveFeedback" />
      <item id = "RichTextItem" label = "RichText" imageMso = "RichText" />
      <item id = "RightArrow2Item" label = "RightArrow2" imageMso = "RightArrow2" />
      <item id = "RightToLeftDocumentItem" label = "RightToLeftDocument" imageMso = "RightToLeftDocument" />
      <item id = "RightToLeftEmbeddingItem" label = "RightToLeftEmbedding" imageMso = "RightToLeftEmbedding" />
      <item id = "RisksItem" label = "Risks" imageMso = "Risks" />
      <item id = "RmsImportanceCheckItem" label = "RmsImportanceCheck" imageMso = "RmsImportanceCheck" />
      <item id = "RmsImportanceUncheckItem" label = "RmsImportanceUncheck" imageMso = "RmsImportanceUncheck" />
      <item id = "RmsInvokeBrowserItem" label = "RmsInvokeBrowser" imageMso = "RmsInvokeBrowser" />
      <item id = "RmsNavigationBarItem" label = "RmsNavigationBar" imageMso = "RmsNavigationBar" />
      <item id = "RmsNavigationBarHomeItem" label = "RmsNavigationBarHome" imageMso = "RmsNavigationBarHome" />
      <item id = "RmsSendBizcardItem" label = "RmsSendBizcard" imageMso = "RmsSendBizcard" />
      <item id = "RmsSendBizcardDesignItem" label = "RmsSendBizcardDesign" imageMso = "RmsSendBizcardDesign" />
      <item id = "RotateLeft2Item" label = "RotateLeft2" imageMso = "RotateLeft2" />
      <item id = "RotateMenuItem" label = "RotateMenu" imageMso = "RotateMenu" />
      <item id = "RotateRight2Item" label = "RotateRight2" imageMso = "RotateRight2" />
      <item id = "RotationToolItem" label = "RotationTool" imageMso = "RotationTool" />
      <item id = "RoutingDirectionDownItem" label = "RoutingDirectionDown" imageMso = "RoutingDirectionDown" />
      <item id = "RoutingDirectionLeftItem" label = "RoutingDirectionLeft" imageMso = "RoutingDirectionLeft" />
      <item id = "RoutingDirectionRightItem" label = "RoutingDirectionRight" imageMso = "RoutingDirectionRight" />
      <item id = "RoutingDirectionUpItem" label = "RoutingDirectionUp" imageMso = "RoutingDirectionUp" />
      <item id = "RoutingSlipItem" label = "RoutingSlip" imageMso = "RoutingSlip" />
      <item id = "RoutingStyleItem" label = "RoutingStyle" imageMso = "RoutingStyle" />
      <item id = "RowHeightItem" label = "RowHeight" imageMso = "RowHeight" />
      <item id = "RssDownloadItem" label = "RssDownload" imageMso = "RssDownload" />
      <item id = "RssDownloadContentItem" label = "RssDownloadContent" imageMso = "RssDownloadContent" />
      <item id = "RssDownloadContentGalleryItem" label = "RssDownloadContentGallery" imageMso = "RssDownloadContentGallery" />
      <item id = "RssShareThisFeedItem" label = "RssShareThisFeed" imageMso = "RssShareThisFeed" />
      <item id = "RssViewArticleItem" label = "RssViewArticle" imageMso = "RssViewArticle" />
      <item id = "RtcJoinExistingSessionItem" label = "RtcJoinExistingSession" imageMso = "RtcJoinExistingSession" />
      <item id = "RtcLeaveSessionItem" label = "RtcLeaveSession" imageMso = "RtcLeaveSession" />
      <item id = "RtcMenuItem" label = "RtcMenu" imageMso = "RtcMenu" />
      <item id = "RtcShareCurrentSessionItem" label = "RtcShareCurrentSession" imageMso = "RtcShareCurrentSession" />
      <item id = "RtcShowDetailsItem" label = "RtcShowDetails" imageMso = "RtcShowDetails" />
      <item id = "RuleLinesCollegeItem" label = "RuleLinesCollege" imageMso = "RuleLinesCollege" />
      <item id = "RuleLinesLargeGridItem" label = "RuleLinesLargeGrid" imageMso = "RuleLinesLargeGrid" />
      <item id = "RuleLinesMediumGridItem" label = "RuleLinesMediumGrid" imageMso = "RuleLinesMediumGrid" />
      <item id = "RuleLinesMenuItem" label = "RuleLinesMenu" imageMso = "RuleLinesMenu" />
      <item id = "RuleLinesNarrowItem" label = "RuleLinesNarrow" imageMso = "RuleLinesNarrow" />
      <item id = "RuleLinesSmallGridItem" label = "RuleLinesSmallGrid" imageMso = "RuleLinesSmallGrid" />
      <item id = "RuleLinesStandardItem" label = "RuleLinesStandard" imageMso = "RuleLinesStandard" />
      <item id = "RuleLinesToggleItem" label = "RuleLinesToggle" imageMso = "RuleLinesToggle" />
      <item id = "RuleLinesVeryLargeGridItem" label = "RuleLinesVeryLargeGrid" imageMso = "RuleLinesVeryLargeGrid" />
      <item id = "RuleLinesWideItem" label = "RuleLinesWide" imageMso = "RuleLinesWide" />
      <item id = "RulerGridConfigItem" label = "RulerGridConfig" imageMso = "RulerGridConfig" />
      <item id = "RulerResetOriginItem" label = "RulerResetOrigin" imageMso = "RulerResetOrigin" />
      <item id = "RulerSetFromSelectionItem" label = "RulerSetFromSelection" imageMso = "RulerSetFromSelection" />
      <item id = "RulerShowHideItem" label = "RulerShowHide" imageMso = "RulerShowHide" />
      <item id = "RulesAndAlertsItem" label = "RulesAndAlerts" imageMso = "RulesAndAlerts" />
      <item id = "RulesFeedbackItem" label = "RulesFeedback" imageMso = "RulesFeedback" />
      <item id = "RulesManagerItem" label = "RulesManager" imageMso = "RulesManager" />
      <item id = "RunAddOnItem" label = "RunAddOn" imageMso = "RunAddOn" />
      <item id = "RunDialogItem" label = "RunDialog" imageMso = "RunDialog" />
      <item id = "RunRulesNowItem" label = "RunRulesNow" imageMso = "RunRulesNow" />
      <item id = "RunThisFormItem" label = "RunThisForm" imageMso = "RunThisForm" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox8" label = "imageMso (S):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "8" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "SItem" label = "S" imageMso = "S" />
      <item id = "SadFaceItem" label = "SadFace" imageMso = "SadFace" />
      <item id = "SampleDiagramsItem" label = "SampleDiagrams" imageMso = "SampleDiagrams" />
      <item id = "SaveAllItem" label = "SaveAll" imageMso = "SaveAll" />
      <item id = "SaveAllSpdItem" label = "SaveAllSpd" imageMso = "SaveAllSpd" />
      <item id = "SaveAndCloseItem" label = "SaveAndClose" imageMso = "SaveAndClose" />
      <item id = "SaveAndCloseConflictViewItem" label = "SaveAndCloseConflictView" imageMso = "SaveAndCloseConflictView" />
      <item id = "SaveAndNewItem" label = "SaveAndNew" imageMso = "SaveAndNew" />
      <item id = "SaveAsAccessTemplateItem" label = "SaveAsAccessTemplate" imageMso = "SaveAsAccessTemplate" />
      <item id = "SaveAsBmpItem" label = "SaveAsBmp" imageMso = "SaveAsBmp" />
      <item id = "SaveAsCalendarItem" label = "SaveAsCalendar" imageMso = "SaveAsCalendar" />
      <item id = "SaveAsCsvItem" label = "SaveAsCsv" imageMso = "SaveAsCsv" />
      <item id = "SaveAsEmfItem" label = "SaveAsEmf" imageMso = "SaveAsEmf" />
      <item id = "SaveAsExcel11AddInItem" label = "SaveAsExcel11AddIn" imageMso = "SaveAsExcel11AddIn" />
      <item id = "SaveAsExcel5Item" label = "SaveAsExcel5" imageMso = "SaveAsExcel5" />
      <item id = "SaveAsExcelAddInItem" label = "SaveAsExcelAddIn" imageMso = "SaveAsExcelAddIn" />
      <item id = "SaveAsExcelTemplateItem" label = "SaveAsExcelTemplate" imageMso = "SaveAsExcelTemplate" />
      <item id = "SaveAsExcelXmlDataItem" label = "SaveAsExcelXmlData" imageMso = "SaveAsExcelXmlData" />
      >
      <item id = "SaveAsFilteredWebPageHtmItem" label = "SaveAsFilteredWebPageHtm" imageMso = "SaveAsFilteredWebPageHtm" />
      <item id = "SaveAsFlatatedItem" label = "SaveAsFlatated" imageMso = "SaveAsFlatated" />
      <item id = "SaveAsGifItem" label = "SaveAsGif" imageMso = "SaveAsGif" />
      <item id = "SaveAsHollowItem" label = "SaveAsHollow" imageMso = "SaveAsHollow" />
      <item id = "SaveAsJpgItem" label = "SaveAsJpg" imageMso = "SaveAsJpg" />
      <item id = "SaveAsNewGroupItem" label = "SaveAsNewGroup" imageMso = "SaveAsNewGroup" />
      <item id = "SaveAsOfficeThemeItem" label = "SaveAsOfficeTheme" imageMso = "SaveAsOfficeTheme" />
      <item id = "SaveAsOne12Item" label = "SaveAsOne12" imageMso = "SaveAsOne12" />
      <item id = "SaveAsOne14Item" label = "SaveAsOne14" imageMso = "SaveAsOne14" />
      <item id = "SaveAsOnePkgItem" label = "SaveAsOnePkg" imageMso = "SaveAsOnePkg" />
      <item id = "SaveAsPDFItem" label = "SaveAsPDF" imageMso = "SaveAsPDF" />
      <item id = "SaveAsPlainTextItem" label = "SaveAsPlainText" imageMso = "SaveAsPlainText" />
      <item id = "SaveAsPngItem" label = "SaveAsPng" imageMso = "SaveAsPng" />
      <item id = "SaveAsPowerPoint11AddInItem" label = "SaveAsPowerPoint11AddIn" imageMso = "SaveAsPowerPoint11AddIn" />
      <item id = "SaveAsPowerPointAddInItem" label = "SaveAsPowerPointAddIn" imageMso = "SaveAsPowerPointAddIn" />
      <item id = "SaveAsPowerPointPotxItem" label = "SaveAsPowerPointPotx" imageMso = "SaveAsPowerPointPotx" />
      <item id = "SaveAsPowerPointXmlItem" label = "SaveAsPowerPointXml" imageMso = "SaveAsPowerPointXml" />
      <item id = "SaveAsPrnItem" label = "SaveAsPrn" imageMso = "SaveAsPrn" />
      <item id = "SaveAsProject14Item" label = "SaveAsProject14" imageMso = "SaveAsProject14" />
      <item id = "SaveAsProject2000To2003Item" label = "SaveAsProject2000To2003" imageMso = "SaveAsProject2000To2003" />
      <item id = "SaveAsProject2007Item" label = "SaveAsProject2007" imageMso = "SaveAsProject2007" />
      <item id = "SaveAsProjectTemplate14Item" label = "SaveAsProjectTemplate14" imageMso = "SaveAsProjectTemplate14" />
      <item id = "SaveAsProjectTemplate2007Item" label = "SaveAsProjectTemplate2007" imageMso = "SaveAsProjectTemplate2007" />
      <item id = "SaveAsProjectXmlDataItem" label = "SaveAsProjectXmlData" imageMso = "SaveAsProjectXmlData" />
      <item id = "SaveAsPubItem" label = "SaveAsPub" imageMso = "SaveAsPub" />
      <item id = "SaveAsPub10Item" label = "SaveAsPub10" imageMso = "SaveAsPub10" />
      <item id = "SaveAsPub2000Item" label = "SaveAsPub2000" imageMso = "SaveAsPub2000" />
      <item id = "SaveAsPub98Item" label = "SaveAsPub98" imageMso = "SaveAsPub98" />
      <item id = "SaveAsPubTemplateItem" label = "SaveAsPubTemplate" imageMso = "SaveAsPubTemplate" />
      <item id = "SaveAsQueryItem" label = "SaveAsQuery" imageMso = "SaveAsQuery" />
      <item id = "SaveAsRichTextItem" label = "SaveAsRichText" imageMso = "SaveAsRichText" />
      <item id = "SaveAsRichTextOutlineItem" label = "SaveAsRichTextOutline" imageMso = "SaveAsRichTextOutline" />
      <item id = "SaveAsShowItem" label = "SaveAsShow" imageMso = "SaveAsShow" />
      <item id = "SaveAsSvgItem" label = "SaveAsSvg" imageMso = "SaveAsSvg" />
      <item id = "SaveAsTemplateItem" label = "SaveAsTemplate" imageMso = "SaveAsTemplate" />
      <item id = "SaveAsTiffItem" label = "SaveAsTiff" imageMso = "SaveAsTiff" />
      <item id = "SaveAsWebPageHtmItem" label = "SaveAsWebPageHtm" imageMso = "SaveAsWebPageHtm" />
      <item id = "SaveAsWord11XmlItem" label = "SaveAsWord11Xml" imageMso = "SaveAsWord11Xml" />
      <item id = "SaveAsWordXmlItem" label = "SaveAsWordXml" imageMso = "SaveAsWordXml" />
      <item id = "SaveAsXPSItem" label = "SaveAsXPS" imageMso = "SaveAsXPS" />
      <item id = "SaveAttachAsItem" label = "SaveAttachAs" imageMso = "SaveAttachAs" />
      <item id = "SaveAttachmentsItem" label = "SaveAttachments" imageMso = "SaveAttachments" />
      <item id = "SaveBusinessDataCatalogModelItem" label = "SaveBusinessDataCatalogModel" imageMso = "SaveBusinessDataCatalogModel" />
      <item id = "SaveCurrentViewAsNewItem" label = "SaveCurrentViewAsNew" imageMso = "SaveCurrentViewAsNew" />
      <item id = "SaveDatabaseObjectTaskItem" label = "SaveDatabaseObjectTask" imageMso = "SaveDatabaseObjectTask" />
      <item id = "SaveDocumentTaskItem" label = "SaveDocumentTask" imageMso = "SaveDocumentTask" />
      <item id = "SaveForSharingItem" label = "SaveForSharing" imageMso = "SaveForSharing" />
      <item id = "SaveFrameItem" label = "SaveFrame" imageMso = "SaveFrame" />
      <item id = "SaveFrameAsItem" label = "SaveFrameAs" imageMso = "SaveFrameAs" />
      <item id = "SaveHollowItem" label = "SaveHollow" imageMso = "SaveHollow" />
      <item id = "SaveInvitationFileItem" label = "SaveInvitationFile" imageMso = "SaveInvitationFile" />
      <item id = "SaveItemItem" label = "SaveItem" imageMso = "SaveItem" />
      <item id = "SaveObjectAsItem" label = "SaveObjectAs" imageMso = "SaveObjectAs" />
      <item id = "SavePresentationTaskItem" label = "SavePresentationTask" imageMso = "SavePresentationTask" />
      <item id = "SavePublicationTaskItem" label = "SavePublicationTask" imageMso = "SavePublicationTask" />
      <item id = "SaveResultsToDatabaseItem" label = "SaveResultsToDatabase" imageMso = "SaveResultsToDatabase" />
      <item id = "SaveResultsToFileItem" label = "SaveResultsToFile" imageMso = "SaveResultsToFile" />
      <item id = "SaveSearchAsSmartFolderItem" label = "SaveSearchAsSmartFolder" imageMso = "SaveSearchAsSmartFolder" />
      <item id = "SaveSelectionToAutoTextGalleryItem" label = "SaveSelectionToAutoTextGallery" imageMso = "SaveSelectionToAutoTextGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToCoverPageGalleryItem" label = "SaveSelectionToCoverPageGallery" imageMso = "SaveSelectionToCoverPageGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToEquationGalleryItem" label = "SaveSelectionToEquationGallery" imageMso = "SaveSelectionToEquationGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToFooterGalleryItem" label = "SaveSelectionToFooterGallery" imageMso = "SaveSelectionToFooterGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToHeaderGalleryItem" label = "SaveSelectionToHeaderGallery" imageMso = "SaveSelectionToHeaderGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToPageNumberBottomItem" label = "SaveSelectionToPageNumberBottom" imageMso = "SaveSelectionToPageNumberBottom" />
      <item id = "SaveSelectionToPageNumberGalleryItem" label = "SaveSelectionToPageNumberGallery" imageMso = "SaveSelectionToPageNumberGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToPageNumberMarginItem" label = "SaveSelectionToPageNumberMargin" imageMso = "SaveSelectionToPageNumberMargin" />
      <item id = "SaveSelectionToPageNumberTopItem" label = "SaveSelectionToPageNumberTop" imageMso = "SaveSelectionToPageNumberTop" />
      <item id = "SaveSelectionToQuickPartGalleryItem" label = "SaveSelectionToQuickPartGallery" imageMso = "SaveSelectionToQuickPartGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToQuickTablesGalleryItem" label = "SaveSelectionToQuickTablesGallery" imageMso = "SaveSelectionToQuickTablesGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToTableOfContentsGalleryItem" label = "SaveSelectionToTableOfContentsGallery" imageMso = "SaveSelectionToTableOfContentsGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToTextBoxGalleryItem" label = "SaveSelectionToTextBoxGallery" imageMso = "SaveSelectionToTextBoxGallery" />
      <item id = "SaveSelectionToWaterMarkGalleryItem" label = "SaveSelectionToWaterMarkGallery" imageMso = "SaveSelectionToWaterMarkGallery" />
      <item id = "SaveSentItemOtherFolderItem" label = "SaveSentItemOtherFolder" imageMso = "SaveSentItemOtherFolder" />
      <item id = "SaveSentItemRecentlyUsedFolderItem" label = "SaveSentItemRecentlyUsedFolder" imageMso = "SaveSentItemRecentlyUsedFolder" />
      <item id = "SaveSentItemsMenuItem" label = "SaveSentItemsMenu" imageMso = "SaveSentItemsMenu" />
      <item id = "SaveShortcutToDesktopItem" label = "SaveShortcutToDesktop" imageMso = "SaveShortcutToDesktop" />
      <item id = "SaveSiteAsTemplateItem" label = "SaveSiteAsTemplate" imageMso = "SaveSiteAsTemplate" />
      <item id = "SaveSubsiteAsTemplateItem" label = "SaveSubsiteAsTemplate" imageMso = "SaveSubsiteAsTemplate" />
      <item id = "SaveTaskOrderItem" label = "SaveTaskOrder" imageMso = "SaveTaskOrder" />
      <item id = "SaveToGrooveTaskItem" label = "SaveToGrooveTask" imageMso = "SaveToGrooveTask" />
      <item id = "SaveToOfficeLiveTaskItem" label = "SaveToOfficeLiveTask" imageMso = "SaveToOfficeLiveTask" />
      <item id = "SaveToolAsTemplateItem" label = "SaveToolAsTemplate" imageMso = "SaveToolAsTemplate" />
      <item id = "SaveToSharePointTaskItem" label = "SaveToSharePointTask" imageMso = "SaveToSharePointTask" />
      <item id = "SaveWebPartToDiskItem" label = "SaveWebPartToDisk" imageMso = "SaveWebPartToDisk" />
      <item id = "SaveWebPartToSiteCatalogItem" label = "SaveWebPartToSiteCatalog" imageMso = "SaveWebPartToSiteCatalog" />
      <item id = "SaveWorkbookTaskItem" label = "SaveWorkbookTask" imageMso = "SaveWorkbookTask" />
      <item id = "SaveWorkflowAsTemplateItem" label = "SaveWorkflowAsTemplate" imageMso = "SaveWorkflowAsTemplate" />
      <item id = "SaveWorkspaceAsTemplateItem" label = "SaveWorkspaceAsTemplate" imageMso = "SaveWorkspaceAsTemplate" />
      <item id = "ScheduleItem" label = "Schedule" imageMso = "Schedule" />
      <item id = "SchedisedTaskInsertItem" label = "SchedisedTaskInsert" imageMso = "SchedisedTaskInsert" />
      <item id = "ScheduleTrackingFormItem" label = "ScheduleTrackingForm" imageMso = "ScheduleTrackingForm" />
      <item id = "ScheduleViewItem" label = "ScheduleView" imageMso = "ScheduleView" />
      <item id = "SchedulingEngineGiveFeedbackItem" label = "SchedulingEngineGiveFeedback" imageMso = "SchedulingEngineGiveFeedback" />
      <item id = "SchemeColorsGalleryItem" label = "SchemeColorsGallery" imageMso = "SchemeColorsGallery" />
      <item id = "SchemeFontsGalleryItem" label = "SchemeFontsGallery" imageMso = "SchemeFontsGallery" />
      <item id = "ScreenClippingItem" label = "ScreenClipping" imageMso = "ScreenClipping" />
      <item id = "ScreenNavigatorBackItem" label = "ScreenNavigatorBack" imageMso = "ScreenNavigatorBack" />
      <item id = "ScreenNavigatorBackMenuItem" label = "ScreenNavigatorBackMenu" imageMso = "ScreenNavigatorBackMenu" />
      <item id = "ScreenNavigatorForwardItem" label = "ScreenNavigatorForward" imageMso = "ScreenNavigatorForward" />
      <item id = "ScreenNavigatorForwardMenuItem" label = "ScreenNavigatorForwardMenu" imageMso = "ScreenNavigatorForwardMenu" />
      <item id = "ScreenshotInsertGalleryItem" label = "ScreenshotInsertGallery" imageMso = "ScreenshotInsertGallery" />
      <item id = "ScriptDebuggerItem" label = "ScriptDebugger" imageMso = "ScriptDebugger" />
      <item id = "ScrollingRegionItem" label = "ScrollingRegion" imageMso = "ScrollingRegion" />
      <item id = "SearchCalendarsOnlineItem" label = "SearchCalendarsOnline" imageMso = "SearchCalendarsOnline" />
      <item id = "SearchDowncopeToFolderItem" label = "SearchDowncopeToFolder" imageMso = "SearchDowncopeToFolder" />
      <item id = "SearchFormFieldsItem" label = "SearchFormFields" imageMso = "SearchFormFields" />
      <item id = "SearchLibrariesItem" label = "SearchLibraries" imageMso = "SearchLibraries" />
      <item id = "SearchOtherLocationsMenuItem" label = "SearchOtherLocationsMenu" imageMso = "SearchOtherLocationsMenu" />
      <item id = "SearchStoresToSearchGalleryItem" label = "SearchStoresToSearchGallery" imageMso = "SearchStoresToSearchGallery" />
      <item id = "SearchToolsItem" label = "SearchTools" imageMso = "SearchTools" />
      <item id = "SearchUIItem" label = "SearchUI" imageMso = "SearchUI" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllCalendarItemsItem" label = "SearchUpscopeToAllCalendarItems" imageMso = "SearchUpscopeToAllCalendarItems" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllContactItemsItem" label = "SearchUpscopeToAllContactItems" imageMso = "SearchUpscopeToAllContactItems" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllItemsOfTypeItem" label = "SearchUpscopeToAllItemsOfType" imageMso = "SearchUpscopeToAllItemsOfType" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllItemTypesItem" label = "SearchUpscopeToAllItemTypes" imageMso = "SearchUpscopeToAllItemTypes" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllJournalItemsItem" label = "SearchUpscopeToAllJournalItems" imageMso = "SearchUpscopeToAllJournalItems" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllNoteItemsItem" label = "SearchUpscopeToAllNoteItems" imageMso = "SearchUpscopeToAllNoteItems" />
      <item id = "SearchUpscopeToAllTaskItemsItem" label = "SearchUpscopeToAllTaskItems" imageMso = "SearchUpscopeToAllTaskItems" />
      <item id = "SearchUpscopeToSubfoldersItem" label = "SearchUpscopeToSubfolders" imageMso = "SearchUpscopeToSubfolders" />
      <item id = "SectionCollapseAllItem" label = "SectionCollapseAll" imageMso = "SectionCollapseAll" />
      <item id = "SectionExpandAllItem" label = "SectionExpandAll" imageMso = "SectionExpandAll" />
      <item id = "SectionMenuItem" label = "SectionMenu" imageMso = "SectionMenu" />
      <item id = "SectionMergeWithPreviousItem" label = "SectionMergeWithPrevious" imageMso = "SectionMergeWithPrevious" />
      <item id = "SectionRemoveAllItem" label = "SectionRemoveAll" imageMso = "SectionRemoveAll" />
      <item id = "SectionRenameItem" label = "SectionRename" imageMso = "SectionRename" />
      <item id = "SectionSaveAsItem" label = "SectionSaveAs" imageMso = "SectionSaveAs" />
      <item id = "SelectAllItem" label = "SelectAll" imageMso = "SelectAll" />
      <item id = "SelectAllAccessItem" label = "SelectAllAccess" imageMso = "SelectAllAccess" />
      <item id = "SelectAllAttachItem" label = "SelectAllAttach" imageMso = "SelectAllAttach" />
      <item id = "SelectAllRecordsItem" label = "SelectAllRecords" imageMso = "SelectAllRecords" />
      <item id = "SelectBeginningItem" label = "SelectBeginning" imageMso = "SelectBeginning" />
      <item id = "SelectCellDownItem" label = "SelectCellDown" imageMso = "SelectCellDown" />
      <item id = "SelectCellNextItem" label = "SelectCellNext" imageMso = "SelectCellNext" />
      <item id = "SelectCellPreviousItem" label = "SelectCellPrevious" imageMso = "SelectCellPrevious" />
      <item id = "SelectCellUpItem" label = "SelectCellUp" imageMso = "SelectCellUp" />
      <item id = "SelectColumnItem" label = "SelectColumn" imageMso = "SelectColumn" />
      <item id = "SelectContentsItem" label = "SelectContents" imageMso = "SelectContents" />
      <item id = "SelectCurrentRegionItem" label = "SelectCurrentRegion" imageMso = "SelectCurrentRegion" />
      <item id = "SelectedColorItem" label = "SelectedColor" imageMso = "SelectedColor" />
      <item id = "SelectedForeColorItem" label = "SelectedForeColor" imageMso = "SelectedForeColor" />
      <item id = "SelectEndItem" label = "SelectEnd" imageMso = "SelectEnd" />
      <item id = "SelectEntitiesItem" label = "SelectEntities" imageMso = "SelectEntities" />
      <item id = "SelectionExtendItem" label = "SelectionExtend" imageMso = "SelectionExtend" />
      <item id = "SelectionPaneItem" label = "SelectionPane" imageMso = "SelectionPane" />
      <item id = "SelectionPaneHiddenItem" label = "SelectionPaneHidden" imageMso = "SelectionPaneHidden" />
      <item id = "SelectionPropertiesItem" label = "SelectionProperties" imageMso = "SelectionProperties" />
      <item id = "SelectLayoutItem" label = "SelectLayout" imageMso = "SelectLayout" />
      <item id = "SelectMenuItem" label = "SelectMenu" imageMso = "SelectMenu" />
      <item id = "SelectMenuAccessItem" label = "SelectMenuAccess" imageMso = "SelectMenuAccess" />
      <item id = "SelectMenuExcelItem" label = "SelectMenuExcel" imageMso = "SelectMenuExcel" />
      <item id = "SelectObjectsItem" label = "SelectObjects" imageMso = "SelectObjects" />
      <item id = "SelectParentContainerItem" label = "SelectParentContainer" imageMso = "SelectParentContainer" />
      <item id = "SelectRecordItem" label = "SelectRecord" imageMso = "SelectRecord" />
      <item id = "SelectResourceCellItem" label = "SelectResourceCell" imageMso = "SelectResourceCell" />
      <item id = "SelectResourceColumnItem" label = "SelectResourceColumn" imageMso = "SelectResourceColumn" />
      <item id = "SelectResourceFieldItem" label = "SelectResourceField" imageMso = "SelectResourceField" />
      <item id = "SelectRowItem " label = "SelectRow" imageMso = "SelectRow" />
      <item id = "SelectRowEndItem" label = "SelectRowEnd" imageMso = "SelectRowEnd" />
      <item id = "SelectRowStartItem" label = "SelectRowStart" imageMso = "SelectRowStart" />
      <item id = "SelectSheetItem" label = "SelectSheet" imageMso = "SelectSheet" />
      <item id = "SelectTagItem" label = "SelectTag" imageMso = "SelectTag" />
      <item id = "SelectTaskCellItem" label = "SelectTaskCell" imageMso = "SelectTaskCell" />
      <item id = "SelectTaskColumnItem" label = "SelectTaskColumn" imageMso = "SelectTaskColumn" />
      <item id = "SelectTimescaleRangeItem" label = "SelectTimescaleRange" imageMso = "SelectTimescaleRange" />
      <item id = "SelectWholeLayoutItem" label = "SelectWholeLayout" imageMso = "SelectWholeLayout" />
      <item id = "SendAgainItem" label = "SendAgain" imageMso = "SendAgain" />
      <item id = "SendAllItem" label = "SendAll" imageMso = "SendAll" />
      <item id = "SendAsAttachmentToMailRecipientItem" label = "SendAsAttachmentToMailRecipient" imageMso = "SendAsAttachmentToMailRecipient" />
      <item id = "SendAsLinkItem" label = "SendAsLink" imageMso = "SendAsLink" />
      <item id = "SendCalendarItem" label = "SendCalendar" imageMso = "SendCalendar" />
      <item id = "SendCalendarViaEmailItem" label = "SendCalendarViaEmail" imageMso = "SendCalendarViaEmail" />
      <item id = "SendContactMenuItem" label = "SendContactMenu" imageMso = "SendContactMenu" />
      <item id = "SendCopyCheckNamesItem" label = "SendCopyCheckNames" imageMso = "SendCopyCheckNames" />
      <item id = "SendCopyFlagItem" label = "SendCopyFlag" imageMso = "SendCopyFlag" />
      <item id = "SendCopyOptionsItem" label = "SendCopyOptions" imageMso = "SendCopyOptions" />
      <item id = "SendCopySelectNamesItem" label = "SendCopySelectNames" imageMso = "SendCopySelectNames" />
      <item id = "SendCopySendNowItem" label = "SendCopySendNow" imageMso = "SendCopySendNow" />
      <item id = "SendCopySendToMailRecipientItem" label = "SendCopySendToMailRecipient" imageMso = "SendCopySendToMailRecipient" />
      <item id = "SendDefaultItem" label = "SendDefault" imageMso = "SendDefault" />
      <item id = "SendEmailToMembersItem" label = "SendEmailToMembers" imageMso = "SendEmailToMembers" />
      <item id = "SendGrooveMessageItem" label = "SendGrooveMessage" imageMso = "SendGrooveMessage" />
      <item id = "SendItemItem" label = "SendItem" imageMso = "SendItem" />
      <item id = "SendMessageMenuItem" label = "SendMessageMenu" imageMso = "SendMessageMenu" />
      <item id = "SendNotesAsAttachmentItem" label = "SendNotesAsAttachment" imageMso = "SendNotesAsAttachment" />
      <item id = "SendReceiveAllItem" label = "SendReceiveAll" imageMso = "SendReceiveAll" />
      <item id = "SendReceiveMenuItem" label = "SendReceiveMenu" imageMso = "SendReceiveMenu" />
      <item id = "SendStatusReportItem" label = "SendStatusReport" imageMso = "SendStatusReport" />
      <item id = "SendToMasterPageItem" label = "SendToMasterPage" imageMso = "SendToMasterPage" />
      <item id = "SendToMenuItem" label = "SendToMenu" imageMso = "SendToMenu" />
      <item id = "SendUpdateItem" label = "SendUpdate" imageMso = "SendUpdate" />
      <item id = "SendWebPageByEmailItem" label = "SendWebPageByEmail" imageMso = "SendWebPageByEmail" />
      <item id = "ServerConnectionItem" label = "ServerConnection" imageMso = "ServerConnection" />
      <item id = "ServerFilterApplyItem" label = "ServerFilterApply" imageMso = "ServerFilterApply" />
      <item id = "ServerFilterByFormItem" label = "ServerFilterByForm" imageMso = "ServerFilterByForm" />
      <item id = "ServerPropertiesItem" label = "ServerProperties" imageMso = "ServerProperties" />
      <item id = "ServerRestoreSqlDatabaseItem" label = "ServerRestoreSqlDatabase" imageMso = "ServerRestoreSqlDatabase" />
      <item id = "SetAlertsForWorkspaceItem" label = "SetAlertsForWorkspace" imageMso = "SetAlertsForWorkspace" />
      <item id = "SetAlertsMenuItem" label = "SetAlertsMenu" imageMso = "SetAlertsMenu" />
      <item id = "SetAsCustomMasterPageItem" label = "SetAsCustomMasterPage" imageMso = "SetAsCustomMasterPage" />
      <item id = "SetAsDefaultItem" label = "SetAsDefault" imageMso = "SetAsDefault" />
      <item id = "SetAsDefaultMasterPageItem" label = "SetAsDefaultMasterPage" imageMso = "SetAsDefaultMasterPage" />
      <item id = "SetBackgroundImageItem" label = "SetBackgroundImage" imageMso = "SetBackgroundImage" />
      <item id = "SetBaselineMenuItem" label = "SetBaselineMenu" imageMso = "SetBaselineMenu" />
      <item id = "SetDatabasePasswordItem" label = "SetDatabasePassword" imageMso = "SetDatabasePassword" />
      <item id = "SetDataTypeLabelItem" label = "SetDataTypeLabel" imageMso = "SetDataTypeLabel" />
      <item id = "SetFieldAsTitleItem" label = "SetFieldAsTitle" imageMso = "SetFieldAsTitle" />
      <item id = "SetHomePageItem" label = "SetHomePage" imageMso = "SetHomePage" />
      <item id = "SetLanguageItem" label = "SetLanguage" imageMso = "SetLanguage" />
      <item id = "SetPertWeightsItem" label = "SetPertWeights" imageMso = "SetPertWeights" />
      <item id = "SetRolesItem" label = "SetRoles" imageMso = "SetRoles" />
      <item id = "SetSplitSizeItem" label = "SetSplitSize" imageMso = "SetSplitSize" />
      <item id = "SetStartPageItem" label = "SetStartPage" imageMso = "SetStartPage" />
      <item id = "SetupClassicOfflineItem" label = "SetupClassicOffline" imageMso = "SetupClassicOffline" />
      <item id = "ShadingColorPickerItem" label = "ShadingColorPicker" imageMso = "ShadingColorPicker" />
      <item id = "ShadingColorsMoreColorsDialogItem" label = "ShadingColorsMoreColorsDialog" imageMso = "ShadingColorsMoreColorsDialog" />
      <item id = "ShadowItem" label = "Shadow" imageMso = "Shadow" />
      <item id = "ShadowColorPickerClassicItem" label = "ShadowColorPickerClassic" imageMso = "ShadowColorPickerClassic" />
      <item id = "ShadowNudgeDownClassicItem" label = "ShadowNudgeDownClassic" imageMso = "ShadowNudgeDownClassic" />
      <item id = "ShadowNudgeLeftClassicItem" label = "ShadowNudgeLeftClassic" imageMso = "ShadowNudgeLeftClassic" />
      <item id = "ShadowNudgeRightClassicItem" label = "ShadowNudgeRightClassic" imageMso = "ShadowNudgeRightClassic" />
      <item id = "ShadowNudgeUpClassicItem" label = "ShadowNudgeUpClassic" imageMso = "ShadowNudgeUpClassic" />
      <item id = "ShadowOnOrOffClassicItem" label = "ShadowOnOrOffClassic" imageMso = "ShadowOnOrOffClassic" />
      <item id = "ShadowOptionsDialogItem" label = "ShadowOptionsDialog" imageMso = "ShadowOptionsDialog" />
      <item id = "ShadowStyleItem" label = "ShadowStyle" imageMso = "ShadowStyle" />
      <item id = "ShadowStyleGalleryClassicItem" label = "ShadowStyleGalleryClassic" imageMso = "ShadowStyleGalleryClassic" />
      <item id = "ShapeActionsItem" label = "ShapeActions" imageMso = "ShapeActions" />
      <item id = "ShapeArcItem" label = "ShapeArc" imageMso = "ShapeArc" />
      <item id = "ShapeBasicsHelpItem" label = "ShapeBasicsHelp" imageMso = "ShapeBasicsHelp" />
      <item id = "ShapeBehaviorItem" label = "ShapeBehavior" imageMso = "ShapeBehavior" />
      <item id = "ShapeChangeShapeGalleryItem" label = "ShapeChangeShapeGallery" imageMso = "ShapeChangeShapeGallery" />
      <item id = "ShapeCloudItem" label = "ShapeCloud" imageMso = "ShapeCloud" />
      <item id = "ShapeColorAndThicknessItem" label = "ShapeColorAndThickness" imageMso = "ShapeColorAndThickness" />
      <item id = "ShapeConnectorStyleCurvedItem" label = "ShapeConnectorStyleCurved" imageMso = "ShapeConnectorStyleCurved" />
      <item id = "ShapeConnectorStyleElbowItem" label = "ShapeConnectorStyleElbow" imageMso = "ShapeConnectorStyleElbow" />
      <item id = "ShapeConnectorStyleMenuItem" label = "ShapeConnectorStyleMenu" imageMso = "ShapeConnectorStyleMenu" />
      <item id = "ShapeConnectorStyleStraightItem" label = "ShapeConnectorStyleStraight" imageMso = "ShapeConnectorStyleStraight" />
      <item id = "ShapeConvertToFreeformItem" label = "ShapeConvertToFreeform" imageMso = "ShapeConvertToFreeform" />
      <item id = "ShapeCurveItem" label = "ShapeCurve" imageMso = "ShapeCurve" />
      <item id = "ShapeDataItem" label = "ShapeData" imageMso = "ShapeData" />
      <item id = "ShapeDonutItem" label = "ShapeDonut" imageMso = "ShapeDonut" />
      <item id = "ShapeDoubleClickItem" label = "ShapeDoubleClick" imageMso = "ShapeDoubleClick" />
      <item id = "ShapeDownArrowItem" label = "ShapeDownArrow" imageMso = "ShapeDownArrow" />
      <item id = "ShapeEffectsMenuItem" label = "ShapeEffectsMenu" imageMso = "ShapeEffectsMenu" />
      <item id = "ShapeElbowConnectorItem" label = "ShapeElbowConnector" imageMso = "ShapeElbowConnector" />
      <item id = "ShapeElbowConnectorArrowItem" label = "ShapeElbowConnectorArrow" imageMso = "ShapeElbowConnectorArrow" />
      <item id = "ShapeExtensionsItem" label = "ShapeExtensions" imageMso = "ShapeExtensions" />
      <item id = "ShapeFillColorPickerItem" label = "ShapeFillColorPicker" imageMso = "ShapeFillColorPicker" />
      <item id = "ShapeFillColorPickerClassicItem" label = "ShapeFillColorPickerClassic" imageMso = "ShapeFillColorPickerClassic" />
      <item id = "ShapeFillEffectMoreTexturesDialogClassicItem" label = "ShapeFillEffectMoreTexturesDialogClassic" imageMso = "ShapeFillEffectMoreTexturesDialogClassic" />
      <item id = "ShapeFillGradientGalleryClassicItem" label = "ShapeFillGradientGalleryClassic" imageMso = "ShapeFillGradientGalleryClassic" />
      <item id = "ShapeFillMoreGradientsDialogItem" label = "ShapeFillMoreGradientsDialog" imageMso = "ShapeFillMoreGradientsDialog" />
      <item id = "ShapeFillTextureGalleryItem" label = "ShapeFillTextureGallery" imageMso = "ShapeFillTextureGallery" />
      <item id = "ShapeFreeformItem" label = "ShapeFreeform" imageMso = "ShapeFreeform" />
      <item id = "ShapeHeartItem" label = "ShapeHeart" imageMso = "ShapeHeart" />
      <item id = "ShapeHeightItem" label = "ShapeHeight" imageMso = "ShapeHeight" />
      <item id = "ShapeHelpItem" label = "ShapeHelp" imageMso = "ShapeHelp" />
      <item id = "ShapeIsoscelesTriangleItem" label = "ShapeIsoscelesTriangle" imageMso = "ShapeIsoscelesTriangle" />
      <item id = "ShapeLeftArrowItem" label = "ShapeLeftArrow" imageMso = "ShapeLeftArrow" />
      <item id = "ShapeLeftBraceItem" label = "ShapeLeftBrace" imageMso = "ShapeLeftBrace" />
      <item id = "ShapeLightningBoltItem" label = "ShapeLightningBolt" imageMso = "ShapeLightningBolt" />
      <item id = "ShapeOutlineColorPickerItem" label = "ShapeOutlineColorPicker" imageMso = "ShapeOutlineColorPicker" />
      <item id = "ShapeOvalItem" label = "ShapeOval" imageMso = "ShapeOval" />
      <item id = "ShapeQuickStylesHomeItem" label = "ShapeQuickStylesHome" imageMso = "ShapeQuickStylesHome" />
      <item id = "ShapeRectangleItem" label = "ShapeRectangle" imageMso = "ShapeRectangle" />
      <item id = "ShapeRerouteConnectorsItem" label = "ShapeRerouteConnectors" imageMso = "ShapeRerouteConnectors" />
      <item id = "ShapeRightArrowItem" label = "ShapeRightArrow" imageMso = "ShapeRightArrow" />
      <item id = "ShapeRightBraceItem" label = "ShapeRightBrace" imageMso = "ShapeRightBrace" />
      <item id = "ShapeRoundsRectangleItem" label = "ShapeRoundsRectangle" imageMso = "ShapeRoundsRectangle" />
      <item id = "ShapeRoundsRectangularCalloutItem" label = "ShapeRoundsRectangularCallout" imageMso = "ShapeRoundsRectangularCallout" />
      <item id = "ShapeScripbleItem" label = "ShapeScripble" imageMso = "ShapeScripble" />
      <item id = "ShapesDuplicateItem" label = "ShapesDuplicate" imageMso = "ShapesDuplicate" />
      <item id = "ShapeSeal16Item" label = "ShapeSeal16" imageMso = "ShapeSeal16" />
      <item id = "ShapeSeal24Item" label = "ShapeSeal24" imageMso = "ShapeSeal24" />
      <item id = "ShapeSeal8Item" label = "ShapeSeal8" imageMso = "ShapeSeal8" />
      <item id = "ShapeSheetChangeRowTypeItem" label = "ShapeSheetChangeRowType" imageMso = "ShapeSheetChangeRowType" />
      <item id = "ShapeSheetCloseItem" label = "ShapeSheetClose" imageMso = "ShapeSheetClose" />
      <item id = "ShapeSheetDeleteRowItem" label = "ShapeSheetDeleteRow" imageMso = "ShapeSheetDeleteRow" />
      <item id = "ShapeSheetDeleteSectionItem" label = "ShapeSheetDeleteSection" imageMso = "ShapeSheetDeleteSection" />
      <item id = "ShapeSheetEditFormulaItem" label = "ShapeSheetEditFormula" imageMso = "ShapeSheetEditFormula" />
      <item id = "ShapeSheetExpandRowItem" label = "ShapeSheetExpandRow" imageMso = "ShapeSheetExpandRow" />
      <item id = "ShapeSheetFormulaItem" label = "ShapeSheetFormula" imageMso = "ShapeSheetFormula" />
      <item id = "ShapeSheetInsertRowItem" label = "ShapeSheetInsertRow" imageMso = "ShapeSheetInsertRow" />
      <item id = "ShapeSheetInsertRowAfterItem" label = "ShapeSheetInsertRowAfter" imageMso = "ShapeSheetInsertRowAfter" />
      <item id = "ShapeSheetShapeActionItem" label = "ShapeSheetShapeAction" imageMso = "ShapeSheetShapeAction" />
      <item id = "ShapeSheetShowFormulasItem" label = "ShapeSheetShowFormulas" imageMso = "ShapeSheetShowFormulas" />
      <item id = "ShapeSheetShowSectionItem" label = "ShapeSheetShowSection" imageMso = "ShapeSheetShowSection" />
      <item id = "ShapeSheetShowValuesItem" label = "ShapeSheetShowValues" imageMso = "ShapeSheetShowValues" />
      <item id = "ShapesInsertGalleryItem" label = "ShapesInsertGallery" imageMso = "ShapesInsertGallery" />
      <item id = "ShapeSmileyFaceItem" label = "ShapeSmileyFace" imageMso = "ShapeSmileyFace" />
      <item id = "ShapesMoreShapesItem" label = "ShapesMoreShapes" imageMso = "ShapesMoreShapes" />
      <item id = "ShapeStarItem" label = "ShapeStar" imageMso = "ShapeStar" />
      <item id = "ShapeStraightConnectorItem" label = "ShapeStraightConnector" imageMso = "ShapeStraightConnector" />
      <item id = "ShapeStraightConnectorArrowItem" label = "ShapeStraightConnectorArrow" imageMso = "ShapeStraightConnectorArrow" />
      <item id = "ShapeStudioItem" label = "ShapeStudio" imageMso = "ShapeStudio" />
      <item id = "ShapeStylesItem" label = "ShapeStyles" imageMso = "ShapeStyles" />
      <item id = "ShapeStylesGalleryItem" label = "ShapeStylesGallery" imageMso = "ShapeStylesGallery" />
      <item id = "ShapeStylesGalleryClassicItem" label = "ShapeStylesGalleryClassic" imageMso = "ShapeStylesGalleryClassic" />
      <item id = "ShapesWindowItem" label = "ShapesWindow" imageMso = "ShapesWindow" />
      <item id = "ShapeTransparencyItem" label = "ShapeTransparency" imageMso = "ShapeTransparency" />
      <item id = "ShapeUpArrowItem" label = "ShapeUpArrow" imageMso = "ShapeUpArrow" />
      <item id = "ShapeWidthItem" label = "ShapeWidth" imageMso = "ShapeWidth" />
      <item id = "ShareCalendarItem" label = "ShareCalendar" imageMso = "ShareCalendar" />
      <item id = "ShareCalendarFolderItem" label = "ShareCalendarFolder" imageMso = "ShareCalendarFolder" />
      <item id = "ShareContactsFolderItem" label = "ShareContactsFolder" imageMso = "ShareContactsFolder" />
      <item id = "SharedBorderPropertiesItem" label = "SharedBorderProperties" imageMso = "SharedBorderProperties" />
      <item id = "SharedImageGalleryItem" label = "SharedImageGallery" imageMso = "SharedImageGallery" />
      <item id = "ShareFolderItem" label = "ShareFolder" imageMso = "ShareFolder" />
      <item id = "ShareJournalFolderItem" label = "ShareJournalFolder" imageMso = "ShareJournalFolder" />
      <item id = "ShareMailFolderItem" label = "ShareMailFolder" imageMso = "ShareMailFolder" />
      <item id = "ShareNotebookOnWebItem" label = "ShareNotebookOnWeb" imageMso = "ShareNotebookOnWeb" />
      <item id = "ShareNotesFolderItem" label = "ShareNotesFolder" imageMso = "ShareNotesFolder" />
      <item id = "SharePointListsDiscardAllChangesItem" label = "SharePointListsDiscardAllChanges" imageMso = "SharePointListsDiscardAllChanges" />
      <item id = "SharePointListsDiscardAllChangesAndRefreshItem" label = "SharePointListsDiscardAllChangesAndRefresh" imageMso = "SharePointListsDiscardAllChangesAndRefresh" />
      <item id = "SharePointListsDiscardChangesMenuItem" label = "SharePointListsDiscardChangesMenu" imageMso = "SharePointListsDiscardChangesMenu" />
      <item id = "SharePointListsWorkOfflineItem" label = "SharePointListsWorkOffline" imageMso = "SharePointListsWorkOffline" />
      <item id = "SharePointOfflineGiveFeedbackItem" label = "SharePointOfflineGiveFeedback" imageMso = "SharePointOfflineGiveFeedback" />
      <item id = "SharePointSiteRecycleBinItem" label = "SharePointSiteRecycleBin" imageMso = "SharePointSiteRecycleBin" />
      <item id = "SharePointSiteTemplateItem" label = "SharePointSiteTemplate" imageMso = "SharePointSiteTemplate" />
      <item id = "ShareTaskFolderItem" label = "ShareTaskFolder" imageMso = "ShareTaskFolder" />
      <item id = "ShareThisNotebookItem" label = "ShareThisNotebook" imageMso = "ShareThisNotebook" />
      <item id = "SharingNoneItem" label = "SharingNone" imageMso = "SharingNone" />
      <item id = "SharingOpenCalendarFolderItem" label = "SharingOpenCalendarFolder" imageMso = "SharingOpenCalendarFolder" />
      <item id = "SharingOpenContactFolderItem" label = "SharingOpenContactFolder" imageMso = "SharingOpenContactFolder" />
      <item id = "SharingOpenDocumentFolderItem" label = "SharingOpenDocumentFolder" imageMso = "SharingOpenDocumentFolder" />
      <item id = "SharingOpenICalendarItem" label = "SharingOpenICalendar" imageMso = "SharingOpenICalendar" />
      <item id = "SharingOpenJournalFolderItem" label = "SharingOpenJournalFolder" imageMso = "SharingOpenJournalFolder" />
      <item id = "SharingOpenMailFolderItem" label = "SharingOpenMailFolder" imageMso = "SharingOpenMailFolder" />
      <item id = "SharingOpenMenuItem" label = "SharingOpenMenu" imageMso = "SharingOpenMenu" />
      <item id = "SharingOpenNotesFolderItem" label = "SharingOpenNotesFolder" imageMso = "SharingOpenNotesFolder" />
      <item id = "SharingOpenPublishedCalendarItem" label = "SharingOpenPublishedCalendar" imageMso = "SharingOpenPublishedCalendar" />
      <item id = "SharingOpenRssFeedItem" label = "SharingOpenRssFeed" imageMso = "SharingOpenRssFeed" />
      <item id = "SharingOpenTaskFolderItem" label = "SharingOpenTaskFolder" imageMso = "SharingOpenTaskFolder" />
      <item id = "SharingOpenWebCalendarItem" label = "SharingOpenWebCalendar" imageMso = "SharingOpenWebCalendar" />
      <item id = "SharingOpenWssCalendarItem" label = "SharingOpenWssCalendar" imageMso = "SharingOpenWssCalendar" />
      <item id = "SharingOpenWssContactListItem" label = "SharingOpenWssContactList" imageMso = "SharingOpenWssContactList" />
      <item id = "SharingOpenWssDiscussionListItem" label = "SharingOpenWssDiscussionList" imageMso = "SharingOpenWssDiscussionList" />
      <item id = "SharingOpenWssDocumentListItem" label = "SharingOpenWssDocumentList" imageMso = "SharingOpenWssDocumentList" />
      <item id = "SharingOpenWssTaskListItem" label = "SharingOpenWssTaskList" imageMso = "SharingOpenWssTaskList" />
      <item id = "SharingPermissionsItem" label = "SharingPermissions" imageMso = "SharingPermissions" />
      <item id = "SharingPreviewPublishedCalendarItem" label = "SharingPreviewPublishedCalendar" imageMso = "SharingPreviewPublishedCalendar" />
      <item id = "SharingPreviewWssCalendarItem" label = "SharingPreviewWssCalendar" imageMso = "SharingPreviewWssCalendar" />
      <item id = "SharingPreviewWssContactListItem" label = "SharingPreviewWssContactList" imageMso = "SharingPreviewWssContactList" />
      <item id = "SharingPreviewWssDiscussionListItem" label = "SharingPreviewWssDiscussionList" imageMso = "SharingPreviewWssDiscussionList" />
      <item id = "SharingPreviewWssDocumentListItem" label = "SharingPreviewWssDocumentList" imageMso = "SharingPreviewWssDocumentList" />
      <item id = "SharingPreviewWssTaskListItem" label = "SharingPreviewWssTaskList" imageMso = "SharingPreviewWssTaskList" />
      <item id = "SharingRecommendationItem" label = "SharingRecommendation" imageMso = "SharingRecommendation" />
      <item id = "SharingRequestAllowItem" label = "SharingRequestAllow" imageMso = "SharingRequestAllow" />
      <item id = "SharingRequestDenyItem" label = "SharingRequestDeny" imageMso = "SharingRequestDeny" />
      <item id = "SheetBackgroundItem" label = "SheetBackground" imageMso = "SheetBackground" />
      <item id = "SheetColumnsDeleteItem" label = "SheetColumnsDelete" imageMso = "SheetColumnsDelete" />
      <item id = "SheetColumnsInsertItem" label = "SheetColumnsInsert" imageMso = "SheetColumnsInsert" />
      <item id = "SheetDeleteItem" label = "SheetDelete" imageMso = "SheetDelete" />
      <item id = "SheetInsertItem" label = "SheetInsert" imageMso = "SheetInsert" />
      <item id = "SheetProtectItem" label = "SheetProtect" imageMso = "SheetProtect" />
      <item id = "SheetRowsDeleteItem" label = "SheetRowsDelete" imageMso = "SheetRowsDelete" />
      <item id = "SheetRowsInsertItem" label = "SheetRowsInsert" imageMso = "SheetRowsInsert" />
      <item id = "SheetSelectionRestoreItem" label = "SheetSelectionRestore" imageMso = "SheetSelectionRestore" />
      <item id = "SheetTabColorMoreColorsDialogItem" label = "SheetTabColorMoreColorsDialog" imageMso = "SheetTabColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "ShowActivitesPageItem" label = "ShowActivitesPage" imageMso = "ShowActivitesPage" />
      <item id = "ShowAllEventsItem" label = "ShowAllEvents" imageMso = "ShowAllEvents" />
      <item id = "ShowAllEventsMacrosItem" label = "ShowAllEventsMacros" imageMso = "ShowAllEventsMacros" />
      <item id = "ShowAllFieldsPageItem" label = "ShowAllFieldsPage" imageMso = "ShowAllFieldsPage" />
      <item id = "ShowAllHyperlinksItem" label = "ShowAllHyperlinks" imageMso = "ShowAllHyperlinks" />
      <item id = "ShowAllLabelsItem" label = "ShowAllLabels" imageMso = "ShowAllLabels" />
      <item id = "ShowAppointmentPageItem" label = "ShowAppointmentPage" imageMso = "ShowAppointmentPage" />
      <item id = "ShowAutoShapesAndDrawingBarsItem" label = "ShowAutoShapesAndDrawingBars" imageMso = "ShowAutoShapesAndDrawingBars" />
      <item id = "ShowBccItem" label = "ShowBcc" imageMso = "ShowBcc" />
      <item id = "ShowBlockSelectionItem" label = "ShowBlockSelection" imageMso = "ShowBlockSelection" />
      <item id = "ShowCertificatesPageItem" label = "ShowCertificatesPage" imageMso = "ShowCertificatesPage" />
      <item id = "ShowClipboardItem" label = "ShowClipboard" imageMso = "ShowClipboard" />
      <item id = "ShowCommentMarkItem" label = "ShowCommentMark" imageMso = "ShowCommentMark" />
      <item id = "ShowContactPageItem" label = "ShowContactPage" imageMso = "ShowContactPage" />
      <item id = "ShowCustomActionsPageItem" label = "ShowCustomActionsPage" imageMso = "ShowCustomActionsPage" />
      <item id = "ShowCustomPageItem" label = "ShowCustomPage" imageMso = "ShowCustomPage" />
      <item id = "ShowCustomPropertiesPageItem" label = "ShowCustomPropertiesPage" imageMso = "ShowCustomPropertiesPage" />
      <item id = "ShowDataGalleryItem" label = "ShowDataGallery" imageMso = "ShowDataGallery" />
      <item id = "ShowDetailsPageItem" label = "ShowDetailsPage" imageMso = "ShowDetailsPage" />
      <item id = "ShowDisplayNoneMarkItem" label = "ShowDisplayNoneMark" imageMso = "ShowDisplayNoneMark" />
      <item id = "ShowEmptyContainersItem" label = "ShowEmptyContainers" imageMso = "ShowEmptyContainers" />
      <item id = "ShowFieldsItem" label = "ShowFields" imageMso = "ShowFields" />
      <item id = "ShowFloatingMarkItem" label = "ShowFloatingMark" imageMso = "ShowFloatingMark" />
      <item id = "ShowFormattingMarkItem" label = "ShowFormattingMark" imageMso = "ShowFormattingMark" />
      <item id = "ShowFormRegionPageItem" label = "ShowFormRegionPage" imageMso = "ShowFormRegionPage" />
      <item id = "ShowFormulasItem" label = "ShowFormulas" imageMso = "ShowFormulas" />
      <item id = "ShowFreeItemsItem" label = "ShowFreeItems" imageMso = "ShowFreeItems" />
      <item id = "ShowFromItem" label = "ShowFrom" imageMso = "ShowFrom" />
      <item id = "ShowGridlines_HideGridlinesItem" label = "ShowGridlines_HideGridlines" imageMso = "ShowGridlines_HideGridlines" />
      <item id = "ShowGridOutlookItem" label = "ShowGridOutlook" imageMso = "ShowGridOutlook" />
      <item id = "ShowHiddentFormFieldMarkItem" label = "ShowHiddentFormFieldMark" imageMso = "ShowHiddentFormFieldMark" />
      <item id = "ShowHideContentItem" label = "ShowHideContent" imageMso = "ShowHideContent" />
      <item id = "ShowHideLayoutToolItem" label = "ShowHideLayoutTool" imageMso = "ShowHideLayoutTool" />
      <item id = "ShowHideListItem" label = "ShowHideList" imageMso = "ShowHideList" />
      <item id = "ShowHideMembersItem" label = "ShowHideMembers" imageMso = "ShowHideMembers" />
      <item id = "ShowHidePeopleItem" label = "ShowHidePeople" imageMso = "ShowHidePeople" />
      <item id = "ShowHotspotsItem" label = "ShowHotspots" imageMso = "ShowHotspots" />
      <item id = "ShowJournalPageItem" label = "ShowJournalPage" imageMso = "ShowJournalPage" />
      <item id = "ShowLineBreakMarkItem" label = "ShowLineBreakMark" imageMso = "ShowLineBreakMark" />
      <item id = "ShowLogicManagerItem" label = "ShowLogicManager" imageMso = "ShowLogicManager" />
      <item id = "ShowMacroCatalogItem" label = "ShowMacroCatalog" imageMso = "ShowMacroCatalog" />
      <item id = "ShowMailTipOptionDialogItem" label = "ShowMailTipOptionDialog" imageMso = "ShowMailTipOptionDialog" />
      <item id = "ShowMarginsItem" label = "ShowMargins" imageMso = "ShowMargins" />
      <item id = "ShowMarginsAndPaddingItem" label = "ShowMarginsAndPadding" imageMso = "ShowMarginsAndPadding" />
      <item id = "ShowMembersPageItem" label = "ShowMembersPage" imageMso = "ShowMembersPage" />
      <item id = "ShowMessageItem" label = "ShowMessage" imageMso = "ShowMessage" />
      <item id = "ShowMessageBarItem" label = "ShowMessageBar" imageMso = "ShowMessageBar" />
      <item id = "ShowMessagePageItem" label = "ShowMessagePage" imageMso = "ShowMessagePage" />
      <item id = "ShowNbspMarkItem" label = "ShowNbspMark" imageMso = "ShowNbspMark" />
      <item id = "ShowNotesPageItem" label = "ShowNotesPage" imageMso = "ShowNotesPage" />
      <item id = "ShowOnNewButtonItem" label = "ShowOnNewButton" imageMso = "ShowOnNewButton" />
      <item id = "ShowParagraphMarkItem" label = "ShowParagraphMark" imageMso = "ShowParagraphMark" />
      <item id = "ShowPicturesToolbarItem" label = "ShowPicturesToolbar" imageMso = "ShowPicturesToolbar" />
      <item id = "ShowProgressItem" label = "ShowProgress" imageMso = "ShowProgress" />
      <item id = "ShowPropertyPanelItem" label = "ShowPropertyPanel" imageMso = "ShowPropertyPanel" />
      <item id = "ShowRemindersWindowItem" label = "ShowRemindersWindow" imageMso = "ShowRemindersWindow" />
      <item id = "ShowRulerItem" label = "ShowRuler" imageMso = "ShowRuler" />
      <item id = "ShowRulerSpdItem" label = "ShowRulerSpd" imageMso = "ShowRulerSpd" />
      <item id = "ShowSchedulingPageItem" label = "ShowSchedulingPage" imageMso = "ShowSchedulingPage" />
      <item id = "ShowScratchAreaItem" label = "ShowScratchArea" imageMso = "ShowScratchArea" />
      <item id = "ShowScriptBlockMarkItem" label = "ShowScriptBlockMark" imageMso = "ShowScriptBlockMark" />
      <item id = "ShowShapeSheetDocumentItem" label = "ShowShapeSheetDocument" imageMso = "ShowShapeSheetDocument" />
      <item id = "ShowShapeSheetPageItem" label = "ShowShapeSheetPage" imageMso = "ShowShapeSheetPage" />
      <item id = "ShowSharePageItem" label = "ShowSharePage" imageMso = "ShowSharePage" />
      <item id = "ShowSmartTagItem" label = "ShowSmartTag" imageMso = "ShowSmartTag" />
      <item id = "ShowStepNavigatorItem" label = "ShowStepNavigator" imageMso = "ShowStepNavigator" />
      <item id = "ShowStylesMenuItem" label = "ShowStylesMenu" imageMso = "ShowStylesMenu" />
      <item id = "ShowTableAltTextDialogItem" label = "ShowTableAltTextDialog" imageMso = "ShowTableAltTextDialog" />
      <item id = "ShowTagMarkItem" label = "ShowTagMark" imageMso = "ShowTagMark" />
      <item id = "ShowTaskDetailsPageItem" label = "ShowTaskDetailsPage" imageMso = "ShowTaskDetailsPage" />
      <item id = "ShowTaskPageItem" label = "ShowTaskPage" imageMso = "ShowTaskPage" />
      <item id = "ShowTemplateRegionLabelItem" label = "ShowTemplateRegionLabel" imageMso = "ShowTemplateRegionLabel" />
      <item id = "ShowTimeAsGalleryItem" label = "ShowTimeAsGallery" imageMso = "ShowTimeAsGallery" />
      <item id = "ShowTimeZonesItem" label = "ShowTimeZones" imageMso = "ShowTimeZones" />
      <item id = "ShowTrackingPageItem" label = "ShowTrackingPage" imageMso = "ShowTrackingPage" />
      <item id = "ShowTrackingPageSplitMenuItem" label = "ShowTrackingPageSplitMenu" imageMso = "ShowTrackingPageSplitMenu" />
      <item id = "ShowVersionsHistoryItem" label = "ShowVersionsHistory" imageMso = "ShowVersionsHistory" />
      >
      <item id = "ShowVisualAidsItem" label = "ShowVisualAids" imageMso = "ShowVisualAids" />
      <item id = "ShowWebPartZoneBordersItem" label = "ShowWebPartZoneBorders" imageMso = "ShowWebPartZoneBorders" />
      <item id = "ShowWorkHourOnlyItem" label = "ShowWorkHourOnly" imageMso = "ShowWorkHourOnly" />
      <item id = "SideBySideItem" label = "SideBySide" imageMso = "SideBySide" />
      <item id = "SideBySideCalendarItem" label = "SideBySideCalendar" imageMso = "SideBySideCalendar" />
      <item id = "SignatureInsertMenuItem" label = "SignatureInsertMenu" imageMso = "SignatureInsertMenu" />
      <item id = "SignatureLineInsertItem" label = "SignatureLineInsert" imageMso = "SignatureLineInsert" />
      <item id = "SignatureLineInsertMenuItem" label = "SignatureLineInsertMenu" imageMso = "SignatureLineInsertMenu" />
      <item id = "SignatureShowItem" label = "SignatureShow" imageMso = "SignatureShow" />
      <item id = "SignaturesLoadingItem" label = "SignaturesLoading" imageMso = "SignaturesLoading" />
      <item id = "SiteClientOpenInBrowserItem" label = "SiteClientOpenInBrowser" imageMso = "SiteClientOpenInBrowser" />
      <item id = "SiteCollectionAdminsItem" label = "SiteCollectionAdmins" imageMso = "SiteCollectionAdmins" />
      <item id = "SizeChartWithWindowItem" label = "SizeChartWithWindow" imageMso = "SizeChartWithWindow" />
      <item id = "SizeHeaderItem" label = "SizeHeader" imageMso = "SizeHeader" />
      <item id = "SizeMenuItem" label = "SizeMenu" imageMso = "SizeMenu" />
      <item id = "SizeSpaceMenuItem" label = "SizeSpaceMenu" imageMso = "SizeSpaceMenu" />
      <item id = "SizeToControlHeightItem" label = "SizeToControlHeight" imageMso = "SizeToControlHeight" />
      <item id = "SizeToControlHeightAndWidthItem" label = "SizeToControlHeightAndWidth" imageMso = "SizeToControlHeightAndWidth" />
      <item id = "SizeToControlWidthItem" label = "SizeToControlWidth" imageMso = "SizeToControlWidth" />
      <item id = "SizeToFitItem" label = "SizeToFit" imageMso = "SizeToFit" />
      <item id = "SizeToFitAccessItem" label = "SizeToFitAccess" imageMso = "SizeToFitAccess" />
      <item id = "SizeToGridAccessItem" label = "SizeToGridAccess" imageMso = "SizeToGridAccess" />
      <item id = "SizeToGridOutlookItem" label = "SizeToGridOutlook" imageMso = "SizeToGridOutlook" />
      <item id = "SizeToNarrowestItem" label = "SizeToNarrowest" imageMso = "SizeToNarrowest" />
      <item id = "SizeToShortestItem" label = "SizeToShortest" imageMso = "SizeToShortest" />
      <item id = "SizeToTallestItem" label = "SizeToTallest" imageMso = "SizeToTallest" />
      <item id = "SizeToWidestItem" label = "SizeToWidest" imageMso = "SizeToWidest" />
      <item id = "SketchpadToolArrangeMenuItem" label = "SketchpadToolArrangeMenu" imageMso = "SketchpadToolArrangeMenu" />
      <item id = "SketchpadToolBackgroundMenuItem" label = "SketchpadToolBackgroundMenu" imageMso = "SketchpadToolBackgroundMenu" />
      <item id = "SketchpadToolBringForwardItem" label = "SketchpadToolBringForward" imageMso = "SketchpadToolBringForward" />
      <item id = "SketchpadToolBringToFrontItem" label = "SketchpadToolBringToFront" imageMso = "SketchpadToolBringToFront" />
      <item id = "SketchpadToolDeleteBackgroundItem" label = "SketchpadToolDeleteBackground" imageMso = "SketchpadToolDeleteBackground" />
      <item id = "SketchpadToolInsertBackgroundItem" label = "SketchpadToolInsertBackground" imageMso = "SketchpadToolInsertBackground" />
      <item id = "SketchpadToolNewSketchItem" label = "SketchpadToolNewSketch" imageMso = "SketchpadToolNewSketch" />
      <item id = "SketchpadToolSendBackwardItem" label = "SketchpadToolSendBackward" imageMso = "SketchpadToolSendBackward" />
      <item id = "SketchpadToolSendToBackItem" label = "SketchpadToolSendToBack" imageMso = "SketchpadToolSendToBack" />
      <item id = "SkewerClickItem" label = "SkewerClick" imageMso = "SkewerClick" />
      <item id = "SkipOccainedItem" label = "Bỏ qua" imageMso = "Bỏ qua" />
      <item id = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndReviewItem" label = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndReview" imageMso = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndReview" />
      <item id = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndUpdateIconItem" label = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndUpdateIcon" imageMso = "SlabDocUpdatesAvailableSaveAndUpdateIcon" />
      <item id = "SlabGrowItem" label = "SlabGrow" imageMso = "SlabGrow" />
      <item id = "SlabJunkMailOptionsItem" label = "SlabJunkMailOptions" imageMso = "SlabJunkMailOptions" />
      <item id = "SlabShrinkItem" label = "SlabShrink" imageMso = "SlabShrink" />
      <item id = "SlackItem" label = "Slack" imageMso = "Slack" />
      <item id = "SlicerColumnWidthItem" label = "SlicerColumnWidth" imageMso = "SlicerColumnWidth" />
      <item id = "SlicerCopyItem" label = "SlicerCopy" imageMso = "SlicerCopy" />
      <item id = "SlicerCutItem" label = "SlicerCut" imageMso = "SlicerCut" />
      <item id = "SlicerDeleteItem" label = "SlicerDelete" imageMso = "SlicerDelete" />
      <item id = "SlicerRefreshItem" label = "SlicerRefresh" imageMso = "SlicerRefresh" />
      <item id = "SlicerRowHeightItem" label = "SlicerRowHeight" imageMso = "SlicerRowHeight" />
      <item id = "SlicerSettingsItem" label = "SlicerSettings" imageMso = "SlicerSettings" />
      <item id = "SlicerSortDownItem" label = "SlicerSortDown" imageMso = "SlicerSortDown" />
      <item id = "SlicerSortUpItem" label = "SlicerSortUp" imageMso = "SlicerSortUp" />
      <item id = "SlideBackgroundFormatDialogItem" label = "SlideBackgroundFormatDialog" imageMso = "SlideBackgroundFormatDialog" />
      <item id = "SlideBackgroundResetItem" label = "SlideBackgroundReset" imageMso = "SlideBackgroundReset" />
      <item id = "SlideBackgroundStylesGalleryItem" label = "SlideBackgroundStylesGallery" imageMso = "SlideBackgroundStylesGallery" />
      <item id = "SlideDeleteItem" label = "SlideDelete" imageMso = "SlideDelete" />
      <item id = "SlideHideItem" label = "SlideHide" imageMso = "SlideHide" />
      <item id = "SlideLayoutGalleryItem" label = "SlideLayoutGallery" imageMso = "SlideLayoutGallery" />
      <item id = "SlideMasterChartPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterChartPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterChartPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterClipArtPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterClipArtPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterClipArtPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterContentPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterContentPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterContentPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterDiagramPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterDiagramPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterDiagramPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterInsertLayoutItem" label = "SlideMasterInsertLayout" imageMso = "SlideMasterInsertLayout" />
      <item id = "SlideMasterInsertPlaceholderMenuItem" label = "SlideMasterInsertPlaceholderMenu" imageMso = "SlideMasterInsertPlaceholderMenu" />
      <item id = "SlideMasterMasterLayoutItem" label = "SlideMasterMasterLayout" imageMso = "SlideMasterMasterLayout" />
      <item id = "SlideMasterMediaPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterMediaPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterMediaPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterPicturePlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterPicturePlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterPicturePlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterPreserveMasterItem" label = "SlideMasterPreserveMaster" imageMso = "SlideMasterPreserveMaster" />
      <item id = "SlideMasterRenameMasterItem" label = "SlideMasterRenameMaster" imageMso = "SlideMasterRenameMaster" />
      <item id = "SlideMasterShowFootersItem" label = "SlideMasterShowFooters" imageMso = "SlideMasterShowFooters" />
      <item id = "SlideMasterTablePlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterTablePlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterTablePlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterTextPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterTextPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterTextPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterVerticalContentPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterVerticalContentPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterVerticalContentPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMasterVerticalTextPlaceholderInsertItem" label = "SlideMasterVerticalTextPlaceholderInsert" imageMso = "SlideMasterVerticalTextPlaceholderInsert" />
      <item id = "SlideMiniatureItem" label = "SlideMiniature" imageMso = "SlideMiniature" />
      <item id = "SlideNewItem" label = "SlideNew" imageMso = "SlideNew" />
      <item id = "SlideNewGalleryItem" label = "SlideNewGallery" imageMso = "SlideNewGallery" />
      <item id = "SlideOrientationGalleryItem" label = "SlideOrientationGallery" imageMso = "SlideOrientationGallery" />
      <item id = "SlideResetItem" label = "SlideReset" imageMso = "SlideReset" />
      <item id = "SlidesFromOutlineItem" label = "SlidesFromOutline" imageMso = "SlidesFromOutline" />
      <item id = "SlideShowCustomItem" label = "SlideShowCustom" imageMso = "SlideShowCustom" />
      <item id = "SlideShowCustomMenuItem" label = "SlideShowCustomMenu" imageMso = "SlideShowCustomMenu" />
      <item id = "SlideShowFromBeginningItem" label = "SlideShowFromBeginning" imageMso = "SlideShowFromBeginning" />
      <item id = "SlideShowFromCurrentItem" label = "SlideShowFromCurrent" imageMso = "SlideShowFromCurrent" />
      <item id = "SlideShowInAWindowItem" label = "SlideShowInAWindow" imageMso = "SlideShowInAWindow" />
      <item id = "SlideShowRehearseTimingsItem" label = "SlideShowRehearseTimings" imageMso = "SlideShowRehearseTimings" />
      <item id = "SlideShowResolutionGalleryItem" label = "SlideShowResolutionGallery" imageMso = "SlideShowResolutionGallery" />
      <item id = "SlideShowSetUpDialogItem" label = "SlideShowSetUpDialog" imageMso = "SlideShowSetUpDialog" />
      <item id = "SlideShowShowPresentationOnGalleryItem" label = "SlideShowShowPresentationOnGallery" imageMso = "SlideShowShowPresentationOnGallery" />
      <item id = "SlideShowUsePresenterViewItem" label = "SlideShowUsePresenterView" imageMso = "SlideShowUsePresenterView" />
      <item id = "SlideShowUseRehearsedTimingsItem" label = "SlideShowUseRehearsedTimings" imageMso = "SlideShowUseRehearsedTimings" />
      <item id = "SlideShowVolumeItem" label = "SlideShowVolume" imageMso = "SlideShowVolume" />
      <item id = "SlidesPerPage1SlideItem" label = "SlidesPerPage1Slide" imageMso = "SlidesPerPage1Slide" />
      <item id = "SlidesPerPage2SlidesItem" label = "SlidesPerPage2Slides" imageMso = "SlidesPerPage2Slides" />
      <item id = "SlidesPerPage3SlidesItem" label = "SlidesPerPage3Slides" imageMso = "SlidesPerPage3Slides" />
      <item id = "SlidesPerPage4SlidesItem" label = "SlidesPerPage4Slides" imageMso = "SlidesPerPage4Slides" />
      <item id = "SlidesPerPage6SlidesItem" label = "SlidesPerPage6Slides" imageMso = "SlidesPerPage6Slides" />
      <item id = "SlidesPerPage9SlidesItem" label = "SlidesPerPage9Slides" imageMso = "SlidesPerPage9Slides" />
      <item id = "SlidesPerPageGalleryItem" label = "SlidesPerPageGallery" imageMso = "SlidesPerPageGallery" />
      <item id = "SlidesPerPageSlideOutlineItem" label = "SlidesPerPageSlideOutline" imageMso = "SlidesPerPageSlideOutline" />
      <item id = "SlidesReuseSlidesItem" label = "SlidesReuseSlides" imageMso = "SlidesReuseSlides" />
      <item id = "SlideThemesGalleryItem" label = "SlideThemesGallery" imageMso = "SlideThemesGallery" />
      <item id = "SlideTransitionApplyToAllItem" label = "SlideTransitionApplyToAll" imageMso = "SlideTransitionApplyToAll" />
      <item id = "SlippageItem" label = "Slippage" imageMso = "Slippage" />
      <item id = "SmallIconsItem" label = "SmallIcons" imageMso = "SmallIcons" />
      <item id = "SmartAlignItem" label = "SmartAlign" imageMso = "SmartAlign" />
      <item id = "SmartArtAddAssistantItem" label = "SmartArtAddAssistant" imageMso = "SmartArtAddAssistant" />
      <item id = "SmartArtAddBulletItem" label = "SmartArtAddBullet" imageMso = "SmartArtAddBullet" />
      <item id = "SmartArtAddShapeItem" label = "SmartArtAddShape" imageMso = "SmartArtAddShape" />
      <item id = "SmartArtAddShapeAboveItem" label = "SmartArtAddShapeAbove" imageMso = "SmartArtAddShapeAbove" />
      <item id = "SmartArtAddShapeAfterItem" label = "SmartArtAddShapeAfter" imageMso = "SmartArtAddShapeAfter" />
      <item id = "SmartArtAddShapeBeforeItem" label = "SmartArtAddShapeBefore" imageMso = "SmartArtAddShapeBefore" />
      <item id = "SmartArtAddShapeBelowItem" label = "SmartArtAddShapeBelow" imageMso = "SmartArtAddShapeBelow" />
      <item id = "SmartArtAddShapeMenuItem" label = "SmartArtAddShapeMenu" imageMso = "SmartArtAddShapeMenu" />
      <item id = "SmartArtAddShapeSplitMenuItem" label = "SmartArtAddShapeSplitMenu" imageMso = "SmartArtAddShapeSplitMenu" />
      <item id = "SmartArtChangeColorsGalleryItem" label = "SmartArtChangeColorsGallery" imageMso = "SmartArtChangeColorsGallery" />
      <item id = "SmartArtChangeLayoutItem" label = "SmartArtChangeLayout" imageMso = "SmartArtChangeLayout" />
      <item id = "SmartArtDecreaseFontSizeItem" label = "SmartArtDecreaseFontSize" imageMso = "SmartArtDecreaseFontSize" />
      <item id = "SmartArtDemoteItem" label = "SmartArtDemote" imageMso = "SmartArtDemote" />
      <item id = "SmartArtEditIn2DItem" label = "SmartArtEditIn2D" imageMso = "SmartArtEditIn2D" />
      <item id = "SmartArtGraphicsShapesGiveFeedbackItem" label = "SmartArtGraphicsShapesGiveFeedback" imageMso = "SmartArtGraphicsShapesGiveFeedback" />
      <item id = "SmartArtIncreaseFontSizeItem" label = "SmartArtIncreaseFontSize" imageMso = "SmartArtIncreaseFontSize" />
      <item id = "SmartArtInsertItem" label = "SmartArtInsert" imageMso = "SmartArtInsert" />
      <item id = "SmartArtInsertBulletRTLItem" label = "SmartArtInsertBulletRTL" imageMso = "SmartArtInsertBulletRTL" />
      <item id = "SmartArtLargerShapeItem" label = "SmartArtLargerShape" imageMso = "SmartArtLargerShape" />
      <item id = "SmartArtLayoutGalleryItem" label = "SmartArtLayoutGallery" imageMso = "SmartArtLayoutGallery" />
      <item id = "SmartArtMoreLayoutsDialogItem" label = "SmartArtMoreLayoutsDialog" imageMso = "SmartArtMoreLayoutsDialog" />
      <item id = "SmartArtOrganizationChartBothItem" label = "SmartArtOrganizationChartBoth" imageMso = "SmartArtOrganizationChartBoth" />
      <item id = "SmartArtOrganizationChartLeftHangingItem" label = "SmartArtOrganizationChartLeftHanging" imageMso = "SmartArtOrganizationChartLeftHanging" />
      <item id = "SmartArtOrganizationChartMenuItem" label = "SmartArtOrganizationChartMenu" imageMso = "SmartArtOrganizationChartMenu" />
      <item id = "SmartArtOrganizationChartRightHangingItem" label = "SmartArtOrganizationChartRightHanging" imageMso = "SmartArtOrganizationChartRightHanging" />
      <item id = "SmartArtOrganizationChartStandardItem" label = "SmartArtOrganizationChartStandard" imageMso = "SmartArtOrganizationChartStandard" />
      <item id = "SmartArtPromoteItem" label = "SmartArtPromote" imageMso = "SmartArtPromote" />
      <item id = "SmartArtRecolorImagesItem" label = "SmartArtRecolorImages" imageMso = "SmartArtRecolorImages" />
      <item id = "SmartArtReorderDownItem" label = "SmartArtReorderDown" imageMso = "SmartArtReorderDown" />
      <item id = "SmartArtReorderUpItem" label = "SmartArtReorderUp" imageMso = "SmartArtReorderUp" />
      <item id = "SmartArtResetGraphicItem" label = "SmartArtResetGraphic" imageMso = "SmartArtResetGraphic" />
      <item id = "SmartArtResetShapeItem" label = "SmartArtResetShape" imageMso = "SmartArtResetShape" />
      <item id = "SmartArtRightToLeftItem" label = "SmartArtRightToLeft" imageMso = "SmartArtRightToLeft" />
      <item id = "SmartArtSmallerShapeItem" label = "SmartArtSmallerShape" imageMso = "SmartArtSmallerShape" />
      <item id = "SmartArtStylesGalleryItem" label = "SmartArtStylesGallery" imageMso = "SmartArtStylesGallery" />
      <item id = "SmartArtTextPaneItem" label = "SmartArtTextPane" imageMso = "SmartArtTextPane" />
      <item id = "SmartSpaceItem" label = "SmartSpace" imageMso = "SmartSpace" />
      <item id = "SnapToDrawingAidsItem" label = "SnapToDrawingAids" imageMso = "SnapToDrawingAids" />
      <item id = "SnapToGridItem" label = "SnapToGrid" imageMso = "SnapToGrid" />
      <item id = "SnapToGridSpdItem" label = "SnapToGridSpd" imageMso = "SnapToGridSpd" />
      <item id = "SnapToGuidesItem" label = "SnapToGuides" imageMso = "SnapToGuides" />
      <item id = "SnapToObjectsItem" label = "SnapToObjects" imageMso = "SnapToObjects" />
      <item id = "SnapToShapesItem" label = "SnapToShapes" imageMso = "SnapToShapes" />
      <item id = "SomeTablesDisconnectedItem" label = "SomeTablesDisconnected" imageMso = "SomeTablesDisconnected" />
      <item id = "SortItem" label = "Sắp xếp" imageMso = "Sắp xếp" />
      <item id = "SortAndFilterAdvancedItem" label = "SortAndFilterAdvanced" imageMso = "SortAndFilterAdvanced" />
      <item id = "SortAndGroupItem" label = "SortAndGroup" imageMso = "SortAndGroup" />
      <item id = "SortAscendingExcelItem" label = "SortAscendingExcel" imageMso = "SortAscendingExcel" />
      <item id = "SortAscendingWordItem" label = "SortAscendingWord" imageMso = "SortAscendingWord" />
      <item id = "SortByDateItem" label = "SortByDate" imageMso = "SortByDate" />
      <item id = "SortByDialogItem" label = "SortByDialog" imageMso = "SortByDialog" />
      <item id = "SortClearItem" label = "SortClear" imageMso = "SortClear" />
      <item id = "SortCustomExcelItem" label = "SortCustomExcel" imageMso = "SortCustomExcel" />
      <item id = "SortDescendingExcelItem" label = "SortDescendingExcel" imageMso = "SortDescendingExcel" />
      <item id = "SortDescendingWordItem" label = "SortDescendingWord" imageMso = "SortDescendingWord" />
      <item id = "SortDialogItem" label = "SortDialog" imageMso = "SortDialog" />
      <item id = "SortDialogClassicItem" label = "SortDialogClassic" imageMso = "SortDialogClassic" />
      <item id = "SortDownItem" label = "SortDown" imageMso = "SortDown" />
      <item id = "SortFilterMenuItem" label = "SortFilterMenu" imageMso = "SortFilterMenu" />
      <item id = "SortGalleryItem" label = "SortGallery" imageMso = "SortGallery" />
      <item id = "SortRemoveAllSortsItem" label = "SortRemoveAllSorts" imageMso = "SortRemoveAllSorts" />
      <item id = "SortSelectionMenuItem" label = "SortSelectionMenu" imageMso = "SortSelectionMenu" />
      <item id = "SortUpItem" label = "SortUp" imageMso = "SortUp" />
      <item id = "SoundInsertFromFileItem" label = "SoundInsertFromFile" imageMso = "SoundInsertFromFile" />
      <item id = "SoundMaximumFileSizeItem" label = "SoundMaximumFileSize" imageMso = "SoundMaximumFileSize" />
      <item id = "SoundPlaySoundGalleryItem" label = "SoundPlaySoundGallery" imageMso = "SoundPlaySoundGallery" />
      <item id = "SourceControlAddDatabaseItem" label = "SourceControlAddDatabase" imageMso = "SourceControlAddDatabase" />
      <item id = "SourceControlAddObjectsItem" label = "SourceControlAddObjects" imageMso = "SourceControlAddObjects" />
      <item id = "SourceControlCheckInItem" label = "SourceControlCheckIn" imageMso = "SourceControlCheckIn" />
      <item id = "SourceControlCheckOutItem" label = "SourceControlCheckOut" imageMso = "SourceControlCheckOut" />
      <item id = "SourceControlCreateDatabaseFromProjectItem" label = "SourceControlCreateDatabaseFromProject" imageMso = "SourceControlCreateDatabaseFromProject" />
      <item id = "SourceControlGetLatestVersionItem" label = "SourceControlGetLatestVersion" imageMso = "SourceControlGetLatestVersion" />
      <item id = "SourceControlOptionsItem" label = "SourceControlOptions" imageMso = "SourceControlOptions" />
      <item id = "SourceControlPropertiesItem" label = "SourceControlProperties" imageMso = "SourceControlProperties" />
      <item id = "SourceControlRefreshStatusItem" label = "SourceControlRefreshStatus" imageMso = "SourceControlRefreshStatus" />
      <item id = "SourceControlRunItem" label = "SourceControlRun" imageMso = "SourceControlRun" />
      <item id = "SourceControlShareObjectsItem" label = "SourceControlShareObjects" imageMso = "SourceControlShareObjects" />
      <item id = "SourceControlShowDifferencesItem" label = "SourceControlShowDifferences" imageMso = "SourceControlShowDifferences" />
      <item id = "SourceControlShowHistoryItem" label = "SourceControlShowHistory" imageMso = "SourceControlShowHistory" />
      <item id = "SourceControlUndoCheckOutItem" label = "SourceControlUndoCheckOut" imageMso = "SourceControlUndoCheckOut" />
      <item id = "SourceSafeQuickCheckInItem" label = "SourceSafeQuickCheckIn" imageMso = "SourceSafeQuickCheckIn" />
      <item id = "SourceSafeQuickCheckoutItem" label = "SourceSafeQuickCheckout" imageMso = "SourceSafeQuickCheckout" />
      <item id = "SourceSafeQuickUndoCheckOutItem" label = "SourceSafeQuickUndoCheckOut" imageMso = "SourceSafeQuickUndoCheckOut" />
      <item id = "SpacingHeaderItem" label = "SpacingHeader" imageMso = "SpacingHeader" />
      <item id = "SpadeItem" label = "Spade" imageMso = "Spade" />
      <item id = "SparklineAccentColorMenuItem" label = "SparklineAccentColorMenu" imageMso = "SparklineAccentColorMenu" />
      <item id = "SparklineAxisMenuItem" label = "SparklineAxisMenu" imageMso = "SparklineAxisMenu" />
      <item id = "SparklineColorStyleGalleryItem" label = "SparklineColorStyleGallery" imageMso = "SparklineColorStyleGallery" />
      <item id = "SparklineConvertToColumnItem" label = "SparklineConvertToColumn" imageMso = "SparklineConvertToColumn" />
      <item id = "SparklineConvertToLineItem" label = "SparklineConvertToLine" imageMso = "SparklineConvertToLine" />
      <item id = "SparklineConvertToWinLossItem" label = "SparklineConvertToWinLoss" imageMso = "SparklineConvertToWinLoss" />
      <item id = "SparklineCustomWeightItem" label = "SparklineCustomWeight" imageMso = "SparklineCustomWeight" />
      <item id = "SparklineHiddenAndEmptyCellsItem" label = "SparklineHiddenAndEmptyCells" imageMso = "SparklineHiddenAndEmptyCells" />
      <item id = "SparklineLineWeightGalleryItem" label = "SparklineLineWeightGallery" imageMso = "SparklineLineWeightGallery" />
      <item id = "SparklineMoreColorsItem" label = "SparklineMoreColors" imageMso = "SparklineMoreColors" />
      <item id = "SparklineTypeGalleryItem" label = "SparklineTypeGallery" imageMso = "SparklineTypeGallery" />
      <item id = "SpeakByColumnsItem" label = "SpeakByColumns" imageMso = "SpeakByColumns" />
      <item id = "SpeakByRowsItem" label = "SpeakByRows" imageMso = "SpeakByRows" />
      <item id = "SpeakCellsItem" label = "SpeakCells" imageMso = "SpeakCells" />
      <item id = "SpeakerNotesItem" label = "SpeakerNotes" imageMso = "SpeakerNotes" />
      <item id = "SpeakOnEnterItem" label = "SpeakOnEnter" imageMso = "SpeakOnEnter" />
      <item id = "SpeakStopItem" label = "SpeakStop" imageMso = "SpeakStop" />
      <item id = "SpeechMicrophoneItem" label = "SpeechMicrophone" imageMso = "SpeechMicrophone" />
      <item id = "SpellingItem" label = "Spelling" imageMso = "Spelling" />
      <item id = "SpellingAccessItem" label = "SpellingAccess" imageMso = "SpellingAccess" />
      <item id = "SpellingAndGrammarItem" label = "SpellingAndGrammar" imageMso = "SpellingAndGrammar" />
      <item id = "SpellingMenuItem" label = "SpellingMenu" imageMso = "SpellingMenu" />
      <item id = "SplitBarSetItem" label = "SplitBarSet" imageMso = "SplitBarSet" />
      <item id = "SplitCellHoriztrlItem" label = "SplitCellHorizosystem" imageMso = "SplitCellHorizosystem" />
      <item id = "SplitCellsItem" label = "SplitCells" imageMso = "SplitCells" />
      <item id = "SplitCellsMenuItem" label = "SplitCellsMenu" imageMso = "SplitCellsMenu" />
      <item id = "SplitCellVerentlyItem" label = "SplitCellVerently" imageMso = "SplitCellVerently" />
      <item id = "SplitFrameItem" label = "SplitFrame" imageMso = "SplitFrame" />
      <item id = "SplitHoriztrlItem" label = "SplitHoriztrl" imageMso = "SplitHoriz domains" />
      <item id = "SplitTableItem" label = "SplitTable" imageMso = "SplitTable" />
      <item id = "SplitVerentlyItem" label = "SplitVerently" imageMso = "SplitVerently" />
      <item id = "SplitViewItem" label = "SplitView" imageMso = "SplitView" />
      <item id = "SplitViewCreateItem" label = "SplitViewCreate" imageMso = "SplitViewCreate" />
      <item id = "SplitViewRemoveItem" label = "SplitViewRemove" imageMso = "SplitViewRemove" />
      <item id = "SqlSpecificMenu2Item" label = "SqlSpecificMenu2" imageMso = "SqlSpecificMenu2" />
      <item id = "StampToolItem" label = "StampTool" imageMso = "StampTool" />
      <item id = "StarRatedEmptyItem" label = "StarRatedEmpty" imageMso = "StarRatedEmpty" />
      <item id = "StarRatedFullItem" label = "StarRatedFull" imageMso = "StarRatedFull" />
      <item id = "StarRatedHalfItem" label = "StarRatedHalf" imageMso = "StarRatedHalf" />
      <item id = "StartAfterPreviousItem" label = "StartAfterPrevious" imageMso = "StartAfterPrevious" />
      <item id = "StartInkingItem" label = "StartInking" imageMso = "StartInking" />
      <item id = "StartOfDocumentItem" label = "StartOfDocument" imageMso = "StartOfDocument" />
      <item id = "StartOfLineItem" label = "StartOfLine" imageMso = "StartOfLine" />
      <item id = "StartTimerItem" label = "StartTimer" imageMso = "StartTimer" />
      <item id = "StarUnratedEmptyItem" label = "StarUnratedEmpty" imageMso = "StarUnratedEmpty" />
      <item id = "StarUnratedFullItem" label = "StarUnratedFull" imageMso = "StarUnratedFull" />
      <item id = "StatusDateItem" label = "StatusDate" imageMso = "StatusDate" />
      <item id = "StencilCloseItem" label = "StencilClose" imageMso = "StencilClose" />
      <item id = "StencilExplorerItem" label = "StencilExplorer" imageMso = "StencilExplorer" />
      <item id = "StopLeftToRightItem" label = "StopLeftToRight" imageMso = "StopLeftToRight" />
      <item id = "StopLtrDownItem" label = "StopLtrDown" imageMso = "StopLtrDown" />
      <item id = "StopLtrFocusItem" label = "StopLtrFocus" imageMso = "StopLtrFocus" />
      <item id = "StopLtrHoverItem" label = "StopLtrHover" imageMso = "StopLtrHover" />
      <item id = "StopMovingConversationItem" label = "StopMovingConversation" imageMso = "StopMovingConversation" />
      <item id = "StopRtlItem" label = "StopRtl" imageMso = "StopRtl" />
      <item id = "StopRtlDownItem" label = "StopRtlDown" imageMso = "StopRtlDown" />
      <item id = "StopRtlFocusItem" label = "StopRtlFocus" imageMso = "StopRtlFocus" />
      <item id = "StopRtlHoverItem" label = "StopRtlHover" imageMso = "StopRtlHover" />
      <item id = "StrikethroughItem" label = "Strikethrough" imageMso = "Strikethrough" />
      <item id = "StyleExplorerItem" label = "StyleExplorer" imageMso = "StyleExplorer" />
      <item id = "StyleGalleryClassicItem" label = "StyleGalleryClassic" imageMso = "StyleGalleryClassic" />
      <item id = "StyleLabelItem" label = "StyleLabel" imageMso = "StyleLabel" />
      <item id = "StylesDialogClassicItem" label = "StylesDialogClassic" imageMso = "StylesDialogClassic" />
      <item id = "StylesManageStylesItem" label = "StylesManageStyles" imageMso = "StylesManageStyles" />
      <item id = "StylesModifyStyleItem" label = "StylesModifyStyle" imageMso = "StylesModifyStyle" />
      <item id = "StylesPaneItem" label = "StylesPane" imageMso = "StylesPane" />
      <item id = "StylesPaneNewStyleItem" label = "StylesPaneNewStyle" imageMso = "StylesPaneNewStyle" />
      <item id = "StylesStyleIns InspectorItem" label = "StylesStyleIns Inspector" imageMso = "StylesStyleIns Inspector" />
      <item id = "StylesStyleSeparatorItem" label = "StylesStyleSeparator" imageMso = "StylesStyleSeparator" />
      <item id = "StylesStyleVisibilityItem" label = "StylesStyleVisibility" imageMso = "StylesStyleVisibility" />
      <item id = "StylisticAlternateItem" label = "StylisticAlternate" imageMso = "StylisticAlternate" />
      <item id = "StylisticSetsMenuItem" label = "StylisticSetsMenu" imageMso = "StylisticSetsMenu" />
      <item id = "SubdocumentOpenItem" label = "SubdocumentOpen" imageMso = "SubdocumentOpen" />
      <item id = "SubformInNewWindowItem" label = "SubformInNewWindow" imageMso = "SubformInNewWindow" />
      <item id = "SubformMenuItem" label = "SubformMenu" imageMso = "SubformMenu" />
      <item id = "SubprojectInsertItem" label = "SubprojectInsert" imageMso = "SubprojectInsert" />
      <item id = "SubscriberOptionsItem" label = "SubscriberOptions" imageMso = "SubscriberOptions" />
      <item id = "SubscriptItem" label = "Subscript" imageMso = "Subscript" />
      <item id = "SummarizeSlideItem" label = "SummarizeSlide" imageMso = "SummarizeSlide" />
      <item id = "SummaryResourceAssignmentRefreshItem" label = "SummaryResourceAssignmentRefresh" imageMso = "SummaryResourceAssignmentRefresh" />
      <item id = "SummaryTaskInsertItem" label = "SummaryTaskInsert" imageMso = "SummaryTaskInsert" />
      <item id = "SummaryTasksItem" label = "SummaryTasks" imageMso = "SummaryTasks" />
      <item id = "SuperscriptItem" label = "Superscript" imageMso = "Superscript" />
      <item id = "SuppressAlertsItem" label = "SuppressAlerts" imageMso = "SuppressAlerts" />
      <item id = "SwashItem" label = "Swash" imageMso = "Swash" />
      <item id = "SwitchSparklineRowColumnItem" label = "SwitchSparklineRowColumn" imageMso = "SwitchSparklineRowColumn" />
      <item id = "SymbolGalleryPubItem" label = "SymbolGalleryPub" imageMso = "SymbolGalleryPub" />
      <item id = "SymbolInsertItem" label = "SymbolInsert" imageMso = "SymbolInsert" />
      <item id = "SymbolInsertGalleryItem" label = "SymbolInsertGallery" imageMso = "SymbolInsertGallery" />
      <item id = "SymbolsDialogItem" label = "SymbolsDialog" imageMso = "SymbolsDialog" />
      <item id = "SyncAllItem" label = "SyncAll" imageMso = "SyncAll" />
      <item id = "SyncAllMarkedItem" label = "SyncAllMarked" imageMso = "SyncAllMarked" />
      <item id = "SyncConnectedToolItem" label = "SyncConnectedTool" imageMso = "SyncConnectedTool" />
      <item id = "SyncDataItem" label = "SyncData" imageMso = "SyncData" />
      <item id = "SynchronizeAllItem" label = "SynchronizeAll" imageMso = "SynchronizeAll" />
      <item id = "SynchronizeApplicationChangesItem" label = "SynchronizeApplicationChanges" imageMso = "SynchronizeApplicationChanges" />
      <item id = "SynchronizeDataItem" label = "SynchronizeData" imageMso = "SynchronizeData" />
      <item id = "SynchronizeHtmlItem" label = "SynchronizeHtml" imageMso = "SynchronizeHtml" />
      <item id = "SyncMenuItem" label = "SyncMenu" imageMso = "SyncMenu" />
      <item id = "SyncMenuSharePointFilesToolO12Item" label = "SyncMenuSharePointFilesToolO12" imageMso = "SyncMenuSharePointFilesToolO12" />
      <item id = "SyncNowItem" label = "SyncNow" imageMso = "SyncNow" />
      <item id = "SyncScheduleItem" label = "SyncSchedule" imageMso = "SyncSchedule" />
      <item id = "SyncSettingsMenuItem" label = "SyncSettingsMenu" imageMso = "SyncSettingsMenu" />
      <item id = "SyncThisfolderMarkedItem" label = "SyncThisfolderMarked" imageMso = "SyncThisfolderMarked" />
      <item id = "SyncThisfolderMarkedSplitItem" label = "SyncThisfolderMarkedSplit" imageMso = "SyncThisfolderMarkedSplit" />
     </comboBox>
     <comboBox id = "comboBox9" label = "imageMso (TZ):" sizeString = "MMMMMWWWWWMMMMMWWWWWMMMMMM" screentip = "imageMso" supertip = "Chọn imageMso để sao chép hoặc nhập và nhấn Enter." keytip = "9" onChange = "comboBox_OnChange" >
      <item id = "TItem" label = "T" imageMso = "T" />
      <item id = "TabCalendarFormatItem" label = "TabCalendarFormat" imageMso = "TabCalendarFormat" />
      <item id = "TabGanttChartFormatItem" label = "TabGanttChartFormat" imageMso = "TabGanttChartFormat" />
      <item id = "TabGiveFeedbackItem" label = "TabGiveFeedback" imageMso = "TabGiveFeedback" />
      <item id = "TabIconEditorItem" label = "TabIconEditor" imageMso = "TabIconEditor" />
      <item id = "TabLayoutProjectItem" label = "TabLayoutProject" imageMso = "TabLayoutProject" />
      <item id = "TableAutoFitContentsItem" label = "TableAutoFitContents" imageMso = "TableAutoFitContents" />
      <item id = "TableAutoFitContentsSpdItem" label = "TableAutoFitContentsSpd" imageMso = "TableAutoFitContentsSpd" />
      <item id = "TableAutoFitFixedColumnWidthItem" label = "TableAutoFitFixedColumnWidth" imageMso = "TableAutoFitFixedColumnWidth" />
      <item id = "TableAutoFitMenuItem" label = "TableAutoFitMenu" imageMso = "TableAutoFitMenu" />
      <item id = "TableAutoFitWindowItem" label = "TableAutoFitWindow" imageMso = "TableAutoFitWindow" />
      <item id = "TableAutoFormatItem" label = "TableAutoFormat" imageMso = "TableAutoFormat" />
      <item id = "TableAutoFormatStyleItem" label = "TableAutoFormatStyle" imageMso = "TableAutoFormatStyle" />
      <item id = "TableBackgroundGalleryItem" label = "TableBackgroundGallery" imageMso = "TableBackgroundGallery" />
      <item id = "TableBackgroundPictureFillItem" label = "TableBackgroundPictureFill" imageMso = "TableBackgroundPictureFill" />
      <item id = "TableBorderColorMoreColorsDialogItem" label = "TableBorderColorMoreColorsDialog" imageMso = "TableBorderColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "TableBorderPenColorPickerItem" label = "TableBorderPenColorPicker" imageMso = "TableBorderPenColorPicker" />
      <item id = "TableBordersMenuItem" label = "TableBordersMenu" imageMso = "TableBordersMenu" />
      <item id = "TableCellAlignBottomItem" label = "TableCellAlignBottom" imageMso = "TableCellAlignBottom" />
      <item id = "TableCellAlignBottomCenterItem" label = "TableCellAlignBottomCenter" imageMso = "TableCellAlignBottomCenter" />
      <item id = "TableCellAlignBottomLeftItem" label = "TableCellAlignBottomLeft" imageMso = "TableCellAlignBottomLeft" />
      <item id = "TableCellAlignBottomRightItem" label = "TableCellAlignBottomRight" imageMso = "TableCellAlignBottomRight" />
      >
      <item id = "TableCellAlignMiddleCenterItem" label = "TableCellAlignMiddleCenter" imageMso = "TableCellAlignMiddleCenter" />
      <item id = "TableCellAlignMiddleLeftItem" label = "TableCellAlignMiddleLeft" imageMso = "TableCellAlignMiddleLeft" />
      <item id = "TableCellAlignMiddleRightItem" label = "TableCellAlignMiddleRight" imageMso = "TableCellAlignMiddleRight" />
      <item id = "TableCellAlignTopItem" label = "TableCellAlignTop" imageMso = "TableCellAlignTop" />
      <item id = "TableCellAlignTopCenterItem" label = "TableCellAlignTopCenter" imageMso = "TableCellAlignTopCenter" />
      <item id = "TableCellAlignTopLeftItem" label = "TableCellAlignTopLeft" imageMso = "TableCellAlignTopLeft" />
      <item id = "TableCellAlignTopRightItem" label = "TableCellAlignTopRight" imageMso = "TableCellAlignTopRight" />
      <item id = "TableCellCellCustomMarginsDialogItem" label = "TableCellCustomMarginsDialog" imageMso = "TableCellCellCustomMarginsDialog" />
      <item id = "TableCellDiricalsDialogItem" label = "TableCellDiricalsDialog" imageMso = "TableCellDiricalsDialog" />
      <item id = "TableCellMarginsGalleryItem" label = "TableCellMarginsGallery" imageMso = "TableCellMarginsGallery" />
      <item id = "TableColumnsDeleteItem" label = "TableColumnsDelete" imageMso = "TableColumnsDelete" />
      <item id = "TableColumnsDeleteExcelItem" label = "TableColumnsDeleteExcel" imageMso = "TableColumnsDeleteExcel" />
      <item id = "TableColumnsDistributeItem" label = "TableColumnsDistribute" imageMso = "TableColumnsDistribute" />
      <item id = "TableColumnSelectItem" label = "TableColumnSelect" imageMso = "TableColumnSelect" />
      <item id = "TableColumnsGalleryItem" label = "TableColumnsGallery" imageMso = "TableColumnsGallery" />
      <item id = "TableColumnsInsertLeftItem" label = "TableColumnsInsertLeft" imageMso = "TableColumnsInsertLeft" />
      <item id = "TableColumnsInsertLeftExcelItem" label = "TableColumnsInsertLeftExcel" imageMso = "TableColumnsInsertLeftExcel" />
      <item id = "TableColumnsInsertRightItem" label = "TableColumnsInsertRight" imageMso = "TableColumnsInsertRight" />
      <item id = "TableColumnsInsertRightExcelItem" label = "TableColumnsInsertRightExcel" imageMso = "TableColumnsInsertRightExcel" />
      <item id = "TableColumnWidthItem" label = "TableColumnWidth" imageMso = "TableColumnWidth" />
      <item id = "TableConvertToRangeItem" label = "TableConvertToRange" imageMso = "TableConvertToRange" />
      <item id = "TableDataModeItem" label = "TableDataMode" imageMso = "TableDataMode" />
      <item id = "TableDeleteItem" label = "TableDelete" imageMso = "TableDelete" />
      <item id = "TableDeleteColumnsItem" label = "TableDeleteColumns" imageMso = "TableDeleteColumns" />
      <item id = "TableDeleteRowsItem" label = "TableDeleteRows" imageMso = "TableDeleteRows" />
      <item id = "TableDeleteRowsAndColumnsMenuItem" label = "TableDeleteRowsAndColumnsMenu" imageMso = "TableDeleteRowsAndColumnsMenu" />
      <item id = "TableDeleteRowsAndColumnsMenuWordItem" label = "TableDeleteRowsAndColumnsMenuWord" imageMso = "TableDeleteRowsAndColumnsMenuWord" />
      <item id = "TableDesignItem" label = "TableDesign" imageMso = "TableDesign" />
      <item id = "TableDivideDownItem" label = "TableDivideDown" imageMso = "TableDivideDown" />
      <item id = "TableDivideDownRTLItem" label = "TableDivideDownRTL" imageMso = "TableDivideDownRTL" />
      <item id = "TableDivideUpItem" label = "TableDivideUp" imageMso = "TableDivideUp" />
      <item id = "TableDivideUpRTLItem" label = "TableDivideUpRTL" imageMso = "TableDivideUpRTL" />
      <item id = "TableDrawBorderPenStyleItem" label = "TableDrawBorderPenStyle" imageMso = "TableDrawBorderPenStyle" />
      <item id = "TableDrawBorderPenWeightItem" label = "TableDrawBorderPenWeight" imageMso = "TableDrawBorderPenWeight" />
      <item id = "TableDrawTableItem" label = "TableDrawTable" imageMso = "TableDrawTable" />
      <item id = "TableEffectsCellBevelGalleryItem" label = "TableEffectsCellBevelGallery" imageMso = "TableEffectsCellBevelGallery" />
      <item id = "TableEffectsMenuItem" label = "TableEffectsMenu" imageMso = "TableEffectsMenu" />
      <item id = "TableEraserItem" label = "TableEraser" imageMso = "TableEraser" />
      >
      <item id = "TableExportMenuItem" label = "TableExportMenu" imageMso = "TableExportMenu" />
      <item id = "TableExportTableToSharePointListItem" label = "TableExportTableToSharePointList" imageMso = "TableExportTableToSharePointList" />
      <item id = "TableExportTableToVisioPivotDiagramItem" label = "TableExportTableToVisioPivotDiagram" imageMso = "TableExportTableToVisioPivotDiagram" />
      <item id = "TableFillColorMoreColorsDialogItem" label = "TableFillColorMoreColorsDialog" imageMso = "TableFillColorMoreColorsDialog" />
      <item id = "TableFillColorPickerItem" label = "TableFillColorPicker" imageMso = "TableFillColorPicker" />
      <item id = "TableFindItem" label = "TableFind" imageMso = "TableFind" />
      <item id = "TableFormulaDialogItem" label = "TableFormulaDialog" imageMso = "TableFormulaDialog" />
      <item id = "TableHeightItem" label = "TableHeight" imageMso = "TableHeight" />
      <item id = "TableIndexesItem" label = "TableIndexes" imageMso = "TableIndexes" />
      <item id = "TableInsertItem" label = "TableInsert" imageMso = "TableInsert" />
      <item id = "TableInsertCellsDialogItem" label = "TableInsertCellsDialog" imageMso = "TableInsertCellsDialog" />
      <item id = "TableInsertColumnsLeftItem" label = "TableInsertColumnsLeft" imageMso = "TableInsertColumnsLeft" />
      <item id = "TableInsertColumnsRightItem" label = "TableInsertColumnsRight" imageMso = "TableInsertColumnsRight" />
      <item id = "TableInsertDialogItem" label = "TableInsertDialog" imageMso = "TableInsertDialog" />
      <item id = "TableInsertDialogWordItem" label = "TableInsertDialogWord" imageMso = "TableInsertDialogWord" />
      <item id = "TableInsertExcelItem" label = "TableInsertExcel" imageMso = "TableInsertExcel" />
      <item id = "TableInsertGalleryItem" label = "TableInsertGallery" imageMso = "TableInsertGallery" />
      <item id = "TableInsertGallerySpdItem" label = "TableInsertGallerySpd" imageMso = "TableInsertGallerySpd" />
      >
      <item id = "TableInsertRowsAboveItem" label = "TableInsertRowsAbove" imageMso = "TableInsertRowsAbove" />
      <item id = "TableInsertRowsBelowItem" label = "TableInsertRowsBelow" imageMso = "TableInsertRowsBelow" />
      <item id = "TableListAlertMeItem" label = "TableListAlertMe" imageMso = "TableListAlertMe" />
      <item id = "TableListPermissionsItem" label = "TableListPermissions" imageMso = "TableListPermissions" />
      <item id = "TableNoDivisionItem" label = "TableNoDivision" imageMso = "TableNoDivision" />
      <item id = "TableOfAuthoariesInsertItem" label = "TableOfAuthoariesInsert" imageMso = "TableOfAuthoariesInsert" />
      <item id = "TableOfAuthoariesUpdateItem" label = "TableOfAuthoariesUpdate" imageMso = "TableOfAuthoariesUpdate" />
      <item id = "TableOfContentsAddTextGalleryItem" label = "TableOfContentsAddTextGallery" imageMso = "TableOfContentsAddTextGallery" />
      <item id = "TableOfContentsDialogItem" label = "TableOfContentsDialog" imageMso = "TableOfContentsDialog" />
      <item id = "TableOfContentsGalleryItem" label = "TableOfContentsGallery" imageMso = "TableOfContentsGallery" />
      <item id = "TableOfContentsInFrameItem" label = "TableOfContentsInFrame" imageMso = "TableOfContentsInFrame" />
      <item id = "TableOfContentsRemoveItem" label = "TableOfContentsRemove" imageMso = "TableOfContentsRemove" />
      <item id = "TableOfContentsUpdateItem" label = "TableOfContentsUpdate" imageMso = "TableOfContentsUpdate" />
      <item id = "TableOfFiguresInsertItem" label = "TableOfFiguresInsert" imageMso = "TableOfFiguresInsert" />
      <item id = "TableOfFiguresUpdateItem" label = "TableOfFiguresUpdate" imageMso = "TableOfFiguresUpdate" />
      <item id = "TableOpenInBrowserItem" label = "TableOpenInBrowser" imageMso = "TableOpenInBrowser" />
      <item id = "TableOptionsDialogItem" label = "TableOptionsDialog" imageMso = "TableOptionsDialog" />
      <item id = "TablePropertiesItem" label = "TableProperties" imageMso = "TableProperties" />
      <item id = "TableProperties3Item" label = "TableProperties3" imageMso = "TableProperties3" />
      <item id = "TablePropertiesDialogItem" label = "TablePropertiesDialog" imageMso = "TablePropertiesDialog" />
      <item id = "TablePropertiesMenuItem" label = "TablePropertiesMenu" imageMso = "TablePropertiesMenu" />
      <item id = "TablePropertiesMoreMenuItem" label = "TablePropertiesMoreMenu" imageMso = "TablePropertiesMoreMenu" />
      <item id = "TableRepeatHeaderRowsItem" label = "TableRepeatHeaderRows" imageMso = "TableRepeatHeaderRows" />
      <item id = "TableResizeItem" label = "TableResize" imageMso = "TableResize" />
      <item id = "TableRowHeightItem" label = "TableRowHeight" imageMso = "TableRowHeight" />
      <item id = "TableRowsDeleteItem" label = "TableRowsDelete" imageMso = "TableRowsDelete" />
      <item id = "TableRowsDeleteExcelItem" label = "TableRowsDeleteExcel" imageMso = "TableRowsDeleteExcel" />
      <item id = "TableRowsDistributeItem" label = "TableRowsDistribute" imageMso = "TableRowsDistribute" />
      <item id = "TableRowSelectItem" label = "TableRowSelect" imageMso = "TableRowSelect" />
      <item id = "TableRowsInsertAboveExcelItem" label = "TableRowsInsertAboveExcel" imageMso = "TableRowsInsertAboveExcel" />
      <item id = "TableRowsInsertAboveWordItem" label = "TableRowsInsertAboveWord" imageMso = "TableRowsInsertAboveWord" />
      <item id = "TableRowsInsertBelowExcelItem" label = "TableRowsInsertBelowExcel" imageMso = "TableRowsInsertBelowExcel" />
      <item id = "TableRowsInsertBelowWordItem" label = "TableRowsInsertBelowWord" imageMso = "TableRowsInsertBelowWord" />
      <item id = "TableRowsInsertWordItem" label = "TableRowsInsertWord" imageMso = "TableRowsInsertWord" />
      <item id = "TableRowsOrColumnsDistributeItem" label = "TableRowsOrColumnsDistribute" imageMso = "TableRowsOrColumnsDistribute" />
      <item id = "TableRowsOrColumnsOrCellsDeleteItem" label = "TableRowsOrColumnsOrCellsDelete" imageMso = "TableRowsOrColumnsOrCellsDelete" />
      <item id = "TableRowsOrColumnsOrCellsInsertItem" label = "TableRowsOrColumnsOrCellsInsert" imageMso = "TableRowsOrColumnsOrCellsInsert" />
      <item id = "TableSaveItem" label = "TableSave" imageMso = "TableSave" />
      <item id = "TableSelectItem" label = "TableSelect" imageMso = "TableSelect" />
      <item id = "TableSelectCellItem" label = "TableSelectCell" imageMso = "TableSelectCell" />
      <item id = "TableSelectMenuItem" label = "TableSelectMenu" imageMso = "TableSelectMenu" />
      <item id = "TableSelectMenuPowerPointItem" label = "TableSelectMenuPowerPoint" imageMso = "TableSelectMenuPowerPoint" />
      >
      <item id = "TableSetLeftToRightItem" label = "TableSetLeftToRight" imageMso = "TableSetLeftToRight" />
      <item id = "TableSetRightToLeftItem" label = "TableSetRightToLeft" imageMso = "TableSetRightToLeft" />
      <item id = "TablesGalleryItem" label = "TablesGallery" imageMso = "TablesGallery" />
      <item id = "TableSharePointListsModifyColumnsAndSettingsItem" label = "TableSharePointListsModifyColumnsAndSettings" imageMso = "TableSharePointListsModifyColumnsAndSettings" />
      <item id = "TableSharePointListsModifyWorkflowItem" label = "TableSharePointListsModifyWorkflow" imageMso = "TableSharePointListsModifyWorkflow" />
      <item id = "TableSharePointListsRefreshListItem" label = "TableSharePointListsRefreshList" imageMso = "TableSharePointListsRefreshList" />
      <item id = "TableShowGridlinesItem" label = "TableShowGridlines" imageMso = "TableShowGridlines" />
      <item id = "TablesMenuItem" label = "TablesMenu" imageMso = "TablesMenu" />
      <item id = "TablesMoreItem" label = "TablesMore" imageMso = "TablesMore" />
      <item id = "TableSplitTableItem" label = "TableSplitTable" imageMso = "TableSplitTable" />
      <item id = "TablesResetToDefaultItem" label = "TablesResetToDefault" imageMso = "TablesResetToDefault" />
      <item id = "TableStatusConnectedItem" label = "TableStatusConnected" imageMso = "TableStatusConnected" />
      <item id = "TableStatusDisconnectedItem" label = "TableStatusDisconnected" imageMso = "TableStatusDisconnected" />
      <item id = "TableStatusReconnectItem" label = "TableStatusReconnect" imageMso = "TableStatusReconnect" />
      <item id = "TableStyleBandedColumnsItem" label = "TableStyleBandedColumns" imageMso = "TableStyleBandedColumns" />
      <item id = "TableStyleBandedColumnsPowerPointItem" label = "TableStyleBandedColumnsPowerPoint" imageMso = "TableStyleBandedColumnsPowerPoint" />
      <item id = "TableStyleBandedColumnsWordItem" label = "TableStyleBandedColumnsWord" imageMso = "TableStyleBandedColumnsWord" />
      <item id = "TableStyleBandedRowsItem" label = "TableStyleBandedRows" imageMso = "TableStyleBandedRows" />
      <item id = "TableStyleBandedRowsPowerPointItem" label = "TableStyleBandedRowsPowerPoint" imageMso = "TableStyleBandedRowsPowerPoint" />
      <item id = "TableStyleBandedRowsWordItem" label = "TableStyleBandedRowsWord" imageMso = "TableStyleBandedRowsWord" />
      <item id = "TableStyleClearItem" label = "TableStyleClear" imageMso = "TableStyleClear" />
      <item id = "TableStyleClearTableItem" label = "TableStyleClearTable" imageMso = "TableStyleClearTable" />
      <item id = "TableStyleColumnHeadersItem" label = "TableStyleColumnHeaders" imageMso = "TableStyleColumnHeaders" />
      <item id = "TableStyleFirstColumnItem" label = "TableStyleFirstColumn" imageMso = "TableStyleFirstColumn" />
      <item id = "TableStyleLastColumnItem" label = "TableStyleLastColumn" imageMso = "TableStyleLastColumn" />
      <item id = "TableStyleModifyItem" label = "TableStyleModify" imageMso = "TableStyleModify" />
      <item id = "TableStyleNewItem" label = "TableStyleNew" imageMso = "TableStyleNew" />
      <item id = "TableStyleRowHeadersItem" label = "TableStyleRowHeaders" imageMso = "TableStyleRowHeaders" />
      <item id = "TableStylesGalleryItem" label = "TableStylesGallery" imageMso = "TableStylesGallery" />
      <item id = "TableStylesGalleryExcelItem" label = "TableStylesGalleryExcel" imageMso = "TableStylesGalleryExcel" />
      <item id = "TableStylesGalleryWordItem" label = "TableStylesGalleryWord" imageMso = "TableStylesGalleryWord" />
      <item id = "TableStyleTotalsRowItem" label = "TableStyleTotalsRow" imageMso = "TableStyleTotalsRow" />
      <item id = "TableSummarizeWithPivotItem" label = "TableSummarizeWithPivot" imageMso = "TableSummarizeWithPivot" />
      <item id = "TableTestValidationRulesItem" label = "TableTestValidationRules" imageMso = "TableTestValidationRules" />
      <item id = "TableTextStylesGalleryItem" label = "TableTextStylesGallery" imageMso = "TableTextStylesGallery" />
      <item id = "TableToTextItem" label = "TableToText" imageMso = "TableToText" />
      <item id = "TableUnlinkExternalDataItem" label = "TableUnlinkExternalData" imageMso = "TableUnlinkExternalData" />
      <item id = "TableValidationMenuItem" label = "TableValidationMenu" imageMso = "TableValidationMenu" />
      <item id = "TableValidationMessageItem" label = "TableValidationMessage" imageMso = "TableValidationMessage" />
      <item id = "TableValidationRuleItem" label = "TableValidationRule" imageMso = "TableValidationRule" />
      <item id = "TableWidthItem" label = "TableWidth" imageMso = "TableWidth" />
      <item id = "TabListToolRichTextItem" label = "TabListToolRichText" imageMso = "TabListToolRichText" />
      <item id = "TabNetworkDiagramFormatItem" label = "TabNetworkDiagramFormat" imageMso = "TabNetworkDiagramFormat" />
      <item id = "TabOrderItem" label = "TabOrder" imageMso = "TabOrder" />
      <item id = "TabPageDesignItem" label = "TabPageDesign" imageMso = "TabPageDesign" />
      <item id = "TabProjectItem" label = "TabProject" imageMso = "TabProject" />
      <item id = "TabReportDesignItem" label = "TabReportDesign" imageMso = "TabReportDesign" />
      <item id="TabResourceItem" label="TabResource" imageMso="TabResource" />
      <item id="TabResourceFormViewFormatItem" label="TabResourceFormViewFormat" imageMso="TabResourceFormViewFormat" />
      <item id="TabResourceGraphFormatItem" label="TabResourceGraphFormat" imageMso="TabResourceGraphFormat" />
      <item id="TabResourceSheetViewFormatItem" label="TabResourceSheetViewFormat" imageMso="TabResourceSheetViewFormat" />
      <item id="TabResourceUsageViewFormatItem" label="TabResourceUsageViewFormat" imageMso="TabResourceUsageViewFormat" />
      <item id="TabResSchedulingViewOptionsItem" label="TabResSchedulingViewOptions" imageMso="TabResSchedulingViewOptions" />
      <item id="TabSetCalendarItem" label="TabSetCalendar" imageMso="TabSetCalendar" />
      <item id="TabSetGanttChartItem" label="TabSetGanttChart" imageMso="TabSetGanttChart" />
      <item id="TabSetNetworkDiagramItem" label="TabSetNetworkDiagram" imageMso="TabSetNetworkDiagram" />
      <item id="TabSetResourceFormViewItem" label="TabSetResourceFormView" imageMso="TabSetResourceFormView" />
      <item id="TabSetResourceGraphItem" label="TabSetResourceGraph" imageMso="TabSetResourceGraph" />
      <item id="TabSetResourceSheetviewItem" label="TabSetResourceSheetview" imageMso="TabSetResourceSheetview" />
      <item id="TabSetResourceUsageViewItem" label="TabSetResourceUsageView" imageMso="TabSetResourceUsageView" />
      <item id="TabSetTaskFormFieldsItem" label="TabSetTaskFormFields" imageMso="TabSetTaskFormFields" />
      <item id="TabSetTaskFormViewItem" label="TabSetTaskFormView" imageMso="TabSetTaskFormView" />
      <item id="TabSetTaskOutcomesItem" label="TabSetTaskOutcomes" imageMso="TabSetTaskOutcomes" />
      <item id="TabSetTaskSheetViewItem" label="TabSetTaskSheetView" imageMso="TabSetTaskSheetView" />
      <item id="TabSetTaskUsageViewItem" label="TabSetTaskUsageView" imageMso="TabSetTaskUsageView" />
      <item id="TabSetTeamPlannerItem" label="TabSetTeamPlanner" imageMso="TabSetTeamPlanner" />
      <item id="TabSetTimelineViewItem" label="TabSetTimelineView" imageMso="TabSetTimelineView" />
      <item id="TabShapeItem" label="TabShape" imageMso="TabShape" />
      <item id="TabShapeSheetDesignItem" label="TabShapeSheetDesign" imageMso="TabShapeSheetDesign" />
      <item id="TabStencilItem" label="TabStencil" imageMso="TabStencil" />
      <item id="TabTaskFormFieldsItem" label="TabTaskFormFields" imageMso="TabTaskFormFields" />
      <item id="TabTaskFormFieldsContextualItem" label="TabTaskFormFieldsContextual" imageMso="TabTaskFormFieldsContextual" />
      <item id="TabTaskFormViewFormatItem" label="TabTaskFormViewFormat" imageMso="TabTaskFormViewFormat" />
      <item id="TabTaskOutcomesItem" label="TabTaskOutcomes" imageMso="TabTaskOutcomes" />
      <item id="TabTaskOutcomesContextualItem" label="TabTaskOutcomesContextual" imageMso="TabTaskOutcomesContextual" />
      <item id="TabTaskSheetViewFormatItem" label="TabTaskSheetViewFormat" imageMso="TabTaskSheetViewFormat" />
      <item id="TabTaskSheetViewReportItem" label="TabTaskSheetViewReport" imageMso="TabTaskSheetViewReport" />
      <item id="TabTaskUsageViewFormatItem" label="TabTaskUsageViewFormat" imageMso="TabTaskUsageViewFormat" />
      <item id="TabTaskUsageViewReportItem" label="TabTaskUsageViewReport" imageMso="TabTaskUsageViewReport" />
      <item id="TabTimelineLayoutItem" label="TabTimelineLayout" imageMso="TabTimelineLayout" />
      <item id="TabTimelineViewFormatItem" label="TabTimelineViewFormat" imageMso="TabTimelineViewFormat" />
      <item id="TagMarkCompleteItem" label="TagMarkComplete" imageMso="TagMarkComplete" />
      <item id="TagPropertiesItem" label="TagProperties" imageMso="TagProperties" />
      <item id="TagToolbarItem" label="TagToolbar" imageMso="TagToolbar" />
      <item id="TaskAndAssignmentInformationItem" label="TaskAndAssignmentInformation" imageMso="TaskAndAssignmentInformation" />
      <item id="TaskComparisonItem" label="TaskComparison" imageMso="TaskComparison" />
      <item id="TaskDetailsFormItem" label="TaskDetailsForm" imageMso="TaskDetailsForm" />
      <item id="TaskDetailsMenuItem" label="TaskDetailsMenu" imageMso="TaskDetailsMenu" />
      <item id="TaskDriversItem" label="TaskDrivers" imageMso="TaskDrivers" />
      <item id="TaskEarnedValueFormItem" label="TaskEarnedValueForm" imageMso="TaskEarnedValueForm" />
      <item id="TaskEntryViewItem" label="TaskEntryView" imageMso="TaskEntryView" />
      <item id="TaskFormItem" label="TaskForm" imageMso="TaskForm" />
      <item id="TaskIndentItem" label="TaskIndent" imageMso="TaskIndent" />
      <item id="TaskInformationItem" label="TaskInformation" imageMso="TaskInformation" />
      <item id="TaskInsertItem" label="TaskInsert" imageMso="TaskInsert" />
      <item id="TaskInsertMenuItem" label="TaskInsertMenu" imageMso="TaskInsertMenu" />
      <item id="TaskMoveBackItem" label="TaskMoveBack" imageMso="TaskMoveBack" />
      <item id="TaskMoveBackCustomItem" label="TaskMoveBackCustom" imageMso="TaskMoveBackCustom" />
      <item id="TaskMoveBackFourWeeksItem" label="TaskMoveBackFourWeeks" imageMso="TaskMoveBackFourWeeks" />
      <item id="TaskMoveBackOneDayItem" label="TaskMoveBackOneDay" imageMso="TaskMoveBackOneDay" />
      <item id="TaskMoveBackOneWeekItem" label="TaskMoveBackOneWeek" imageMso="TaskMoveBackOneWeek" />
      <item id="TaskMoveCompletedPartsToStatusDateItem" label="TaskMoveCompletedPartsToStatusDate" imageMso="TaskMoveCompletedPartsToStatusDate" />
      <item id="TaskMoveForwardItem" label="TaskMoveForward" imageMso="TaskMoveForward" />
      <item id="TaskMoveForwardCustomItem" label="TaskMoveForwardCustom" imageMso="TaskMoveForwardCustom" />
      <item id="TaskMoveForwardFourWeeksItem" label="TaskMoveForwardFourWeeks" imageMso="TaskMoveForwardFourWeeks" />
      <item id="TaskMoveForwardOneDayItem" label="TaskMoveForwardOneDay" imageMso="TaskMoveForwardOneDay" />
      <item id="TaskMoveForwardOneWeekItem" label="TaskMoveForwardOneWeek" imageMso="TaskMoveForwardOneWeek" />
      <item id="TaskMoveIncompletePartsToStatusDateItem" label="TaskMoveIncompletePartsToStatusDate" imageMso="TaskMoveIncompletePartsToStatusDate" />
      <item id="TaskMoveToStatusDateItem" label="TaskMoveToStatusDate" imageMso="TaskMoveToStatusDate" />
      <item id="TaskNameFormItem" label="TaskNameForm" imageMso="TaskNameForm" />
      <item id="TaskNotesItem" label="TaskNotes" imageMso="TaskNotes" />
      <item id="TaskOutdentItem" label="TaskOutdent" imageMso="TaskOutdent" />
      <item id="TaskPanesMenuItem" label="TaskPanesMenu" imageMso="TaskPanesMenu" />
      <item id="TaskRelationshipsFormItem" label="TaskRelationshipsForm" imageMso="TaskRelationshipsForm" />
      <item id="TaskRespectLinksItem" label="TaskRespectLinks" imageMso="TaskRespectLinks" />
      <item id="TaskRespectLinksVisibleByContextItem" label="TaskRespectLinksVisibleByContext" imageMso="TaskRespectLinksVisibleByContext" />
      <item id="TaskRowInsertItem" label="TaskRowInsert" imageMso="TaskRowInsert" />
      <item id="TasksLinkItem" label="TasksLink" imageMso="TasksLink" />
      <item id="TasksNewItemMenuItem" label="TasksNewItemMenu" imageMso="TasksNewItemMenu" />
      <item id="TaskSplitItem" label="TaskSplit" imageMso="TaskSplit" />
      <item id="TaskSumamryCreateCompletionConditionItem" label="TaskSumamryCreateCompletionCondition" imageMso="TaskSumamryCreateCompletionCondition" />
      <item id="TaskSummaryCreateFormFieldItem" label="TaskSummaryCreateFormField" imageMso="TaskSummaryCreateFormField" />
      <item id="TaskSummaryCreateOutcomeItem" label="TaskSummaryCreateOutcome" imageMso="TaskSummaryCreateOutcome" />
      <item id="TaskSummaryDeleteSelfItem" label="TaskSummaryDeleteSelf" imageMso="TaskSummaryDeleteSelf" />
      <item id="TasksUnlinkItem" label="TasksUnlink" imageMso="TasksUnlink" />
      <item id="TaskUsageViewGalleryItem" label="TaskUsageViewGallery" imageMso="TaskUsageViewGallery" />
      <item id="TaskWellNormalItem" label="TaskWellNormal" imageMso="TaskWellNormal" />
      <item id="TeamCalendarItem" label="TeamCalendar" imageMso="TeamCalendar" />
      <item id="TeamManagerForTeamMembersItem" label="TeamManagerForTeamMembers" imageMso="TeamManagerForTeamMembers" />
      <item id="TeamManagerSendUpdatesItem" label="TeamManagerSendUpdates" imageMso="TeamManagerSendUpdates" />
      <item id="TeamManagerViewTeamStatusItem" label="TeamManagerViewTeamStatus" imageMso="TeamManagerViewTeamStatus" />
      <item id="TeamPlannerActualStyleMenuItem" label="TeamPlannerActualStyleMenu" imageMso="TeamPlannerActualStyleMenu" />
      <item id="TeamPlannerAutoScheduleStyleMenuItem" label="TeamPlannerAutoScheduleStyleMenu" imageMso="TeamPlannerAutoScheduleStyleMenu" />
      <item id="TeamPlannerExpandResourceRowsItem" label="TeamPlannerExpandResourceRows" imageMso="TeamPlannerExpandResourceRows" />
      <item id="TeamPlannerExternalStyleMenuItem" label="TeamPlannerExternalStyleMenu" imageMso="TeamPlannerExternalStyleMenu" />
      <item id="TeamPlannerLateStyleMenuItem" label="TeamPlannerLateStyleMenu" imageMso="TeamPlannerLateStyleMenu" />
      <item id="TeamPlannerManualScheduleStyleMenuItem" label="TeamPlannerManualScheduleStyleMenu" imageMso="TeamPlannerManualScheduleStyleMenu" />
      <item id="TeamPlannerOutlineShowAllItem" label="TeamPlannerOutlineShowAll" imageMso="TeamPlannerOutlineShowAll" />
      <item id="TeamPlannerReassignSelectedItem" label="TeamPlannerReassignSelected" imageMso="TeamPlannerReassignSelected" />
      <item id="TeamPlannerShowOutlineMenuItem" label="TeamPlannerShowOutlineMenu" imageMso="TeamPlannerShowOutlineMenu" />
      <item id="TeamPlannerTextLinesItem" label="TeamPlannerTextLines" imageMso="TeamPlannerTextLines" />
      <item id="TeamPlannerUnassignedTasksShowItem" label="TeamPlannerUnassignedTasksShow" imageMso="TeamPlannerUnassignedTasksShow" />
      <item id="TeamPlannerUnscheduledTasksShowItem" label="TeamPlannerUnscheduledTasksShow" imageMso="TeamPlannerUnscheduledTasksShow" />
      <item id="TeamPlannerViewGalleryItem" label="TeamPlannerViewGallery" imageMso="TeamPlannerViewGallery" />
      <item id="TechnicalSupportItem" label="TechnicalSupport" imageMso="TechnicalSupport" />
      <item id="TemplateAssociateToContentTypeItem" label="TemplateAssociateToContentType" imageMso="TemplateAssociateToContentType" />
      <item id="TemplateAssociateToListItem" label="TemplateAssociateToList" imageMso="TemplateAssociateToList" />
      <item id="TemplatesMenuItem" label="TemplatesMenu" imageMso="TemplatesMenu" />
      <item id="TentativeAcceptInvitationItem" label="TentativeAcceptInvitation" imageMso="TentativeAcceptInvitation" />
      <item id="TextAlignCenterItem" label="TextAlignCenter" imageMso="TextAlignCenter" />
      <item id="TextAlignGalleryItem" label="TextAlignGallery" imageMso="TextAlignGallery" />
      <item id="TextAlignLeftItem" label="TextAlignLeft" imageMso="TextAlignLeft" />
      <item id="TextAlignLetterJustifyItem" label="TextAlignLetterJustify" imageMso="TextAlignLetterJustify" />
      <item id="TextAlignMenuItem" label="TextAlignMenu" imageMso="TextAlignMenu" />
      <item id="TextAlignMoreOptionsDialogItem" label="TextAlignMoreOptionsDialog" imageMso="TextAlignMoreOptionsDialog" />
      <item id="TextAlignRightItem" label="TextAlignRight" imageMso="TextAlignRight" />
      <item id="TextAlignStretchJustifyItem" label="TextAlignStretchJustify" imageMso="TextAlignStretchJustify" />
      <item id="TextAlignWordJustifyItem" label="TextAlignWordJustify" imageMso="TextAlignWordJustify" />
      <item id="TextAllCapsItem" label="TextAllCaps" imageMso="TextAllCaps" />
      <item id="TextArchDownPourItem" label="TextArchDownPour" imageMso="TextArchDownPour" />
      <item id="TextArchUpPourItem" label="TextArchUpPour" imageMso="TextArchUpPour" />
      <item id="TextBlockToolItem" label="TextBlockTool" imageMso="TextBlockTool" />
      <item id="TextBoxAlignBottomCenterItem" label="TextBoxAlignBottomCenter" imageMso="TextBoxAlignBottomCenter" />
      <item id="TextBoxAlignBottomLeftItem" label="TextBoxAlignBottomLeft" imageMso="TextBoxAlignBottomLeft" />
      <item id="TextBoxAlignBottomRightItem" label="TextBoxAlignBottomRight" imageMso="TextBoxAlignBottomRight" />
      <item id="TextBoxAlignMiddleCenterItem" label="TextBoxAlignMiddleCenter" imageMso="TextBoxAlignMiddleCenter" />
      <item id="TextBoxAlignMiddleLeftItem" label="TextBoxAlignMiddleLeft" imageMso="TextBoxAlignMiddleLeft" />
      <item id="TextBoxAlignMiddleRightItem" label="TextBoxAlignMiddleRight" imageMso="TextBoxAlignMiddleRight" />
      <item id="TextBoxAlignTopCenterItem" label="TextBoxAlignTopCenter" imageMso="TextBoxAlignTopCenter" />
      <item id="TextBoxAlignTopLeftItem" label="TextBoxAlignTopLeft" imageMso="TextBoxAlignTopLeft" />
      <item id="TextBoxAlignTopRightItem" label="TextBoxAlignTopRight" imageMso="TextBoxAlignTopRight" />
      <item id="TextBoxDrawMenuItem" label="TextBoxDrawMenu" imageMso="TextBoxDrawMenu" />
      <item id="TextBoxInsertItem" label="TextBoxInsert" imageMso="TextBoxInsert" />
      <item id="TextBoxInsertExcelItem" label="TextBoxInsertExcel" imageMso="TextBoxInsertExcel" />
      <item id="TextBoxInsertGalleryItem" label="TextBoxInsertGallery" imageMso="TextBoxInsertGallery" />
      <item id="TextBoxInsertHorizontalItem" label="TextBoxInsertHorizontal" imageMso="TextBoxInsertHorizontal" />
      <item id="TextBoxInsertMenuItem" label="TextBoxInsertMenu" imageMso="TextBoxInsertMenu" />
      <item id="TextBoxInsertVerticalItem" label="TextBoxInsertVertical" imageMso="TextBoxInsertVertical" />
      <item id="TextBoxInsertVerticalWordItem" label="TextBoxInsertVerticalWord" imageMso="TextBoxInsertVerticalWord" />
      <item id="TextBoxInsertWordItem" label="TextBoxInsertWord" imageMso="TextBoxInsertWord" />
      <item id="TextBoxLinkBreakItem" label="TextBoxLinkBreak" imageMso="TextBoxLinkBreak" />
      <item id="TextBoxLinkCreateItem" label="TextBoxLinkCreate" imageMso="TextBoxLinkCreate" />
      <item id="TextBoxNextLinkedItem" label="TextBoxNextLinked" imageMso="TextBoxNextLinked" />
      <item id="TextBoxPositionGalleryItem" label="TextBoxPositionGallery" imageMso="TextBoxPositionGallery" />
      <item id="TextBoxPreviousLinkedItem" label="TextBoxPreviousLinked" imageMso="TextBoxPreviousLinked" />
      <item id="TextBoxStyleGalleryItem" label="TextBoxStyleGallery" imageMso="TextBoxStyleGallery" />
      <item id="TextBoxWordClassicItem" label="TextBoxWordClassic" imageMso="TextBoxWordClassic" />
      <item id="TextButtonPourItem" label="TextButtonPour" imageMso="TextButtonPour" />
      <item id="TextCanDownItem" label="TextCanDown" imageMso="TextCanDown" />
      <item id="TextCanUpItem" label="TextCanUp" imageMso="TextCanUp" />
      <item id="TextCascadeDownItem" label="TextCascadeDown" imageMso="TextCascadeDown" />
      <item id="TextCascadeUpItem" label="TextCascadeUp" imageMso="TextCascadeUp" />
      <item id="TextChevronItem" label="TextChevron" imageMso="TextChevron" />
      <item id="TextChevronInvertedItem" label="TextChevronInverted" imageMso="TextChevronInverted" />
      <item id="TextCirclePourItem" label="TextCirclePour" imageMso="TextCirclePour" />
      <item id="TextCurveDownItem" label="TextCurveDown" imageMso="TextCurveDown" />
      <item id="TextCurveUpItem" label="TextCurveUp" imageMso="TextCurveUp" />
      <item id="TextDeflateItem" label="TextDeflate" imageMso="TextDeflate" />
      <item id="TextDeflateBottomItem" label="TextDeflateBottom" imageMso="TextDeflateBottom" />
      <item id="TextDeflateInflateItem" label="TextDeflateInflate" imageMso="TextDeflateInflate" />
      <item id="TextDeflateInflateDeflateItem" label="TextDeflateInflateDeflate" imageMso="TextDeflateInflateDeflate" />
      <item id="TextDeflateTopItem" label="TextDeflateTop" imageMso="TextDeflateTop" />
      <item id="TextDirectionItem" label="TextDirection" imageMso="TextDirection" />
      <item id="TextDirectionContextItem" label="TextDirectionContext" imageMso="TextDirectionContext" />
      <item id="TextDirectionGalleryItem" label="TextDirectionGallery" imageMso="TextDirectionGallery" />
      <item id="TextDirectionGalleryWordItem" label="TextDirectionGalleryWord" imageMso="TextDirectionGalleryWord" />
      <item id="TextDirectionLeftToRightItem" label="TextDirectionLeftToRight" imageMso="TextDirectionLeftToRight" />
      <item id="TextDirectionMoreOptionsDialogItem" label="TextDirectionMoreOptionsDialog" imageMso="TextDirectionMoreOptionsDialog" />
      <item id="TextDirectionOptionsDialogItem" label="TextDirectionOptionsDialog" imageMso="TextDirectionOptionsDialog" />
      <item id="TextDirectionRightToLeftItem" label="TextDirectionRightToLeft" imageMso="TextDirectionRightToLeft" />
      <item id="TextEffectAlignmentItem" label="TextEffectAlignment" imageMso="TextEffectAlignment" />
      <item id="TextEffectGlowGalleryItem" label="TextEffectGlowGallery" imageMso="TextEffectGlowGallery" />
      <item id="TextEffects3DRotationGalleryItem" label="TextEffects3DRotationGallery" imageMso="TextEffects3DRotationGallery" />
      <item id="TextEffects3DRotationOptionsDialogItem" label="TextEffects3DRotationOptionsDialog" imageMso="TextEffects3DRotationOptionsDialog" />
      <item id="TextEffectsBevelMore3DOptionsDialogItem" label="TextEffectsBevelMore3DOptionsDialog" imageMso="TextEffectsBevelMore3DOptionsDialog" />
      <item id="TextEffectsGalleryItem" label="TextEffectsGallery" imageMso="TextEffectsGallery" />
      <item id="TextEffectShadowGalleryItem" label="TextEffectShadowGallery" imageMso="TextEffectShadowGallery" />
      <item id="TextEffectsMenuItem" label="TextEffectsMenu" imageMso="TextEffectsMenu" />
      <item id="TextEffectsMoreShadowsDialogItem" label="TextEffectsMoreShadowsDialog" imageMso="TextEffectsMoreShadowsDialog" />
      <item id="TextEffectTrackingItem" label="TextEffectTracking" imageMso="TextEffectTracking" />
      <item id="TextEffectTransformGalleryItem" label="TextEffectTransformGallery" imageMso="TextEffectTransformGallery" />
      <item id="TextFadeDownItem" label="TextFadeDown" imageMso="TextFadeDown" />
      <item id="TextFadeLeftItem" label="TextFadeLeft" imageMso="TextFadeLeft" />
      <item id="TextFadeRightItem" label="TextFadeRight" imageMso="TextFadeRight" />
      <item id="TextFadeUpItem" label="TextFadeUp" imageMso="TextFadeUp" />
      <item id="TextFillColorMoreColorsDialogItem" label="TextFillColorMoreColorsDialog" imageMso="TextFillColorMoreColorsDialog" />
      <item id="TextFillColorPickerItem" label="TextFillColorPicker" imageMso="TextFillColorPicker" />
      <item id="TextFillGradientGalleryItem" label="TextFillGradientGallery" imageMso="TextFillGradientGallery" />
      <item id="TextFillMoreGradientsDialogItem" label="TextFillMoreGradientsDialog" imageMso="TextFillMoreGradientsDialog" />
      <item id="TextFillMoreTexturesItem" label="TextFillMoreTextures" imageMso="TextFillMoreTextures" />
      <item id="TextFillTextureGalleryItem" label="TextFillTextureGallery" imageMso="TextFillTextureGallery" />
      <item id="TextFitMenuPublisherItem" label="TextFitMenuPublisher" imageMso="TextFitMenuPublisher" />
      <item id="TextFromFileInsertItem" label="TextFromFileInsert" imageMso="TextFromFileInsert" />
      <item id="TextGlowColorMoreColorsDialogItem" label="TextGlowColorMoreColorsDialog" imageMso="TextGlowColorMoreColorsDialog" />
      <item id="TextGlowColorPickerItem" label="TextGlowColorPicker" imageMso="TextGlowColorPicker" />
      <item id="TextHighlightColorPickerItem" label="TextHighlightColorPicker" imageMso="TextHighlightColorPicker" />
      <item id="TextInflateItem" label="TextInflate" imageMso="TextInflate" />
      <item id="TextInflateBottomItem" label="TextInflateBottom" imageMso="TextInflateBottom" />
      <item id="TextInflateTopItem" label="TextInflateTop" imageMso="TextInflateTop" />
      <item id="TextNormalCaseItem" label="TextNormalCase" imageMso="TextNormalCase" />
      <item id="TextNoTransformItem" label="TextNoTransform" imageMso="TextNoTransform" />
      <item id="TextOrientationAngleClockwiseItem" label="TextOrientationAngleClockwise" imageMso="TextOrientationAngleClockwise" />
      <item id="TextOrientationAngleCounterclockwiseItem" label="TextOrientationAngleCounterclockwise" imageMso="TextOrientationAngleCounterclockwise" />
      <item id="TextOrientationRotateDownItem" label="TextOrientationRotateDown" imageMso="TextOrientationRotateDown" />
      <item id="TextOrientationRotateUpItem" label="TextOrientationRotateUp" imageMso="TextOrientationRotateUp" />
      <item id="TextOrientationVerticalItem" label="TextOrientationVertical" imageMso="TextOrientationVertical" />
      <item id="TextOutlineColorMoreColorsDialogItem" label="TextOutlineColorMoreColorsDialog" imageMso="TextOutlineColorMoreColorsDialog" />
      <item id="TextOutlineColorPickerItem" label="TextOutlineColorPicker" imageMso="TextOutlineColorPicker" />
      <item id="TextOutlineDashesGalleryItem" label="TextOutlineDashesGallery" imageMso="TextOutlineDashesGallery" />
      <item id="TextOutlineMoreLinesDialogItem" label="TextOutlineMoreLinesDialog" imageMso="TextOutlineMoreLinesDialog" />
      <item id="TextOutlineWeightGalleryItem" label="TextOutlineWeightGallery" imageMso="TextOutlineWeightGallery" />
      <item id="TextPathArchDownItem" label="TextPathArchDown" imageMso="TextPathArchDown" />
      <item id="TextPathArchUpItem" label="TextPathArchUp" imageMso="TextPathArchUp" />
      <item id="TextPathButtonItem" label="TextPathButton" imageMso="TextPathButton" />
      <item id="TextPathCircleItem" label="TextPathCircle" imageMso="TextPathCircle" />
      <item id="TextPictureFillItem" label="TextPictureFill" imageMso="TextPictureFill" />
      <item id="TextPlainItem" label="TextPlain" imageMso="TextPlain" />
      <item id="TextReflectionGalleryItem" label="TextReflectionGallery" imageMso="TextReflectionGallery" />
      <item id="TextRingInsideItem" label="TextRingInside" imageMso="TextRingInside" />
      <item id="TextRingOutsideItem" label="TextRingOutside" imageMso="TextRingOutside" />
      <item id="TextRotate90Item" label="TextRotate90" imageMso="TextRotate90" />
      <item id="TextSlantDownItem" label="TextSlantDown" imageMso="TextSlantDown" />
      <item id="TextSlantUpItem" label="TextSlantUp" imageMso="TextSlantUp" />
      <item id="TextSmallCapsItem" label="TextSmallCaps" imageMso="TextSmallCaps" />
      <item id="TextStopItem" label="TextStop" imageMso="TextStop" />
      <item id="TextStylesItem" label="TextStyles" imageMso="TextStyles" />
      <item id="TextStylesGalleryItem" label="TextStylesGallery" imageMso="TextStylesGallery" />
      <item id="TextToolItem" label="TextTool" imageMso="TextTool" />
      <item id="TextToolMenuItem" label="TextToolMenu" imageMso="TextToolMenu" />
      <item id="TextToOrFromTableItem" label="TextToOrFromTable" imageMso="TextToOrFromTable" />
      <item id="TextTriangleItem" label="TextTriangle" imageMso="TextTriangle" />
      <item id="TextTriangleInvertedItem" label="TextTriangleInverted" imageMso="TextTriangleInverted" />
      <item id="TextWave1Item" label="TextWave1" imageMso="TextWave1" />
      <item id="TextWave2Item" label="TextWave2" imageMso="TextWave2" />
      <item id="TextWave3Item" label="TextWave3" imageMso="TextWave3" />
      <item id="TextWave4Item" label="TextWave4" imageMso="TextWave4" />
      <item id="TextWrapGalleryItem" label="TextWrapGallery" imageMso="TextWrapGallery" />
      <item id="TextWrappingBehindTextItem" label="TextWrappingBehindText" imageMso="TextWrappingBehindText" />
      <item id="TextWrappingEditWrapPointsItem" label="TextWrappingEditWrapPoints" imageMso="TextWrappingEditWrapPoints" />
      <item id="TextWrappingGalleryItem" label="TextWrappingGallery" imageMso="TextWrappingGallery" />
      <item id="TextWrappingInFrontOfTextItem" label="TextWrappingInFrontOfText" imageMso="TextWrappingInFrontOfText" />
      <item id="TextWrappingInLineWithTextItem" label="TextWrappingInLineWithText" imageMso="TextWrappingInLineWithText" />
      <item id="TextWrappingMenuItem" label="TextWrappingMenu" imageMso="TextWrappingMenu" />
      <item id="TextWrappingMenuClassicItem" label="TextWrappingMenuClassic" imageMso="TextWrappingMenuClassic" />
      <item id="TextWrappingNoneClassicItem" label="TextWrappingNoneClassic" imageMso="TextWrappingNoneClassic" />
      <item id="TextWrappingSquareItem" label="TextWrappingSquare" imageMso="TextWrappingSquare" />
      <item id="TextWrappingThroughItem" label="TextWrappingThrough" imageMso="TextWrappingThrough" />
      <item id="TextWrappingTightItem" label="TextWrappingTight" imageMso="TextWrappingTight" />
      <item id="TextWrappingTopAndBottomItem" label="TextWrappingTopAndBottom" imageMso="TextWrappingTopAndBottom" />
      <item id="ThemeBrowseForThemesItem" label="ThemeBrowseForThemes" imageMso="ThemeBrowseForThemes" />
      <item id="ThemeBrowseForThemesPowerPointItem" label="ThemeBrowseForThemesPowerPoint" imageMso="ThemeBrowseForThemesPowerPoint" />
      <item id="ThemeColorsGalleryItem" label="ThemeColorsGallery" imageMso="ThemeColorsGallery" />
      <item id="ThemeEffectsGalleryItem" label="ThemeEffectsGallery" imageMso="ThemeEffectsGallery" />
      <item id="ThemeFontsGalleryItem" label="ThemeFontsGallery" imageMso="ThemeFontsGallery" />
      <item id="ThemeSaveCurrentItem" label="ThemeSaveCurrent" imageMso="ThemeSaveCurrent" />
      <item id="ThemeSaveCurrentPowerPointItem" label="ThemeSaveCurrentPowerPoint" imageMso="ThemeSaveCurrentPowerPoint" />
      <item id="ThemesGalleryItem" label="ThemesGallery" imageMso="ThemesGallery" />
      <item id="ThesaurusItem" label="Thesaurus" imageMso="Thesaurus" />
      <item id="ThreadCompressFolderMenuItem" label="ThreadCompressFolderMenu" imageMso="ThreadCompressFolderMenu" />
      <item id="ThreadCompressSplitButtonItem" label="ThreadCompressSplitButton" imageMso="ThreadCompressSplitButton" />
      <item id="ThreadCompressThreadItem" label="ThreadCompressThread" imageMso="ThreadCompressThread" />
      <item id="TimeDelayedScreenClippingItem" label="TimeDelayedScreenClipping" imageMso="TimeDelayedScreenClipping" />
      <item id="TimelineConfigureItem" label="TimelineConfigure" imageMso="TimelineConfigure" />
      <item id="TimelineDataExportItem" label="TimelineDataExport" imageMso="TimelineDataExport" />
      <item id="TimelineDataImportItem" label="TimelineDataImport" imageMso="TimelineDataImport" />
      <item id="TimelineDateFormatItem" label="TimelineDateFormat" imageMso="TimelineDateFormat" />
      <item id="TimelineIntervalConfigureItem" label="TimelineIntervalConfigure" imageMso="TimelineIntervalConfigure" />
      <item id="TimelineIntervalSyncItem" label="TimelineIntervalSync" imageMso="TimelineIntervalSync" />
      <item id="TimelineMilestoneConfigureItem" label="TimelineMilestoneConfigure" imageMso="TimelineMilestoneConfigure" />
      <item id="TimelineMilestoneSyncItem" label="TimelineMilestoneSync" imageMso="TimelineMilestoneSync" />
      <item id="TimelineShowStatusDateItem" label="TimelineShowStatusDate" imageMso="TimelineShowStatusDate" />
      <item id="TimelineShowTaskDatesItem" label="TimelineShowTaskDates" imageMso="TimelineShowTaskDates" />
      <item id="TimelineShowTodayItem" label="TimelineShowToday" imageMso="TimelineShowToday" />
      <item id="TimelineViewCalloutTaskInsertItem" label="TimelineViewCalloutTaskInsert" imageMso="TimelineViewCalloutTaskInsert" />
      <item id="TimelineViewCollapseItem" label="TimelineViewCollapse" imageMso="TimelineViewCollapse" />
      <item id="TimelineViewCopyForEmailItem" label="TimelineViewCopyForEmail" imageMso="TimelineViewCopyForEmail" />
      <item id="TimelineViewCopyForPresentationItem" label="TimelineViewCopyForPresentation" imageMso="TimelineViewCopyForPresentation" />
      <item id="TimelineViewCopyFullSizeItem" label="TimelineViewCopyFullSize" imageMso="TimelineViewCopyFullSize" />
      <item id="TimelineViewCopyMenuItem" label="TimelineViewCopyMenu" imageMso="TimelineViewCopyMenu" />
      <item id="TimelineViewDatesItem" label="TimelineViewDates" imageMso="TimelineViewDates" />
      <item id="TimelineViewDisplayAsCalloutItem" label="TimelineViewDisplayAsCallout" imageMso="TimelineViewDisplayAsCallout" />
      <item id="TimelineViewDisplayOnTimelineItem" label="TimelineViewDisplayOnTimeline" imageMso="TimelineViewDisplayOnTimeline" />
      <item id="TimelineViewGiveFeedbackItem" label="TimelineViewGiveFeedback" imageMso="TimelineViewGiveFeedback" />
      <item id="TimelineViewMilestoneInsertItem" label="TimelineViewMilestoneInsert" imageMso="TimelineViewMilestoneInsert" />
      <item id="TimelineViewPanAndZoomShowItem" label="TimelineViewPanAndZoomShow" imageMso="TimelineViewPanAndZoomShow" />
      <item id="TimelineViewRemoveTaskItem" label="TimelineViewRemoveTask" imageMso="TimelineViewRemoveTask" />
      <item id="TimelineViewShowItem" label="TimelineViewShow" imageMso="TimelineViewShow" />
      <item id="TimelineViewTaskInsertItem" label="TimelineViewTaskInsert" imageMso="TimelineViewTaskInsert" />
      <item id="TimelineViewTextLineHeightItem" label="TimelineViewTextLineHeight" imageMso="TimelineViewTextLineHeight" />
      <item id="TimelineViewTimescaleShowItem" label="TimelineViewTimescaleShow" imageMso="TimelineViewTimescaleShow" />
      <item id="TimescaleItem" label="Timescale" imageMso="Timescale" />
      <item id="TimescaleGalleryItem" label="TimescaleGallery" imageMso="TimescaleGallery" />
      <item id="TimeScaleMenuItem" label="TimeScaleMenu" imageMso="TimeScaleMenu" />
      <item id="TipWizardHelpItem" label="TipWizardHelp" imageMso="TipWizardHelp" />
      <item id="TodayItem" label="Today" imageMso="Today" />
      <item id="ToggleColorModeItem" label="ToggleColorMode" imageMso="ToggleColorMode" />
      <item id="ToggleCompactPageNavItem" label="ToggleCompactPageNav" imageMso="ToggleCompactPageNav" />
      <item id="ToggleGroupByZoneItem" label="ToggleGroupByZone" imageMso="ToggleGroupByZone" />
      <item id="ToggleMarkAsReadItem" label="ToggleMarkAsRead" imageMso="ToggleMarkAsRead" />
      <item id="ToggleMarkAsUnreadItem" label="ToggleMarkAsUnread" imageMso="ToggleMarkAsUnread" />
      <item id="ToggleOnlineItem" label="ToggleOnline" imageMso="ToggleOnline" />
      <item id="ToggleRecurrenceItem" label="ToggleRecurrence" imageMso="ToggleRecurrence" />
      <item id="ToggleShowInFavoritesItem" label="ToggleShowInFavorites" imageMso="ToggleShowInFavorites" />
      <item id="ToolActionsMenuItem" label="ToolActionsMenu" imageMso="ToolActionsMenu" />
      <item id="ToolbarTypeMenuItem" label="ToolbarTypeMenu" imageMso="ToolbarTypeMenu" />
      <item id="ToolboxAudioItem" label="ToolboxAudio" imageMso="ToolboxAudio" />
      <item id="ToolboxGalleryItem" label="ToolboxGallery" imageMso="ToolboxGallery" />
      <item id="ToolboxMarqueeItem" label="ToolboxMarquee" imageMso="ToolboxMarquee" />
      <item id="ToolboxVideoItem" label="ToolboxVideo" imageMso="ToolboxVideo" />
      <item id="ToolDeleteItem" label="ToolDelete" imageMso="ToolDelete" />
      <item id="ToolPropertiesItem" label="ToolProperties" imageMso="ToolProperties" />
      <item id="ToolRenameItem" label="ToolRename" imageMso="ToolRename" />
      <item id="ToolSetAlertsItem" label="ToolSetAlerts" imageMso="ToolSetAlerts" />
      <item id="TopToBottomItem" label="TopToBottom" imageMso="TopToBottom" />
      <item id="TotalsMenuItem" label="TotalsMenu" imageMso="TotalsMenu" />
      <item id="TraceDependentCellsItem" label="TraceDependentCells" imageMso="TraceDependentCells" />
      <item id="TraceDependentRemoveArrowsItem" label="TraceDependentRemoveArrows" imageMso="TraceDependentRemoveArrows" />
      <item id="TraceDependentsItem" label="TraceDependents" imageMso="TraceDependents" />
      <item id="TraceErrorItem" label="TraceError" imageMso="TraceError" />
      <item id="TracePrecedentCellsItem" label="TracePrecedentCells" imageMso="TracePrecedentCells" />
      <item id="TracePrecedentsItem" label="TracePrecedents" imageMso="TracePrecedents" />
      <item id="TracePrecedentsRemoveArrowsItem" label="TracePrecedentsRemoveArrows" imageMso="TracePrecedentsRemoveArrows" />
      <item id="TraceRemoveAllArrowsItem" label="TraceRemoveAllArrows" imageMso="TraceRemoveAllArrows" />
      <item id="TraceRemoveArrowsMenuItem" label="TraceRemoveArrowsMenu" imageMso="TraceRemoveArrowsMenu" />
      <item id="TrackingItem" label="Tracking" imageMso="Tracking" />
      <item id="TrackingFormItem" label="TrackingForm" imageMso="TrackingForm" />
      <item id="TrackingMethodResetItem" label="TrackingMethodReset" imageMso="TrackingMethodReset" />
      <item id="TransitionDurationItem" label="TransitionDuration" imageMso="TransitionDuration" />
      <item id="TransitionPreviewItem" label="TransitionPreview" imageMso="TransitionPreview" />
      <item id="TransitionsAndAnimationsGiveFeedbackItem" label="TransitionsAndAnimationsGiveFeedback" imageMso="TransitionsAndAnimationsGiveFeedback" />
      <item id="TransitionTimeAutomaticallyAfterItem" label="TransitionTimeAutomaticallyAfter" imageMso="TransitionTimeAutomaticallyAfter" />
      <item id="TranslateItem" label="Translate" imageMso="Translate" />
      <item id="TranslateDocumentItem" label="TranslateDocument" imageMso="TranslateDocument" />
      <item id="TranslateSelectedItem" label="TranslateSelected" imageMso="TranslateSelected" />
      <item id="TranslateToSimplifiedChineseItem" label="TranslateToSimplifiedChinese" imageMso="TranslateToSimplifiedChinese" />
      <item id="TranslateToTraditionalChineseItem" label="TranslateToTraditionalChinese" imageMso="TranslateToTraditionalChinese" />
      <item id="TranslationPaneItem" label="TranslationPane" imageMso="TranslationPane" />
      <item id="TranslationToolTipItem" label="TranslationToolTip" imageMso="TranslationToolTip" />
      <item id="TreeDownThenLeftItem" label="TreeDownThenLeft" imageMso="TreeDownThenLeft" />
      <item id="TreeDownThenRightItem" label="TreeDownThenRight" imageMso="TreeDownThenRight" />
      <item id="TreeLeftThenDownItem" label="TreeLeftThenDown" imageMso="TreeLeftThenDown" />
      <item id="TreeRightThenDownItem" label="TreeRightThenDown" imageMso="TreeRightThenDown" />
      <item id="TripaneViewModeItem" label="TripaneViewMode" imageMso="TripaneViewMode" />
      <item id="TrustCenterItem" label="TrustCenter" imageMso="TrustCenter" />
      <item id="TutorialItem" label="Tutorial" imageMso="Tutorial" />
      <item id="TypeOfTextItem" label="TypeOfText" imageMso="TypeOfText" />
      <item id="UItem" label="U" imageMso="U" />
      <item id="UMLDrawingOptionsItem" label="UMLDrawingOptions" imageMso="UMLDrawingOptions" />
      <item id="UMLEventsItem" label="UMLEvents" imageMso="UMLEvents" />
      <item id="UMLModelsItem" label="UMLModels" imageMso="UMLModels" />
      <item id="UMLPackagesItem" label="UMLPackages" imageMso="UMLPackages" />
      <item id="UMLStereotypesItem" label="UMLStereotypes" imageMso="UMLStereotypes" />
      <item id="UnderlineItem" label="Underline" imageMso="Underline" />
      <item id="UnderlineColorPickerItem" label="UnderlineColorPicker" imageMso="UnderlineColorPicker" />
      <item id="UnderlineDoubleItem" label="UnderlineDouble" imageMso="UnderlineDouble" />
      <item id="UnderlineGalleryItem" label="UnderlineGallery" imageMso="UnderlineGallery" />
      <item id="UnderlineWordsItem" label="UnderlineWords" imageMso="UnderlineWords" />
      <item id="UndoItem" label="Undo" imageMso="Undo" />
      <item id="UndoCompressMediaItem" label="UndoCompressMedia" imageMso="UndoCompressMedia" />
      <item id="UnmarkItem" label="Unmark" imageMso="Unmark" />
      <item id="UnmarkAllForDownloadItem" label="UnmarkAllForDownload" imageMso="UnmarkAllForDownload" />
      <item id="UnmarkSplitItem" label="UnmarkSplit" imageMso="UnmarkSplit" />
      <item id="UnmergeCellsItem" label="UnmergeCells" imageMso="UnmergeCells" />
      <item id="UnreadMenuItem" label="UnreadMenu" imageMso="UnreadMenu" />
      <item id="UnselectCalendarItem" label="UnselectCalendar" imageMso="UnselectCalendar" />
      <item id="UpArrow2Item" label="UpArrow2" imageMso="UpArrow2" />
      <item id="UpdateAsScheduledItem" label="UpdateAsScheduled" imageMso="UpdateAsScheduled" />
      <item id="UpdateAsScheduledMenuItem" label="UpdateAsScheduledMenu" imageMso="UpdateAsScheduledMenu" />
      <item id="UpdateBibliographyItem" label="UpdateBibliography" imageMso="UpdateBibliography" />
      <item id="UpdateEventsItem" label="UpdateEvents" imageMso="UpdateEvents" />
      <item id="UpdateFolderItem" label="UpdateFolder" imageMso="UpdateFolder" />
      <item id="UpdateFolderListItem" label="UpdateFolderList" imageMso="UpdateFolderList" />
      <item id="UpdateIconItem" label="UpdateIcon" imageMso="UpdateIcon" />
      <item id="UpgradeDocumentItem" label="UpgradeDocument" imageMso="UpgradeDocument" />
      <item id="UpgradeOLCItem" label="UpgradeOLC" imageMso="UpgradeOLC" />
      <item id="UpgradePresentationItem" label="UpgradePresentation" imageMso="UpgradePresentation" />
      <item id="UpgradeProductItem" label="UpgradeProduct" imageMso="UpgradeProduct" />
      <item id="UpgradeWorkbookItem" label="UpgradeWorkbook" imageMso="UpgradeWorkbook" />
      <item id="UpOneLevelItem" label="UpOneLevel" imageMso="UpOneLevel" />
      <item id="UsageViewDetailActualCostItem" label="UsageViewDetailActualCost" imageMso="UsageViewDetailActualCost" />
      <item id="UsageViewDetailActualWorkItem" label="UsageViewDetailActualWork" imageMso="UsageViewDetailActualWork" />
      <item id="UsageViewDetailBaselineWorkItem" label="UsageViewDetailBaselineWork" imageMso="UsageViewDetailBaselineWork" />
      <item id="UsageViewDetailCostItem" label="UsageViewDetailCost" imageMso="UsageViewDetailCost" />
      <item id="UsageViewDetailCumulativeWorkItem" label="UsageViewDetailCumulativeWork" imageMso="UsageViewDetailCumulativeWork" />
      <item id="UsageViewDetailOverallocationItem" label="UsageViewDetailOverallocation" imageMso="UsageViewDetailOverallocation" />
      <item id="UsageViewDetailRemainingAvailabilityItem" label="UsageViewDetailRemainingAvailability" imageMso="UsageViewDetailRemainingAvailability" />
      <item id="UsageViewDetailsAddItem" label="UsageViewDetailsAdd" imageMso="UsageViewDetailsAdd" />
      <item id="UsageViewDetailWorkItem" label="UsageViewDetailWork" imageMso="UsageViewDetailWork" />
      <item id="UseAccountOnAnotherComputerItem" label="UseAccountOnAnotherComputer" imageMso="UseAccountOnAnotherComputer" />
      <item id="UseVotingButtonsMenuItem" label="UseVotingButtonsMenu" imageMso="UseVotingButtonsMenu" />
      <item id="UxContentLibGalleryItem" label="UxContentLibGallery" imageMso="UxContentLibGallery" />
      <item id="UxTextGalleryItem" label="UxTextGallery" imageMso="UxTextGallery" />
      <item id="UxVerticalTextGalleryItem" label="UxVerticalTextGallery" imageMso="UxVerticalTextGallery" />
      <item id="VItem" label="V" imageMso="V" />
      <item id="ValidateInsertItem" label="ValidateInsert" imageMso="ValidateInsert" />
      <item id="ValidateUpdateItem" label="ValidateUpdate" imageMso="ValidateUpdate" />
      <item id="ValidationMessageItem" label="ValidationMessage" imageMso="ValidationMessage" />
      <item id="ValidationRuleItem" label="ValidationRule" imageMso="ValidationRule" />
      <item id="VerifySelectedHyperlinksItem" label="VerifySelectedHyperlinks" imageMso="VerifySelectedHyperlinks" />
      <item id="VersionCommentItem" label="VersionComment" imageMso="VersionComment" />
      <item id="VersionHistoryItem" label="VersionHistory" imageMso="VersionHistory" />
      <item id="VerticalLabelItem" label="VerticalLabel" imageMso="VerticalLabel" />
      <item id="VerticallyDistributedItem" label="VerticallyDistributed" imageMso="VerticallyDistributed" />
      <item id="VerticalSpacingDecreaseItem" label="VerticalSpacingDecrease" imageMso="VerticalSpacingDecrease" />
      <item id="VerticalSpacingIncreaseItem" label="VerticalSpacingIncrease" imageMso="VerticalSpacingIncrease" />
      <item id="VerticalSpacingMakeEqualItem" label="VerticalSpacingMakeEqual" imageMso="VerticalSpacingMakeEqual" />
      <item id="VideoBorderGalleryItem" label="VideoBorderGallery" imageMso="VideoBorderGallery" />
      <item id="VideoBrightnessGalleryItem" label="VideoBrightnessGallery" imageMso="VideoBrightnessGallery" />
      <item id="VideoContrastGalleryItem" label="VideoContrastGallery" imageMso="VideoContrastGallery" />
      <item id="VideoCropItem" label="VideoCrop" imageMso="VideoCrop" />
      <item id="VideoEffectsGalleryItem" label="VideoEffectsGallery" imageMso="VideoEffectsGallery" />
      <item id="VideoHeightItem" label="VideoHeight" imageMso="VideoHeight" />
      <item id="VideoInsertItem" label="VideoInsert" imageMso="VideoInsert" />
      <item id="VideoPosterFrameCurrentItem" label="VideoPosterFrameCurrent" imageMso="VideoPosterFrameCurrent" />
      <item id="VideoPosterFrameGalleryItem" label="VideoPosterFrameGallery" imageMso="VideoPosterFrameGallery" />
      <item id="VideoRecolorGalleryItem" label="VideoRecolorGallery" imageMso="VideoRecolorGallery" />
      <item id="VideoShapeGalleryItem" label="VideoShapeGallery" imageMso="VideoShapeGallery" />
      <item id="VideoStylesGalleryItem" label="VideoStylesGallery" imageMso="VideoStylesGallery" />
      <item id="VideoToolsDesignResetItem" label="VideoToolsDesignReset" imageMso="VideoToolsDesignReset" />
      <item id="VideoToolsTrimItem" label="VideoToolsTrim" imageMso="VideoToolsTrim" />
      <item id="VideoVolumeGalleryItem" label="VideoVolumeGallery" imageMso="VideoVolumeGallery" />
      <item id="VideoWidthItem" label="VideoWidth" imageMso="VideoWidth" />
      <item id="ViewAllProposalsItem" label="ViewAllProposals" imageMso="ViewAllProposals" />
      <item id="ViewApplyItem" label="ViewApply" imageMso="ViewApply" />
      <item id="ViewAppointmentInCalendarItem" label="ViewAppointmentInCalendar" imageMso="ViewAppointmentInCalendar" />
      <item id="ViewAsHorizontalItem" label="ViewAsHorizontal" imageMso="ViewAsHorizontal" />
      <item id="ViewAsVerticalItem" label="ViewAsVertical" imageMso="ViewAsVertical" />
      <item id="ViewAvailabilityShowItem" label="ViewAvailabilityShow" imageMso="ViewAvailabilityShow" />
      <item id="ViewBackToColorViewItem" label="ViewBackToColorView" imageMso="ViewBackToColorView" />
      <item id="ViewBarItem" label="ViewBar" imageMso="ViewBar" />
      <item id="ViewByBusinessMonthIte